Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 355

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dwutlenek węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Klimat jest zjawiskiem niestabilnym i zawsze ulegał naturalnym zmianom. Zmiany klimatu, jego ocieplenia i oziębienia to procesy całkowicie naturalne. Na przykład przed trzystu laty klimat w Europie był surowszy niż obecnie. Były również czasy, w których było cieplej niż dzisiaj.
EN
This articleexamines, based on the availableinformation and authors’ self-assessments, theenvironmental impact of turbine engine exhaust gases effect on the environment in the airport space during engines flight phases in the landing and takeoff cycle (LTO). The attention of aviation professionals is drawn to the fact that the amount of exhaust from the turbine engine is so significant that it may adversely change the ambient air at the airport. Consequently, increased emission level of carbon monoxide (CO), hydrocarbons (HC) during engine start-up and idle may pose a threat to the health of ramp staff. Also, high emission levels of nitrogen oxides (NOx) during takeoff, climb, cruise and descent is not without importance for the environment around the airport space. The paper gives CO2, HC, CO and NOx emission estimations based on ICAO Engine Emission Data Bank and the number of passenger operations at a medium-sized airport. It also provides calculation results of aircraft CO2, HC, CO and NOx emission using average times of aircraft maneuvers taken from aircraft Flight Data Recorder (FDR) in the LTO cycle various aircraft types at the airport. The latter, based on actual maneuvering times, lead to significantly reduced estimates of toxic exhaust gas emission volumes.
PL
W artykule przeanalizowano, w oparciu o dostępne informacje oraz ocenę autorów, wpływ gazów spalinowych z silników turbinowych na środowisko w przestrzeni wokół portu lotniczego podczas cyklu lądowania i startu (LTO) samolotów. Autorzy zwracają uwagę na fakt, że ilość spalin produkowanych przez silniki turbinowe jest na tyle znacząca, iż może niekorzystnie zmienić powietrze otaczające lotniska. Zwiększony poziom emisji tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC) podczas rozruchu silnika i na biegu jałowym może więc stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników obsługi naziemnej. Wysoki poziom emisji tlenków azotu (NOx) podczas startu, wznoszenia, schodzenia i kołowania również nie jest obojętny dla środowiska wokół lotniska. W artykule najpierw przedstawiono szacunki emisji CO2, HC, CO i NOx w oparciu o normy ICAO oraz liczbę operacji pasażerskich na lotnisku średniej wielkości. Następnie obliczono szacunkowe emisje CO2, HC, CO i NOx na podstawie danych pobranych z rejestratora lotu (FDR) podczas cyklu LTO różnych typów statków powietrznych na lotnisku. Te drugie obliczenia, oparte na rzeczywistych czasach manewrowych, wskazują na znacznie niższe szacunkowe emisje toksycznych gazów w obrębie portu lotniczego.
PL
W trzecim artykule poświęconym wynikom badań pracy instalacji z pompami ciepła w budynkach istniejących, prowadzonych przez wiele lat w niemieckim Instytucie Fraunhofera ISE, omówiono kwestie redukcji emisji dwutlenku węgla w porównaniu z kotłami węglowymi i gazowymi oraz kosztów eksploatacyjnych. Uwzględniając obecne ceny energii elektrycznej, ogrzewanie pompą ciepła jest bardziej ekonomiczne od ogrzewania kotłem gazowym, jeśli pompa ciepła ma efektywność większą niż 3,0.
EN
The majority of the Ukrainian gas condensate fields are in the final stage of development. The high level of reservoir energy depletion has caused significant in situ losses of condensed hydrocarbons. Improving and increasing hydrocarbon production is of great importance to the energy independence of Ukraine. In this paper, a review of the pilot and commercial enhanced gas and condensate recovery (EGR) projects was performed, based on published papers and literature sources, in order to identify those projects which could potentially be applied to the reservoir conditions of Ukrainian gas condensate fields. The EGR methods included the injection of dry gas (methane), hydrocarbon solvents (gas enriched with C2–C4 components), or nitrogen and carbon dioxide. The most commonly used and proven method is dry gas injection, which can be applied at any stage of the field’s development. Dry gas and intra-well cycling was done on five Ukrainian reservoirs, but because of the need to block significant volumes of sales gas they are not being considered for commercial application. Nitrogen has a number of significant advantages, but the fact that it increases the dew point pressure makes it applicable only at the early stage, when the reservoir pressure is above or near the dew point. Carbon dioxide is actively used for enhanced oil recovery (EOR) or for geological storage in depleted gas reservoirs. In light of the growing need to reduce carbon footprints, CO2 capture and sequestration is becoming very favourable, especially due to the low multi-contact miscibility pressure, the high density under reservoir conditions, and the good miscibility with formation water. All of these factors make it a good candidate for depleted gas condensate reservoirs.
PL
Większość ukraińskich złóż gazu kondensatowego znajduje się w końcowej fazie zagospodarowania. Wysoki poziom wyczerpania energii złożowej spowodował znaczne straty in situ skroplonych węglowodorów. Duże znaczenie dla niezależności energetycznej Ukrainy ma usprawnienie i zwiększenie wydobycia węglowodorów. W niniejszym artykule dokonano przeglądu pilotażowych i komercyjnych projektów wspomagania wydobycia gazu ziemnego i kondensatu (EGR) na podstawie opublikowanych artykułów i źródeł literaturowych w celu zidentyfikowania tych, które mogą znaleźć zastosowanie w warunkach występujących w ukraińskich złożach gazowokondensatowych. Metody EGR obejmują zatłaczanie: suchego gazu (metanu), rozpuszczalników węglowodorów (gaz wzbogacony składnikami C2–C4), azotu i dwutlenku węgla. Najpowszechniej używane, sprawdzone i szeroko stosowane jest zatłaczanie suchego gazu, które można wykorzystać na każdym etapie zagospodarowania złoża. Na pięciu ukraińskich złożach zostało wdrożone zatłaczanie suchego gazu i obieg wewnątrz odwiertu, ale ze względu na konieczność zablokowania znacznych wolumenów gazu przeznaczonego do sprzedaży obecnie metoda ta nie jest brana pod uwagę do komercyjnego zastosowania. Azot ma wiele istotnych zalet, ale fakt, że powoduje zwiększenie ciśnieniowego punktu rosy, sprawia, że można go stosować tylko na wczesnym etapie, gdy ciśnienie złożowe jest wyższe od punktu rosy. Dwutlenek węgla jest aktywnie wykorzystywany do wspomagania wydobycia ropy naftowej (EOR) lub do geologicznego składowania w sczerpanych złożach gazu. W świetle rosnących potrzeb w zakresie redukcji śladu węglowego wychwytywanie i sekwestracja CO2 stają się bardzo korzystne, zwłaszcza ze względu na niską wartość ciśnienia mieszalności przy wielokrotnym kontakcie, dużą gęstość w warunkach złożowych oraz dobrą mieszalność z wodą złożową. Wszystko to sprawia, że jest to dobry kandydat do zastosowania w sczerpanych złożach gazu kondensatowego.
EN
The rational management of underground space, especially when used for various purposes, requires a comprehensive approach to the subject. The possibility of using the same geological structures (aquifers, hydrocarbon reservoirs, and salt caverns) for the storage of CH4, H2 and CO2 may result in conflicts of interest, especially in Poland. These conflicts are related to the use of the rock mass, spatial planning, nature protection, and social acceptance. The experience in the field of natural gas storage can be transferred to other gases. The geological and reservoir conditions are crucial when selecting geological structures for gas storage, as storage safety and the absence of undesirable geochemical and microbiological interactions with reservoir fluids and the rock matrix are essential. Economic aspects, which are associated with the storage efficiency, should also be taken into account. The lack of regulations setting priorities of rock mass development may result in the use of the same geological structures for the storage of various gases. The introduction of appropriate provisions to the legal regulations concerning spatial development will facilitate the process of granting licenses for underground gas storage. The provisions on area based nature protection should take other methods of developing the rock mass than the exploitation of deposits into account. Failure to do so may hinder the establishment of underground storage facilities in protected areas. Knowledge of the technology and ensuring the safety of underground gas storage should translate into growing social acceptance for CO2 and H2 storage.
PL
Zarządzanie podziemną przestrzenią, szczególnie gdy można ją wykorzystać w różnych celach, wymaga kompleksowego podejścia do problemu. Możliwość wykorzystania tych samych struktur geologicznych (poziomów wodonośnych, złóż węglowodorów oraz kawern solnych) do magazynowania CH4, H2 i CO2 może skutkować konfliktami interesów szczególnie w warunkach polskich. Konflikty te są związane z wykorzystaniem górotworu, planowaniem przestrzennym, ochroną przyrody, społeczną akceptacją. Doświadczenia w magazynowaniu gazu ziemnego można przenieść na magazynowanie pozostałych gazów. Przy wyborze struktur geologicznych na magazyny gazów, uwarunkowania geologiczno-złożowe będą w największym stopniu wpływać na ich magazynowanie. Bezpieczeństwo magazynowania oraz brak niepożądanych oddziaływań geochemicznych i mikrobiologicznych z płynami złożowymi i matrycą skalną będą istotnymi czynnikami. Należy także uwzględniać aspekty ekonomiczne i związaną z tym efektywność magazynowania. Wskazano, że brak regulacji prawnych ustalających priorytety w sposobie zagospodarowania górotworu będzie skutkował konkurencją w wykorzystaniu tych samych struktur geologicznych na magazyny różnych gazów. Wprowadzenie do uregulowań prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego terenu odpowiednich zapisów ułatwi wydawanie koncesji na podziemne magazynowanie gazów. Nieuwzględnienie w przepisach dotyczących obszarowych form ochrony przyrody innych sposobów zagospodarowania górotworu niż eksploatacja złóż może przeszkodzić w zakładaniu podziemnych magazynów w obszarach chronionych. Znajomość technologii i zapewnienie bezpieczeństwa podziemnego magazynowania gazów powinny się w praktyce przekładać na coraz większą społeczną akceptację dla magazynowania CO2 oraz H2.
PL
Proces sekwestracji CO2 z gazów spalinowych można przeprowadzić przy udziale glonów lub sinic. Celem badań była analiza działania autorskiej konstrukcji reaktorów z glonami i sinicami pod kątem sprawności usuwania dwutlenku węgla z gazów spalinowych. Wykonano badania w skali laboratoryjnej stosując czysty CO2, jego mieszaninę z powietrzem oraz spaliny odprowadzane z generatora prądotwórczego. Uzyskano wysoką, sięgającą 95% sprawność zmniejszania ilości CO2 w oczyszczanych spalinach. Jako pożywkę zastosowano także ścieki miejskie. Przedstawiono autorską propozycję wymiarowania reaktora w skali technicznej.
EN
The process of sequestration of CO2 from exhaust gases can be carried out with the use of algae or cyanobacteria. The aim of the research was to analyze the operation of the proprietary design of reactors with algae and cyanobacteria in terms of the efficiency of carbon dioxide removal from flue gases. Laboratory scale tests were carried out using pure CO2, its mixture with air and exhaust gases discharged from the power generator. A high efficiency of up to 95% in reducing the amount of CO2 in the flue gas being cleaned was achieved. Municipal sewage was also used as a medium. An original proposal for dimensioning the reactor on a technical scale was presented.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia efektywności energetycznej układów chłodniczych pracujących z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym. W celu szczegółowego przeanalizowania potencjału zastosowania dwutlenku węgla, jako czynnika roboczego w urządzeniach chłodniczych, przeprowadzone zostały obliczenia dla kilku modeli układów chłodniczych. Do przeprowadzenia analizy wybrano trzy układy chłodnicze, tj. układ transkrytyczny, układ kaskadowy oraz typu booster. W ramach prowadzonej analizy zbadano i omówiono wpływ temperatury skraplania i parowania na efektywność energetyczną analizowanych układów.
EN
This article is related to the issue of energy efficiency of refrigeration systems using carbon dioxide as a working fluid. In order to analyze in detail the potential of using carbon dioxide as a working fluid in refrigeration systems, calculations have been performed for several models of refrigeration systems. In order to conduct this analysis, three refrigeration systems were selected, i.e. a transcritical system, a cascade system and a booster system. As part of the analysis, the influence of the condensation and evaporation temperature on the energy efficiency of the analyzed systems has been examined and discussed.
EN
In the ethanolamine (MEA) solution, during the absorption and desorption of CO2 undesired compounds are produced as a result of degradation of an amine. Degradation not only reduces the absorption capacity of the solution but also leads to many operational problems. Furthermore, measuring of the degradation products is of great importance in terms of environmental issues. For the determination ofMEA degradation products, mainly chromatographic techniques are used, sometimes coupled with other instrumental methods, e.g. GC-MS. As a part of this work, research was conducted to identifyMEA thermal and oxidative degradation products and to develop a method for quantitative analysis of the main thermal degradation products such as OZD, HEIA and HEEDA and oxidative degradation products: HEA and HEI. Samples drawn from a test bench for CO2 capture from synthetic flue gas with an increased content of carbon dioxide were tested. As a research result, a method for the quantitative determination of the main degradation products was developed, the concentrations of degradation products and the rate of their formation were determined, which allows to qualify the solution shelf life.
EN
Purpose: to determine the ways of widening the public awareness of CCS technologies and, therefore, creating some level of public perception Design/methodology/approach: The method of achieving the goals and tasks of this article is the secondary research of articles of foreign researchers related to formation of public opinion on climate change mitigation in general and, in particular, development of CCS projects. Besides, it is necessary to review Russian school textbooks to find the information about climatic problems. Findings: It is necessary to review the experience of foreign countries to determine the ways of shaping public opinion on the climate change issues and decreasing the level of CO2 in the Russian Federation. Originality/value: The article shows the major results of the survey: awareness of high environmental risks lowers public acceptance, the government plays a key role in environmental management, traditional and electronic media information can lower the perceived risk and improve the public acceptance of CCUS.
PL
W ostatnich latach poszukuje się zamienników czynników syntetycznych o mniejszym wskaźniku GWP. Nowe (stare) czynniki chłodnicze muszą być przede wszystkim bezpieczne dla środowiska, spełniając przy tym określone kryteria chemiczne, fizyczne i termodynamiczne stawiane przez technikę chłodniczą. Z kolei od układów chłodniczych wymaga się obecnie energooszczędności w celu zmniejszenia pośredniego wpływu urządzeń na wzmacnianie efektu cieplarnianego.
EN
In recent years, lower GWP alternatives for synthetic refrigerants are being sought. New (old) refrigerants must, above all, be safe for the environment, while meeting certain chemical, physical and thermodynamic criteria set by refrigeration technology. On the other hand, cooling systems are now required to be energy efficient in order to reduce the indirect effect of appliances on the enhancement of the greenhouse effect.
EN
The production activity of mankind using high-ash fossil fuels for electricity generation is steadily increasing ash waste and carbon dioxide emissions into the environment. The article proposes a variant of wasteless combustion of Ekibastuz coal in a melting reactor installed under the boiler; it is envisaged to obtain, in addition to steam of energy parameters, a melt suitable for the production of building materials, sublimates of zinc, gallium and germanium, to reduce emissions of CO2 into the atmosphere and return to the process a part of carbon in CO2. An energy-saving thermal diagram of a power plant boiler has been developed on the basis of the proposed technology for the reduction of СО2, Н2О of reactor waste gases with zinc vapor to СО, Н2. The resulting excessive hydrogen will be used to displace elemental carbon from CO. The spent reagent, zinc oxide, after recovering into zinc will be used again in the process. In case of implementation, CO2 emissions into the atmosphere will be cut up to 50%, the expected payback period of the proposed system will be 1.0 - 1.5 years.
PL
Działalność produkcyjna ludzkości wykorzystująca wysokopopiołowe paliwa kopalne do produkcji energii elektrycznej stale zwiększa ilość odpadów popiołowych i emisję dwutlenku węgla do środowiska. W artykule zaproponowano wariant bezodpadowego spalania węgla Ekibastuz w reaktorze zainstalowanym pod kotłem; przewiduje się uzyskanie, oprócz pary o parametrach energetycznych, stopu odpowiedniego do produkcji materiałów budowlanych, sublimatów cynku, galu i germanu, a w celu zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery i powrotu do procesu części węgla zawartego w CO2. Na podstawie zaproponowanej technologii redukcji СО2 i Н2О w gazach odlotowych z reaktora z parą cynku do СО i Н2 opracowany został energooszczędny schemat cieplny kotła w elektrowni. Powstała nadmierna ilość wodoru zostanie wykorzystana do wyparcia węgla pierwiastkowego z CO. Zużyty reagent, tlenek cynku, po odzyskaniu cynku zostanie ponownie wykorzystany w procesie. W przypadku wdrożenia, emisja CO2 do atmosfery zostanie zmniejszona do 50%, oczekiwany okres zwrotu z proponowanego systemu będzie wynosić 1,0 - 1,5 roku.
13
EN
The main objective of the paper was to show the relationship of greenhouse gas emissions by agriculture with economic development and agricultural production parameters in the European Union. All EU Member States were selected for research purposefully. The research period concerned the years 2004-2017. The sources of materials were EUROSTAT data, literature on the subject. For the analysis and presentation of materials, descriptive, tabular, graphic methods, dynamics based on a constant basis, Gini concentration coefficient, concentration analysis using the Lorenz curve, Pearson's linear correlation coefficients were used. Agriculture is one of the major economic sectors responsible for greenhouse gas emissions. In 2004-2017, emissions from this section slightly decreased in the EU. There was a wide variation between countries. Economically developing countries increased emissions, while developed countries maintained them at a similar level. Greenhouse gas emissions were highly concentrated in several EU countries. These were the countries with the most developed agriculture. In the years 2004-2017, there were no changes in the level of emission concentration. The level of greenhouse gas emissions from agriculture depended on the economic and agricultural situation in the country. The regularities were in many cases straightforward, as for the relationship of greenhouse gas emissions from agriculture with the value of animal production, cattle population, and the use of mineral fertilizers and manure production. This close relationship resulted from the fact that livestock production was the part of agriculture that generated the most greenhouse gases.
PL
Celem głównym pracy było ukazanie zależności emisji gazów cieplarnianych przez rolnictwo z rozwojem gospodarczym i parametrami produkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej. W sposób celowy wybrano do badań wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Okres badań dotyczył lat 2004-2017. Źródłami materiałów były dane EUROSTAT, literatura przedmiotu. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźniki dynamiki o podstawie stałej, współczynnik koncentracji Giniego, analiza koncentracji za pomocą krzywej Lorenza, współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Rolnictwo jest jednym z ważniejszych działów gospodarki odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych. W latach 2004-2017 emisja wynikająca z tego działu nieznacznie zmniejszyła się w UE. Występowało duże zróżnicowanie pomiędzy krajami. Państwa rozwijające się gospodarczo zwiększały emisję, zaś rozwinięte utrzymywały ją na podobnym poziomie. Emisja gazów cieplarnianych była mocno skoncentrowana w kilku państwach UE. Były to państwa z najbardziej rozwiniętym rolnictwem. W latach 2004-2017 nie zaszły żadne zmiany w poziomie koncentracji emisji. Poziom emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa był uzależniony od sytuacji gospodarczej i w zakresie rolnictwa w kraju. Prawidłowości były w wielu przypadkach prostoliniowe, jak dla relacji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa z wartością produkcji zwierzęcej, pogłowiem bydła, czy zużyciem nawozów mineralnych i produkcją obornika. Ten ścisły związek wynikał z faktu, że produkcja zwierzęca była tą częścią rolnictwa, która generowała najwięcej gazów cieplarnianych.
EN
The paper presents Energy Efficiency Operational Index (EEOI) introduced through International Maritime Organization (IMO) which defined the carbon dioxide emission as a result of transport specific cargo mass on specific distance. The total fuel consumption from all elements of vessel energetic system causes the carbon dioxide emission. Ship-owners should inform the marine administration about the fuel consumption from all vessels of 5000 tons of gross tonnage or more from 1st January 2018. In marine transport about 85% of carbon dioxide emission comes from such vessels. The calculating of EEOI is voluntary now but it is indicated to do it. It allows on an assessment the differences between the Energy Efficiency Design Index (EEDI) obligatory during design process of a vessel and its power plant and EEOI. Due to it may be estimated the correctness of vessel and power plant operation in exploitational conditions. The basic way of EEOI decreasing is slow steaming of a vessel. The power demand for propulsion (and fuel consumption) is proportional to the third power of vessel velocity (according to the propeller characteristics) on the other hand the hull resistance (the demand for thrust by propeller) is proportional to the second power of vessel velocity. As a result it causes the decreasing of total fuel consumption for covering the same distance but increasing the time of voyage. It is for acceptance during a bad economic situation. Although it will be no acceptable during a good economic situation when it will be required the increasing of vessel velocity (decreasing the time of voyage). The other effective methods are under research which allows to reach the same aim. It is known such methods of vessel operation which leading to the decreasing of that index. The paper shows these methods with their characteristics.
PL
W artykule omówiono wprowadzony przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) wskaźnik zwany eksploatacyjnym indeksem efektywności energetycznej statku (EEOI), który określa emisję dwutlenku węgla w wyniku transportu jednostki masy ładunku na jednostkową odległość. Za emisję CO2 odpowiada zużycie paliwa przez wszystkie elementy okrętowego układu energetycznego. Od 1 stycznia 2018 r. armatorzy muszą zgłaszać do administracji morskiej ilość zużytego paliwa przez poszczególne statki o tonażu od 5000, które odpowiadają za 85% zużycia paliwa w transporcie morskim. Wyznaczanie wskaźnika EEOI jest obecnie dobrowolne, ale wskazane, aby go wyznaczać. Pozwala to na określenie różnic między projektowym indeksem efektywności energetycznej statku (EEDI), który jest obligatoryjny w procesie projektowania statku i elementów układu energetycznego, a eksploatacyjnym. Dzięki temu można oszacować poprawność eksploatacji siłowni i statku w warunkach rzeczywistych. Podstawowym sposobem zmniejszenia wskaźnika EEOI jest zmniejszenie prędkości eksploatacyjnej statku. Zapotrzebowanie na moc napędu (i zużycie paliwa) jest proporcjonalne do trzeciej potęgi prędkości statku (wg tzw. charakterystyki śrubowej), natomiast opór kadłuba (zapotrzebowanie na siłę naporu przez śrubę okrętową) jest proporcjonalny do potęgi drugiej prędkości statku. Skutkuje to zmniejszeniem zużycia paliwa na pokonanie tej samej drogi, ale wydłuża czas podróży. W okresie dekoniunktury na rynku żeglugowym jest to do przyjęcia. Jednak wraz z pojawieniem się oznak koniunktury, które będą wymagać wzrostu prędkości statku (skrócenia czasu podróży) będzie to niemożliwe. Poszukuje się więc innych skutecznych metod, które pozwolą osiągnąć ten sam cel. Znane są możliwości takich sposobów eksploatacji statku, które prowadzą do zmniejszenia tego wskaźnika. W artykule wskazano na te metody wraz z ich charakterystyką.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu potencjalnych źródeł ciepła występujących w pomieszczeniu, zabezpieczanym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym, na rozkład stężenia gazu gaśniczego, a tym samym na skuteczność gaśniczą systemu. W badaniach wykorzystano komorę badawczą wyposażoną w stałe urządzenie gaśnicze na dwutlenek węgla oraz aparaturę umożliwiającą dokonywanie pomiarów zmian stężenia gazu gaśniczego w czasie. Badania zostały wykonane w trzech wariantach: przy braku obecności źródeł ciepła; z uwzględnieniem pożaru oraz z uwzględnieniem pożaru i stałego źródła ciepła, w postaci elektrycznej płyty grzewczej, umieszczonego w komorze badawczej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono znikomy wpływ źródeł ciepła na rozkład stężenia gazu gaśniczego w zaproponowanym układzie przestrzeni chronionej.
EN
This article undertakes to conduct an experimental analysis of the impact of potential heat sources occurring in the room protected by FES-gaseous on the distribution of extinguishing gas concentrations, and thus on the extinguishing efficiency of the system. The research used a test chamber equipped with a fixed gaseous extinguishing system on carbon dioxide and apparatus enabling measurements of changes of extinguishing gasconcentration over time. The tests were carried out in three variants: in the absence of heat sources, with the presence of fire and taking into account the fire and a constant heat source in the form of an electric hobin the test chamber. Based on the analyzes carried out, a slight impact of the heat sources on the distribution of extinguishing gas concentrations in the proposed arrangement of protected space was found.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę nowego podejścia do przewidywania zmian ciśnienia podczas wyładowania gazu gaśniczego do pomieszczenia chronionego stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi za pomocą symulacji numerycznych CFD (ang. Computational Fluid Dynamics). Program badawczy składał się z dwóch etapów: pierwszy poświęcony był eksperymentalnym pomiarom zmiany ciśnienia podczas uwolnienia gazu gaśniczego do komory badawczej w skali rzeczywistej (70 m3) z zastosowaniem otworu odciążającego. Drugim etapem było wykonanie symulacji CFD pozwalających wyznaczyć zmiany ciśnienia podczas wyładowania gazu do reprezentowanej numerycznie komory testowej. Oszacowanie poprawności i użyteczności modelu CFD polegało na porównaniu wyników CFD ze standardowymi obliczeniami i pomiarami eksperymentalnymi.
EN
The aim of the article is to investigate and evaluate a new approach for prediction of changes of pressure during gas discharge inside the room protected by fixed gaseous extinguishing system by means of CFD simulations (ang. Computational Fluid Dynamics).The research program consisted of two stages. The first stage was dedicated to the experimental measurements of pressure changes during extinguishing gas discharge into the test chamber in a real scale (70 m3) with use of relief opening. The next step was about performing CFD simulations allowing to determine pressure changes during gas discharge into the numerically represented test chamber. Estimation of the correctness and usefulness of the CFD model was based on a comparison of the CFD results with standard calculations and experimental measurements.
17
Content available Ways to produce renewable energy from carbon dioxide
EN
The interrelated problems of using renewable energy from carbon dioxide are considered. Particular attention was paid to the fact that on the one hand there is the possibility of obtaining renewable energy from carbon dioxide using new devices. At the same time, on the other hand, the Earth’s atmosphere is cleared of such a gas and the greenhouse effect is also eliminated. To implement this approach, the current factors and their interaction, as well as examples ofsuch installations with devices, are described. Their positive and negative aspects were emphasized.
PL
Opisano technologię i szereg problemów wykorzystania odnawialnej energii elektrycznej otrzymywanej z dwutlenku węgla. Zauważono, że z jednej strony możliwe jest pozyskiwanie odnawialnej energii elektrycznej z dwutlenku węgla za pomocą nowych urządzeń. Z drugiej strony–jednocześnie oczyszcza się atmosferę Ziemi z tego gazu i eliminuje efekt cieplarniany. Aby umożliwić wdrożenie prezentowanej technologii, opisano czynniki operacyjne i ich interakcje oraz podano przykłady takich instalacji z urządzeniami. Odnotowano pozytywne i negatywne strony prezentowanej technologii.
PL
Powstawanie ścieków alkalicznych stanowi jeden z problemów technologicznych i środowiskowych związanych z funkcjonowaniem współczesnej energetyki konwencjonalnej. Neutralizacja tych ścieków za pomocą kwasu solnego lub siarkowego powoduje wzrost zawartości chlorków lub siarczanów w ogólnym bilansie ścieków elektrowni. Inne metody neutralizacji nie są powszechnie stosowane. W artykule zostały zebrane i przedstawione źródła ścieków alkalicznych pochodzących z elektrowni konwencjonalnych. Omówiono sposób ich neutralizacji za pomocą gazowego dwutlenku węgla (CO2) oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań. Metoda ta umożliwia obniżenie odczynu pH ścieków bez wprowadzania dodatkowych zanieczyszczeń w postaci chlorków i siarczanów.
EN
Alkaline wastewater formation is one of the technological and environmental problems related to contemporary conventional power generation. Alkaline wastewater neutralization with hydrochloric or sulphuric acid increases the content of chlorides or sulphates in total wastewater balance of the power plant. Other methods of neutralization are not commonly applied. The article indicates the sources of alkaline wastewater from conventional power plants and discusses the method of its neutralization with gaseous carbon dioxide (CO2). Moreover, the preliminary test results are presented. The method enables reduction of pH value of wastewater without any inputs of additional pollutants such as chlorides and sulphates.
PL
Dwutlenek węgla (R744) to naturalny czynnik chłodniczy, który jest coraz częściej stosowany w instalacjach chłodniczych z bezpośrednim odparowaniem. Ze względu na unikalne właściwości termofizyczne, R744 stanowi bardzo dobry zamiennik większości syntetycznych czynników chłodniczych. W artykule scharakteryzowano rozwiązania techniczne pozwalające na wykorzystanie dwutlenku węgla w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych.
EN
Greenhouse gases such as carbon dioxide and water vapour can be captured from gas streams ona zeolite 13X adsorbent. Experimental water vapour adsorption isotherms and kinetic curves weremeasured in the temperature range of 293–393 K and pressure up to 2100 Pa. The equilibrium datawere developed with Toth and Sips multi-temperature isotherm models. The results of the processrate studies were described using pseudo-first and pseudo-second order kinetic models. Findings werecompared with our own results of CO2adsorption studies on the same zeolite
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.