Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmienna losowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A stochastic finite element method was applied in the case of 2D magneto dynamic equation to study the detection and evaluation of harmful defect in a conductive structure by InSb Hall sensor and Eddy Currents Non Destructive Testing Technique. The defect is considered as a degradation of physical properties of the material. The electrical conductivity is considered as random variable inside the defect area which is generated using Monte-Carlo method. A statistical treatment was used to study the evaluation of inverse problem. Several global parameters are calculated and discussed.
PL
Przedstawiono przetwornik hallotronowy do badań wiroprądowego nieniszczących. Do projektowania przetwornika wykorzystano stochastyczną metode elementów skończonych. Do rozwiązania odwrotnego problemu wykorzystano metode Monte Carlo. Przetwornik bada zmianę konduktywności materiału spowodowaną istnieniem defektu.
EN
The paper deals with the variability of mechanical properties of EPSTAL steel rods produced in Polish steelworks, i.e. yield stress Re, tensile strength Rm, and elongation Agt. Our study is based on fundamental engineering static room-temperature tensile tests for large series specimens which have been made by manufacturers as the part of a factory quality control. Statistical analysis of these results shows that the stress-strain relationship of steel tensile tests should be described by a one-dimensional stochastic process, and three the most important mechanical parameters, i.e. the yield stress, tensile strength, and elongation by random variables. Based on the statistical elaboration of experimental data, it was found that the yield stress and tensile strength of steel rods produced in the years 2016 - 2017 had the coefficients of variation of less than 3%, and there is a reasonable basis for the manufacturer to increase the characteristic value of EPSTAL steel rods yield stress by a few percentages.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie zmienności parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL produkowanej w polskich hutach, tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia pod największym obciążeniem Agt, na podstawie wyników statycznej próby rozciągania próbek stali wykonanej przez producentów w ramach zakładowej kontroli produkcji. Analiza statystyczna tych wyników wykazała, że zależność naprężenie-odkształcenie prób rozciągania stali należy opisać w języku rachunku prawdopodobieństwa jako jednowymiarowy proces stochastyczny, zaś trzy najważniejsze parametry wytrzymałościowe: granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie pod największym obciążeniem, jako zmienne losowe. Na podstawie opracowania danych eksperymentalnych stwierdzono, że granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie prętów produkowanych w latach 2016 – 2017 mają współczynniki zmienności na poziomie mniejszym niż 3%, ponadto istnieje uzasadniona podstawa, aby producent podwyższył wartość charakterystyczną granicy plastyczności prętów stalowych o kilka procent.
PL
W publikacji podjęto próbę określenia, które atrybuty lokali mieszkalnych na terenie Skarżyska-Kamiennej miały największy wpływ na ich cenę jednostkową w okresie od stycznia 2014 do kwietnia 2015 roku, jakie z cech miały podobny udział w kształtowaniu cen mieszkań oraz czy w badanym czasie ceny ulegały istotnej zmianie. Dzięki zastosowaniu metod statystycznych wyselekcjonowano atrybuty potencjalnie cenotwórcze oraz sprawdzono stabilność cen mieszkań na badanym rynku mieszkaniowym w analizowanym okresie.
EN
The main purposes of this article were to find out which attributes of apartments in the Polish town of Skarżysko-Kamienna had the greatest influence on their unit price between January 2014 and April 2015, which of them had similar participation in apartments price formation, and to check the stability of apartments prices during the analyzed period of time. By using statistical methods, potential price-making attributes have been selected, and the stability of apartments prices on the local market has been checked.
4
Content available remote Experiments with models of variability for biological tissues
EN
Properties of biological tissues are a subject of variability. Stochastic variable approach described using probability density function (PDF) allows to build more realistic models of human body comparing to the classical, deterministic models. In this paper two variability factors are investigated. One related with a shape of random distribution of parameter inside the organ, and the second related with the size of the variability grain. Based on experiments for simple current field model, it is shown that shape of PDF for tissue conductivity has important impact of distribution of results.
PL
Właściwości tkanek biologicznych podlegają zmienności. Wykorzystanie zmiennych losowych opisywanych poprzez funkcje gęstości prawdopodobieństwa pozwala na tworzenie bardziej realistycznych modeli ludzkiego ciała niż klasyczne podejście deterministyczne. W artykule zostały przeanalizowane dwa parametry zmienności. Jeden związany z kształtem funkcji gęstości prawdopodobieństwa, a drugi zależny od rozmiaru elementarnego ziarna zmienności. Eksperymenty przeprowadzone dla prostego modelu pola przepływowego pokazują, że kształt zmienności konduktywności ma istotne znaczenie na rozrzut wyników.
EN
In the previous part (i.e. part one) of this paper a differential equation intended to model a wide class of physical failure processes that may take place in technical devices was put forward. What relates model’s applicability — among the multitude of users of technical devices there surely will be ones that find the model to be relevant to real processes that cause their devices to fail. A set of relevant devices comprises these ones that are exploited (in an exact meaning of this word). Let us remember a term strength that is crucial to the model. The failure results from loss of strength that, in turn, is impacted by external stress. In part one we ‘injected’ randomness into physics expressed by means of the differential equation. Parameters that govern failure process in question were treated as random variables. Each failure process ends in failure, so time to failure is the random variable. In part two of this paper we will, with the Monte Carlo method, investigate how variability of process parameters shapes the hazard rate function.
PL
W drugiej części artykułu przedstawiono schemat eksperymentu numerycznego przeprowadzonego metodą Monte Carlo. Eksperyment polegał na generowaniu czasów pracy do uszkodzenia obiektów, w których zachodzi proces zużycia typu wytrzymałość — obciążenie, opisany w części pierwszej. Zrealizowano eksperyment trzykrotnie, oznaczając realizacje jako No. 1, No. 2 i No. 3. W każdej realizacji inny z parametrów mających wpływ na przebieg procesu uszkodzeniowego czyniono zmienną losową. Realizacje eksperymentu przyniosły bogaty materiał statystyczny, bowiem w każdej z nich przebieg procesu powtarzano tysiąc razy. Wyznaczono doświadczalnie uśrednione funkcje ryzyka uszkodzenia. Porównano je z tak zwanym wzorcem uszkodzeniowym, czyli funkcją ryzyka o przebiegu wannowym, która jest powszechnie tłumaczona w literaturze niezawodnościowej różnorodnością procesów uszkodzeniowych zachodzących w obiektach technicznych tworzących tę samą populację generalną. W artykule poddano w wątpliwość to tłumaczenie, pokazując, że wannowa funkcja ryzyka może być obserwowana w populacjach obiektów technicznych, w których zachodzi tylko jeden proces prowadzący do uszkodzenia. Pokazano płynne przejście od funkcji ryzyka monotonicznie rosnącej do wannowej powodowane jedynie zwiększeniem wariancji losowego parametru wpływającego na przebieg procesu uszkodzeniowego.
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu jest wskazanie źródeł niepewności oraz nakreślenie podstaw probabilistycznej oceny losowego bezpieczeństwa konstrukcji stalowych w warunkach pożaru. Świadomość istnienia niemożliwych do uniknięcia niepewności oraz losowego, niedeterministycznego charakteru wielu zjawisk i wielkości może być kluczowa dla właściwego zrozumienia zagadnień niezawodności konstrukcji w sytuacji oddziaływań ekstremalnych lub wyjątkowych. Wprowadzenie: W naturze ludzkiej leży naturalne upodobanie do porządku, bezpieczeństwa oraz pewnej normalizacji. Niepewność towarzyszy również projektowaniu konstrukcji inżynierskich. Zarówno wielkości obciążeń podawanych w normach, jak i parametry decydujące o nośności elementów czy układów konstrukcyjnych nie są wartościami deterministycznymi, lecz zmiennymi losowymi o określonym stopniu rozproszenia. Im więcej źródeł niepewności w procesie projektowania, tym kryteria dotyczące oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa stają się trudniejsze do spełnienia, zaś wyniki uzyskane na podstawie uproszczonych procedur i modeli mniej wiarygodne i potencjalnie obarczone większym błędem, który jednak nie powinien wykraczać poza pewne akceptowalne granice przyjęte w normach. Metodologia: W pracy wskazano na różne źródła niepewności towarzyszące ocenie bezpieczeństwa konstrukcji stalowych oraz wpływających na wiarygodność oszacowań. Oddzielnie opisano czynniki o charakterze uniwersalnym, wywierające wpływ na losową nośność konstrukcji w każdych warunkach projektowych. Znaczną część opracowania poświęcono zagadnieniom, które odnoszą się wyłącznie do wyjątkowej sytuacji pożaru. Odniesiono się do niepewności analitycznego modelu opisującego nośność konstrukcji w ujęciu probabilistycznym oraz zaproponowano własną propozycję modelu nośności obowiązującego w warunkach temperatur pożarowych. Wnioski: W podsumowaniu sformułowano szereg wniosków odnoszących się do poszczególnych podrozdziałów pracy. Autor podkreśla m.in., iż z uwagi na brak odpowiednich informacji statystycznych, prowadzenie w chwili obecnej w pełni rzetelnych probabilistycznych analiz losowej nośności konstrukcji w warunkach pożaru nie jest możliwe. Unikalną częścią pracy jest sformułowana przez Autora propozycja opisu modelu losowej nośności konstrukcji w sytuacji pożaru z wykorzystaniem podejścia probabilistycznego, będąca autorską modyfikacją modeli stosowanych w warunkach normalnych.
EN
Aim: The main purpose of this article is to identify sources of uncertainty and outline the basics of a probabilistic approach to determine the reliability of steel structures exposed to a fire. An awareness of unavoidable uncertainty and random, non-deterministic nature of many events and parameters, may be crucial for a proper understanding of structural reliability issues in context of structures exposed to extreme or accidental forces. Introduction: Human nature has a natural predilection for order, safety and some form of normalization. The design process of engineering structures is accompanied by uncertainty. Both, the loads given in standards and parameters, which determine the load bearing capacity of structural elements, are not deterministic values , but random variables incorporating some specified degree of variation. Design criteria accepted as a standard provision, used for evaluation of durability and deflection of structural elements, reveal sources of uncertainty, which exist in the design process. The more sources of uncertainty, which appear during the design process, the more difficult it is to achieve the expected level of safety and results obtained from simplified procedures and models become less reliable. However, resulting errors should not exceed acceptable limits adopted in design standards. Methodology: The study highlighted various sources of uncertainty associated with estimating the safety of steel structures, which impact on the credibility of estimated results. A separate description was provided, to deal with selected universal factors, which influence the random load capacity of structures under standard conditions. Significant part of the research work was devoted solely to issues concerned with extreme fire conditions. Doubts were expressed about the probabilistic analytical model, which described the load bearing capacity of structures and the author advanced a proposed alternative model appropriate to temperature conditions generated by fires. Conclusions: The conclusion provides a range of proposals to various subsections of the paper. Among other things, the author has emphasised that, at this point in time and in the absence of suitable statistical data, it is not possible to conduct a fully credible probabilistic analysis of load bearing capacity of structures in conditions generated by fires. A unique part of the paper contains a proposal for a model to describe reliability of steel structures in conditions of fire, using a random reliability approach incorporating an authorial modification to models used for standard conditions.
EN
The study deals with stability and dynamic problems in bar structures using a probabilistic approach. Structural design parameters are defined as deterministic values and also as random variables, which are not correlated. The criterion of structural failure is expressed by the condition of non-exceeding the admissible load multiplier and condition of non-exceeding the admissible vertical displacement. The Hasofer-Lind index was used as a reliability measure. The primary research tool is the FORM method. In order to verify the correctness of the calculations Monte Carlo and Importance Sampling methods were used. The sensitivity of the reliability index to the random variables was defined. The limit state function is not an explicit function of random variables. This dependence was determined using a numerical procedure, e.g. the finite element methods. The paper aims to present the communication between the STAND reliability analysis program and the KRATA and MES3D external FE programs.
PL
W pracy przedstawiono problem stateczności i dynamiki konstrukcji prętowych z wykorzystaniem podejścia probabilistycznego. Posłużono się niejawną funkcją graniczną zmiennych losowych. Zależność taka wymaga zastosowania procedury numerycznej np. metody elementów skończonych. W pracy przedstawiono połączenie programu niezawodnościowego STAND z zewnętrznymi modułami MES: KRATA i MES3D. W pierwszej części pracy analizowano problem stateczności i niezawodności przestrzennej konstrukcji prętowej podatnej na zjawisko przeskoku węzła. Konstrukcję zaprojektowano z profili rurowych RO 180x8. Elementy wykonano ze stali S355NH o granicy plastyczności fy=355 MPa i module sprężystości E=210 GPa. Warunki podparcia zdefiniowano w postaci podpór przegubowo-nieprzesuwnych w węzłach zewnętrznych oraz w formie podparcia słupami. Dokonano weryfikacji założenia, że moment przeskoku nigdy nie będzie poprzedzony wyboczeniem poszczególnych prętów struktury. W związku z powyższym sprawdzono warunek nośności ze względu na wyboczenie dla najbardziej wytężonego pręta w chwili przeskoku węzła. Sprawdzono również czy w chwili wyboczenia konstrukcja pracuje w zakresie sprężystym. W tym celu wyznaczono wartość naprężeń krytycznych (granica proporcjonalności) i odpowiadającą im smukłość graniczną.
PL
Gdy użytkujemy obiekty techniczne, nieuniknione są procesy ich zużycia. Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia równania różniczkowego ułożonego z myślą o matematycznej formalizacji procesu zużycia. Fundamentalne są w tym modelu pojęcia wytrzymałości i obciążenia. Obiekt techniczny ma pewną wewnętrzną wytrzymałość umożliwiającą mu „przeciwstawienie” się obciążeniu, ale w toku procesu traci tą wytrzymałość. Rozwiązanie wspomnianego równania różniczkowego pokazuje, jak proces utraty wytrzymałości, zwany procesem zużycia, przebiega w czasie. Rozpatrywane są zmienne losowe będące czynnikami w istotny sposób wpływającymi na przebieg procesu. Z omawianego rozwiązania wynika, że proces ma trzy fazy: stacjonarną, pośrednią i lawinową. Dobrą strategią jest wycofanie obiektu z użytkowania zanim rozpocznie się faza lawinowa. Artykuł sugeruje, kiedy tego dokonywać.
EN
Wear-out processes are very common and, unfortunately, unavoidable whenever technical devices are at work. This paper begins presenting a differential equation intended to give mathematical formalization of such process. Concepts of strength and stress are crucial for this model. The device has an internal strength that enables it to ‘oppose’ the stress. During this process the device steadily losses its strength. Solution of the mentioned above differential equation shows how this process of losing strength called wear-out runs with time. There are three random variables considered impacting the process. The process in question has three phases: stationary, intermediate and avalanche. It is a good policy to preventively withdraw the device from use prior to the avalanche phase. This paper suggests a rule when to undertake such action.
PL
Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technik wykorzystywanych w badaniach sondażowych jest ankieta internetowa. W pracy poddano analizie dane dotyczące ankiety wykonanej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umieszczonych w chmurze obliczeniowej [7]. Mianowicie, rozpatrzono liczbę odpowiedzi udzielonych w kolejnych dniach liczonych od momentu wysłania ankiety. W pracy rozpatrzono zagadnienie modelowania rozkładu zmiennej losowej jaką jest dzienna liczba odpowiedzi. W procesie modelowania uwzględniono następujące rozkłady: geometryczny, Poissona oraz Polya, dla których wykonano test zgodności rozkładu chi-kwadrat. Udowodniono, że dzienna liczba udzielonych odpowiedzi w przeprowadzonej ankiecie posiada rozkład geometryczny. Dla badaczy prowadzących swoje działania przy wykorzystaniu płatnych chmur obliczeniowych lub innych narzędzi generujących koszty w zależności od długości czasu ich wykorzystania, wnioski płynące z powyższych analiz mogą wskazywać na niezasadność kontynuowania badań po przekroczeniu pewnego oczekiwanego zwrotu odpowiedzi ankietowych zgodnie z rozkładem geometrycznym. To zaś może być kolejnym kluczem do sukcesu badacza, przekłada się bowiem na optymalne zaangażowanie budżetu i czasu poświęconego na badania.
EN
One of the most dynamically developing techniques used in surveys is online survey. The study analyzed the data gathered in the survey done with the use of the tools in the cloud computing [ 7]. Namely, the number of answers given on consecutive days from the time of dispatch of the survey was examined. The study looked into the issue of modeling the random variable distribution which is the daily number of responses. The modeling process included the following distributions: geometric, Poisson and Polya, for which chi-square distribution compliance test was performed. It has been proven that the daily number of responses in the conducted survey has a geometric distribution. For researchers conducting their activities with the use of paid cloud computing or other tools which generate costs depending on the length of time they are used, the conclusions of these analyses may indicate the lack of justification for continuing research after a certain expected return of questionnaire responses according to the geometric distribution. This could be yet another key to the success of the researcher, as it translates into optimal involvement of the budget and the time spent on research .
EN
The particle settling velocity is the feature of separation in such processes as flowing classification and jigging. It characterizes material forwarded to the separation process and belongs to the so-called complex features because it is the function of particle density and size. i.e. the function of two simple features. The affiliation to a given subset is determined by the values of two properties and the distribution of such feature in a sample is the function of distributions of particle density and size. The knowledge about distribution of particle settling velocity in jigging process is as much important factor as knowledge about particle size distribution in screening or particle density distribution in dense media beneficiation. The paper will present a method of determining the distribution of settling velocity in the sample of spherical particles for the turbulent particle motion in which the settling velocity is expressed by the Newton formula. Because it depends on density and size of particle which are random variable of certain distributions, the settling velocity is a random variable. Applying theorems of probability, concerning distributions function of random variables, the authors present general formula of probability density function of settling velocity for the turbulent motion and particularly calculate probability density function for Weibull’s forms of frequency functions of particle size and density. Distribution of settling velocity will calculate numerically and perform in graphical form. The paper presents the simulation of calculation of settling velocity distribution on the basis of real distributions of density and projective diameter of particles assuming that particles are spherical.
PL
Prędkość opadania ziarna jest cechą rozdziału w takich procesach przeróbki surowców jak klasyfikacja czy wzbogacanie w osadzarce. Cecha ta opisuje materiał kierowany do procesu rozdziału i należy do tzw. cech złożonych, ze względu na to, że jest funkcją dwóch cech prostych, którymi są: wielkość ziarna i gęstość ziarna. Przynależność do określonego podzbioru ziaren jest określona przez wartość dwóch cech, a rozkład tych cech w próbce jest funkcją rozkładów gęstości i wielkości ziarna. Znajomość rozkładu prędkości opadania ziaren w osadzarce jest istotnym parametrem jak znajomość rozkładu wielkości ziarna w procesie przesiewania czy znajomość rozkładu gęstości w procesie wzbogacania w cieczach ciężkich. W artykule przedstawiono metodykę wyliczania rozkładu prędkości opadania ziaren sferycznych w warunkach ruchu turbulentnego wyrażonego przy pomocy równania Newtona. Zarówno gęstość jak i wielkość ziarna są zmiennymi losowymi o określonych rozkładach. W związku z tym prędkość opadania ziarna jako funkcja cech prostych tj. gęstości i wielkości ziarna będzie również zmienną losową o rozkładzie, który jest funkcją rozkładów argumentów prostych. Wykorzystując twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa odnoszące się do rozkładów funkcji zmiennych losowych przedstawiono ogólny wzór na funkcję gęstości rozkładu prędkości opadania w warunkach ruchu turbulentnego. Empiryczne rozkłady wielkości i gęstości ziaren aproksymowano rozkładem Weibulla. Rozkład prędkości opadania wyliczono numerycznie i przedstawiono w postaci graficznej. W artykule przedstawiono symulację wyliczania rozkładu prędkości opadania w oparciu o rzeczywiste rozkłady gęstości i średnicy projekcyjnej ziaren zakładając, że ziarna mają kształt sferyczny.
11
Content available remote Mismatch Error by Measurement of Radiated Disturbances in EMC Testing
EN
Radiated disturbances by EMC testing are sensed with an antenna and transmitted via the 50[omega] coaxial path to the receiver. The recalculation factor between the receiver signal and the measurand is defined with neglecting mismatching. As a matter of course the mismatch error appears. It is not determined but estimated and built-in into the measurement uncertainty budget. Formulas for the mismatch error by the junction antenna-receiver and with the inserted path are derived. Two approaches to estimation of the mismatch error in the bands C and D in the frequency range from 30MHz to 1GHz: the first recommended in the document CISPR 16-4-2 and the second with the Monte Carlo method are presented and illustrated with the numerical calculations. Evidently the first approach is to pessimistic and gives vastly overestimated error.
PL
Zaburzenia promieniowane w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej mierzone są anteną połączonaą z miernikiem zaburzeń koncentrycznym torem pomiarowym o impedancji charakterystycznej 50�[omega]. Wspóczynnik przeliczeniowy sygnalu miernika na wielkość mierzoną anteną (mezurand) zdefiniowany jest z pominięciem niedopasowań w torze pomiarowym. Jest to jeden ze składników błędu pomiaru. Błędu tego nie da sie wyznaczy�ć w sposób deterministyczny. Jest on szacowany i wbudowany w bilans niepewno�ści pomiaru. Wyprowadzono wzory na dwa rodzaje błędu niedopasowania: dla bezpośredniego połączenia anteny z odbiornikiem oraz z wtrąconym torem pomiarowym. Estymacjeę błędu niedopasowania polecaną w dokumencie CISPR 16-4-2 oraz z wykorzystaniem metody Monte Carlo zilustrowano obliczeniami numercznymi dla pomiaru pola elektrycznego zaburze�ń promieniowanych w pasmach C i D, w przedziale częstotliwości od 30MHz do 1GHz. Podej�ście proponowne w dokumencie CISPR 16-4-2 jest zbyt pesymistyczne i prowadzi do znacznego przeszacowania błędu.
PL
W niniejszym artykule przeanalizowano prędkości statków na poszczególnych odcinkach toru wodnego Szczecin – Świnoujscie. Traktując wartość prędkości statków jako zmienną losową, zbadano typ rozkładu tej zmiennej. Wykazano, że rozkłady mieszane można wykorzystać do opisu tej zmiennej. W artykule wykorzystano dane z systemu VTS, dotyczące czasu pokonywania poszczególnych odcinków toru wodnego.
EN
In this article a vessel speed on particular parts of Szczecin – Świnoujście fairway, has been analised. A probability distribution of the value of the vessel speed (as a random variable), has been scrutinized. Hypothesis about a mixed distribution of this random variable has been proved. In the article, data from VTS system, have been used.
13
Content available Convolute and geometrical probability spaces
EN
Let X and Y be two independent random variables, either discrete or continuous. The question is "what is the probability distribution of Z = X + Y"? Clearly, the probability distribution of Z = X + Y is some combination of fX and fY which is called the convolution of fX and fY. It is denoted by ∗. We have fZ(t) = fX+Y(t) = fX(t)∗fY(t). In this paper it is shown how we can use geometrical probability spaces to find (without convolution) the distribution of random variable Z = X + Y.
PL
Pod pojęciem identyfikacji stanu zdatności operatora środków transportu rozumiemy relacje C ⊂ W (zbiór cech C zawiera się w zbiorze wymagań W). Cechy mogą być zdeterminowane - c, zmienne losowe - C, procesy losowe - C(t). Wymagania mogą być zdeterminowane - w, zmienne losowe W, procesy losowe W(t). Zbiór cech i zbiór wymagań wyznaczają dziewięć różnych relacji. W artykule omówiono możliwe relacje, podając ich modele matematyczne oraz interpretację.
EN
Under the notion of identification of the ability state of the operator type transportation system we understand the relations C ⊂ W (the set of characteristics C is included in the set of requirements W). The characteristics can be: determined - c, random variables - C, random processes - C(t). The operation requirements of the man-device set can be: determined - w, random variables W, random processes W(t). The set of characteristics and the set of requirements determine nine different relations. All the relations have been considered in the paper, as well as their mathematical models and interpretation have been given.
EN
This article verifies a hypothesis about Poissonian character of vessel traffic stream, disturbing ferry traffic. Based on data from an AIS system, the probability distribution of time between traversing a line of ferry crossing by successive vessels of traffic stream has been determined. Data for four ferry routes in the southern Baltic Sea, have been considered. To test the hypothesis about the form of distribution, the chi square Pearson test has been used.
PL
Niniejszy artykuł jest prezentacją weryfikacji hipotezy o poissonowskim charakterze strumienia statków, zaburzających ruch promów; na podstawie danych z systemu AIS określono rozkłady prawdopodobieństwa czasu pomiędzy trawersowaniem linii przepraw promowych przez kolejne jednostki strumienia statków; rozpatrzono dane dla czterech przepraw promowych na południowym Bałtyku; wykorzystano test chi kwadrat Pearsona do weryfikacji hipotezy o typie rozkładu.
16
Content available A vessel braking time as a normal random variable
EN
In convolution method of the determination of vessel traffic stream parameters, it is indispensable to know the distribution of braking time. In this paper, on base of simulations trials, the fitting the type of the probability distribution to data of vessel braking times has been done. To achieve this goal the chi square Pearson test has been used.
PL
W metodzie splotów, związanej z wyznaczaniem parametrów strumienia ruchu statków, potrzebna jest znajomość rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej, którą jest czas hamowania. W niniejszym artykule, na podstawie prób symulacyjnych, dopasowano rozkład prawdopodobieństwa czasu hamowania. W tym celu wykorzystano test chi kwadrat Pearsona.
17
Content available remote Wyznaczanie parametrów funkcji pełzania drewna w ujęciu losowym
EN
In the paper coefficients of creep function of wood at pure bending was determined. They were determined on the basis of measurements of beam deflections. Creep function is time function and beam deflections in following times are random variables. Therefore, analysed problem as stochastic case was treated.
18
Content available Identyfikacja stanu zdatności systemu
PL
Pod pojęciem identyfikacji stanu zdatności systemu rozumiemy relacje C ∋ W (zbiór cech C zawiera się w zbiorze wymagań W). Cechy mogą być zdeterminowane - c, zmienne losowe - C, procesy losowe - C(t). Wymagania mogą być zdeterminowane - w, zmienne losowe W, procesy losowe W(t). Zbiór cech i zbiór wymagań wyznaczają dziewięć różnych relacji. W referacie omówiono wszystkie relacje, podając ich modele matematyczne oraz interpretację.
EN
Under the notion of identification of the ability state of the system we understand the relations C ∋ W (the set of characteristics C is included in the set of requirements W). The characteristics can be determined - c, random variables - C, random processes - C(t). The requirements can be determined - w, random variables W, random processes W(t). The set of characteristics and the set of requirements determine nine different relations. All the relations have been considered in the paper as well as their mathematical models and interpretation have been given.
PL
Wykorzystując test "chi kwadrat" Pearsona zweryfikowano hipotezę o tym, że zmienna losowa, którą jest czas pomiędzy zgłoszeniami kolejnych jednostek płynących torem wodnym Szczecin - Świnoujście ma rozkład wykładniczy. Dane z 2002 roku analizowano w trzech zbiorach: dla dni świątecznych, okołoświątecznych i dla dni roboczych. Ponadto zweryfikowano hipotezę o rozkładzie wykładniczym czasu oczekiwania dla zgłoszeń w poszczególnych porach dnia wyróżnionych okresów.
EN
The author has tested a hypothesis concerning the exponential distribution of the waiting times for the reporting of the next fairway vessel in the y Szczecin - Świnoujście fairway. The "chi square" Pearson test has been used. The relevant 2002 data have been examined in three sets: for weekdays, for holidays and for days immediately preceding or following holidays ("near-holidays").
EN
This paper shows theory of viscoelastic lubrication of hip joint for unsteady periodic motion. The Christensen's model of stochastic approach of rough joint surfaces is applied. The spherical bone head of human hip joint is taking into account. We assume that spherical bone head in human hip joint moves in two directions namely in circumference and meridian directions. Basic equations describing synovial fluid flow in human hip joint lead to the Reynolds Equation with random variables. Dynamic viscosity of synovial fluid accordingly to the Rheology law depends on the shear rate and on the time. Derived Reynolds Equations presented in this paper are examined numerically in other Authors papers. The Christensen's model of stochastic approach of rough gives real values of pressure and capacity forces occurring in human hip joints.
PL
Współpracujące powierzchnie stawowe nie są gładkie, lecz chropowate. Wysokość tych chropowatości ma wartość co najmniej od kilku do kilkunastu mikronów, a nawet w niektórych przypadkach osiąga większe wartości. W trakcie długotrwałego ruchu kończyn występowanie chropowatości i nierówności powierzchni stawowych oraz zmiany wysokości szczeliny w czasie są zdarzeniami zmieniającymi się losowo. Wobec tego faktu rozpatrywanie i modelowanie przepływu cieczy synowialnej w cienkiej warstwie przyściennej szczeliny stawowej o wysokości od 70 do 200 mikronów nie można już traktować w warstwie smarującej bez uwzględnienia prawdopodobieństwa zmian losowych szczeliny. Wysokość warstwy jako wartość oczekiwana zmienia się nie tylko z czasem, ale również zależy od chropowatości powierzchni. Pomiar zmieniającej się wysokości warstewki synowialnej cieczy smarującej na skutek zmiennej chropowatości jest kosztowny i mało skuteczny ze względu na ograniczoną dokładność przyrządów pomiarowych oraz ze względu na niewskazaną ingerencję przyrządu pomiarowego in vivo w trakcie ruchu powierzchni stawu. Dlatego w opisywanym modelowaniu stosujemy stochastyczny opis wysokości warstwy przyściennej z uwzględnieniem zmiennej losowej. Dla stochastycznie zmiennej wysokości warstwy smarującej oraz dla periodycznie i stochastycznie zmiennego ruchu drgającego głowy kostnej w dwóch różnych kierunkach, wyprowadzone zostało zmodyfikowane równanie Reynoldsa wyznaczające losowo zmienne ciśnienie hydrodynamiczne w szczelinie stawu. Uzyskane wartości ciśnienia i siły nośnej charakteryzują się okresowością istotnych zmian w zakresie dziesiątych części sekundy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.