Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farmaceutyki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available Pharmaceuticals in water and wastewater - overview
EN
The paper presents concentrations of pharmaceuticals in surface water and sewage. Special attention was paid to the content of estrogens in municipal sewage and the method of their disposal. Concentrations of various pharmaceuticals in raw and treated wastewater were compared and the pharmaceuticals in different countries and waters were presented in tables. The most frequently identified drugs in sewage are sex hormones (etradiol, ester, ethinylestradiol, 17 β-estradiol) and the antiepileptic drug Carbamazepine. These drugs are difficult to remove from water and therefore appropriate treatment processes are used, such as: adsorption on active carbon, UV irradiation, etc. Contamination of water with pharmaceuticals has a negative impact on the development of aquatic organisms and can lead to serious human health problems.
PL
W pracy przedstawiono stężenia farmaceutyków w wodach powierzchniowych oraz ściekach. Szczególną uwagę skupiono na zawartości estrogenów w ściekach komunalnych oraz na sposobie ich usuwania. Porównano stężenia różnych farmaceutyków w ściekach surowych oraz ściekach oczyszczonych, a także zostały przedstawione tabelarycznie farmaceutyki występujące w różnych państwach oraz wodach. Najczęściej identyfikowanymi lekami w ściekach są: hormony płciowe (etradiol, estron, etinyloestradiol, 17 β-estradiol) oraz lek przeciwpadaczkowy – Karbamazepina. Leki te są ciężko usuwalne z wód, dlatego też stosuje się odpowiednie procesy ich oczyszczania, takie jak: adsorpcje na węglu aktywnym, naświetlanie promieniami UV itp. Zanieczyszczenia wód farmaceutykami wpływa negatywnie na rozwój organizmów wodnych, a także może prowadzić do poważnych problemów zdrowia ludzkiego.
3
Content available remote Postawy konsumentów wobec domowych odpadów o przeznaczeniu leczniczym
PL
Do wysokiego średniorocznego wskaźnika kosztów gospodarowania odpadami o przeznaczeniu leczniczym, przyczynia się obecnie wiele czynników. Rosną także koszty środowiskowe ich obecności w ekosystemach. Konsumenci jako integralni uczestnicy rynku, wpisują się poprzez swoje postawy w proces szeroko rozumianej gospodarki odpadami o przeznaczeniu leczniczym. W opracowaniu przedstawiono istotę oraz najważniejsze determinanty związane z domowymi odpadami tej grupy. Wykorzystano metodę desk research oraz przeprowadzono badania ankietowe w zakresie postaw konsumentów wobec domowych odpadów o przeznaczeniu leczniczym.
EN
Many factors currently contribute to the high average annual cost of managing hazardous waste from the pharmaceutical group. The environmental costs of their presence in ecosystems are also rising. Consumers as integral market participants, through their attitudes, fit into the process of widely understood waste management for medicinal purposes. Description presents the essence and the most important determinants related to domestic waste of this group. The desk research method was used and a questionnaire survey was carried out on consumer attitudes towards domestic waste for medicinal purposes.
PL
Obecność farmaceutyków w środowisku to zjawisko coraz lepiej rozpoznawalne od strony źródeł i sposobu rozprzestrzeniania się oraz ryzyka, jakie może powodować ich stała obecność w wodzie czy glebie. Dziś więcej już wiadomo o technikach usuwania farmaceutyków ze ścieków, jednak w związku z brakiem wymogów prawnych oraz wysokim kosztem zaawansowanych metod oczyszczania, technologie nie są wprowadzane do regularnego użycia.
EN
The paper presents the application of potassium ferrate(VI) (K2FeO4) for the removal of selected pollutants from water and wastewater. The research results on the degradation of endocrine disrupting compounds (EDCs), decomposition of surfactants (SPCs), personal care products (PCPs), pharmaceuticals and their metabolites have been reviewed. Due to K2FeO4 strong oxidizing and coagulating properties, high stability, non-toxic by-products and non-selectivity it is sometimes called “environmentally friendly oxidant”. Due to this reasons K2FeO4 can be a multi-purpose water and wastewater treatment chemical and an alternative to advanced oxidation processes (AOPs).
PL
Powszechnie występującą tendencją w ostatnich latach jest wzrost produkcji i konsumpcji środków wpływających na zdrowie. Szacunkowo stwierdza się jednak, że na rynku poszczególnych krajów dostępne jest równocześnie od 5000 do 10000 typów różnych farmaceutyków. Z danych statystycznych wynika, że przeciętny Polak nabywa 29 opakowań leków w ciągu roku. W porównaniu z innymi krajami jest to dosyć znaczna ilość. Jedynie mieszkańcy Francji kupują ich więcej (średnio 32 opakowania w ciągu roku w odniesieniu do jednej osoby). Różnice między poszczególnymi krajami wynikają m. in. z uwarunkowań odpowiednimi regulacjami prawnymi, co do ilości oraz typów leków, które w danym państwie można nabyć bez konsultacji z lekarzem, a także od ogólnych przekonań i trybu życia poszczególnych społeczności.
EN
A widespread trend in recent years is the increase in the production and consumption of agents affecting health. However, it is estimated that between 5000 and 10000 types of various pharmaceuticals are simultaneously available on the individual market. Statistical data show that the average Pole purchases 29 packages of drugs per year. Compared to other countries, this is quite a significant amount. Only residents of France buy more of them (on average 32 packages per year per person). Differences between individual countries result, among others conditions due to the appropriate legal regulations regarding the quantity and types of drugs that can be purchased in a given country without consulting a doctor, as well as the general beliefs and lifestyle of individual communities.
EN
The use of excessive amounts of personal protective equipment and pharmaceuticals in medicine, veterinary and animal husbandry contributes to environmental pollution. The pollution of the aquatic environment with these compounds has become a global problem. The action of chemical substances on animals and plants is not neutral. In addition, the literature informs that at the present time wastewater treatment plants are not able to clean wastewater from pharmaceuticals and personal care products, which causes the discussed compounds to enter the aquatic environment. In the case of hardly decomposing compounds, their accumulation occurs in aquatic ecosystems. These substances are also taken up by plants and can be accumulated by them. Biologically active compounds negatively affect the growth and development of plants, their fresh mass, reduce the rate of plant growth, affect the activity of plant enzymes and cause eutrophication of water reservoirs through changes in plant development. Pharmaceuticals have multi-directional effects on living organisms. On microorganisms by creating drug resistance, on fish through changes in secondary sexual characteristics, they have a calming and relaxing effect on their muscles. They cause changes in the behavior of some fish species. In addition, they cause the production of microbial strains that are resistant to their action, and this is a problem when combating diseases with a microbiological basis. Some wastewater produced by the pharmaceutical industry is characterized by an increased content of nitrogen compounds. With the simultaneous content of pharmaceutical substances in them, they can negatively affect the nitrification processes. Pharmaceuticals get into groundwater and end up in tap water. Literature states that drugactive substances, drugs can be found even in drinking water. The study of this type of xenobiotics is difficult, among others due to the variability of concentrations depending on the season or even the time of day. At the same time, monitoring of the environment leads to the detection of not only therapeutic substances, their concentrations, but it can be used to study negative impact on vegetation with simultaneous control of vegetables and fruits introduced for sale and effective removal of compounds from sewage, water and land.
PL
Stosowanie nadmiernej ilości środków ochrony osobistej oraz farmaceutyków w medycynie, weterynarii, hodowli zwierząt przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a zanieczyszczenie środowiska wodnego wymienionymi związkami stało się problemem globalnym. Działanie substancji chemicznych na zwierzęta i rośliny nie jest obojętne. Dodatkowo w literaturze przedmiotu można znaleźć informuje, iż obecnie oczyszczalnie ścieków nie są w stanie oczyszczać ścieków z farmaceutyków oraz produktów do pielęgnacji ciała, co powoduje, że omawiane związki przedostają się do środowiska wodnego. W przypadku trudno rozkładających się związków następuje ich akumulacja w ekosystemach wodnych. Substancje te także są pobierane przez rośliny i mogą być przez nie akumulowane. Związki biologicznie czynne wpływają negatywnie na wzrost i rozwój roślin, na świeżą ich masę, obniżają tempo wzrostu roślin, wpływają na aktywność enzymów roślinnych i powodują eutrofizację zbiorników wodnych poprzez zmiany w rozwoju roślin. Farmaceutyki wpływają wielokierunkowo na organizmy żywe, a mianowicie na mikroorganizmy poprzez kreowanie lekooporności, na ryby poprzez zmiany drugorzędnych cech płciowych, działają uspokajająco i rozluźniająco na ich mięśnie. Powodują również zmiany w zachowaniu niektórych gatunków ryb. Ponadto, powodują wytwarzanie się szczepów drobnoustrojów opornych na ich działanie, a to stanowi problem podczas zwalczania chorób o podłożu mikrobiologicznym. Niektóre ścieki produkowane przez przemysł farmaceutyczny charakteryzują się podwyższoną zawartością związków azotu. Przy jednoczesnej zawartości w nich substancji farmaceutycznych mogą negatywnie wpływać na procesy nitryfikacji. Farmaceutyki przedostają się do wód podziemnych i trafiają do wody wodociągowej. Literatura podaje, że substancje aktywne leków, narkotyków spotkać można nawet w wodzie pitnej. Badanie tego typu ksenobiotyków jest utrudnione, między innymi ze względu na zmienność stężeń uzależnionych od pory roku, a nawet od pory dnia. Jednocześnie monitoring środowiska prowadzi do wykrycia nie tylko substancji leczniczych, ich stężeń, ale może być wykorzystywany do badania negatywnego wpływu na roślinność przy jednoczesnej kontroli wprowadzonych do sprzedaży warzyw czy owoców oraz w skutecznym usuwaniu związków ze ścieków, wód i gruntów.
9
Content available remote Występowanie oraz usuwanie pozostałości leków w środowisku wodnym
PL
Środowisko wodne (woda, ścieki, osad) zawiera wiele metali ciężkich, które przekraczają dopuszczalne limity, wywierają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę rolnictwo. Powszechne metody oczyszczania środowiska wodnego nie gwarantują bezpiecznego stosowania produktów oczyszczania bez zagrożenia zanieczyszczeniem chemicznym i mikrobiologicznym. Kwestia farmaceutyków i ich metabolitów stopniowo przyciąga szeroką uwagę, a chociaż nie ma przepisów krajowych ani unijnych w tym zakresie, problem ten jest niewątpliwie istotny w wysiłkach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod i wyników badań środowiska wodnego w ww zakresie. Ponadto omówiono szczegółowo skuteczność dostępnych metod oczyszczania osadu i ścieków w świetle usuwania farmaceutyków i ich pozostałości. Ze względu na bardzo dużą różnorodność leków wybrano najczęściej stosowane: ibuprofen, paracetamol, diklofenak i wiele leków weterynaryjnych. Wyniki badań powinny być pierwszym i koniecznym krokiem w kierunku wprowadzenia prawodawstwa, zwłaszcza w związku z powszechnym wykorzystaniem przetworzonego osadu ściekowego w rolnictwie.
EN
The water environment (water, sewage, sludge) contains many heavy metals that exceed the permitted limits, have a very harmful effect on the environment, especially when considering agriculture. Common methods of purifying the aquatic environment do not guarantee the safe use of purification products without the risk of chemical and microbiological contamination. The issue of pharmaceuticals and their metabolites is gradually attracting widespread attention, and although there are no national or EU rules, this problem is undoubtedly important in efforts to protect the environment. The aim of this presentation is to present the methods and results of water environment research. In addition, the effectiveness of available methods for purifying sludge and sewage in the light of the removal of pharmaceuticals and their residues is discussed in detail. Due to the very large variety of drugs, the most common were: ibuprofen, paracetamol, diclofenac and many veterinary medicines. The results of the research should be the first and necessary step towards the introduction of legislation, especially in relation to the widespread use of processed sewage sludge in agriculture.
PL
W ciągu ostatnich lat zaczęto zwracać coraz większą uwagę na problem przedostawania się farmaceutyków do środowiska, a w szczególności do wód, które następnie są źródłem wody do picia. Farmaceutyki to związki chemiczne o bardzo zróżnicowanej budowie chemicznej, które wykazują różnorakie działanie na organizmy żywe. W artykule opisano badania i analizy technologiczne wykonane w stacji pilotowej. Miały one na celu sprawdzenie, czy ozonowanie ścieków wypływających z konwencjonalnej oczyszczalni w technologii firmy WOFIL, jest skuteczną metodą usuwania ze ścieków określonych związków, należących do grupy farmaceutyków. W badaniach osiągnięto bardzo wysoką skuteczność usuwania diklofenaku.
EN
In recent years, more and more attention has been paid to the problem of pharmaceuticals entering the natural environment, in particular to waters, which are afterwards a source of drinking water. Pharmaceuticals are chemical compounds with a very diversified chemical structure and they cause various effects on living organisms. The article describes the research and technological analysis carried out on a pilot plant. The research has been done to check whether the ozonation of wastewater flowing out of the conventional wastewater treatment plant that was proceeded in WOFIL technology is an effective method of removal of certain compounds from wastewater, especially pharmaceuticals. In the tests there was achieved a very high efficiency of diclofenac removal.
EN
The present paper discusses the results of an analysis of the impact of land use on the distribution of pharmaceuticals in groundwater samples collected during a pilot study of the contents of pharmaceuticals and hormones in ground-water taken from the national groundwater monitoring network of the Polish Geological Institute - National Research Institute. Samples were collected during monitoring campaigns from 160 groundwater monitoring sites in various land use types in 2016 and 2017. Samples were analysed for a total of 34 active substances, including natural and synthetic oestrogen hormones, cardiovascular and respiratory medications, analgesics and anti-inflammatories, antidepressants, antimicrobial drugs and anti-epileptics. Our study confirmed the presence of pharmaceuticals in 53 per cent of ground-water samples taken. Data show variations in the distribution of pharmaceuticals depending on land use type, which can thus be employed in pressure analysis and identification of sources of pollution.
PL
Polska należy do grupy krajów o najwyższym poziomie konsumpcji leków w Europie. Istnieją zatem poważne obawy przekroczenia bezpiecznych stężeń środowiskowych, przez co mogą one zaburzać prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Korzystanie z wody zawierającej pozostałości leków, zwłaszcza w długiej perspektywie, może zaburzać równowagę w organizmie i przyczyniać się m.in. do zjawiska lekooporności u ludzi. Pomimo tego nasza wiedza na temat stopnia zanieczyszczenia środowiska wodnego naszego kraju pozostałościami leków jest bardzo ograniczona. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dostępnych informacji na ten temat.
EN
The level of pharmaceuticals consumption in Poland is one of the highest in Europe. Therefore, there is a high risk of exceeding safe environmental concentrations, which may influence the proper functioning of aquatic ecosystems. Moreover, the consumption of water containing drug residues, especially long term, may disturb the balance of bodily functions and lead of drug resistance. Despite this our knowledge about the concentrations of these drugs in the aquatic ecosystem of our country is very limited. The main aim of this article is to present the literature data on this topic.
PL
W związku z potencjalnym zanieczyszczeniem wody przeznaczonej do spożycia przez farmaceutyki, opracowano i zwalidowano czułą metodę służącą do oznaczeń powszechnie stosowanej substancji czynnej - kwasu acetylosalicylowego (ASP) oraz produktu jego rozkładu - kwasu salicylowego (SAL) w wodzie. W tym celu zastosowano technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem z matrycą diodową (HPLC-PDA). Do analiz wykorzystano kolumnę chromatograficzną nowej generacji typu Develosil XG-C30M (150×4,6 mm, 3 μm), po wstępnym zatężaniu analitów na kolumienkach SPE Oasis HLB. Opracowana metoda charakteryzuje się granicami oznaczalności - 14 ng/l (ASP) i 28 ng/l (SAL) oraz średnimi odzyskami na poziomach odpowiednio 82% i 73%. Sprawdzono przydatność metody do oznaczania kwasu acetylosalicylowego i finalnego produktu jego rozkładu w próbkach wody wodociągowej, przy czym stwierdzono, że stężenia tych związków w badanych próbkach nie przekraczają ww. granic oznaczalności.
EN
In view of the potential pollution of water intended for human consumption by pharmaceuticals, a sensitive method for the determination of the commonly used active pharmaceutical ingredient - acetylsalicylic acid (ASP) and product of its degradation - salicylic acid (SAL) has been developed and validated. For this purpose, the technique based on high performance liquid chromatography with photodiode array detector (HPLC-PDA) was applied. Analyses were conducted with the use of a new generation of chromatographic column Develosil XG-C30M (150×4,6 mm, 3 μm), after preconcentration of analytes on SPE columns Oasis HLB. The developed method is characterized by quantification limits of 14 ng/l (ASP) and 28 ng/l (SAL) and average recoveries at the levels of 82% and 73%, respectively. Acetylsalicylic acid and product of its degradation were determined in drinking water samples of various origin, and it was found that concentrations of these compounds in investigated samples were not exceeded the above-mentioned quantification limits.
PL
Wzrastająca konsumpcja leków spowodowana szybkim rozwojem gospodarki i zmianą stylu życia społeczeństwa, przyczynia się do narastania problemu, jakim jest obecność farmaceutyków w ściekach zarówno surowych jak i oczyszczonych. W artykule przedstawiono obecną sytuację na rynku farmaceutycznym, różnorodne źródła i drogi przedostawania się leków oraz ich metabolitów do ścieków, możliwości przeciwdziałania nadmiernemu zanieczyszczeniu ścieków lekami, a także metody oczyszczania ścieków wpływające w mniejszym lub większym stopniu na eliminację zanieczyszczeń farmaceutycznych. Poddano analizie konwencjonalne metody oczyszczania ścieków (mechaniczne oczyszczanie ścieków z zastosowaniem osadników wstępnych, biologiczne oczyszczanie ścieków w komorach osadu czynnego, metodę z zastosowaniem reaktorów SBR, fermentację osadów ściekowych, koagulację chemiczną) jak również nowoczesne, obecnie jeszcze rzadko stosowane w układach technologicznych oczyszczalni (membranowe reaktory biologiczne MBR, adsorcję na węglu aktywnym, ozonowanie, zaawansowane procesy utleniania AOP). Metody konwencjonalne stosowane obecnie, nie zapewniają wysokiej efektywności usuwania farmaceutyków ze ścieków, co skłania do konieczności wprowadzenia zaawansowanych metod oczyszczania zapewniających w większości przypadków bardzo wysokie efekty usuwania leków ze ścieków.
EN
Increasing pharmaceuticals consumption caused by dynamic economic development and change of the society's lifestyle contributes to the growing problem of the presence of pharmaceuticals in both raw and treated sewage. The article presents the current situation on the pharmaceutical market, various sources and routes of pharmaceuticals or their metabolites entering sewage, the possibility of preventing excessive wastewater contamination with pharmaceuticals, as well as methods of wastewater treatment that influence to a lesser or greater extent the elimination of pharmaceutical contaminants. Conventional methods of wastewater treatment were analyzed (mechanical wastewater treatment using pre-settlers, biological wastewater treatment in activated sludge chambers, the method using SBR reactors, sewage sludge fermentation, chemical coagulation) as well as modern, currently rarely used in technological systems of the treatment (membrane biological reactors MBR, ozonation, advanced oxidation processes AOP, adsorption on activated carbon). Conventional methods currently used do not ensure high efficiency of removing pharmaceuticals from wastewater, which makes it necessary to introduce advanced methods of treatment ensuring in most cases very high effects of removing drugs from wastewater.
EN
Assessment of the impact of pharmaceutical residues on living organisms is very complex subject. Apart from taking into account the toxicity of individual compounds also their presence in mixtures should be taken into account. In this work, attempts were made to assess the ecotoxicity of biologically active substances (with 50 % effective concentration (EC50) values growing from fluoxetine (EC50 = 4.431 nM) >> gemfibrozil ≈ 17α-ethinylestradiol ≈ ketorolac > indomethacin > theophylline ≈ progesterone > naproxen ≈ trypsin > 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)propionic acid > chloramphenicol > acetylsalicylic acid > ibuprofen > ketoprofen > 19-norethindrone to bezafibrate as the least toxic drug among studied ones) to the ISO standardized Ostracodtoxkit FTM bioassay. The Ostracodtoxkit FTM was proven to be very sensitive tool with respect to responding to presence of pharmaceuticals. Results of studies justify the statement that more research is needed in field of assessment of chronic exposure to pharmaceuticals and other newly emerging pollutants especially when they are present in complex mixture.
PL
Ocena wpływu pozostałości farmaceutyków na organizmy żywe jest bardzo złożonym zagadnieniem. Oprócz brania pod uwagę toksyczności tylko pojedynczych związków również współobecność wielu zanieczyszczeń musi być rozważana. W niniejszej pracy podjęto próbę wyznaczenia stopnia ekotoksyczności biologicznie aktywnych substancji (o wartościach stężeń efektywnych (EC50) rosnących w szeregu fluoksetyna (EC50 = 4.431 nM) >> gemfibrozyl ≈ 17α-etynyloestradiol≈ketorolak > indometacyna > teofilina ≈ progesteron > naproksen ≈ trypsyna > kwas 2-(2,4,5-trichlorofenoksy)propionowy > chloramfenikol > kwas acetylosalicylowy > ibuprofen > ketoprofen > 19-noretyndron ≈ bezafibrat jako najmniej toksyczny lek pośród badanych) wobec testu Ostracodtoxkit FTM, standaryzowanego normą ISO. Test Ostracodtoxkit FTM okazał się bardzo czułym narzędziem pod względem odpowiedzi na obecność farmaceutyków. Wyniki badań uzasadniają stwierdzenie, że więcej badań jest koniecznych do przeprowadzenia w obszarze oceny ekspozycji chronicznej na farmaceutyki i inne nowo pojawiające się zanieczyszczenia, zwłaszcza w przypadku ich obecności w złożonych mieszaninach.
PL
Postępujący wzrost antropopresji przyczynia się do powstawania strumieni nowych substancji wprowadzanych do ekosystemu. Ich właściwości oraz wpływ na otoczenie bardzo często są nieznane. Z tego powodu zawartość tych związków powinna podlegać monitorowaniu. Jednakże opracowanie skutecznej metodyki umożliwiającej oznaczenie niewielkich ilości tych indywiduów chemicznych w skomplikowanych matrycach jest nie lada wyzwaniem dla chemika analityka.
EN
This article presents the results of a pilot study on the content ofpharmaceuticals and hormones in groundwater samples taken from the national groundwater monitoring network of the Polish Geological Institute - National Research Institute. Samples were collected during the surveillance monitoring of groundwater bodies in 2016 from selected 93 groundwater monitoring sites and analysedfor a total of 31 active substances. These active substances contained compounds from the following groups of drugs: natural and synthetic oestrogen hormones, cardiovascular and respiratory medications, analgesics and anti-inflammatories, antidepressants, antimicrobial drugs and anti-epileptics. The study confirmed the presence of pharmaceuticals in 63% of groundwater samples taken.
EN
The aim of the study was to examine the possibility of determination and optimization of methodology for analysis of three selected drugs: trimethoprim, sulfamethoxazole and diclofenac in urine using high-performance liquid chromatography, without extraction of the pharmaceuticals to the solid phase. The chromatographic separation conditions were determined using a gradient elution system and mobile phase, which was a mixture of acetonitrile and a phosphate buffer, allowing detection of trimethoprim, sulfamethoxazole and diclofenac from 260, 210 and 310 μg/L respectively, and simultaneous determination of these analytes in the presence of urine components.
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości i opracowanie metodyki oznaczania trzech wybranych leków: trimetoprimu, sulfametoksazolu i diklofenaku w moczu z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (ang. high performance liquid chromatography, HPLC) bez uprzedniej ekstrakcji analitów do fazy stałej. Określono warunki rozdzielania chromatograficznego z zastosowaniem elucji gradientowej fazy ruchomej, którą była mieszanina acetonitrylu i buforu fosforanowego, co pozwoliło na detekcję trimetoprimu, sulfametoksazolu i diklofenaku odpowiednio na poziomie od 260, 210 i 310 μg/l i równoczesne oznaczenie tych analitów w obecności składników moczu.
EN
The degradation of pentoxifylline (PTX) using H2O2, UV, H2O2/UV, Fenton and photo-Fenton processes has been examined in aqueous solutions. The influence of oxidation agent and initial PTX concentration, on H2O2, H2O2/UV, Fenton and photo-Fenton reactions was investigated. The addition of inorganic ions (Cl–, NO3–, SO42– and CO32–) on the degradation efficiency of PTX was tested for H2O2/UV, Fenton and photo-Fenton processeses. The results indicate that the photo-Fenton reaction is the most sufficient for PTX removal. The complete pharmaceutics decomposition is achieved after 5 min under optimized concentration of FeSO4,·7 H2O2 and H2O2. The degradation of PTX is inhibited in the presence of inorganic matter in H2O2/UV and Fenton reaction. In the photo-Fenton process addition of above compounds does not affect the reaction rate. Structures of ten products of photo-Fenton reaction have been proposed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.