Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań osadów pochodzących z wód dołowych, które w związku z zagrożeniem wodnym kopalń węgla kamiennego są usuwane. Przed ich zrzutem do wód powierzchniowych wody te są odprowadzane do podziemnych lub powierzchniowych osadników. Proces ten prowadzi do powstawania osadów, których skład odpowiada fazom mineralnym skał płonnych otaczających pokłady węgla, wymieszanym z fazami powstającymi z wód dołowych w osadnikach. Przeprowadzone badania mineralogiczne i chemiczne pozwoliły na stwierdzenie w osadach wód dołowych baru, strontu, ołowiu oraz kilku innych metali związanych z siarczanami, siarczkami, węglanami oraz minerałami ilastymi. Korelacje pomiędzy ilościami baru, strontu i radu pozwoliły na udokumentowanie diadochii Sr i Ra w barycie. Badania osadów wód dołowych są podstawą do określenia możliwości ich gospodarczego wykorzystania.
EN
The article presents the results of research of sediments from underground waters which are removed due to the water hazard in hard coal mines. Before their drop into surface waters, they are discharged to underground or surface sedimentation tanks. This process leads to the formation of sediments, the composition of the sediments is the blend of the mineral phases mainly corresponding to gangue rocks surrounding coal deposits and the phases precipitated from underground waters in the sedimentation tanks. The conducted mineralogical and chemical researches enabled to find barium, strontium, lead and some other metals associated with sulfates, sulfides, carbonates and clay minerals. The values of correlation amounts of barium, strontium and radium enabled to documenting the diadochy in barite. The research of underground water sediments are the basis for determining the possibilities of their economic use.
EN
Decrease of vehicle emissions require design changes already at the initial concept design. Use of fiber reinforced polymer (FRP) composites in design cause reduction of weight with increasing other properties. Paper presents the case study of proposal material for frame concept of special light vehicle design. The flexural test (basically three-point bending test) of carbon fiber reinforced polymer composite bars with annular and square cross section is presented. Experimental results were verified by numerical simulation finite element method (FEM). The permanent deformation of bar with annular cross section occurred at a force 2 280 N with deflection 4.22 mm. Model numerical simulation by FEM show same course of loading. For bar with square cross section the deformation occurred at a force 2 264 N, with deflection 7 mm. Model numerical simulation by FEM show different trend (under force 2264 N the deflection was 3.4 mm). The research was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract no. APVV-18-0457, Special Light Electric Vehicle from Unconventional Materials to Heavy Conditions and Terrain - LEV.
PL
Przedstawiono analizę obliczeniową mającą na celu porównanie nośności rygla i słupa ramy portalowej, wykonanych z elementów walcowanych na gorąco (IPE) i giętych na zimno (ceowniki łączone przewiązkami). W pierwszym etapie przeprowadzono obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz zoptymalizowano ramę wykonaną z kształtowników IPE. Następnie przeanalizowano wyodrębnione elementy składowe jako element walcowany na gorąco oraz gięty na zimno.
EN
The article presents a computational analysis aimed at comparing the resistance of the rafter and column of the portal frame made of hot-rolled (IPE) and cold-formed elements (back-to-back channel sections). In the first stage, static and strength calculations were performed and the frame made of IPE profiles was optimized. Then, the separated elements were analyzed as hot rolled and cold-formed.
EN
The paper describes the recent developments of Hybrid Fibre-Reinforced Polymer (HFRP) and nano-Hybrid Fibre-Reinforced Polymer (nHFRP) bars manufactured using the pultrusion process. Hybridization of less expensive basalt fibres with carbon fibres leads to more sustainable alternative to Basalt-FRP (BFRP) bars and more economically-efficient alternative to Carbon-FRP (CFRP) bars. At the same time the properties of the proposed bars can be modified by changing the bars configuration. The New-Developed HFRP bars were subjected to tensile axial loading to investigate its structural behaviour. The effect of hybridization on tensile properties of HFRP bars was verified experimentally by comparing the results of tensile test of HFRP bars with non-hybrid BFRP bars. It is possible to improve and predict the final mechanical characteristics of HFRP bars through mechanical hybridization of constituents and their volume fractions before it will be produced. The analytical/numerical considerations and experimental testing showed the same tendency in obtained results. In pre-manufacturing phase it was set that for the final mechanical properties, the influence of bar configuration is less important than the influence of different volume fractions of fibres. In addition, it was assumed that the preferable location of carbon fibres will be in the core region due to technological problems. It is worth to mention that the difference in obtained strength characteristics between analytical and numerical considerations was very small, however the obtained results were much higher than results obtained experimentally. Authors suggested that lower results obtained experimentally can be explained by imperfect interphase development and therefore attempted to improve the chemical cohesion between constituents by adding nanosilica particles to matrix consistency.
PL
W artykule zostały przedstawione najnowsze postępy w zakresie zachowania mechanicznego hybrydowych prętów FRP (HFRP) oraz nano-hybrydowych (nHFRP) produkowanych w procesie pultruzji. Hybrydyzacja włókien bazaltowych z włóknami węglowymi prowadzi do bardziej zrównoważonej alternatywy dla prętów na bazie włókien bazaltowych (BFRP) i bardziej ekonomicznej alternatywy dla prętów FRP na bazie włókien węglowych (CFRP). Jednocześnie właściwości proponowanych prętów można modyfikować zmieniając ich konfigurację. Nowo opracowane pręty HFRP poddano obciążeniu osiowemu przy rozciąganiu, aby zbadać jego zachowanie strukturalne. Wpływ hybrydyzacji na właściwości mechaniczne prętów HFRP zweryfikowano doświadczalnie, porównując wyniki próby rozciągania prętów HFRP z niehybrydowymi prętami BFRP. Możliwa jest poprawa i przewidywanie końcowych właściwości mechanicznych prętów HFRP poprzez mechaniczną hybrydyzację składników i ich udziałów objętościowych przed ich wyprodukowaniem. Analityczne i numeryczne rozważania oraz badania eksperymentalne wykazały tę samą tendencję w uzyskanych wynikach. W fazie przedprodukcyjnej ustalono, że dla końcowych właściwości mechanicznych wpływ konfiguracji pręta jest mniej ważny niż wpływ różnych udziałów objętościowych włókien. Ponadto założono, że preferowane położenie włókien węglowych będzie zaproponowane bliżej rdzenia prętów ze względu na problemy technologiczne. Warto wspomnieć, że różnica w uzyskanych charakterystykach wytrzymałościowych między rozważaniami analitycznymi i numerycznymi była bardzo mała, jednak uzyskane wyniki były znacznie wyższe niż wyniki uzyskane eksperymentalnie. Autorzy sugerują, że niższe wyniki uzyskane eksperymentalnie można wyjaśnić niedoskonałym rozwojem interfazy i dlatego próbowano poprawić spójność chemiczną między składnikami przez dodanie cząstek nanokrzemionki do konsystencji matrycy.
6
Content available Kowarka o napędzie hydraulicznym i jej zastosowanie
PL
Przedstawiono budowę i zastosowanie kowarki RUMX (Radialumformmaschine mit X Anordnung) z napędem hydraulicznym firmy SMS group. W 1989 roku zbudowano w SMS Hasenclever pierwszą kowarkę o napędzie hydraulicznym, która posiada zalety prasy hydraulicznej i kowarki mechanicznej. Kowarka o napędzie hydraulicznym pracuje ciszej niż kowarki o napędzie mechanicznym i jest bardziej wydajna. Układ cztero-kowadełkowy kowarki umożliwia realizowanie odkształcania z dużymi gniotami i posuwami. Jest to możliwe ze względu na zastosowany napęd hydrauliczny kowarki, który umożliwia realizację kucia ze stałymi naciskami. Kowarka o sile nacisku kowadła 10 MN przeznaczona jest do przekucia wsadu o średnicy 800 mm. Nagrzany wsad przekuwany jest na wyrób gotowy bez konieczności dogrzewania. Kowarka do kucia profili pełnych wyposażona jest w manipulator podający i odbierający, a do kucia rur grubościenny dodatkowo w manipulator utrzymujący i poruszający trzpień. Kowarki hydrauliczne zainstalowane są w zakładach o rocznej produkcji około 50 000 Mg i dużym asortymencie przetwarzanych gatunków materiałów takich, jak stale, stopy tytanu, stopy niklu lub w produkcji masowej określonego rodzaju odkuwek, np. osi kolejowych. Sterowanie procesem kucia znacząco zmniejsza pracochłonność wytwarzania wyrobów oraz zużycie materiału potrzebnego do ich wytwarzania. Odkuwki wykonane z zastosowaniem kowarki hydraulicznej mają korzystną mikrostrukturę o drobnym ziarnie na przekroju oraz charakteryzują się powtarzalnymi i zawężonymi tolerancjami wymiarów.
EN
The operation of the RUMX (Radialumformmaschine mit X Anordnung) radial forging machine with a hydraulic drive, introduced by the SMS company, is reviewed. Introduced in 1989 in SMS Hasenclever, it was the first radial forging machine built with a hydraulic drive. This machine type has advantages over the hydraulic open die press and the mechanical drive machine. The arrangement of four anvils carrying out the forging with big deformation and feeds produces the forging. It is possible to forge with constant forces. This machine with a maximum press force of 10 MN was designed to forge from 800 mm initial round pass. The heated initial material is forged to the finished product without need of reheating. The machine for forging full profiles is equipped with the loading and unlading manipulators, and for forging thick-walled tubes additionally a mandrel manipulator. Hydraulic drive forging machines are installed for annual yields of about 50 000 Mg. The large assortment of processed grades of materials includes special steels, titanium and nickel alloys, and mass production of blanks includes e.g. railway axles. Control of the forging process considerably reduces labour and material costs. Blanks so-forged have a beneficial fine-grained microstructure and are characterized by repeatable, narrow dimensional tolerances.
EN
The article describes other options of desulphurisation of real mine water. After the stage using of aluminium compounds we examined using of barium compounds, namely BaCO3 and Ba(OH)2. After application of these compounds on an artificial model solution we focused on the real mine water from a flooded mine Smolník. The tests were conducted at various values pH, at 12, 7.5 and 4.5. From the results it can be concluded that there was high efficiency of desulphurization at all levels of pH. In terms of the selection of a particular compound was confirmed as the best that has been applied barium hydroxide – Ba(OH)2.
PL
Artykuł opisuje inne opcje odsiarczania wody kopalnianej. Po etapie zastosowania związków glinu zbadano zastosowanie związków baru, konkretnie BaCO3 oraz Ba(OH)2. Po zastosowaniu tych związków na sztucznym modelu roztworu skoncentrowano się na prawdziwej wodzie kopalnianej z zalanej kopalni Smolnik. Testy zostały przeprowadzone przy różnych wartościach pH, 12, 7.5 oraz 4.5. Na podstawie wyników można stwierdzić wysoką skuteczność odsiarczania na każdym poziomie pH. W kontekście wyboru konkretnego związku potwierdzono, że na najlepszym wyborem jest wodorotlenek baru Ba(OH)2.
EN
The paper presents a non-destructive diagnostic technique based on guided wave propagation phenomenon used to assess the adhesive bonding between a steel bar and a concrete cover. Double-layered cylindrical specimens with different levels of debonding and its location were investigated. The influence of bonding length on the excitation of multiple modes of longitudinal guided waves was analysed. Numerical simulations of guided wave propagation in healthy and damaged specimens were conducted and differences in the occurring phenomena were specified. The analysis of the obtained results confirms the possibility to apply the guided wave propagation method in the assessment of degradation level in the adhesive bonding of multi-layered cylindrical structures.
PL
W artykule przedstawiono nieinwazyjną technikę diagnostyczną wykorzystującą zjawisko propagacji fal prowadzonych w ocenie stanu połączenia adhezyjnego pomiędzy stalowym zbrojeniem a otuliną betonową. Przeanalizowano dwuwarstwowe próbki cylindryczne z różnymi wielkościami i położeniami delaminacji między warstwami. Opisano także wpływ długości zakotwienia na wzbudzenie kolejnych modów podłużnych fal prowadzonych. Symulacje numeryczne propagacji fal zostały przeprowadzone dla prętów stalowych osadzonych w betonie w stanie bez uszkodzenia oraz z uszkodzeniem w postaci braku przyczepności między stalą a betonem. Wskazano na różnice w zachodzących zjawiskach propagacji fali w zależności od stopnia rozwarstwienia. Analiza uzyskanych rezultatów potwierdza możliwość wykorzystania zjawiska propagacji fal w ocenie stopnia degradacji połączeń adhezyjnych wielowarstwowych konstrukcji cylindrycznych.
EN
This article presents the results of studies of strontium and barium content in Triassic (Muschelkalk) carbonate rock samples taken from the area of the Polish part of the Germanic Basin (the area of Opole Silesia). Sr and Ba were determined in the rocks of all formations of the Lower Muschelkalk - Gogolin Beds, Górażdże Beds, Dziewkowice (Terebratula) Beds and Karchowice Beds. Strontium and barium are chemical elements characteristic for aragonite carbonate phase. Aragonite is unstable calcium carbonate phase which is transformed such as high-Mg calcite into low magnesium calcite during diagenesis. So as Sr and Ba indicate the presence of aragonite in the primary carbonate material. Now these elements concentrate in low-Mg calcite crystal structure. The Triassic rocks of Lower Muschelkalk which are mined in different quarries of the Opole Silesia area are mainly built of low-Mg calcite with lower amounts of high-Mg calcite, protodolomite, ordered dolomite and huntite. There are smaller addition of non-carbonate minerals - quartz, chalcedony, muscovite, feldspars and iron minerals. The presence of Sr and Ba now bound in a structure of low-Mg calcite will indicate the occurrence of aragonite in the primary carbonate material. The Triassic rocks from the area of Opole Silesia were studied to determine the rocks enriched in Sr and Ba. Selected rock samples were examined using ICP AES spectrometry, XRF analysis and microprobe measurements. The results of studies show that strontium and barium occur in rocks of all Lower Muschelkalk formations. The lowest contents of these elements were determined in rocks of Gogolin Beds, higher - in rocks of other formations. The results of studies show that Sr and Ba concentrate in low-Mg calcite which dominates in Lower Muschelkalk rocks. Limestone built mainly of low-Mg calcite or “pure” calcite without substitution of other elements, especially Mg, Fe, Si and Al could be applied in lime industry or in other branches of industry, where pure quality raw material, without substitutions is needed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości strontu i baru w próbkach skał węglanowych triasu (wapienia muszlowego), pobranych w obszarze polskiej części zbiornika germańskiego (rejon Śląska Opolskiego). Stront i Bar oznaczono w skałach wszystkich formacji dolnego wapienia muszlowego – w warstwach gogolińskich, górażdżańskich, dziewkowickich (terebratulowych) i karchowickich. Stront i bar są charakterystyczne dla aragonitowej fazy węglanowej. Aragonit stanowi niestabilną fazę węglanu wapnia, która, podobnie jak kalcyt wysokomagnezowy ulega przeobrażeniu w niskomagnezowy kalcyt podczas diagenezy. Zatem obecność Sr i Ba wskazuje na występowanie aragonitu w pierwotnym materiale węglanowym. Obecnie pierwiastki te występują w strukturze niskomagnezowego kalcytu. Skały triasowe dolnego wapienia muszlowego, eksploatowane w różnych kamieniołomach obszaru Śląska Opolskiego są zbudowane głównie z niskomagnezowego kalcytu przy mniejszym udziale kalcytu wysokomagnezowego, protodolomitu, dolomitu uporządkowanego i huntytu. W skałach tych występują niewielkie domieszki minerałów niewęglanowych – kwarcu, chalcedonu, muskowitu, skaleni i minerałów żelaza. Obecność Sr i Ba, związanych w strukturze niskomagnezowego kalcytu będzie wskazywać na występowanie aragonitu w pierwotnym materiale węglanowym. Skały triasowe z obszaru Śląska Opolskiego analizowano w celu określenia, które wapienie są wzbogacone w Sr i Ba. Wybrane próbki skał poddano następującym analizom: spektrometrii ICP AES, analizie XRF oraz badaniom w mikroobszarach. Wyniki badań wykazały, że stront i bar występują w skałach wszystkich formacji dolnego wapienia muszlowego. Najniższe zawartości tych pierwiastków oznaczono w skałach warstw gogolińskich, wyższe w skałach pozostałych formacji. Wyniki badań wskazują, że Sr i Ba koncentrują się w niskomagnezowym kalcycie, który dominuje w skałach dolnego wapienia muszlowego. Wapienie zbudowane z niskomagnezowego kalcytu lub „czystego” kalcytu bez podstawień innych pierwiastków, głównie Mg, Fe, Si i Al, mogą być stosowane w przemyśle wapienniczym lub innych gałęziach przemysłu, w których wymagany jest surowiec „czysty” jakościowo, bez domieszek.
PL
Przedstawiono zakres wykorzystania modułu B linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania wyrobów z metali i stopów (LPS) oraz wyniki badań uzyskane w ramach aktualnie realizowanych i zakończonych w latach 2012–2014 wybranych projektów europejskich i krajowych oraz prac zleconych przez ośrodki badawcze i przedsiębiorców przemysłowych krajowych i zagranicznych. W module B-LPS wykonano fizyczne symulacje walcowania na gorąco wlewków pochodzących z wytopów doświadczalnych i z wsadów z zewnątrz, na pręty i blachy. Walcowanie wyrobów płaskich prowadzono z zastosowaniem regulowanego walcowania z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanego chłodzenia po walcowaniu. Materiał po walcowaniu poddano badaniom obejmującym pomiar właściwości mechanicznych i metalograficzną ocenę stanu struktury.
EN
This paper presents the range of application of module B of the line for semi-industrial simulation of processes related to manufacturing of metal alloys and products (LPS) as well as results of investigations obtained under selected European and domestic projects in progress and completed in the years 2012–2014 and works commissioned by the research centres and domestic and foreign industrial entrepreneurs. Physical simulations of hot rolling of ingots from experimental melts and external charges for bars and sheets were carried out in the B-LPS module. The rolling of fl at products was carried out using controlled rolling with thermo-mechanical treatment and controlled cooling after rolling. After rolling, the material was subject to investigations including the measurement of mechanical properties and metallographic assessment of structure condition.
11
Content available Wpływ regulacji Skawy na rozwój form korytowych
PL
Rozwój form korytowych jest ściśle uzależniony od parametrów morfometrycznych koryta oraz wielkości i częstości przepływów wezbraniowych. Regulacja odcinków koryt rzecznych, w zakresie zwężania i prostowania koryta, zabezpieczania brzegów, prowadzi do wykształcenia koryta transportującego. Kształt trasy regulacyjnej uniemożliwia rozwój bogatych form korytowych. W rozszerzeniach dna doliny, w których swobodnie mogą rozwijać się koryta wielonurtowe, powstają zróżnicowane formy korytowe. Porównanie dwóch, pierwotnie wielonurtowych, odcinków koryta dostarcza informacji o możliwościach jego rozwoju w przypadku zniszczenia zabezpieczeń brzegowych.
EN
The development of river channel forms depends from channel pattern and also from magnitude and frequency of floods. The river channelization including straightening bends and decreasing channel width is responsible for formation a channel transport sections. Channelized sections of the Skawa river are characterised by the lack of the channel bedforms unlike to natural, multi–current channel sections where occurs a lot of highly diversified bed forms and gravel clusters. In this paper authors compare river channel forms along two different sections of the Skawa river.
EN
The field experiment consisted in the examination of the sewage sludge and mineral fertilization application on contents of some elements: Fe, Mn, Mo, Li, Ti, Ba and Sr in stalks and leaves of Miscanthus sacchariflorus grass cultivated in the first year as well as in the whole biomass harvested in the second year. Total elements concentrations were analyzed by means of ICP-AES technique after combustion in a muffle furnance at 450 oC. Much higher concentrations of analyzed elements in leaves of amur silvergrass than in its stalks was found. More molybdenum, and less iron and titanium was recorded in the second year than in the first year of the experiment. Contents of other elements determinated in biomass were at similar levels in both years of cultivation. Uptake and accumulation of selected elements in yields of amur silvergrass was higher in the first as compared with the second experimental year. Leaves showed higher uptake of Fe, Mn, Li, and Ti due to sewage sludge fertilization, while stalks uptake more Mo and Sr.
PL
W doświadczeniu polowym badano wpływ nawożenia osadem ściekowym i nawozami mineralnymi (dla porównania) na zawartość wybranych pierwiastków: Fe, Mn, Mo, Li, Ti, Ba i Sr w łodygach i liściach trawy Miscanthus sacchariflorus, uprawianej w I roku oraz w całej biomasie, zebranej w II roku. Zawartość ogólną wymienionych pierwiastków oznaczono metodą ICP-AES, po mineralizacji na sucho w piecu muflowym, w temperaturze 450 oC. Stwierdzono kilkakrotnie większą zawartość analizowanych pierwiastków w liściach miskanta cukrowego niż w łodygach. W II roku zanotowano więcej molibdenu, mniej żelaza i tytanu niż w I roku eksperymentu. Zawartość pozostałych pierwiastków była na zbliżonym poziomie w obu terminach badań. Pobranie i wyniesienie badanych pierwiastków z plonem miskanta cukrowego było większe w I roku uprawy, w stosunku do II roku. Liście pobierały więcej Fe, Mn, B, Li i Ti pod wpływem nawożenia osadem ściekowym, łodygi Mo i Sr.
EN
The paper presents results of research on tonstein, which constitutes an interburden in coal seam 405 at the Sośnica - Makoszowy coal mine, Makoszowy field (mining level 600 m), Upper Silesia, southern Poland. The mineral and chemical compositions of the tonstein differ from the typical compositions described earlier for tonsteins from Upper Silesia Coal Basin area. Additionally, minerals present in the tonsteins include kaolinite, quartz, kaolinitised biotite and feldspars. The presence of the phosphatic minerals apatite and goyazite has been recognized. The presence of gorceixite and crandallite is also possible. The contents of CaO (5.66 wt%) and P2O5 (6.2 wt%) are remarkably high. Analysis of selected trace elements demonstrated high contents of Sr (4937 ppm) and Ba (4300 ppm), related to the phosphatic minerals. On the basis of mineral composition the tonstein has been identified as a crystalline tonstein, transitional to a multiplied one.
15
PL
Jedną z zalet struktury tensegrity, rozumianej jako samodzielnie sztywny cięgnowoprętowy ustrój konstrukcyjny, stanowi możliwość jej przekształcania z konfiguracji ściśle upakowanej na formę rozwiniętą uprzednio ustaloną i posiadającą stabilną strukturę zdolną wytrzymywać obciążenia, lub odwrotnie, możliwość składania takiej struktury bez wykonywania dodatkowych czynności montażowych, np. dla ułatwienia jej transportu albo magazynowania. Moduły tensegrity o nieciągłej sieci cięgien są wystarczająco sztywne, lekkie i składalne, dlatego modularne struktury tensegrity wydają się szczególnie użyteczne w wielkich konstrukcjach rozkładalnych. Czworościan jest nadzwyczaj użytecznym konstrukcyjnie kształtem zewnętrznym jednostki tensegrity. Modularne konstrukcje tensegrity można wykonywać i zestawiać bardziej precyzyjnie oraz w większej liczbie wariantów niż konwencjonalne tensegrity. Co równie ważne, można precyzyjnie sterować ich parametrami mechanicznymi i geometrycznymi.
EN
A tensegrity structure is an assembly of bars and cables that can be transformed from a closed compact configuration to a predetermined expanded form of a complete stable structure capable of supporting loads. Tetrahedral self-rigid cable-bar modules with a discontinuous network of cables are strong, light and foldable. Modular tensegrity structures are of particular interest for large deployable structures due to extremely low mass afforded by the absence of bending moments in the compression members and by the potential ease of storage and deployment of the flexible tension elements and the short compression ones. When tensioning links are elongated, all cables are slack and the deployable tensegrity structure collapses into a bundle. The same deployment technique can also make small adjustments for fine tuning of loaded structures, or adjustment of a damaged structure. The modular tensegrity structures that can be more precisely modelled than conventional tensegrity, can be controlled more precisely.
16
Content available remote Badania nośności aluminiowego pręta o przekroju złożonym
PL
Praca poświęcona jest analizie numerycznej i badaniom doświadczalnym aluminiowego pręta dwugałęziowego z przewiązkami, poddanego działaniu siły ściskającej. Pręt został podparty wykratowaniem w celu uzyskania wyboczenia z płaszczyzny konstrukcji. W badaniach analizowano wpływ przewiązek na nośność i stateczność pręta złożonego. Przedstawione są rezultaty analiz geometrycznie i fizycznie nieliniowych z uwzględnieniem trzech typów imperfekcji, dla modelu powłokowego konstrukcji. Przedstawione zostały zależności między obciążeniem konstrukcji i jej deformacją na kierunku działającej siły, z uwzględnieniem liczby zastosowanych przewiązek oraz wielkości zadanych imperfekcji.
EN
The present research shows the results of experimental and numerical analyses of builtup cross section bar made of aluminium. The stability analyses and non-linear static analyses are investigated for the shell model of structure. For structures with a different number of battens, critical load and limit load are calculated. The influence of geometrical imperfection is investigated. The differences between experimental and numerical results are discussed.
PL
W pracy opisano sposoby i metody, jakie w ciągu ponad sześćdziesięciu lat zastosowano, aby ograniczyć negatywny wpływ wód pochodzących z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Celem było wskazanie pozytywnych osiągnięć z określeniem kierunku prowadzenia dalszych badań i prac nad zagospodarowaniem i oczyszczaniem zasolonych wód kopalnianych.
EN
The article describes the ways and methods which were applied during more than sixty years in order to reduce the negative impact of waters originating from mines in the Upper Silesian Coal Basin. The objective was the indication of positive achievements with the determination of the direction of conducting of further works regarding the management and purification of salty mine waters.
PL
W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania analizy termicznej w badaniach surowców i technologii hutniczych z obszaru tematyki prac badawczych realizowanych w Zespole Procesów Surowcowych Instytutu Metalurgii Żelaza.
EN
The paper presents the examples of application of thermal analysis in the research on raw materials and metallurgical technologies in the field of the research works carried out in the Primary Processing Group of the Institute for Ferrous Metallurgy.
PL
Na podstawie badań eksperymentalnych i analiz teoretycznych opracowano koncepcję, modułowej i etapowej rozbudowy linii LPS, charakterystyki urządzeń w zakresie głównych parametrów oraz szczegółowe założenia projektowe stanowiące podstawę do realizacji projektów wykonawczych. Rozbudowa obejmuje moduły C (taśmy) i D (pręty) do symulacji procesów walcowania na gorąco taśm cienkich oraz prętów drobnych, złożone z nawrotnego zespołu walcowniczego ciągłego oraz urządzeń pomocniczych i sterująco-rejestrujących. Na podstawie wyników prób walcowania prowadzonych w istniejącym module B do nawrotnego walcowania na gorąco dokonano uszczegółowienia założeń konstrukcyjnych dla modułów C i D. Opracowano program budowy modułów C i D w dwóch podetapach. Realizacja podetapu I umożliwi prowadzenie symulacji walcowania taśm i prętów w zakresie ograniczonym ze względu na mniejszą liczbę urządzeń dodatkowych. Zainstalowanie pozostałych urządzeń dodatkowych będzie zrealizowane w II podetapie budowy, po zakończeniu którego możliwe będzie prowadzenie symulacji w pełnym planowanym zakresie.
EN
Based on the experimental trials and theoretical analyses, a concept of modular and staged extension of the LPS line, characteristics of main parameters of devices and detailed data for realization of the construction project have been developed. The extension will comprise simulation of strip and bar hot rolling process by means of modules C (strip) and D (bars) built of reversing continuous rolling train as well as auxiliary devices and controlling-recording systems. Based on the results of rolling tests carried out in the existing module B, foredesign of modules C and D for reversing hot rolling was worked out. The construction programme of modules C and D was divided into two stages. Realization of stage I will enable limited simulation of strip and bar hot rolling process due to incomplete number of auxiliary devices. The installation of the remaining devices will be realized in stage II and its completion will enable carrying out the simulation in full planned scope.
PL
Na podstawie badań eksperymentalnych i analizy teoretycznej opracowano metodykę półprzemysłowej symulacji procesów walcowania na gorąco i obróbki cieplno-plastycznej w LPS stali uwzględniającą geometryczne i fizyczne podobieństwo odkształcanego materiału oraz narzędzi w stosunku do obiektów rzeczywistych. Określono stosunki prędkości obrotowych walców i czasów trwania odkształcenia oraz prędkości odkształcenia modelu i obiektu rzeczywistego. W oparciu o opracowaną metodykę wykonano symulacje przemysłowego procesu walcowania i przyśpieszonego chłodzenia blach oraz prętów w istniejącym module B-LPS oraz porównano właściwości mechaniczne i strukturę wyrobów z procesu przemysłowego i z LPS.
EN
Based on the experimental tests and theoretical analysis, the methodology of semi-industrial simulation of hot rolling and thermo-mechanical treatment in LPS was developed taking into consideration the geometric and physical similarity of the processed material and tools in relation to real objects. The relationships between roll speeds and deformation durations as well as strain rates of model and real object were determined. Based on the developed methodology, simulations of industrial rolling and accelerated cooling of plates and bars in the B-LPS module were carried out. The mechanical properties and microstructure of products from the industrial process and the LPS simulation were compared.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.