Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spark-ignition engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the results of thermogravimetric tests of engine oil used in a small turbocharged spark-ignition engine. The main observation from the research was a significant soot contamination of engine oil, that appears even at its low mileage. This indicates that also in the case of port fuel injection spark-ignition engine, high particulate matter emissions may occur. A rapid soot contamination of the oil in this engine indicates that the oil change interval should be shortened.
EN
The paper presents data resulting by the preliminary experimental tests performed on a micro CHP (combined heat and power) 7 kWel unit. The engine load has been controlled by throttle position (quantitatively) or/and the value of air excess ratio (qualitatively) QQLC. By this way the engine efficiency can be improved in the range of partial loads by reducing the exergy losses during the inlet stroke. During the tests engine has been powered with LPG fuel. The engine performance together with environmental impact has been studied in this paper. Used method shows that despite the reduction of the load from 5.6 kW to 4.7 kW while burning the lean mixture, the efficiency of electricity generation increased slightly. The efficiency grew by approx. 1.41 percentage point comparing with the results obtained for almost constant load but obtained by burning the lean mixture (λ = 1.3), followed by increased throttling and combustion of the stoichiometric mixture.
EN
One of the major problems in internal combustion engines is emission of pollutants with exhaust gases. Those pollutants are not only harmful for environment but also for humans. To decrease emission of pollutants many mechanical and chemical methodes are used in internal combustion engines especially in exhaust system such as TWC, DPF, SCR. Alternative way for decrease in exhaust gas pollutants is use of alternative fuel as a primary energy carrier or as an additional fuel for base hydrocarbon one. In this studies the hydrogen was used as a additional fuel to methane. Both fuels were delivered to intake manifold. The share of the fuel was 100/0 methane/hydrogen and 70/30 methane/hydrogen. The addition of hydrogen to base fuel shown decrease of exhaust pollutants from engine and increase in engine operating parameters.
PL
Jednym z głównych problemów silników spalinowych jest emisja toksycznych składników spalin. Zanieczyszczenia te są nie tylko szkodliwe dla środowiska ale również dla człowieka. Do obniżenia emisji toksycznych składników spalin wykorzystuje się w silnikach spalinowych wiele mechanicznych i chemicznych metod między innymi katalizatory trójdrożne, filtry cząstek stałych oraz katalizatory selekcyjne. Alternatywną metodą obniżenia emisji toksycznych składników spalin jest wykorzystanie paliwa alternatywnego jako nośnika energii lub jako dodatku do paliwa węglowodorowego. Prezentowany artykuł przedstawia wykorzystanie wodoru jako dodatku do paliwa podstawowego jakim był metan. Paliwa podawane były do kolektora dolotowego. Procentowy stosunek objętościowy dla badanych paliw był następujący 100/0 metan/wodór i 70/30 metan/wodór. Prowadzone pomiary wykazały, że dodatek wodoru do paliwa podstawowego wykazał spadek w emisji toksycznych składników spalin oraz wzrost parametrów użytkowych silnika.
4
Content available remote Wpływ rodzaju paliwa stosowanego w silniku o zapłonie iskrowym na skład spalin
PL
Zbadano wpływ stopnia obciążenia silnika o zapłonie iskrowym zasilanego mieszaniną wodoru i gazu ziemnego (HCNG) w porównaniu z zasilaniem sprężonym gazem ziemnym (CNG) i benzyną na wielkość stężeń wybranych składników spalin. Stwierdzono, że zasilanie silnika pojazdu HCNG powodowało zmniejszenie, w porównaniu z zasilaniem CNG, stężeń tlenku węgla(II), węglowodorów i tlenków azotu. W porównaniu z benzyną taki sposób zasilania powodował zwiększenie stężeń węglowodorów, a zmniejszenie stężeń tlenku węgla(II) i tlenków azotu. HCNG może stanowić alternatywne dla CNG paliwo silnikowe, charakteryzujące się mniejszą emisją składników spalin.
EN
Compressed natural gas (CNG), its mixt. with H2 (90% by vol. of CNG and 10% of H2) as well as a gasoline were used sep. as fuel for various engine loads (50–100%) and various rotations of the engine crankshaft (1000–4000 rpm). Concns. of CO, NOx and hydrocarbons in the flue gas for each type of fuel used were detd. according to existing procedures using an IR, flame ionization and chemiluminescence detector, resp. The CO emission from combustion of gaseous fuels was very low and independent on engine load and crankshaft rotation. The H addn. to CNG resulted in decreasing the concns. of CO, hydrocarbons and NOx in the exhaust gas when compared to gases from CNG combustion. The gasoline combustion resulted in the higher emission than the combustion of gaseous fuels.
PL
Wysokie ceny paliw skłaniają użytkowników pojazdów do szukania alternatywnych rozwiązań zasilania silników spalinowych. Najpopularniejszym sposobem na redukcję kosztów paliwa jest montaż instalacji LPG. Poprawność działania dwupaliwowego układu zasilania uwarunkowana jest poprawnym montażem instalacji gazowej oraz odpowiednim ustawieniem parametrów sterownika LPG. W artykule skupiono się na działaniu korekt krótko- i długoterminowych realizowanych przez sterownik silnika benzynowego. Za pomocą zmian w nastawach sterownika instalacji gazowej wprowadzono niekorzystne dla pracy silnika korekty składu mieszanki gazu, które badano pod wpływem emisji szkodliwych substancji. Wykazano wyraźne zmiany w parametrach pracy silnika przed i po wprowadzeniu modyfikacji. W badaniach pokazano różnice między krótko- i długoterminowymi korektami zarówno w mocy silnika, jak i w składzie spalin.
EN
High fuel prices cause vehicle users to seek cheaper alternatives for fuelling IC engines. The most popular way of reducing fuel costs is the instalation of an LPG gas system. Correct operation of a bi-fuel engine powering system is dependent on proper installation and setup of the LPG system, including proper regulation of LPG management unit parameters. The focus of this work was to investigate the effect of short- and long-term adjustments performed by the engine management unit. By interfering with LPG management unit parameters, disadvantageous adjustments in fuel-air ratio were made to investigate harmful substance emissions. Substantial differences in exhaust gas composition were shown before and after adjustments were made. The research results included the effect of short- and long-term adjustments on both engine power and exhaust gas composition.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych prowadzonych z wykorzystaniem nakładkowych aktywatorów magnetycznych, w które wyposażono małolitrażowy silnik o zapłonie iskrowym (ZI). Uzyskane rezultaty wskazują na możliwość ograniczenia zużycia paliwa w rzeczywistych warunkach eksploatacji pojazdu.
EN
The paper presents the results of investigations conducted with the use of magnetic actuators, equipped with a small spark-ignition engine. The results show the possibility of limiting fuel consumption under real vehicle operating conditions.
7
Content available remote Ammonia as a fuel for spark-ignition engines
EN
In this work the evaluation of ammonia as potential fuel for spark-ignition (SI) engines was performed. The influence of direct injection of gaseous ammonia on the combustion characteristics and exhaust emission was presented. Physicochemical properties of ammonia and gasoline, such as: octane number, fuel liquid density, heating value, the energy content of the stoichiometric mixture, ignition temperature, were compared. Possible ways of implementing ammonia supply in SI engine were described. Direct injection strategies, allowing ammonia to be used in SI engines without sacrifice of their volumetric efficiency, were presented. Based on a review of previous research results, the combustion parameters, such as: peak pressure, peak combustion temperature, flame temperature and flame speed of ammonia, were evaluated. It was found that the in-cylinder combustion using a mixture of gasoline and ammonia shows typical features of a conventional SI engine. Ammonia was considered as the potential carbon dioxide emission-free fuel, which can be used to supply SI engines.
PL
W niniejszym artykule dokonano oceny amoniaku jako potencjalnego paliwa do silników o zapłonie iskrowym (ZI). Przedstawiono wpływ bezpośredniego wtrysku gazowego amoniaku na charakterystykę spalania oraz emisję substancji toksycznych. Porównano właściwości fizykochemiczne amoniaku i benzyny, takie jak: liczba oktanowa, gęstość w stanie ciekłym, wartość opałowa, wartość energetyczna mieszaniny stechiometrycznej, temperatura zapłonu. Opisano techniczne sposoby realizacji zasilania silnika ZI amoniakiem. Przedstawiono strategie wtrysku bezpośredniego, które umożliwiają stosowanie amoniaku w silnikach ZI bez ograniczania ich wydajności objętościowej. Na podstawie przeglądu dotychczasowych wyników badań dokonano oceny parametrów spalania amoniaku: ciśnienia szczytowego spalania, temperatury spalania szczytowego, temperatury płomienia i prędkości płomienia. Stwierdzono, że spalanie w cylindrze przy użyciu mieszaniny benzyny i amoniaku wykazuje cechy typowe dla konwencjonalnego silnika ZI. Amoniak uznano za potencjalne paliwo niepowodujące emisji dwutlenku węgla, które może być stosowane do zasilania silników ZI.
EN
The article presents an overview of methods for the production of bioethanol and the possibility of its use to power internal combustion engines. The effects of supplying spark-ignition engine with bioethanol having various degrees of hydration were examined experimentally on the engine dynamometer. The measurement results were referred to the anhydrous bioethanol, which is used widely as petrol biocomponent and compared in terms of the course of the pressure in the combustion chamber of the engine as well as engine performance parameters – torque and power. It was found that with the decrease in alcohol concentration, the performance of the spark ignition engine deteriorated. The reduction of in-cylinder pressure was proportional to the increase in the water content in the fuel. No significant changes in the general shape of in-cylinder pressure curves were observed. Engine torque and power decreased with an increase in the water content in the fuel, especially at high engine speed. It has been stated that supplying the engine with bioethanol containing up to 6% (v/v) of water does not result in significant losses in engine performance.
EN
The theoretical analysis of the SI engine load adjustment has been presented. The load especially in SI engine is highly dependent on the process of charge exchange. This process has significant impact on the effectiveness of an engine work because it is connected with the necessity of overcoming the flow resistance, then with the necessity of doing a work, so-called the charge exchange work. The flow resistance caused by throttling valve is especially high during part load operation. The open theoretical cycle has been assumed as a model of processes proceeding in the engine. Using fully variable inlet and exhaust valves timing the cycle can be realized e.g. according to two systems: system with early inlet valve closing (EIVC) and system with early exhaust valve closing (EEVC). Both systems have been analysed individually and comparatively with the open Seiliger-Sabathe cycle, which is theoretical cycle for the classical throttle governing of an engine load. Benefits resulting from application of the systems with independent inlet and exhaust valves control have been assessed on the basis of the selected parameters: a fuel dose, a cycle work, a charge exchange work and a cycle efficiency. The use of the analysed systems to governing of the SI engine load will enable to eliminate a throttling valve from inlet system and reduce the charge exchange work, especially within the range of part load operation. Decrease of the charge exchange work leads to increase of the internal and effective works, which results in increase of the effective efficiency of the spark ignition engine. Additionally, the EEVC enables realization of the internal EGR.
EN
A system with independent, early inlet valve closure (EIVC) has been analysed. The open, theoretical cycle has been assumed as a model of processes proceeding in the engine with variable inlet valve actuation. The system has been analysed individually and comparatively with open Seiliger-Sabathe cycle which is theoretical cycle for the classic throttle governing of engine load. The influence of EIVC on fuel economy, cycle work, relative charge exchange work and cycle efficiency has been theoretically investigated. The use of the analysed system to governing of an engine load will enable to eliminate a throttling valve from inlet system and reduce the charge exchange work, especially within the range of partial load. The decrease of the charge exchange work leads to an increase of the internal and effective works, which results in an increase of the effective efficiency of the spark ignition engine.
PL
Jednym ze sposobów obniżenia kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych z silnikami o zapłonie iskrowym jest montaż instalacji umożliwiającej zasilanie silnika LPG. Przy montażu tego typu instalacji niezwykle istotne jest nie tylko właściwe dobranie instalacji LPG do danego silnika, ale również przeprowadzenie właściwej konfiguracji oprogramowania sterującego silnikiem. Standardowo zarówno podczas montażu jak i okresowych regulacji tego typu instalacji jako informacje o pracy silnika wykorzystuje się sygnał z sondy λ monitorującej pracę silnika. Czasami dodatkowo podczas takich regulacji sprawdza się poziom emisji związków toksycznych zgodnie z przepisami obowiązującymi na stacjach diagnostycznych. Efektem takiego postępowania jest często odczuwalny spadek dynamiki pojazdu i związany z tym spadek momentu obrotowego i mocy silnika. W niniejszym artykule opisano badania pojazdu zasilanego LPG przeprowadzone na hamowni podwoziowej, podczas których przeprowadzono dodatkową kalibrację oprogramowania sterującego silnikiem w celu poprawienia dynamiki silnika przy zachowaniu norm odnośnie dopuszczalnej emisji związków toksycznych do atmosfery.
EN
One of the methods for reducing the operating costs for automotive vehicles with spark-ignition engines is the installation of a system enabling LPG engine fueling. When installing such a system, it is extremely important not only to properly select the LPG system for the given engine, but also to properly configure the engine control software. The signal from the lambda sensor which monitors engine operation is used as a standard indicator for information on engine operation, both during the installation and periodic adjustments of such systems. The toxic compound emission level is also sometimes checked during such adjustments in accordance with the regulations applicable at diagnostic stations. The effect of this procedure is often a perceptible decrease in vehicle dynamics and a related decrease in torque and engine power. This paper describes tests on an LPG-fueled vehicle conducted on a chassis dynamometer, during which additional calibration of the engine control software was performed to improve engine dynamics while maintaining toxic compound air emission limit standards.
EN
Synthetic gas (syngas) produced form waste organic matter may be used as a fuel for internal combustion engines. Possibilities of syngas application as an independent IC engine energy carrier are limited. Designed system of energy conversion from waste to electricity is expected to produce gas consists mainly carbon monoxide, methane, hydrogen and carbon dioxide. Based on theoretical study and own research, as the main factors which impact on floating syngas composition the quality of input substance, process temperature and gasifying medium application were identified. The fluctuation of syngas composition contributes important challenge in aspect of energetic efficiency and mechanical durability of generator system. The researches were provided on research test bed, which enables pressure distribution measurement in the combustion chamber (for various mixture of synthetic gases) and correction of ignition timing. The results of the researches indicate that proper correction of the ignition advance allows syngas mixtures combustion in wide range of their composition.
PL
Unifikacja systemów sterowania oraz zasilania silników spalinowych obecnie powoduje, że zbliżenie konstrukcyjne tych jednostek jest nieuniknione. Prowadzi to również do upodobnienia systemów wtrysku i spalania silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Jednym z unifikowanych układów jest system recyrkulacji spalin. W artykule przedstawiono obecne rozwiązania systemów recyrkulacji gazów wylotowych wraz z przedstawieniem podobieństw i różnic w silnikach o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Przedstawiono genezę systemu i jego wpływ na proces spalania paliwa, podano ograniczenia stosowania w silnikach ZI i ZS, a także najnowsze rozwiązania w postaci systemów nisko- i wysokociśnieniowych. Wskazano na kierunki rozwoju tych układów w aspekcie możliwości spełnienia przyszłych limitów emisji spalin.
XX
The unification of control systems and supply systems in combustion engines is currently causing the inevitability of structural assimilation of these units what is inevitable. This also leads to similarities of the injection system and combustion in diesel and spark-ignition engines. One of the unified system is the exhaust gas recirculation system. The article presents the current solutions of exhaust gas recirculation systems, together with the similarities and differences in diesel and spark-ignition engines. The genesis of the system and its impact on the combustion process is presented, the restrictions of the use of gasoline and diesel engines are given, as well as the latest innovations in the form of low and high pressure systems. The evolution directions of these systems in the aspect of ability to meet future exhaust emission limits are indicated.
PL
Dokonując przeglądu i analizy badań emisji prowadzonych w rzeczywistych warunkach ruchu pojazdów, zauważyć można tendencję do wykonywania pomiarów na terenach miejskich lub podmiejskich charakteryzujących się niezróżnicowaną topografią terenu. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych w warunkach rzeczywistego ruchu pojazdu na terenie górskim, uwzględniając przy tym informacje związane z charakterystyką topograficzną terenu. Obiektem badań był pojazd typu SUV (Sport Utility Vehicle) z silnikiem ZI spełniający normę emisyjności Euro 5. Wykorzystując mobilny system pomiarów związków szkodliwych dokonano pomiaru natężenia emisji zanieczyszczeń. Uzyskane wyniki potwierdziły istotne zmiany w emisji poszczególnych związków szkodliwych spalin wraz ze zmianą kąta nachylenia terenu. We wszystkich rozpatrywanych przypadkach stwierdzono, że zwiększaniu się nachylenia drogi towarzyszy wzrost emisji drogowej wszystkich szkodliwych składników spalin, jednakże wzrost ten jest inny dla różnych zanieczyszczeń. Największą wrażliwość dla silnika o zapłonie iskrowym wykazała emisja cząstek stałych, która w głównej mierze wiązana jest z silnikiem o zapłonie samoczynnym.
EN
Observation and analysis the emission tests made under real traffic conditions, shows that most of them have a tendency for measurements in urban or suburban areas characterized by undifferentiated topography. This article presents the results of research carried out under real motion of the vehicle in the mountainous terrain, taking into account information related to the topography of the area. The object of the research was an SUV (Sport Utility Vehicle) with spark-ignition engine (Euro 5 emission standard). Using portable measurement system, were measured exhaust emissions. The results confirmed significant changes in the emission of harmful individual compounds of exhaust with the change of the angle of the terrain. In all cases examined, it was found that increasing the slope of the road is accompanied by an increase in emission of all harmful exhaust gases; however, this increase is different for different pollutants. The highest sensitivity for spark-ignition engine showed particulate matters, which are mainly tied to compression-ignition engine.
EN
The theoretical analysis of the charge exchange process in a spark ignition engine has been presented. This process has significant impact on the effectiveness of engine operation because it is related to the necessity of overcoming the flow resistance, followed by the necessity of doing a work, so-called the charge exchange work. The flow resistance caused by the throttling valve is especially high during the part load operation. The open Atkinson-Miller cycle has been assumed as a model of processes taking place in the engine. Using fully variable inlet valve timing the A-M cycle can be realized according to two systems: system with late inlet valve closing and system with early inlet valve closing. The systems have been analysed individually and comparatively with the open Seiliger-Sabathe cycle which is a theoretical cycle for the classical throttle governing of the engine load. Benefits resulting from application of the systems with independent inlet valve control have been assessed on the basis of the selected parameters: fuel dose, cycle work, charge exchange work and a cycle efficiency. The use of the analysed systems to governing of the SI engine load will enable to eliminate a throttling valve from the system inlet and reduce the charge exchange work, especially within the range of part load operation.
EN
The paper tackles the problems connected with the charge exchange in internal combustion engines. The theoretical analysis of the charge exchange process in the SI engine has been presented. A system with independent, early exhaust valve closing has been analysed. The analysed system enables realization of an internal EGR and elimination of a throttling valve from an inlet system and reduce the charge exchange work, especially within the range of partial load. The decrease of the charge exchange work leads to an increase of the internal and effective works, which results in an increase of the effective efficiency of the spark ignition engine. The open, theoretical cycle has been assumed as a model of processes proceeding in an engine. The system has been analysed individually and comparatively with open Seiliger-Sabathe cycle. Benefits resulting from application of the system with early exhaust valve closing have been assessed on the basis of the selected parameters: a fuel dose, a cycle work, a relative charge exchange work and a cycle efficiency. The best results within decrease of fuel consumption and increase of cycle efficiency are obtained for low engine load. The main parameters characterizing the process of the internal exhaust gas recirculation were also determined. These are the ratio and the multiplicity of the exhaust gas recirculation.
EN
The paper tackles the problems connected with the charge exchange in internal combustion engines. The theoretical analysis of the charge exchange process in the SI engine has been presented. The realization of the charge exchange process is connected with the necessity of overcoming the flow resistances, then with the necessity of doing a work, so-called the charge exchange work. The flow resistance caused by throttling valve is especially high at the partial load running of an engine. A system with independent, late intake valve closing has been analysed. The use of the analysed system to governing of an engine load will enable to eliminate a throttling valve from inlet system and reduce the charge exchange work, especially within the range of partial load. The decrease of the charge exchange work leads to an increase of the internal and effective works, which results in an increase of the effective efficiency of the spark ignition engine. The open, theoretical Atkinson-Miller cycle has been assumed as a model of processes proceeding in the engine with variable intake valve actuation. The system has been analysed individually and comparatively with open Seiliger-Sabathe cycle, which is theoretical cycle for the classic throttle governing of engine load. Benefits resulting from application of the system with late intake valve closing have been assessed on the basis of the selected parameters: a fuel dose, a cycle work, relative charge exchange work and cycle efficiency.
EN
This paper describes the possibility of controlling injection and ignition parameters of a spark-ignition engine performed with the author's controller. The modification of output signals according to given parameters of the interface is shown in this article. Simulations, supported by oscilloscope graphs, were performed using the controller designed to work with four-cylinder spark-ignition engine. This device allows modifying the ignition and injection parameters depending on the values entered in the author's interface on the PC. This interface enables a serial transmission through a RS 232 serial port and sending data to the microcontroller. The controller allows for a measurement of the values of the sensors and a generation of output signals for the actuators. The simulation done in this work involves the modification of injection and ignition angle parameters: ignition angle of advance (KWZ), injection angle of advance (KWW) and time parameters: time of injection (KW), time of ignition (KZ). Also shown in this article are possibilities of adapting the controller of the spark-ignition engine to a simultaneous, batched and sequential injection mode.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych, które przeprowadzono dla pojazdu Opel Calibra z silnikiem typu C25XE o pojemności 2495 cm³. Samochód wyposażony był w sekwencyjną instalację gazową IV generacji, dzięki czemu możliwe było porównanie podstawowych parametrów roboczych jednostki napędowej zasilanej benzyną i zastępczo LPG. Uzyskane rezultaty pomiarów i obliczeń pozwoliły wykazać różnice świadczące o adekwatności zastosowanego układu.
EN
This paper presents the results of own research carried out for Opel Calibra with the C25XE engine (2495 cm³). The car was equipped with sequential gas injection system of the fourth generation, owing to which a comparison of basic operational parameters of the power unit fuelled with petrol and temporarily with LPG was possible. The obtained results of measurements and calculations allowed to show differences that are evidence of the appropriateness of the system being applied.
PL
W artykule przedstawiono problemy ekonomiczności pracy nowoczesnych silników o zapłonie iskrowym, wolnossących, turbodoładowanych oraz z doładowaniem kombinowanym. Jako przykład posłużyły silniki koncernu Volkswagen najnowszej generacji.
EN
In the article shows the problems the economics work modern spark ignition engines, naturally aspirated, turbocharget and supercharget combined. As an example, providing engines for the Volkswagen Group's latest generation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.