Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samorządy lokalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the most popular ideas behind development at all levels of management in recent years is sustainable development. This study attempts to analysis financial determinants of sustainable development in local governments. The paper included to analyse and evaluate budgetary revenues and expenditures on environmental protection in local government entities, their operational and total sustainability, based on the data obtained from the Central Statistical Office of Poland collected in Local Data Bank. The historical data collected in the study allowed for ex-post analysis, calculation of the necessary indicators and assess them in the years 2008-2014. The analysis was carried out through comparison, and the data for local governments in gminas of the Silesian Voivodeship were compared to arithmetic means of gminas in total in Poland.
PL
Jedną z najpopularniejszych idei przyświecających rozwojowi na wszystkich poziomach zarządzania staje się w ostatnich latach zrównoważony rozwój. W opracowaniu podjęto rozważania na temat finansowych uwarunkowań ekorozwoju samorządów lokalnych. Przeprowadzono badania własne obejmujące analizę oraz ocenę dochodów i wydatków budżetowych JST poniesionych na ochronę środowiska, ich operacyjna i całkowitą zdolność do ekorozwoju na podstawie danych GUS zgromadzonych w Banku Danych Lokalnych. Zebrane dane historyczne umożliwiły podjęcie analizy ex-post, obliczenie wskaźników oraz dokonanie ich oceny w latach 2008-2014. Analiza została przeprowadzona w ujęciu porównawczym, dane samorządów gminnych w województwie śląskim odniesiono do średnich arytmetycznych dla gmin ogółem w Polsce.
PL
Stan czystości powietrza jest czynnikiem istotnie wpływającym na poziom życia. Zasadniczy wpływ na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w poszczególnych strefach, mają duże i mniejsze zakłady przemysłowe oraz zanieczyszczenia napływające często z innych regionów. Szczególne znaczenie mają tu ciepłownie oraz elektrownie. Poważny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w poszczególnych gminach ma ponadto niska emisja, która odgrywa istotną rolę w miesiącach zimowych. Źródłem niskiej emisji jest spalanie węgla niskiej jakości w lokalnych kotłowniach i w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz transport, szczególnie w rejonach dróg o znacznym natężeniu ruchu. Wielkość niskiej emisji jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową, związaną z okresem grzewczym. Analiza danych monitoringowych z terenu województwa małopolskiego z lat 2003 - 2007 [WIOŚ 2004-2007], wykazała (na przykładzie benzenu), zmienność sezonową zanieczyszczenia powietrza. W okresie jesienno-zimowym widoczny jest wyraźny wzrost zanieczyszczeń wprowadzanych przez lokalne kotłownie oraz ruch drogowy. W związku z powyższym, istotna jest realizacja zadań ekologicznych, które doprowadzą do likwidacji niskosprawnych kotłowni oraz wymiany wyeksploatowanych kotłów na nowoczesne. Kluczowym działaniem jest zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz promowanie działań zmniejszających straty cieplne w budynkach, poparte szeroką edukacją ekologiczną społeczeństwa. Proponowane w pracy zadania ekologiczne, mogą wspomagać działania decyzyjne gmin i powiatów, a także mogą stanowić przesłankę dla konstruowania budżetu tych jednostek.
EN
The condition of the air is an important factor which affects the standard of life. Large and smaller industrial plants as well as pollution from other regions have a significant impact on the pollution of atmospheric air in particular zones. Heat power and power plants are particularly significant here. Moreover, low emission has a significant impact on the quality of atmospheric air in particular communes, especially in winter months. Low emission is the result of burning low quality coal in local boilers and in individual households as well as transport, especially in parts of roads with heavy traffic. The size of low emission is difficult to assess and varies with the seasons depending on heating. An analysis of monitoring data (for benzene) from the Małopolska voivodeship between 2003 - 2007 [WIOŚ 2004-2007] has indicated that air pollution varies with the seasons. In autumn and winter there is a visible increase of pollution from local boilers and traffic. Therefore it is of great importance to carry out ecological tasks which will lead to the closing down of boilers with low efficiency and to the exchange of old boilers for modern ones. The key activities are to increase the share of renewable energy and to promote the reduction of heat loss in buildings as well as widespread ecological education. The ecological tasks suggested in the paper may help support the local activities and equally be of help when planning their budgets.
PL
Celem artykułu jest dokonanie porównania wybranych metod szacowania wpływów budżetowych w samorządach lokalnych w Polsce. W tym celu, na podstawie danych o dochodach gmin i miast na prawach powiatu w latach 1999-2004, oszacowane zostały oczekiwane dochody podatkowe oraz dochody z majątku komunalnego, przy wykorzystaniu analizy szeregów czasowych w sześciu różnych wariantach. Uzyskane oszacowania dla 2005 roku nie wskazują jednoznacznie przewagi żadnej z wybranych metod. Najlepsza z metod, prosta prognoza trendu źle prognozuje wysokość podatków dochodowych oraz dochody uzyskiwane z majątku komunalnego. Natomiast najbardziej skomplikowana metoda ARIMA dobrze sprawdza się na poziomie miast na prawach powiatu, ale nie przynosi lepszych rezultatów na poziomie gmin. W związku z tym należy postulować o uzupełnienie metod szacowania trendu na poziomie gmin analizami ekonometrycznymi dostosowanymi do typu uzyskiwanego dochodu, a na poziomie powiatów, zamiast zwykłej analizy trendu, stosować metodę ARIMA.
EN
The purpose of the article is comparison between chosen methodologies of local government revenue forecasting. Based on total revenues obtained by communities and cities with district status in Poland we used six separate time series models to forecast expected tax inflows and property income in 2005. There is no one preferred method because the most accurate, simple trend analysis approach has failed with more complicated revenues, like shares in income taxes collected by government tax administration and gains from local property. On the contrary, the most sophisticated ARIMA (autoregressive integrated moving average) provides the smallest mean square error of tax revenue's forecast at district level but falls in communities' income prediction. One can postulate to complement simple trend methods with econometric models specified to capture characteristic issues in more complicated local revenues and at higher levels of municipal authority introduction of ARIMA technique.
PL
Skutki przestrzenne inwestycji wspieranych z funduszy europejskich w małych ośrodkach miejskich widoczne są głównie w ich centralnych - reprezentacyjnych fragmentach. Inicjatywy lokalne opierają się głównie na zaspokajaniu bieżących i zaległych potrzeb, zwłaszcza dotyczących infrastruktury, a w niewielu przypadkach poprawiających ład przestrzenny i podniesienie walorów estetycznych. Program rewitalizacji obszarów miasteczek w znaczne] mierze zależy od aktywności samorządów, partycypacji społecznej oraz regulacji praw własności, a także sporządzania planów zgodnych ze specyfiką miasteczka.
EN
Spatial results of investments supported by EU in small towns are noticeable mostly in their central, representative parts. The local initiatives are mainly based on meeting current and outstanding needs, particularly those concerning infrastructure, in few cases enhancing spatial order and aesthetic values. Small towns' space revitalisation programme depends strongly on local governments' activity, social involvement, regulation in the matter of ownership as well as on plans prepared in accordance with features of a particular town.
PL
Samorządy lokalne mają za zadanie monitorowanie występujących potrzeb energetycznych oraz sporządzanie założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło przy możliwie niskich kosztach. Zadaniem przedsiębiorstwa energetycznego jest z kolei zapewnienie korzystania przez podmioty przyłączone z energii o określonej jakości oraz dostępności do mediów dla jak najszerszego grona odbiorców. Zła współpraca między tymi podmiotami może doprowadzić do znacznego ograniczenia rozwoju lokalnego rynku energii.
EN
Monitoring of power needs and creation of assumptions for plans of electricity and heat supply at costs as low as possible is a task of local self-governments. On the other hand it is a task of power company to assure for all entities connected to pertinent grid the use the energy at defined quality and to assure an accessibility of media for the most wide circle of consumers. A bad cooperation between these entities can cause considerable limitation of local energy market.
PL
Przedstawiono problemy spoczywające na samorządach lokalnych związane z zaopatrzeniem gmin w energię cieplną i elektryczną. Wskazano na celowość tworzenia przedsiębiorstw multienergetycznych i multiinfrastrukturalnych do realizacji zadań związanych z dostawami energii, z uwzględnieniem rozwoju regionu.
EN
Problems of local government with regard to supplies the communes with electricity and heat energy are presented in the paper. The usefulness of creating multi-energy and multi-infrastructural companies in order to meet the aims concerning energy delivery with regard to regional development.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.