Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CRS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A thermo-insulating moulding sand with a binder made of aluminosilicate microspheres with organic binder was subjected to testing. The aim of the analysis was to determine selected technological properties of the developed compounds. Compressive strength, friability and gas permeability were determined. The binder content was changed within a range of 5÷20 wt% with a 5% step. The applied matrix is characterized by good thermo-insulating properties and a small size of grains, while synthetic organic binder has favourable functional properties, among which the most noteworthy are the extended life and setting time, good rheological properties as well as high resistance to chemical agents. The intended use of the compound is the casting of 3D CRS (Composite Reinforced Skeletons), which are characterized by a well-developed heat transfer surface area, good absorption of impact energy, low mass and a target thickness of connectors within a range of 1.5÷3 mm. The construction of 3D CRS castings is an original concept developed by the employees of the Department of Foundry Engineering at the Silesian University of Technology.
EN
The paper presents the results of measurements the specific concentration of lead-210 for six peat profiles representing four peat bogs from two regions of Poland and the problem of creating age-depth models. For the construction of age-depth models, it is proposed to use mathematical functions, the best fit to the measured activity. The F-statistics were used as a measure of the match quality. The obtained models are visualized in two ways – showing the age calculated on the basis of direct measurements of activity and indicating points that are the results of the used approximation. Such visualization is important to clearly distinguish the places of the age-depth model that result from the measurements of activity from those places that are the result of the approximation used. This paper proposes and tests the application of activity modelling for the cores shorter than the range of the lead method. The paper also outlines the limitations and potential dangers related to the interpretation of core dating results i) obtained by using the activity approximation resulting in the smoothing of the age-depth profile, and ii) for the cores of a length smaller than the depth of the presence of the unsupported lead. Additionally, the proposed models were compared with the models obtained by using SIT, Mod-Age, OxCal, Clam, and Bacon programs.
PL
W obecnej sytuacji na rynku, charakteryzującej się dynamicznymi zmianami, wysoką konkurencyjnością i wzrostem oczekiwań interesariuszy, tworzą się wielkie wyzwania, którym muszą sprostać zarządy współczesnych organizacji. Tym samym wymagana jest zmiana podejścia do sposobu prowadzenia działalności. Współczesne organizacje nastawiające się jedynie na wysoką jakość, sprostanie oczekiwaniom klientów oraz bycie liderem w danej branży nie zapewnią przetrwania przedsiębiorstwu. W dzisiejszych czasach ważne jest to, jak firma produkuje, w jaki sposób współpracuje ze swoimi interesariuszami oraz czy zwraca uwagę na potrzeby pracowników i społeczności, w obrębie której działa organizacja. Celem referatu jest ocena skuteczności działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) ukierunkowanych na pracowników. Miarą skuteczności jest osiąganie założonych celów. Poniżej została przedstawiona analiza literatury przedmiotu oraz analiza materiałów wtórnych, czyli dobrych praktyk wybranych firm farmaceutycznych w odniesieniu do celów, jakie założyła dana organizacja.
EN
The use of cement resistance to sulphate in aggressive environments showed a lot of benefits such us good mechanical development and therefore better durability; however, the consumption for great amount of clinker lead to random hazardous deposits, shortage of natural resources, gas and dust emissions mainly (CO2) causing negative impact on the environment. Recently, technical, economic and environmental benefits by the use of blended cements have been reported and being considered as a research area of great interest in cement production industry. The present research aim is to evaluate the effect of partial replacements of cement resistant to sulfate (CRS) by a pozzolanic addition, on the physical-chemical properties, as an alternative novel composition binder. Furthermore, the behaviour of the mortars based on this new combined blends was investigated in the study program, including chemical composition, density and fineness, consistency, setting time, swelling, shrinkage, absorption and mechanical behaviour. The results obtained showed that the substitution of pozzolan at the optimal ratio of 5% had a positive effect on the resulting cement properties, namely: greater specific surface area, reduced water demand, accelerated process of hydration, better mechanical behaviour and decreased water absorption. Therefore, economic and ecological cement based on mineral addition like pozzolan could be possible as well as advantageous to the formulation of environmental performance mortars.
5
Content available remote CSR jako strategia przyciągania i utrzymywania talentów
PL
Na przestrzeni ostatnich 30 lat liczne badania wykazały, że strategiczne podejście do koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) może stanowić istotne źródło konkurencyjności przedsiębiorstw. Każdego roku globalne koncerny inwestują miliony w strategie CSR mając na celu budowę wizerunku organizacji odpowiedzialnej i godnej zaufania. Działania te do tej pory były kierowane głównie do klientów, inwestorów oraz mediów. W ostatnich latach zauważono jednak, że adresatem działań CSR mogą i powinni być również aktualni i potencjalni pracownicy. Jak pokazują badania Net Impact’s [1], 53% pracowników i 73% studentów deklaruje, że praca dzięki której mają realny „wpływ na społeczeństwo” jest bardzo ważna lub wręcz kluczowa dla ich szczęścia i tego właśnie oczekują od wymarzonych pracodawców. W czasach, gdy sukces firmy jest determinowany zbudowanym kapitałem ludzkim oraz w dobie ostrej rywalizacji o najlepszych pracowników (często określanej mianem „wojny o talenty”), przemyślana strategia CSR może stanowić istotny (jeśli nie niezbędny) czynnik przyciągania, motywowania i zatrzymywania grupy najcenniejszych/pożądanych pracowników.
EN
Over the last 30 years number of research proved that strategic CSR can be the significant source of competitive advantage. Each year global companies invest millions in CSR programs in order to build the image and reputation of responsible and trusted organization. Those strategies up to now were mostly dedicated to customers, investors and media. In the recent times it has been noticed that that CSR activities can and should be focused on employees and potential candidates. According to Net Impact’s Talent Report: What Workers Want in 2012, 53 percent of workers and 73 percent of students say that having a job where they can “make an impact” is very important or essential to their happiness. More than half of all workers and roughly two-thirds of students also say that making a contribution to society or making a better world is very im- portant or essential to their ideal job. Nowadays, when business success is de- termined by the quality of human capital and when we face “talent war” good CSR strategy can be the significant factor of attracting, motivating and keeping the most talented employees.
6
Content available remote A child seat numerical model validation in the static and dynamic work conditions
EN
Over last decade, road safety attracts increased attention of EU authorities. EU makers believe that new regulations forcing producers to fulfill extremely difficult safety requirement will help to diminish annual road fatalities. One of the latest of such ideas is standardization of side impact resistance of child seats. Since engineers cannot do anything else but to follow the regulations, number of projects aimed toward improvement of child seats side impact resistance has started. The problem is not easy and thus high-end engineering tools have to be used in the design process. One of such tools – a necessity, if one wants to truly understand structure behavior under dynamic working conditions – is numerical analysis of structures. The very basis of effective usage of this technique is reliable model of an analysis subject. This paper presents detailed information on numerical FE model of child seat and its validation based on test results. Effect of modeling techniques and dynamic material behavior on the obtained results is also discussed. Difficulties that arose during real life test are pointed and its influence on FE modeling is showed up.
PL
Współcześnie zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw to nieodłączny element budowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w tym również strategii CSR. Efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Każda firma, niezależnie od tego do jakiej branży należy, posiada lepiej lub mniej zorganizowany łańcuch dostaw. Analizując odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw można odnieść się do trójwymiarowości samej koncepcji CSR. Wynika z tego, że proces zarządzania łańcuchem dostaw można rozpatrywać z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. Celem artykułu jest omówienie problematyki dotyczącej zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw.
EN
Nowadays sustainable supply chain management is an integral part of building a business management strategy, including the CSR strategy.Efficient supply chain are increasingly choosing the competitive advantage of the company. Every business, no matter what industry to be, a more or less organized supply chain. Analyzing responsible supply chain management can be applied to three dimensions the concept of CSR. It follows that the process of supply chain management can be considered in terms of economic, social and environmental. This article presents the discuss problems relating to sustainable supply chain management.
PL
Społeczna odpowiedzialność w coraz większym stopniu determinuje działalność przedsiębiorstw. Zauważa się to również w sektorze TSL. Obszary aktywności, zdefiniowane w normie ISO 26 000, dają różne możliwości dla realizacji zasad społecznej odpowiedzialności. Postawy i zachowania przedsiębiorstw są w tym zakresie zdywersyfikowane. Celem artykułu jest przedstawienie postaw wobec CSR przedsiębiorstw z sektora TSL. Rozważania są oparte na wynikach badań, które zostały przeprowadzone w 2013 roku na obszarze Polski. Podzielono je na trzy części: - diagnoza poziomu implementacji CSR w przedsiębiorstwach TSL, - obszary społecznej aktywności przedsiębiorstw TSL, - przyczyny negatywnej postawy przedsiębiorstw TSL wobec CSR.
EN
Corporate social responsibility is increasingly determines the activity of enterprises. It is noted also in the TSL. Areas of activity, as defined in ISO 26 000, give different possibilities for the realization of the principles of social responsibility. Attitudes and behavior of enterprises are diversified in this respect. The aim of this article is to present the attitudes towards CSR companies in the TSL. Considerations are based on studies that were carried out in 2013 on Polish territory. Divided into three parts: diagnosis of the level of implementation of CSR in companies TSL, the areas of social enterprise activity TSL and the reasons for the negative attitude of companies towards CSR TSL.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano metodę oceny dostawców sektora TSL ze względu na poziom spełnienia kryteriów w ramach CSR. Przedstawiona metoda zakłada ocenę ze względu na kryteria ilościowe oraz jakościowe z możliwością uwzględnienia niepewności co wystawianych ocen oraz ważności poszczególnych kryteriów. Metoda ta oparta jest na metodzie AHP w połączeniu z teorią zbiorów rozmytych. Metoda AHP wykorzystywana jest w celu reprezentacji hierarchicznej struktury kryteriów spełnienia aspektów CSR, natomiast liczby rozmyte zastosowano w celu reprezentacji niepewności ocen kryteriów ilościowych i jakościowych. Na podstawie procesu oceny dostawców można w dalszej kolejności dokonać wyboru właściwych dostawców, spełniających w najwyższym stopniu oczekiwania według określonych kryteriów doboru. W celu prezentacji algorytmu przedstawiono przykład oceny potencjalnych dostawców w ramach wybranych kryteriów.
EN
In this paper proposes a method for evaluating suppliers TSL sector due to the level of fulfillment of the criteria in the context of CSR. The presented method involves assessment due to the quantitative and qualitative criteria with the ability to take into account the uncertainty of assessments issued and the validity of the criteria. This method is based on the method of AHP in conjunction with the theory of fuzzy sets. AHP method is used to represent the hierarchical structure of criteria fulfillment aspects of CSR, and the fuzzy numbers used to represent the uncertainty ratings quantitative and qualitative criteria. On the basis of the evaluation of suppliers can subsequently choose the right suppliers that provide the highest degree of expectations according to specific selection criteria. In order to present the algorithm shows an example of the evaluation of potential suppliers within the selected criteria.
PL
W artykule pokazano związki między stopniem zaangażowania pracowników a skutecznością wdrażania strategii CSR (Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa). Po pierwsze, dokonano całościowego przeglądu czynników wpływających na poziom zaangażowania. Po drugie, wskazano te czynniki, które są istotne na potrzeby oceny potencjału pracowniczego w tym zakresie. Odniesiono się również do koncepcji zarządzania przez zaangażowanie, wskazując, że wzmacnia ono szanse powodzenia realizowanych strategii. Podkreślono, że podobne wnioski są aktualne także w przypadku stosowania nowych odmian CSR, na przykład CSV M. Portera. Zaznaczono, że rolę w kreowaniu zaangażowania pracowników pełnią menedżerowie a ich postawa determinuje szanse powodzenia strategii CSR. Na potrzeby wzmocnienia wniosków przytoczono dwa przykłady pochodzące z badań kadry menedżerskiej w Polsce.
EN
It show relationships in article between degree of engagement of employee (staff) but efficiency of implementing of strategy CSR (Corporate Social Responsibility). Firstly, it perform holistic review of factor effecting level of engagement. Secondly, these factors were indicated, which are important on requirements of estimates of working potentials in this range. It concerned for concept of management by engagement also, indicating, that it intensifies chances of successes of realized strategies. It underline, that similar conclusions are current in case of new application of change also CSR, for example, for example CSV of M. Porter conceptions. It is emphasized, that managers fulfill role in creation of engagement of employee (staff) but posture determines them chances of successes of strategies CSR. Two examples quote on requirements of reinforcements of conclusions from research of managers in Poland dating.
11
Content available Komputerowe systemy rezerwacji (CRS) - aspekt prawny
PL
Znaczna część rezerwacji linii lotniczych odbywa się za pośrednictwem Komputerowych Systemów Rezerwacji (CRS). Systemy te zapewniają ważne i pożyteczne usługi przewoźnikom lotniczym i biurom podróży, a przede wszystkim pasażerom, przez umożliwienie łatwego dostępu do informacji dotyczących lotów, taryf i dostępnych miejsc. Rozwój rynku w latach 70. i 80. przyczynił sie do szerokiego wykorzystania tego Systemu, co pociągnęło za sobą konieczność zdefiniowania ram prawnych jego funkcjonowania. W artykule przedstawiono analizę ram prawnych funkcjonowania CRS i ewolucje Systemu.
EN
An important share of airlines reservation is made through Computerised Reservation Systems (CRS). Such systems provide an important and useful service to air carriers and travel agents, but first of all to passengers by affording an easy access to information on flights, fares and available seats. Market development in the 70's and the 80's contributed to a broad exploitation of this system and that involved the necessity of defining the legal framework of its functioning. This article presents the analysis of legal framework of CRS' functioning and the evolution of the system.
PL
Systemy logistyczne w usługach turystycznych mogą przyjmować różną postać w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa, w którym jest wykorzystywane. Informatyka, systemy informacyjne i Internet mogą służyć do rezerwacji, sprzedaży i dystrybucji biletów. Do zgromadzenia wszelkich informacji o potencjale turystycznym gminy, w tym przypadku Pszczyny, może posłużyć stworzenie Centrum Usług Turystycznych, z wykorzystaniem komputerowego systemu rezerwacji.
EN
Logistic systems used in travel services appear in various forms depending on specificity of company. Information Technologies, Computer Systems, Information Systems, Internet may be used for reservation, sale and ticket distribution. As an example of good practice in municipal travel promotion is creating of potential Travel Service Centre with Computerized Reservation System in use. This TSC may be data-gathering and organizing system with all information on municipal travel subject.
PL
W artykule zostały przedstawione zagadnienia dotyczące budowy samochodowych fotelików dla dzieci, obecnie dostępne rozwiązania konstrukcyjne oraz metodologię badań, która jest podstawą do dopuszczenia fotelika do sprzedaży. Szczególną uwagę poświęcono kryteriom służącym ocenie systemów bezpieczeństwa zamontowanych w foteliku. Wskazano również tendencje pojawiające się przy konstruowaniu nowych urządzeń.
EN
In following article some issues of Child Restraint Systems (CRS) construction were presented, esp. currently available design solutions and methodology of the research (which is the basis of granting the type approval before introducing CRS to the market).There were also discussed criteria of evaluating safety systems in CRS. New tendencies of designing new facilities which have already been introduced were also pointed out.
PL
Trzy istotne kwestie z zakresu problematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) to: - czy koncepcja CSR może odnosić się do wszystkich przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych, - zagadnień instrumentów CSR podejmujących wątek priorytetowości, i trzecia dotyczy autentyczności i faktycznych motywów podejmowania inicjatyw społecznej odpowiedzialności przez podmioty sektora biznesu.
EN
Three important issues related to corporate social responsibility (CRS) have been presented: firstly- whether CRS may be referred to all entrepreneurs and sectors of economy, secondly - CRS tools and their prioritization, thirdly- authenticity and actual motivations for undertaking corporate social responsibility initiatives by businesses.
EN
CRS (Controlled Random Search) algorithms for global optimization are considered. The main objective is to present the advantages of developing the parallel and distributed random search algorithms to search for the global solution. A practical example, application of parallel CRS2, CRS4, CRS6, CRSI algorithms and distributed CRS2 algorithm to calculate the optimal prices of products that are sold in the market, are presented. In the final part of the paper the results of numerical experiments performed on the historical data are described and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.