Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system ERP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Koncepcja BIM, jako projektowania wielobranżowego przy wykorzystaniu inteligentnego, wirtualnego budynku, jest jedną z największych technologicznych Innowacji ostatniej dekady. Nie tylko w zakresie projektowania, ale całej inwestycji. Obecnie w wielu krajach projektowanie zgodne z procesem BIM jest obowiązkowe, ale wykorzystywane jest ono na całym świecie. Czym jest BIM I jak przebiegają prace nad jego standaryzacją?
2
Content available remote Automation of signing contracts for learning in educational units
EN
Non-public institutions play an important role in higher education. The article discusses the development of administrative repairs through RPA. Based on the robotic process automation, a dedicated project was presented to the automation.
PL
Artykuł koncentruje się na kwestiach dotyczących korzyści wdrożenia systemu informatycznego na przykłądzie branży kurierskiej. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie konieczności stosowania rozwiązań informatycznych wspomagających obsługę skomplikowanych usług branży KEP, a także analiza korzyści wynikających z jego zastosowania na przykładzie polskich oddziałów firmy kurierskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że na etapie wprowadzania systemu ERP i jego wdrażania w podmiocie badań sprawdzana była funkcjonalność, jak i błędy kontrolne – 78% respondentów potwierdziło, że czynności te są wykonywane systematycznie w firmie. Wraz ze wdrażaniem systemu ERP starano się jak najbardziej zachować wysoką jakość realizacji działań, zgodnie z normami zarządzania jakością, występowanie tego typu działań potwierdza 59% badanych. Przeważają następujące formy zastosowania ERP: tworzenie statystyk sprzedaży – 35% oraz kalkulowanie cen sprzedaży – 34%. Wprowadzony system ERP jest przydatny według 72% pracowników firmy kurierskiej
EN
The article focuses on issues regarding the benefits of implementing an IT system on the courier industry. The aim of this paper is to show the need of the use of IT solutions supporting the complex services of the KEP branch, as well as to analyze the benefits resulting from its use on the example of Polish branches of a courier company. The research shows that at the stage of implementing the ERP system in the research subject, functionality and control errors were checked. On the basis of the conducted research we can say that 78% of respondents confirmed that these activities are performed systematically in the company. Along with the implementation of the ERP system, efforts were made to maintain the highest quality of implementation of activities. In accordance with quality management standards, the presence of such activities is confirmed by 59% of respondents. The following forms of ERP application prevail: creation of sales statistics – 35% and calculation of sales prices – 34%. The introduced ERP system is useful according to 72% of employees of the courier company.
EN
Appropriate management of waste streams is a very important part of business operations as it is reflected in the reduction in the flow and use of materials. It also minimizes negative impact on the environment. The article discusses the capabilities of Microsoft Dynamics NAV in the management of reverse logistics processes. We also developed a system supporting reverse logistics as a module for Microsoft Dynamics NAV. It automatically counts waste dividing them into appropriate groups. At the time of writing there was no direct support for waste management in the Dynamics NAV system.
PL
W artykule przedstawiono wybrane obszary związane z zastosowaniem zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Dokonano analizy poziomu informatyzacji polskich podmiotów gospodarczych. Zaprezentowano także przykłady wdrożeń tego typu systemu w wybranych przedsiębiorstwach z branży metalowej. Oprócz tego wskazano najbardziej popularne sposoby ochrony danych stosowane w tego rodzaju rozwiązaniach informatycznych.
EN
In this article the selected areas related to the use of integrated information system ERP were presented. An analysis of the level of computerization of Polish businesses. It also examples of implementations of such a system in selected enterprises sector metal were presented. In addition, it indicated the most popular ways to protect the data used in this kind of IT solutions.
EN
The paper is concerned with a specific element of an ERP-class system – the Technical Production Preparation module (TPP) used by a company producing metal components. The module is responsible, inter alia, for determining the amount of material required to complete a specific order. The authors have presented a problem encountered by ERP system users while working with the Technical Production Preparation module.
PL
W pracy prowadzono analizę wybranego fragmentu systemu ERP – modułu Technicznego Przygotowania Produkcji w firmie wytwarzającej wyroby metalowe. Moduł odpowiedzialny jest między innymi za określenie zapotrzebowania na materiał niezbędny do produkcji wyrobu zleconego. Przedstawiono problemy użytkowników systemu ERP w trakcie pracy z modułem Technicznego Przygotowania Produkcji.
PL
W artykule poruszono zagadnienia odnoszące się do stosunkowo nowego, szczególnie w Polsce, zagadnienia, jakim jest to odnoszące się do systemów pick by voice. W trakcie realizacji tematu starano się odpowiedzieć na trzy pytania badawcze, które dotyczyły tego, w jaki sposób funkcjonują te systemy, w jakich obszarach logistyki są najczęściej wykorzystywane, a także jakie korzyści mogą być uzyskiwane w następstwie ich stosowania przez poszczególne przedsiębiorstwa. Praca została podzielona na dwa główne rozdziały. W pierwszym podjęte zostały zagadnienia odnoszące się do kwestii terminologicznych, bowiem wyjaśniono istotę pojęcia voice picking, jak również terminów, które dotyczą procesów i czynności wspomaganych przez te systemy, czyli komisjonowania oraz kompletowania zamówień. W tej części pracy omówiono ponadto najważniejsze elementy i cechy systemów pick by voice. Z kolei w drugim rozdziale skupiono się kolejno na opisaniu obszarów zastosowań tych systemów, jak również korzyści, które są generowane w następstwie ich wykorzystywania.
EN
This paper describes the issues relating to the relatively new, especially in Poland, the issues, which is related to the pick by voice systems. It identified three research questions that concerned that, in the operation of the systems in which areas of logistics are most commonly used, and what benefits can be derived as a result of their use by individual companies. The work is divided into two main sections. In the first undertaken on the issues relating to the question of terminology is explained the essence of the concept of voice picking, as well as the terms that apply to processes and activities supported by these systems, or picking and picking orders. This section also discusses the most important elements and features a pick to voice systems. On the other hand, in the second chapter of focus in order of describing the application areas of these systems and the benefits that are generated as a result of their use.
PL
Jednym z obszarów przedsiębiorstwa, które należy nieustannie poprawiać są procesy logistyczne. Bez nich firma nie mogłaby dostarczyć produktów klientowi, zrealizować zadania produkcyjnego, czy dokonać zamówień. Systemy IT to główny czynnik usprawniania działalności przedsiębiorstwa. Stąd ogromnie ważną rolę odgrywają systemy informatyczne we współczesnej praktyce biznesowej, w szczególności w branży logistycznej. W artykule przedstawiono wykorzystania wybranych systemów informatycznych w branży logistycznej na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza dotyczyła lat 2007-2014.
EN
One of the areas of the company, which must continually improve are the logistical processes. Without them the company could not deliver the product to the customer, carry out the tasks of production, or make orders. IT systems is a major factor in improving the business. Hence the extremely important role of information systems in modern business practice, in particular in the logistics industry. The article presents the use of selected information systems in the logistics industry based on data from the Central Statistical Office. The analysis covered the period from 2007 to 2014.
9
Content available remote Zadania stawiane systemom ERP przez firmy z branży metalowej
PL
Firmy produkcyjne z branży metalowej wspomagają realizację procesów biznesowych, wykorzystując do tego system ERP. O systemie takiej klasy nie powinno się myśleć w kategoriach oprogramowania, które można szybko zainstalować i od razu używać, bez wdrożenia, czyli odpowiedniej konfiguracji oraz szkolenia. Wdrożenie to zamodelowanie w nowym systemie informatycznym procesów biznesowych zachodzących w firmie. Wszystko po to, aby realizować cele biznesowe przy wsparciu informatyki, rozwiązywać problemy będące wynikiem braku na czas odpowiednich danych lub problemy będące efektem „niedoskonałości” w procesach.
10
Content available remote Stuprocentowe zadowolenie z wdrożenia ERP
PL
Kontynuujemy rozpoczęte w poprzednim numerze „STALI” rozważania nad oprogramowaniem klasy ERP. Tym razem zajmiemy się praktyczną stroną wdrożenia systemu i czynnikami, które mają istotny wpływ na powodzenie tej inwestycji.
PL
W artykule przybliżono i przedstawiono jeden z rodzajów systemów zarządzania, system informatyczny wspomagający zarządzanie produkcją, zwanego ERP (Enterprise Resource Planning). Systemy takie zawierają mechanizmy pomagające w zarządzaniu wszystkimi strukturami przedsiębiorstwa i oparte są na prognozowaniu i planowaniu procesów. Skuteczne wdrożenie systemu ERP przynosi zazwyczaj przedsiębiorstwu dużo korzyści, począwszy od usprawnienia obiegu informacji a skończywszy na poprawie zwiększenia rentowności.
EN
This article presents one of the types of management systems, IT system supporting management of production, called ERP (Enterprise Resource Planning). Such systems contain mechanisms to assist in the management of all structures in the company and are based on forecasting and planning processes. The successful implementation of an ERP system usually brings the company a lot of benefits, ranging from improving the information flow through to improved profitability increase.
PL
Wymiana danych pomiędzy systemami jest bardzo złożonym procesem. Jest to wypadkowa ogromnej różnorodności narzędzi komunikacyjnych, różnic w strukturze systemów, sposobów przechowywania danych itp. Dlatego też pożądana przez przedsiębiorców integracja systemów staje się równie ważnym wyzwaniem co samo posiadanie systemów. Integracja systemów jednak odpowiedzialna jest tylko za wymianę informacji. Pojęciem szerszym od integracji jest interoperacyjność. Traktowana jako własność systemów, pozwala nie tylko na wymianę informacji, ale także wzajemne zrozumienie między nimi. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję zastosowania warstwy pośredniczącej w wymianie informacji, która mogłaby zapewnić interoperacyjność systemów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Struktura aplikacji została oparta na trzech elementach: przekształcaniu, weryfikacji kompletności i walidacji danych, które mogą być wymieniane pomiędzy systemami ERP i MES. Każdy z tych elementów jest omówiony w pracy. Aplikacja wykorzystuje jednolity model danych w oparciu o dedykowany język B2MML.
EN
The exchange of data between systems is a very complex process. This is the resultant of a huge variety of communication tools, the differences in the systems' structure, data storage, etc. Therefore, integration of systems - highly desired by businesses - becomes equally important challenge as the possession of the systems. Systems integration, however, is responsible only for the exchange of information. Wider notion from integration is interoperability. Treated as a systems property, allows not only to exchange information but also mutual understanding between them. The paper presents the concept of middleware application that could provide the interoperability of enterprise systems. The application structure was based on three aspects: the transformation, completeness verification and validation of data that can be exchanged between ERP and MES systems. Each of these aspects is discussed in this paper. The application uses a unified model of data based on a dedicated language B2MML.
13
Content available remote Modelling value stream flows in the enterprise supply chain
EN
Value stream flows in the supply chain This paper discusses supply chain management in an enterprise. A concept of modelling value stream flows defined in an integrated ERP-class information system is presented. The paper focuses on value stream flows in the areas of procurement, production, and sales in an enterprise. Such flows are illustrated by examples.
PL
Artykuł podejmuje problematykę zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie. Przedstawiono koncepcję modelowania przepływów strumieni wartości osadzonych w zintegrowanym systemie informatycznym klasy ERP. Skoncentrowano się na przepływach strumieni wartości w obszarach zaopatrzenia, produkcji oraz sprzedaży przedsiębiorstwa ilustrując je na przykładach.
EN
Nowadays, the development of new products is supported by the use of an ERP system in an increasing number of companies. An ERP system reflects business processes in an enterprise, including the field of logistics concerning supply, production and distribution. A typical ERP system comprises of an enormous amount of data that can be used for the improvement of project parameters estimation, such as project duration and cost. The ERP database includes data from previous projects, which is also connected with the logistics processes, e.g. the delay of material delivery by suppliers. The paper investigates the use of an ERP database to identify the factors in the field of logistics that significantly influence on new product development.
PL
Artykuł podejmuje problematykę zarzadzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie. Przedstawiono koncepcję modelowania przepływów strumieni wartości osadzonych w zintegrowanym systemie informatycznym klasy ERP. Skoncentrowano się na przepływach strumieni wartości w obszarach zaopatrzenia, produkcji oraz sprzedaży przedsiębiorstwa ilustrując je na przykładach.
EN
This paper discusses supply chain management in an enterprise. A concept of modeling value stream flows defined in an integrated ERP-class information system is presented. The paper focuses on value stream flows in the areas of procurement, production, and sales in an enterprise. Such flows are illustrated by examples.
16
Content available remote Inwestycja w ERP. Jak doskonalić procesy produkcyjne?
PL
Doskonalenie procesów zarządzania znacząco wpływa na uporządkowanie zasad współpracy i wymiany informacji pomiędzy działami zaangażowanymi w ich realizację, a co za tym idzie - na konkurencyjność firmy. Prawidłowo wdrażany proces doskonalenia powinien opierać się na systemie ERP. Narzędzie to pozwala bowiem na zbieranie dużej ilości danych i przetwarzanie ich na informacje istotne do podejmowania decyzji przyczyniających się do powiększania zysku przedsiębiorstwa.
PL
W pracy przedstawiono strukturę kosztów ponoszonych na wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. W planowanym budżecie inwestycji kierownictwo firmy powinno uwzględnić nakłady finansowe na zakup sprzętu, licencji, wdrożenie, serwis aplikacyjny, a także szkolenie oraz system motywacyjny pracowników. Ponadto zaprezentowano współczynnik ROI, który ma za zadnie określić korzyści ekonomiczne możliwe do osiągnięcia z tytułu wdrożenia ERP.
EN
In the article the structure of the costs of implementation of the integrated information system class ERP was presented. In the planed budget of investment the management of the company have to include the financial resources on the purchase of equipment, licence, implementation, application service and training and motivation system of employees. Moreover in the article the ROI factor, which determines economic benefits, which the company could achieve if it implements ERP System was presented.
PL
Problematyka systemów informatycznych wspomagających logistykę przedsiębiorstw oraz charakterystykę wybranych systemów logistycznych takich jak: MRP- system planowania potrzeb materialnych i ERP- system planowania zasobów.
EN
The issue of logistics systems supporting enterprise and characterization of selected logistics systems such as MRP or material requirements planning system, and ERP enterprise resource planning system.
EN
In the paper, an evaluation of the efficiency of the application of ERP class integrated systems and BI tools was carried out, through analysis of two cases micro-and-small enterprises (MSEs). An analysis of the observed successes allowed precise definition of key factors in their successes or failures, in the scope of the efficiency of BI tools application in management. Confirmed rules for guaranteeing of unconditional compatibility of the contents of data warehouses with the transactional databases are, in the opinion of the author, a necessary condition for long-term success with BI application in decisions-making processes. The solutions proposed in the paper for a data processing organisation system were effectively verified over several years’ use at the POZKAL printing house in Inowroclaw. Such solutions force compatibility of transactional databases with data warehouse contents, an area often underestimated by the authors of other publications in this area.
20
Content available remote Przepływ danych w zarządzaniu operacyjnym wyrobów wariantowych
EN
According to requirements of the market a great number of small companies are forced to offer a wide variety of products and to frequently respond to the market with customized solutions. At the same time, the fast delivery of products is often key to winning orders. Recent developments in Information Technology have made product family manufacturing available for small companies. It is made possible by applying a class of software tools called product configurations which can be integrated with Enterprise Resource Planning (ERP) systems. For configurable products, due to the number of options for implementation, the process of data preparation requires special care so that not to be too time-consuming and likely to be realized in production practice. This article presents problem of product identification, customizable product modeling, user interface issues, the algorithmic generating of bill of materials and routing processes based on the options specified by the B2B system users and data flow in the operational management. The decision framework of product family design and development along the entire spectrum of product realization according to the concept of design domains. Product family decision-making involves a series of "what how" mappings between these domains. Managing product families consisting of a large set of product variants as configurable products requires defining a configuration model. The concepts and modeling guidelines for them were validated with success in SME for roller shutters. Information system support is necessary for modeling products, particularly for a configuration available on the Internet for B2B partners. In addition to having a good understanding of the product, a designer should be familiar with object oriented modeling. The main benefit there would be improving communication within the product development team and to other departments in the company, e.g. sales. The benefits also include the use of additional functions provided by the knowledge database, structure and the related design constraints during the product development. The method was validated in the conditions of best practice production for unit and small batch production.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.