Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przegroda wewnętrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych
PL
W artykule przedstawiono wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawiane przegrodom wewnętrznym. Podano metody ich oceny i klasyfikacji według obowiązujących norm i rozporządzeń.
EN
The article presents the fire safety requirements for space divisions, methods of assessment and classification according to the applicable standards and regulations.
EN
Knowledge of the fluid dynamic characteristics in a stirred vessel is essential for reliable design and scale-up of a mixing system. In this paper, 3D hydrodynamics in a vessel agitated by a Rushton turbine were numerically studied (with the help of a CFD computer program (CFX 13.0)). The study was carried out covering a wide Reynolds number range: 104 – 105. Computations, based on control volume method, were made using the k-. model. Our main purpose was to investigate the effect of vessel configuration and agitation rates on the flow structure and power consumption. Three types of vessels were used: unbaffled, baffled and a vessel with slots placed at the external perimeter of its vertical wall. The effect of slot length has been investigated. The comparison of our predicted results with available experimental data shows a satisfactory agreement.
PL
Czas pogłosu jest jednym z parametrów oceny akustycznej pomieszczeń. W przypadku pomieszczeń typowych dla budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej regulacje prawne dotyczące czasu pogłosu związane są z wymaganiem ochrony przed hałasem, w tym hałasem pogłosowym. W wielu pomieszczeniach czas pogłosu powinien być regulowany ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych do odbioru mowy i muzyki. W Polsce nie ma norm dotyczących tych zagadnień. Przewiduje się, że zestaw norm PN-B-02151 Ochrona przed hałasem w budynkach zostanie uzupełniony częścią 4, obejmującą wymagania dotyczące czasu pogłosu. W artykule przedstawiono przegląd norm dotyczących czasu pogłosu stosowanych w wielu państwach europejskich, poddano analizie ich wymagania i na tej podstawie sformułowano wnioski do opracowania odpowiedniej PN.
EN
Reverberation time is one of the assessment criteria for the acoustic performance of a room. In case of typical residential and public buildings legal regulations for reverberation time are associated with the protection against noise problem and also with the reverberation noise control. In many rooms the reverberation time should be controlled in order to ensure good acoustic conditions for speech and music reception. In Poland, there is no legal regulations or standard for reverberation time in a building. The set of PN-B-02151 "Noise control in buildings" standards is expected to be supplemented with Part 4 concerning reverberation time. The article presents a review of reverberation time control requirements applied in different European countries. The requirements have been analysed and conclusions for preparation of a relevant PN standards have been drawn.
PL
W najbliższych latach przewidziana jest nowelizacja PN-B-02151-3:1999, w wyniku której będą uzupełnione niektóre szczegółowe wymagania. Treść tej normy zostanie dostosowana do norm PN-EN z zakresu akustyki budowlanej, które ukazały się po 2000 r. oraz prawdopodobnie będzie wprowadzona kategoryzacja akustyczna budynków (wzorem szeregu państw europejskich). Przy okazji tych zmian odżył problem rodzaju parametrów oceny izolacyjności akustycznej w budynku wykorzystywanych przy formułowaniu wymagań normowych. Temu problemowi poświęcony jest artykuł, przy czym zagadnienie zostało ograniczone do parametrów oceny izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych oraz izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami. Dokonano analizy relacji między izolacyjnością akustyczną przegród wewnętrznych w budynku określoną wielkościami R' i L'n a izolacyjnością akustyczną między pomieszczeniami w budynku, którą wyrażają wielkości DnT i LnT. Analizę tę oparto zarówno na rozważaniach teoretycznych, jak i na wynikach badań w budynkach. Zestawiono zalety i wady obu sposobów oceny izolacyjności akustycznej w budynku w kontekście formułowania wymagań normowych, podając konsekwencje pozostawienia lub zmiany dotychczasowych zasad przyjętych w normie z 1999 r.
EN
In the nearest years the revision of PN-B-02151 -3:1999 is envisaged. The supplement of detailed requirements will be introduced. New European standards, which were published after 2000 in the scope of building acoustics, will be taken into consideration. Probably, like in several European countries, the acoustic classification scheme for buildings will be introduced. On the occasion of these changes, the problem of type of indicators used for the assessment of sound insulation of partitions in building arised. The paper deals with this problem, with the limitation to the assessment of sound insulation of internal partitions and sound insulation between rooms in a building. The analysis of relationship between internal partitions sound insulation in the building defined by quantities R' and L'n and sound insulation between compartments defined by quantities DnT and L'nT was carried out. This analysis was based on theoretical consideration, as well as on test results obtained in buildings. Advantages and disadvantages of these two methods for assessment were put together in the context of standard requirements formulation, showing the consequences of leaving or changing the principles admitted so far in the standard of 1999.
14
Content available remote Problemy ochrony akustycznej budynków jednorodzinnych
PL
Wiedza na temat właściwości akustycznych przegród budowlanych jest niezbędnym warunkiem prawidłowego projektowania budynków pod względem akustycznym. Liczne badania laboratoryjne prowadzone przez Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej pozwalają na ogólną ocenę akustyczną wielu grup rozwiązań konstrukcji budowlanych. Omówiono wyniki badań i dokonane na ich podstawie uogólnienia dotyczące izolacyjności akustycznej ścian masywnych z elementów z betonu zwykłego, betonu komórkowego, ceramicznych pełnych i drążonych, z elementów drążonych wapienno-piaskowych, wybranych rozwiązań ścian o konstrukcji lekkiej, stropów masywnych oraz podłóg (w tym podłóg podniesionych). Przy uogólnianiu wyników badań nawiązano do niektórych danych zawartych w EN-12354-1 i 2 (PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002).
EN
Knowledge concerning the acoustic properties of building partitions is a necessary condition for proper design of buildings from acoustic point of view. Numerous laboratory tests conducted by ITB Acoustic Depertment allowed for general acoustic assessment of many groups of structural solutions. In paper, the test results was discussed, as well as resultant generalizations concerning sound insulation of massive walls made of ordinary concrete, cellular concrete, full and hollow ceramic elements, lime-sand hollow elements, chosen solutions of light structure walls, massive floors and floors (including raised floor). In generalization of test results, a certain data from EN-12354 Part 1 and Part 2 (PN-EN 12354-1:2002 and PN-EN 12354-2:2002) have been taken into consideration.
PL
Jednym z poważniejszych problemów, jakie napotyka się przy projektowaniu i wykonywaniu lekkiej ściany osłonowej jest ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.