Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik przyspieszenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono projekt czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową do pracy w impulsowej telemetrii błotnej (ITB). Omówiono sposób wyboru częstotliwości własnej czujnika dla określonej szybkości przekazywania informacji w ITB. Przedstawiono projekt czujnika dla wybranej częstotliwości własnej. Obliczono podstawowe parametry czujnika. Porównano je z parametrami eksperymentalnie wykonanego czujnika.
EN
The paper presents the design of surface acoustic wave acceleration sensor for mud pulse telemetry (MPT). It discusses how to select the sensor's own frequency for a given MPT transfer rate. The sensor design for the selected frequency was presented. The basic parameters of the sensor were calculated. They were compared with the parameters of the sensor`s prototype.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczną analizę czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową (AFP). Wyniki analizy mogą być wykorzystane w impulsowej telemetrii błotnej (ITB) podczas wierceń w formacjach łupkowych. Bardzo ważną sprawą jest dostosowanie czujnika do szybkości transmisji sygnałów informacyjnych w ITB. Uzyskane wyniki pokazują, że możliwe jest wykonanie projektu czujnika o parametrach odpowiedzi impulsowej dostosowanej do szybkości przekazywania informacji w systemie ITB.
EN
In the paper was presented the theoretical analyze of the surface acoustic wave (SAW) acceleration sensor. This analyze can be used in a mud pulse telemetry (MUD) during drilling in shale formations. For this application optimization of the transmission speed of information signals from the sensors for MUD system are very important. Presented results poof that it is possible to design SAW acceleration sensor with proper impulse response parameters adapted to the transmission speed for the MUD system.
EN
The paper presents test stand for fatigue testing. The method allows to determine the time of the fatigue crack is described. Acceleration sensors for this purpose have been used. Measurement and control system has been described. The proposed test stand has a good repeatability of results.
4
EN
Smart sensor is the new invention applying to detect the damage of the high-rise civil building structural health. Sensor technology offers new opportunities to advance monitoring for civil large building infrastructure health and maintenance by providing relevant information regarding the condition of high-rise building structural strength at a light price and greater bulk than traditional monitoring tactics. The aim of this article is to validate the MEMS accelerometer sensor to measure vibration and tilt of the high-rise civil building infrastructures. The experimental result shows that the propose prototype has been successfully measured high-rise building vibration and tilt sensing information.
PL
W artykule opisano możliwości zastosowania czujników przyśpieszenia typu MEMS do pomiaru wibracji i odchylenia konstrukcji budynków. Przedstawione wyniki badań eksperymentalnych potwierdzają przydatność tych czujników szczególnie w sytuacjach dużych zagrożeń.
5
Content available remote Parametry czujników przyśpieszenia z akustyczną fala powierzchniową
PL
Przedstawiono czujnik przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową. Omówiono jego zasadę działania i sposób modelowania pracy. Przedstawiono układ pomiarowy czujnika. Amplitudowa charakterystyka częstotliwościowa, czułość i liniowość to podstawowe parametry czujnika. Przedstawiono sposoby pomiaru tych parametrów. Wykonano ich analizę. Otrzymane parametry porównano z parametrami aktualnie stosowanych czujników przyśpieszenia.
EN
The paper presents acceleration sensor surface acoustic wave. The principle of operation and the modeling work have been discussed. Presented sensing system. Basic parameters of the sensor are: the amplitude frequency response, sensitivity, linearity. Are ways to measure these parameters. Made their analysis. The obtained parameters are compared with parameters currently used in acceleration sensors
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania czujnika przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową w impulsowej telemetrii błotnej. Pokazano realizację odwiertów w formacjach łupkowych. Omówiono metody transmisji sygnałów pomiędzy dolnym zespołem wiertniczym, a zespołem sterowania wykonywaniem odwiertu. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych potwierdzających przyjętą koncepcję.
EN
The paper presents a concept of using acceleration sensor surface acoustic wave in a mud pulse telemetry. Showing the realization of drilling in shale formations. Showing a method of transmitting signals between the lower drilling unit, and the control unit performing well. We present the results of experimental studies confirming adopted the concept.
PL
W niniejszym artykule autorzy dokonują przeglądu stanu techniki współcześnie stosowanych urządzeń do pomiaru aktywności fizycznej człowieka. Ponadto przedstawiają autorski projekt zbudowanego bezprzewodowego czujnika aktywności fizycznej będącego odpowiedzią na dostrzeżone niedoskonałości dotychczas stosowanych rozwiązań. W artykule zawarto kryteria wyboru mikrokontrolera oraz akcelerometru, żyroskopu i magnetometru. W celu zaprezentowania działania urządzenia zamieszczono przebiegi czasowe zarejestrowane w stanie statycznym oraz podczas ruchu. Dodatkowo przedstawiono wybrane wartości statystyczne z zarejestrowanych przebiegów czasowych.
EN
In this article the authors review the state of the art modern equipment used to measure the physical activity of man. In addition, they represent a unique project built wireless sensor human activity which is a response to the perceived shortcomings of the prior art. The article includes criteria for selecting the microcontroller and accelerometer, gyroscope and magnetometer. In order to present operation is given waveforms recorded while standing stationary and moving. In addition, presents selected statistical values of the recorded for the timing parameters.
EN
The article comprises results of determining the vertical accelerations of a selected point in the body of a VW Passat B5 passenger car when the car crossed a speed bump with various speeds. The measurements were carried out for two sets of shock absorbers, which differed from each other in vibration damping characteristics. The force-displacement and force-velocity (damping) characteristics of the shock absorbers having been removed from the motor vehicle were determined by rig testing. For comparison, the condition of the shock absorbers when installed in the vehicle was assessed by the EUSAMA diagnostic method. The speed bump had a trapezoidal profile and it was crossed by the vehicle with speeds of 20 km/h, 30 km/h, and 40 km/h. The accelerations were measured with the use of various measuring equipment, including Crossbow VG 440CA-200 and VBOX RLVBIMU03 measurement units and an HBM B12/200 acceleration sensor. The results have been presented in the form of time histories of the vertical acceleration of the car body, with highlighting the differences that occurred in the instrument readouts. Moreover, simulation tests were carried out with the use of the V-SIM program for the actual distribution of mass among individual vehicle wheels as well as stiffness and damping coefficients of the wheel suspension system determined on a test stand for both the shock absorber sets. The differences in the results obtained by individual test methods have been evaluated and the reasons that caused the differences to occur have been specified.
PL
W artykule przedstawiono między innymi wyniki badań przyspieszeń pionowych wybranego punktu nadwozia samochodu osobowego VW Passat B5 przejeżdżającego przez próg zwalniający z różnymi prędkościami, i dla dwóch kompletów amortyzatorów, różniących się charakterystykami tłumienia. Charakterystyki pracy i tłumienia amortyzatorów wymontowanych z samochodu wyznaczono w badaniach stanowiskowych. Dla porównania oceniono stan amortyzatorów zamontowanych w pojeździe diagnostyczną metodą EUSAMA. Pomiary przyspieszeń pionowych nadwozia zrealizowano dla prędkości przejazdu 20, 30 i 40 km/h przez próg zwalniający („podrzutowy”) o profilu trapezowym. W badaniach wykorzystano różne urządzenia pomiarowe: Crossbow VG 440CA-200, VBOX RLVBIMU03 i czujnik przyspieszeń HBM B12/200. Wyniki przedstawiono w formie czasowych przebiegów przyspieszenia pionowego nadwozia samochodu, zwracając uwagę na różnice we wskazaniach przyrządów pomiarowych. Badania symulacyjne przy wykorzystaniu programu V-SIM, przeprowadzono dla faktycznego rozkładu masy na koła samochodu oraz sztywności i tłumienia w zawieszeniu kół, wyznaczonych w badaniach stanowiskowych dla obu kompletów amortyzatorów. Oceniono różnice w wynikach uzyskanych poszczególnymi metodami badawczymi oraz podano przyczyny występowania tych różnic.
9
Content available remote System pomiarowy do rejestracji drżeń parkinsonowskich
PL
W pracy zaprezentowano system pomiarowy umożliwiający dokładny i powtarzalny pomiar drżeń parkinsonowskich kończyn górnych. Prawidłowe rozpoznanie choroby Parkinsona jest kluczowe dla wyboru właściwego sposobu leczenia pacjenta. Niestety większość klinicznych kryteriów diagnostycznych wymaga szczegółowej historii choroby oraz długiego czasu obserwacji pacjenta. Dostępne obecnie specjalistyczne metody badań, są dość drogie i nie nadające się do powszechnego zastosowania. Zaproponowane rozwiązanie, oparte na trójosiowym czujniku przyśpieszenia może zapewnić stosunkowo szybką i dokładną diagnozę.
EN
In this paper, the authors present the hand tremor measurement system. The correct diagnosis of Parkinson's disease is crucial for the selection of proper treatment and future prognosis. Unfortunately most of clinical diagnostic criteria require a detailed patient history and long observation time. There are also available specialist survey methods, but they are quite expensive and not suitable for general diagnosis. The proposed solution is to use acceleration sensor can provide possibly fast and accurate diagnosis.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych możliwości wnioskowania o stanie tłumienia zawieszenia dla modelu zawieszenia samochodu współpracującego z modelem stanowiska do badań stanu amortyzatorów wg metody EUSAMA. Celem badań była analiza możliwości określenia stanu tłumienia przy wykorzystaniu czujników przyspieszeń masy resorowanej i nieresorowanej, wykorzystywanych do potrzeb sterowania tłumieniem w zawieszeniach półaktywnych i adaptacyjnych. Założeniem dla przeprowadzonych badań symulacyjnych jest koncepcja oceny charakterystyk dynamicznych zawieszenia w postaci funkcji wzmocnienia przyspieszeń masy resorowanej w stosunku do przyspieszeń masy nieresorowanej. Uzyskano wyniki wskazujące na wrażliwość i liniowość zmian wartości funkcji wzmocnienia w zależności od poziomu tłumienia dla częstotliwości powyżej 10 Hz.
EN
The paper presents the results of a simulation test which concerned the possibilities to determine the condition of suspension damping of a car suspension model excited by a model of shock absorber testing device which worked according to EUSAMA method. The aim of the research was to analyze the possibilities to determine the damping level with acceleration sensors of sprung and unsprung masses, which are used to control the damping within semiactive and adaptive suspensions. The test assumption was an evaluation of dynamic characteristics of the suspension as transmissibility functions of sprung mass accelerations in relation to unsprung mass acceleration. The results shows that the changes in transmissibility function values are sensitive and linear and correlate with the changes in the damping level for frequencies above 10 Hz. Analysis of the possibilities to determine suspension damping level based on acceleration signals of suspension sprung and unsprung masses.
EN
The availability of human walking gait data collected from the wearable acceleration sensors for trajectory control of an active artificial ankle joint in the unilateral trans-tibial prosthesis was investigated in this study. It is observed that the collected acceleration data can be used in the rulebased control of the prosthetic leg. A portable microprocessor-based data acquisition system, and data transfer module were designed for capturing the acceleration signals during walking. Flexionextension angle pattern of ankle joint was determined from acceleration signals of two tri-axial wearable accelerometers placed on the shank and foot segments. This pattern was utilized for control of the active artificial ankle joint in the trans-tibial prosthesis. This approach may have the potential of contributing the development of better prostheses.
EN
The paper presents adaptive approach to a method of vehicle engine speed tracking based on acceleration measurements which are taken in the vehicle body part. Engine-induced vibrations, which are acquired using a vehicle measurement system, as strongly nonlinear can be modelled using multi-notch filter. It was stated the optimal parameter of the multi-notch filter exists; however, solution space function of the optimization problem is significantly nonlinear. For such conditions adaptive LMS algorithm, which includes multi-notch filter, tends to converge to local minimum points of the solution space. Cross-correlation estimation of multi-notch filter output and its delayed version as well as power estimation of engineinduced acceleration signal were used to tune online an adaptation constant of LMS algorithm and bandwidth parameter of multi-notch filter. Results obtained for stationary and nonstationary engine-induced vibrations justified high accuracy of the tracking algorithm.
EN
In this paper results of Finite Element Method (FEM) modeling and preliminary design of LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) package for piezoelectric accelerometer are presented. The main goal of performed simulations is to prepare the model of the package, which is supposed to assure reduction of thermal stress transfer to the sensing structure, resulted from thermal mismatch between the ceramics and the fixture. The model of structure with the sensor supported by four cubicoidal cantilevers is proposed. This construction assures the adequate frequency properties and reduces the stress transfer to the sensor. The preliminary design of the package is proposed basing on the simulation results and technological limitations.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki modelowania metodą elementów skończonych (MES) oraz wstępny projekt obudowy piezoelektrycznego czujnika przyspieszenia wykonanej z ceramiki LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics - ceramika niskotemperaturowa współwypalana). Istotą prezentowanego rozwiązania jest zastosowanie do wykonania obudowy oraz czujnika tego samego typu ceramiki. Celem symulacji jest przygotowanie modelu obudowy, która umożliwiłaby ograniczenie przenoszenia naprężeń termicznych do struktury czujnika. Zaproponowano i zbudowano modele kilku konstrukcji, z których najlepszą jest struktura z czujnikiem zamocowanym na prostopadłościennych wspornikach. W oparciu o wyniki modelowania zaproponowano wstępny projekt obudowy z uwzględnieniem ograniczeń technologicznych.
PL
Choroby neurodegeneracyjne (inaczej neurozwyrodnieniowe) to zespół wrodzonych lub nabytych postępujących chorób układu nerwowego, w których obserwujemy zjawisko patologiczne utraty komórek nerwowych. Powstające objawy uszkodzeń neurologicznych można przyporządkować do dwóch podstawowych grup: związanych z zaburzeniami pamięci oraz związanych z zaburzeniami funkcji motorycznych. Zaburzenia funkcji motorycznych mogą być rejestrowane, a ze strumienia informacji wydobywa się szereg parametrów, często przy użyciu zaawansowanych obliczeń numerycznych, na podstawie których lekarz jest w stanie postawić odpowiednią diagnozę. W pracy przedstawiono szereg metod analizy zaburzeń funkcji motorycznych prowadzących do stworzenia systemu wspomagania diagnostyki tych schorzeń.
EN
Neurodegenerative diseases are group of inborn or acquired progressive diseases of nervous system in which pathologic effect of nervous cells' degradation can be observed. Forming neurological degradation symptoms can be assigned to two elemental groups: connected to memory disorder and connected to motor functions disorder. Motor functions disorders can be recorded and from data stream series of parameters can be separated often using advanced numerical computations based on which doctor can set correct diagnosis. In this research series of methods of motor functions disorders' analysis which lead to diagnosis support system’s creation are introduced.
PL
W artykule omówiono prosty algorytm sterowania platformą latającą złożoną z czterech silników i śmigieł o stałym skoku. Stanowi to dużą zaletę w porównaniu do helikopterów gdzie wymagane są skomplikowane i drogie śmigła o zmiennym skoku. W algorytmie sterowania platformy zastosowano kontroler PID. Do pomiaru położenia platformy latającej wykorzystywany jest czujnik przyśpieszenia oraz żyroskop. Informacje z tych dwóch czujników są integrowane za pomocą filtracji Kalmana w celu uzyskania lepszej estymacji położenia platformy.
EN
The article presents a simple algorithm for controlling a quadcopter composed of four engines an constant pitch propellers. The algorithm is based on a PID controller. The posture of the quadcopter is estimated on the base of an accelerometer and a gyroscope. The data is integrated by a Kalman filter to achieve accurate estimates of the vehicle posture.
EN
The paper presents a concept of a sensor of weightlifter's trunk inclination angle with the use of Kalman filter algorithms to estimate the trunk inclination angle. The paper presents changes of trunk inclination angle obtained using the algorithm presented. The application of an accelerometric and gyroscopic sensor in the measuring system combined with the algorithms presented in the paper enables precise representation of angle changes during the exercise.
17
Content available remote Dynamics Acceleration Analysis of Sports Motorcycle
EN
Reconstruction of accidents of automotive vehicles, including motorcycles, requires an analysis and determination of parameters of their movement before collision. Cases when accelerated motorcycles have accidents take place. Based on increased number of high speed motorcycles and lack of information about their traction possibilities there were conducted researches, which the main aim was characteristic of maximum parameters of motion of these vehicles. In paper there were presented the results of performed researches of accelerations of sports motorbike Honda CBR 900 RR. Experiment was used for analysis of process of acceleration with partition to a few characteristic phases of motion.
EN
Possibility of speed reducing with high intensity is one of the most significant dynamic parameters conditioning usage safety of vehicles in road traffic. Although cars' braking effectiveness was broadly recognized and described (Dudziak, 2002; Gaca, 2002; Gillespie, 1992; Ślaski et al., 2001), but there are considerable difficulties with finding information concerning motorcycle braking effectiveness. In this elaboration there are presented results of braking of sport motorcycles Honda CBR 900RR (sport motorcycle of high engine cubic capacity and high horsepower) and Junak Millenium (motorcycle rated to two-wheel vehicles class type cruiser). Results of carried out road tests were registered with measuring system of our own design based on acceleration sensors and piezogyroscope. During tests, motorcycles were accelerated and then broken with maximal possible to obtaining deceleration.
EN
In the article there are shown the results of the experimental verification of dynamical parameters of car movement. The experimental verification was carried out by measurement of accelerations and angular velocity of car bodywork tilting using piezo-gyroscope and acceleration sensors. Besides for each test of intensive breaking there was statically measured the distance traveled by the car. There were carried out the statistical analysis and determined the measurement accuracy of designed appliance.
20
Content available remote Computer modelling of intelligent comb microactuators - survey
EN
The paper is devoted to the complex strategy of modelling and the optimization technique, proposed by author, of intelligent micro-actuators of comb structure. This methodology is based on the lumped parameters and vector field 3-D structural models, applied to the different structure of intelligent MEMS.
PL
W pracy przedstawiono kompleksową strategię komputerowego modelowania i optymalizacji, opracowaną przez autora, inteligentnych mikroaktuatorów o konstrukcji uzębionej. Przedstawiono szerokie spektrum różnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowań mikroaktuatorów o ruchu obrotowym oraz liniowym. Opracowana metodologia jest oparta na zintegrowanym podejściu łączącym modelowanie wektorowe dla trójwymiarowych struktur aktuatorów i opracowane modele obiektowe (modele o parametrach skupionych). Optymalizację wybranych struktur aktuatorów przeprowadzono z wykorzystaniem klasycznych metod deterministycznych oraz algorytmów genetycznych i ewolucyjnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.