Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na inkoherencję pierwotnych wiązek promieni X, powstających w aktualnie dostępnych lampach RTG, wpływających na powstawanie zniekształceń geometrycznych i gradientowych radiogramów. W celu uzyskania wiązki diagnostycznej, złożonej wyłącznie z promieni osiowych i przyosiowych stosuje się kolimatory z materiałów metalicznych, eliminujących w procesie formowania powyżej 90% energii promieniowania lampy. Zupełnie nowym podejściem było zastosowanie systemów filtrująco-refrakcyjnych, charakteryzujących się znacznie mniejszą stratnością, niestety nie dysponujących możliwością przestrajania profilu parametrycznego. W praktyce daje to możliwość przekierowania promieni pozaosiowych, do użytecznego obszaru przyosiowego. Celem programu było zaprojektowanie i budowa systemu refrakcyjno-filtrującego, zaopatrzonego w przetwornik zdolny do sterowanych zmian swej struktury, a w konsekwencji geometrii promieni pozaosiowych. Celem technicznym pracy była budowa urządzenia prototypowego, z cyfrowo-analogowym systemem sterowania oraz jego testy laboratoryjne mające odpowiedzieć na pytania, czy ruch wirowy ferrofluidu w polu magnetycznym wpływa na geometrię i rozkład energii w kącie bryłowym wiązki promieniowania X oraz jaki występuje tu rodzaj korelacji z prędkością obrotową? Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono wpływ prędkości obrotowej oraz objętości ferrofluidu na zdolność do refrakcji promieni X, o charakterze nieliniowym oraz zaobserwowano możliwość sterowania cechami geometrycznymi podłoża, powodując doosiowe przesunięcie widma rozkładu energetycznego w kącie bryłowym wiązki. W praktyce daje to możliwość wygodnej modyfikacji morfologicznych cech zdjęcia już na etapie ekspozycyjnym, powodując np. wyostrzenie anatomicznych szczegółów tkanek miękkich, z wygaszeniem obrazu tkanki kostnej lub odwrotnie.
EN
The incoherence of primary X ray beams formed by currently avail-able devices, leading to geometric and gradient distortions of radiographs, has been pointed out in the study. In order to obtain a diagnostic beam made up exclusively of axial and paraxial rays, collimators with metallic materials are used, which eliminate over 90% of the radiant energy produced by the X-ray tube. A completely new approach is the use of refractory-filtering systems, which are characterised by much smaller loss, but feature a fixed parametric profile. In practice this enables the redirection of off-axis rays towards the focal plane. The intention of the study was to design and construct a refractory-filtering system capable of controlled alteration of off-axis ray geometry. The purpose of the laboratory work was the construction of a prototype device, with a digital and analogue control system, and test it to see whether the ferrofluid vortex motion induced by the magnetic field affected the geometry and distribution of energy within a solid angle of an x-ray beam as well as to determine the type of correlation with the rotational speed. On the basis of the analysis of the study results, it was found that the rotational speed and volume of the ferrofluid impacted the non-linear X-ray refraction capability. It was also observed that the geometric features of the substrate could be controlled, leading to a shift of the rays towards the axis. In practice, this makes it possible to conveniently modify the morphological characteristics of an image already at the exposure stage, thus sharpening the anatomical details of the soft tissues, while suppress-ing the image of the bone tissue, or vice versa.
PL
Szyjno-barkowe zespoły krążkowo-korzeniowe są jednym z najczęstszych schorzeń narządu ruchu, powodujących absencję chorobową i konieczność długotrwałego leczenia w placówkach rehabilitacyjnych. Celem pracy było opracowanie i wdrożenie oraz test kliniczny nowej, skojarzonej procedury fizykoterapeutycznej w intencji zwiększenia efektywności leczenia. Kliniczne zastosowanie urządzenia GMT 2.0 (grupa A) w odniesieniu do klasycznej, trójmodułowej, czasochłonnej fizykoterapii(grupa B) wykazało w krótszym czasie intensywniejszy wzrost zakresu ruchomości kręgosłupa, zmniejszenie bólu i tendencji depresyjnych pacjentów. Poza tym zaobserwowano w odniesieniu do grupy kontrolnej pełniejszą normalizację tętna, ciśnienia i temperatury palców rąk. Ponadto, wyłącznie w grupie A wystąpiły znamienne statystycznie i korzystne efekty wzrostu stężenia magnezu i potasu oraz spadku stężenia kreatyniny i bilirubiny.
EN
Cervical-thoracic neuro-vertebral conflicts are one of the most common causes of motion dysfunction resulting in health-related absenteeism and requiring long-term treatment in rehabilitation centres. The purpose of the study was to develop, implement and clinically test a new combined physiotherapeutic procedure for the purpose of increasing the efficiency of the treatment of such syndromes. Clinical applica-tion of the GMT 2.0 device (Group A) compared to classic, tri-modular, time-consuming physical therapy (Group B) showed quicker and greater improvement in the range of spinal motion, a reduction in pain and in the depressive tendencies experienced by patients. In addition, fuller pulse, pres-sure and finger temperature normalisation was observed as com-pared to the control group. In addition, only Group A experienced the statistically significant and beneficial effects of the increase of magnesium and potassium and the decrease in the concentration of creatinine and bilirubin in the serum.
EN
The development of orthodontics has improved thanks to the introduction of adhesives which are physically and chemically akin to tooth enamel and brackets. These materials often fall short of the required durability standards. The objective was to evaluate the real strength of the adhesives and to introduce a proprietary device, generating multiple vectors of strength between dental brackets and the surface of enamel. 11 types of adhesive materials have been studied. 990 applications have been made using removed teeth, followed by a randomised creation of 11 groups containing 90 samples each. The threshold values of the strength needed to break the brackets off were determined in torsional, shear and tension strength tests. A comparison between tensometric and planimetric methods was made by means based on ARI index. Resistance was highest for torsional stress, weaker for shear stress and the weakest for tension stress. A correlation was found between tensometric results. The study attempted to systematise the methodology of direct tests.
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na dwa problemy kliniczne, mianowicie zjawiska immunologiczne nasilające efekt ucisku przepukliny w konfliktach krążkowo-korzeniowych oraz trudności związane z wiarygodnym, metrologicznym oszacowaniem zjawiska czucia bólu. Klinicznym celem pracy było zastosowanie w leczeniu bólu, oprócz typowego NLPZ, leku immunomodulacyjnego, podawanego przezskórnie do ogniska bólu oraz wykonanie testów klinicznych w grupach pacjentów posiadających odmienne lokalizacje ognisk, mianowicie w przestrzeni L4/L5, L5/S1 lub w stawie krzyżowo-biodrowym. Technicznym celem pracy było przedstawienie autorskiej koncepcji rejestracji elektrycznego równoważnika skórnych zjawisk czuciowych za pomocą komputerowego systemu PCP 3.0 generującego powtarzalnie potencjały diagnostyczne i rejestrującego reakcje czuciowe pacjenta. System daje możliwość różnicowania topografii choroby i monitorowania efektów leczenia. Po przeprowadzeniu badań stwierdzono: (1) swoistą zmienność wskaźników asymetrii W(1-3), uzależnioną od lokalizacji ogniska bólu; (2) wzrost wartości wskaźników W(1-3) w sposób zbieżny z centralizacją i spadkiem natężenia bólu; (3) większy i bardziej długotrwały efekt zmniejszenia bólu po przezskornym zastosowaniu chlorochiny w porównaniu z ketoprofenem, co przejawiało się dłuższym okresem utrzymywania się wyższych wartości symetrii zarówno dla testu Lasegue'a (WL), Yeomansa (WY), jak i parametrów elektrosensorycznych (W1-3). Wnioskując na podstawie przeprowadzonych testów, system PCP spełnia kryteria metody obiektywizującej określanie wymiaru i symetrii czucia skórnego.
EN
Two clinical issues have been presented in the study, i.e. immunological events intensifying the hernia pressure effect in disc-root conflicts and difficulties in providing a reliable, metrological evaluation of pain. The clinical objective of the study was treatment of pain using, apart from a conventional NSAID, an immunomodulatory drug administered percutaneously directly to the foci of pain and a clinical examination of patient groups with diverse pain foci locations, i.e. in areas of L4L5/L5S1 or in the sacroiliac joint. The technical aim of the study was presentation of the study author's own concept for the registration of an electrical equivalent of cutaneous sensory phe-nomena using the PCP 3.0 computer system, which generates repeating diagnostic potentials and registers a patient's sensory reactions. The system provides for diversification of an illness's topography and monitoring of treatment effects. The results of the study revealed: (1) a specific variability in the W(1-3) asymmetry coefficients, depending on the pain foci location; (2) increase of the (W1-3) indicators as the foci centralised and the pain decreased; (3) a more intense and longer-lasting pain relief effect after percutaneous administration of chloroquine, rather than ketoprofen, which manifested itself through longer-lasting high electrosensory parameters (W1-3) and symmetry values in Lasegue's test (WL) and Yeoman's test (WY). Based on the tests conducted it is concluded that the PCP system meets the criteria of a method for the objectification of the dimensions and symmetry of cutaneous sensations.
PL
Celem pracy było stworzenie stanowiska pomiarowego do porównania i oceny właściwości wytrzymałościowych klejów wykorzystywanych do mocowania zamków ortodontycznych na zębach. Utworzono stanowiska pomiarowe dla badań przeprowadzanych na maszynie wytrzymałościowej z tensometrem oporowym, miernikiem wagowym oraz z serwomechanizmem, umożliwiającej przeprowadzenie statycznych prób wytrzymałościowych. Autorski system pomiarowy umożliwia pozaustrojową ocenę maksymalnych naprężeń ścinających, rozciągających i skręcających, działających na zamek ortodontyczny, zespolony z powierzchnią zęba. Badaniom próbnym poddano następujące materiały łączące: Transbond XT 3M, Light Bond Reliance, Enlight Ormco. Sporządzono 90 próbek z usuniętymi zębami przedtrzonowy- mi ludzkimi. Utworzono losowo 3 grupy po 10 próbek. Każda grupa została przypisana do odpowiedniej metody badawczej. Badania przeprowadzono in vitro w temperaturze 24 stopni Celsjusza w godzinę po przytwierdzeniu zamka. Dla próby ścinania najwyższe wartości średnich naprężeń granicznych wykazał Transbond XT. Najniższe wartości średnie ustalono dla Enlight Ormco. Dla próby rozciągania najwyższe wartości średnich naprężeń granicznych wykazał Enlight Ormco. Najniższe wartości średnie ustalono dla Transbond XT 3M. Najwyższe średnie wartości dla momentu skręcającego, przy którym doszło do zerwania materiału zarejestrowano dla Light Bond Reliance. Najniższe wartości średnie wykazał Enlight Ormco. Wyniki testów tensometrycznych wykazywały w badanych materiałach zbieżny trend największej odporności na działanie sił skręcających, mniejszy na działanie sił ścinających i najmniejszy na wpływ sił rozciągających. Rozbicie wypadkowej na poszczególne składowe naprężenia odzwierciedla naturalne zachowania wytrzymałościowe materiału łączącego z zamkami ortodontycznymi.
EN
New materials for fastening teeth braces enabled more common use of the fixed appliances. Binding strength is being transferred to the teeth by orthodontic brackets fitted with linking material. A common problem is brackets peeling off. Information about the material strength is essential for adhesive selection. The aim of the study was to develop measurement system for comparison and estimation of binding properties of the bond used for orthodontic appliances. Measurement system allows to evaluate maximum shear, tension and torsion stress. The following materials were tested in the study: 3M Transbond XT, Reliance Light Bond, Ormco Enlight. 90 samples of human premolars were made. Three groups of 10 samples were created. Each group was assigned to the particular method and to the adhesive test. The maximal and minimal values of average shear stress were demonstrated with Transbond XT and Ormco Enlight. Tension stress showed maximal mean values for Ormco Enlight, minimal for 3M Transbond XT. The maximal mean values of torsion were recorded for Reliance Light Bond, the minimal for Ormco Enlight. The results showed the greatest resistance convergent trend for torsion, less significant for shear and the least influence of tension forces. Components of the net force reflect the natural behavior of the orthodontic adhesives.
EN
In the study, the outline of etiopatogenesis and epidemiology of the lateral spinal curvature is presented. We proposed multiparameter verification of the radiography and spirometry factors detected by thermovision investigation conducted on the patients of The Outpatient Clinic for Rehabilitation. The binary, take-off board thermo-pictures carried out using different temperature thresholds, visualised asymmetry of infrared radiation emitted by paravertebral muscles in kinds of scoliosis and symmetric images in normal condition. The different level of the correlation between thermovision picture asymmetry factor (TAF), the value of the Cobb's angle and the normal breathing capacity index (VS, DS) were obtained depending on the type of scoliosis. The aim of the work was to answer the following questions: (1) In what type of scoliosis the correlation between curvature angle and the respiratory capacity and spine asymmetry factor SAF is the highest. (2) Does the noticeable asymmetry of para-vertebral muscles in the thermographic image exist among the groups of scoliosis examined? (3) Does the simple type of plan-metric image processing guarantee sufficient level of expression in infrared emission differences between para-vertebral muscles? (4) In which type of scoliosis the correlation between curvature angle, respiratory factors (VS, SD) and the thermoemission asymmetry index (TAF) is the highest.The research group consisted of 60 persons: 20 boys (33,3% of the group) and 40 girls (66,6%). The average age for girls was 13,5 (± 3,65), for boys - 12,7 (± 2,85). The control group consisted of 30 healthy children from The Second Primary School of Cieszyn of which 10 were boys aged on average 11,7 (± 1,25) and 20 were girls aged on average 12,8 (± 2,4).Conclusions: (1) asymmetry of termovision picture in correlation with respiratory factors and the Cobb's angle exists in long-arched curvatures mainly in mirror type. (2) thermovision asymmetry factor (TAF) and spine asymmetry factor (SAF) of light photographs had better correlations with Cobb's angle than respiratory parameters VC, DC, (3) simplified procedure for measuring asymmetry factors in photographs recommended this methods to screen scoliosis diagnostic because it is less expensive comparing to infrared camera diagnistics.
7
Content available remote Finger cooling test and psychometric analysis in thyroid auxiliary diagnostics
EN
Hypothyroidism is a fairly common disease. The signs and symptoms of thyroid hormone deficiency are non-specific and under certain conditions its diagnosis may be rather difficult. The aim of the study was to make an analytic comparison of several psychometric indices with rheological parameters of extremity microcirculation in patients with subclinical or overt hypothyroidism and in healthy controls. Serum levels of thyrotropin and of free thyroxine were measured. A psychometric analysis was carried out using the Mittenecker and Thoman test. The finger cooling test evaluated by eye verification and the systolic–diastolic index (SDI) was determined by means of planimetric photoplethysmography. An increase in SDI was found in the patients with subclinical and overt hypothyroidism, correlating with psychometric indices and hormonal levels. The results obtained indicate that an evaluation of rheological parameters of the finger cooling test and psychometric parameters may be very useful in the auxiliary screening of hypothyroidism.
EN
The given article was created with reference to lack of correlation between results from densitometry test of bone tissue and its mechanical strength. The changes of bone mechanical strength cannot be solely connected with changes of bone mineral density with micro structural construction of bone tissue. The article describes the research using a computer simulation where changes of physical density and parameters of bone microstructure were modelled. The influences of those parameters for changing the bone mineral density have been computed. It has been calculated during simulation process similar to the way it has been provided from densitometry test. The computation process has been carried out on the basis of computer method of simulation of x-ray radiation propagating through the object and had been was created and tested in the previous research. The model of tested object was defined by spatial high resolution distribution of density. The simulation was executed on a sample of bone tissue. The input data to the model of sample were series of cross-sections obtained previously from micro CT of an animal sample. The changes of parameters were simulated in the model based on a method of 2D image processing. The procedure was used to reduce the trabecular surface for all cross-sections. The results of the algorithm were measured during algorithm process. Images were also analyzed by software to measure parameters of microstructure. It gave a chance to estimate the correlation between measured parameter and parameters of microstructure. The applied method of simulation of attenuation of x-ray radiation allowed to produce densitometry image and to compute parameter similar to bone mineral density. The analysis of obtained results shows how the bone mineral density computed from simulation depends on changes of parameters of microstructure.
EN
The computer modelling of absorption effect of X-ray radiation in the bone tissue was analysed. An image, which is produced as a result of X-ray absorption was computed based on the absorption law. The simulation enables to define dimensions and resolution of space where the experiment will be realised. A model of a sample contains information about its geometry and distribution of density. It can be made as simple solids or loaded from external source, like files. This method may be useful to load information about bone microstructure into the simulation space. A source of X-ray radiation was defined as a plate, which has initial radiation intensity. Rules of radiation propagation were simplified to straight model where radiation propagates in the direction perpendicular to the surface of detector which records an image. The image is generated by computation of partial absorption for each space elements. The results of simulation of model of micro-structure of bone tissue are presented. They can be useful to show when densitometry test does not contain accurate and full information about bone tissue. It may by helpful in the future while searching for reasons of incomplete correlation between mineral density and mechanical strength.
EN
This study addresses itself to the problem of vibration syndrome diagnosis by means of photoplethysmography. The measurement was performed on a small area on the finger-tip plexus in which many arteriovenous anastomoses are present. In the opinion of many authors, flow disorders in this area are more typical of developing vibration syndrome than changes in the microvessels. Cooling test was then performed and it was verified both visually and using the computer method, allowing the functional measurement of the flow to be obtained. Computer method proved to be much more sensitive than traditional tests. The test proposed allows us to detect vascular disorders in the prodromal period and gives time for preventive measures to be taken.
EN
The paper presents results of a study, in which an incomplete correlation between the mineral bone tissue density and patient susceptibility to bone fractures was confirmed. A simple model describing distribution of internal forces present in the microstructure of trabecular bone is proposed. The purpose of this model is to demonstrate that parameters of mechanical strength depend not only on the quantity of mineral material in the bone, but also on the quality of the trabecular structure. In addition, we present the results of cortical and trabecular bone micro hardness test, which are then used to calculate of the modulus of elasticity. Micro-hardness test was performed using Micro-Combi-Tester equipment. Micro-hardness was measured with Vickers diamond; analysis of displacement prosperities was carried out by Olivier and Pharr method. Young's modulus was calculated directly from the resulting unloading curve. Generally, the results for both cortical and trabecular bone tests correspond to the results known from literature. However, depending on localization of the test, slight deviations in modulus of elasticity occur. In conclusion of this research, it is proposed that the dependence between bone mineral density and Young's modulus can be calculated using samples of a normal bone and a bone with changed biomechanical properties. The aim of this research would be to estimate a quantitative coefficient, which would describe differences between mineral bone density and the bone's real density, which is responsible for the immunity to fractures.
EN
The outline of issues connected with contemporary application of monoclone antibodies and techniques for obtaining hybrids was presented in the study. The results of research concerning modifications of Zimmerman's methods were obtained. They prove higher efficacy and selectivity of the solution proposed. The system of electroporation with changed geometry of electrodes and parameters of current is being proposed. The procedure is controlled entirely by microprocessor, from the stage of technology parameters' control in incubators of initial cells to creation of appointed mixture of cells in a mixer, and then division into portions, pumping the mixture into hybridisation chamber and, after hybridisation, pumping the mixture over into separate sections of incubator. The hybridisation system was modified. Transparent water coat was constructed. It was connected to thermostat, on which transparent hybridisation chamber was installed. Lighting from underneath and gap lighting of chamber enable continuous observation of suspended cells by means of microscope lens being connected by picture channel to computer. The software analyses the picture with respect to hybrid selection. The cells marked are planimctrically analysed during the time which was programmed. When the morphometric criteria are met suspended cells are pumped over to separate sections of incubator, where selective breeding of hybrids is carried out. Selection of hybrids takes place in electroosmosis gradient under morphometric control of cells in microcapillary systems.
PL
Przedstawiono 3 przypadki praktycznego zastosowania tworzywa poliamidowo-poliuretanowego Codogard w skomplikowanych urazach kończyn, w celu uniknięcia zespołu przedziałów powięziowych. Zwrócono uwagę na powikłania związane z ciężkimi urazami kończyn oraz możliwości lecznicze. Autorzy opisują nieskomplikowaną i szybką metodę skutecznej, doraźnej interwencji, możliwej do zastosowania w każdym oddziale chirurgicznym.
EN
Three cases of complicated limb injuries are presented, in which the poliamide-poliurethane material Codogard was used in order to avoid the acute compartment syndrome. Attention is drawn to the complications connected with serious limb injuries and possible ways of treatment. The authors describe a simple and quick method of effective immediate intervention, which can be executed in every surgical department.
15
Content available remote Simplified analysis of spine thermovision picture in diagnostics of scolioses
EN
In the study, the outline of ethiopathogenesis and epidemiology of the lateral spinal curvature is presented. We proposed a simplified verification of the radiography and spirometry factors detected by thermovision investigation conducted on patients of the Outpatient Clinic for Faculty Posture of Cieszyn. The binary, take-off board thermo-pictures were taken using different temperature thresholds, visualised asymmetry of infrared radiation emitted by paravertebral muscles in some kinds of scolioses and symmetric images in normal condition. The different levels of correlation between thermovision picture asymmetry factor (WAT), the value of Cobb's angle and the normal breathing capacity index were obtained, depending on the type of scoliosis.
PL
Przedstawiono system analizy umożliwiający wykonanie dokładnych pomiarów morfometrycznych krawędzi stawowych oraz szpary stawowej z uwzględnieniem dużej zmienności ich kształtu. Sporządzenie bazy danych dotyczących fluktuacji parametrów zdrowego stawu krzyżowo-biodrowego umożliwia określenie wskaźników odstępstwa od normy badanego zdjęcia. Planimetryczna analiza kolejnych radiogramów leczonego pacjenta umożliwia ocenę dynamiki procesu chorobowego, a tym samym monitorowanie skuteczności leczenia. Cyfrowa obróbka obrazu w środowisku MatLab umożliwia ponadto znaczne uwydatnienie takich szczegółów, jak drobne nadżerki kostne, nie dostrzegalne przy wzrokowej interpretacji zdjęcia. Ma to duże znaczenie podczas analizy wczesnych, radiologicznie wątpliwych stadiów zapalenia. Zjawisko to dobrze ilustruje porównanie klasycznego obrazu radiologicznego z przetworzonym cyfrowo obrazem.
EN
The system for analysis described makes it possible to conduct precise morphometric measurements of joint edges and articular space, taking into account wide range of their shapes. Creation of data base concerning fluctuation of parameters in healthy sacroiliac-lumbar joint, enables definition of difference factors from the standard in the picture examined. Planimetrie analysis consecutive radiograms of the patient treated, makes it possible to evaluate dynamics of the disease process and, as a consequence, monitor efficacy of the treatment. Digital analysis of image in Matlab environment makes it possible to emphasise such details as small bone erosion, which cannot be noticed during visual interpretation of the x-ray. It is very important in analysing early, radiologically doubtful, stages of inflammation. The phenomenon is well illustrated by comparison of classic x-ray image and digitally processed image.
PL
Przedstawiono zarys symptomatologii oraz problematykę leczenia gruczołu tarczowego ze szczególnym uwzględnieniem nadczynności tarczycy. Wzorując się na znanych systemach ekspertowych uwypuklono konieczność standaryzacji procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Zaproponowano skomputeryzowany system nadzoru skuteczności leczenia nadczynności tarczycy za pomocą izotopu J131, opierając się na analizie porównawczej rozkładu maksimów emisji w scyntygramach wyjściowych i kontrolnych. W odróżnieniu od stosowanego aktualnie uśrednionego pomiaru jodochwytność lub wzrokowej oceny scyntygrafii metoda umożliwia obserwację ewolucji nawet niewielkich ognisk patologii.
EN
The outline of symptomatology and problems connected with thyroid gland treatment, especially taking hyperthyroidism into consideration, are presented in the study. Modelling on known expert systems, the need for standardisation of diagnostic and therapeutic procedures is emphasised. A computerised system for supervision of efficacy in hyperthyroidism treatment with use of isotope J 131, based on comparative analysis of distribution of emission maximums in initial and test scintigrams was proposed. Contrary to the currently applied averaging measurement of thyroid iodine uptake or visual judgement of scintigraphy, the proposed method makes it possible to observe evolution of even not big focuses of pathology.
EN
In elaboration problems of core vertebral traumas and of circumferential nerves and outline of practical rehabilitation methods in these cases are introduced. Attention is turned on lack full utilization potential reproductive possibilities of nervous tissues and osseous in process of rehabilitation. Proposed two channel device makes possible periodic or continuous synchronous stimulation of nervous structures or bones on both sides of continuity break, in convergent, divergent, afferent or efferent direction.
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę urazów rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych oraz zarys metod rehabilitacyjnych stosowanych w tych przypadkach. Zwrócono uwagę na brak pełnego wykorzystania w procesie rehabilitacji potencjalnych możliwości odtwórczych tkanki nerwowej i kostnej. Proponowane dwukanałowe urządzenie umożliwia okresową lub ciągłą synchroniczną stymulację struktur nerwowych lub kości po obu stronach przerwania ciągłości, w kierunku zbieżnym, rozbieżnym, aferentnym lub eferentnym.
EN
The study presents the computerised system of urogical monitoring of patients with catheters in their bladders. The phenomenon of capacity resistance which is caused by live cells in solutions under the influence of the low frequency alternating current was used to build a sensor. The sensor indicates the presence of live cells and red or white blood cells in the urine, when the need of an immedicate treatment is obvious. The measuring part of the sensor consists of an induction loop which is adjusted to the measuring of the urine resistance by means of alternating current and the pair of electrodes to measure the resistance by direct current and a digital system for comparing the values of the resistance for alternating and direct current. When any cells forms are present, during the measuring by alternating current capacity resistance is added to the ohm resistance. If the cell forms are present, the capacity resistance does not appear. The mathematical proportion between the resistance values for direct and alternating current is proportional to the amount of cells in the solution. In the calibration process, indications of the ohmometer are compared to the digital microscopic image of the given urine sample. A direct relation between the resistance factor value and the cell concentration in urine is then obtained.
PL
W opracowaniu przedstawiony został skomputeryzowany system nadzoru urologicznego nad pacjentem z wprowadzonym do pęcherza moczowego cewnikiem. Wykorzystując zjawisko reaktancji pojemnościowej generowanej przez żywe komórki w roztworach pod wpływem prądu zmiennego m.cz zbudowany został czujnik reagujący na pojawianie się moczu żywych bakterii, krwinek białych i czerwonych, sygnalizujących potrzebę włączenia natychmiastowego leczenia. Część pomiarowa czujnika zbudowana jest z pary elektrod do pomiaru oporności napięciem stałym lub zmiennym małej częstotliwości oraz układu cyfrowego dokonującego porównania modułu impedancji. W przypadku pojawienia się elementów komórkowych, podczas pomiaru napięciem zmiennym do oporności wyznaczonej dla napięcia stałego dołącza się reaktancja pojemnościowa, natomiast jeżeli elementy morfotyczne nie występują reaktancja pojemnościowa się nie pojawia. Matematyczna proporcja pomiędzy wartością modułu impedancji dla napięcia stałego lub zmiennego m.cz w stosunku do w.cz, jest proporcjonalna do ilości komórek w roztworze. W procesie kalibracji wartość modułu impedancji jest konfrontowana z cyfrowym obrazem mikroskopowym danej próbki moczu, w której dokonujemy obliczeń ilości bakterii lub komórek przypadających na milimetr kwadratowy powierzchni. Uzyskujemy wówczas bezpośrednią zależność wartości współczynnika impedancji od koncentracji komórek w badanym moczu.
20
Content available remote Zastosowanie cyfrowego goniometru do oceny kąta ruchomości stawów
PL
Przedstawiono problematykę medycznego pomiaru zakresu ruchomości stawów pacjenta. Zaproponowano autorski program pomiarowy sprzężony z elektronicznym akcelerometrem, funkcjonującym jako czujnik ruchu. Stwierdzono, że ten prototypowy system umożliwia bardzo szybki pomiar zakresu ruchu w interaktywnej procedurze dialogu z lekarzem, bez konieczności wprowadzania wyników z klawiatury komputera.
EN
The study presents the practically problems of the medical joint motion measurement. In replay to discussion problems we are propose the copyright computer program with accelerometer connected. This equipment give the possibility of the quickly measurement of the joint motion in the dialog with doctor interactive procedure without necessity of introduce the results by keyboard.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.