Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Zalety dachów wentylowanych
2
Content available remote Funkcje warstw paroizolacyjnych w przegrodach dachowych
3
Content available remote Dobór paroizolacji zgodnie z DIN 4108-3
4
Content available remote Wentylowanie dachów o małym spadku
5
Content available remote Warstwy wstępnego krycia w koszach dachowych
6
Content available remote Skropliny w dachach
PL
Efektywne ogrzanie wnętrza pojazdu wymaga starannego rozdziału powierza. Dotyczy to szczególnie nawiewu na powierzchnie przeszklone do zapewnienia odpowiedniej wioczności dla kierowcy, szczególnie w warunkach oszraniania lub osiadania rosy. W niniejszym artykule opisano badania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, za pomocą której mierzono pole cieplne na zewnętrznej powierzchni przedniej szyby samochodu osobowego. Prowadzone w ten sposób okresowe badania pozwalają na szybką diagnozę ewentualnych usterek przez porównanie wzorca z samochodu nowego z badanym. Analiza ilościowa dotyczy określenia ilości odprowadzanego ciepła przez przegrodę. W tym celu zaproponowano schemat numeryczny dla rozwiązania zagadnienia odwrotnego i źle uwarunkowanego. Wynikiem obliczeń są wartości gęstości strumienia i współczynnika przejmowania ciepła wzdłuż przykładowo wybranej linii.
EN
Effective heating of the interior of the vehicle requires careful distribution of air. This applies especially to windscreening on glazed surfaces to ensure adequate visibility for the driver, especially in conditions of frost or dew settling. Here, research was carried out using a thermal imaging camera, with the help of which the thermal field was measured on the outer surface of a passenger car windscreen. Periodic tests of the thermal field on the outer surface of the glass allow for a quick diagnosis of possible defects by comparing the pattern from the new car with the tested one. In order to determine the amount of heat removed through the partition, a numerical scheme was proposed to solve the inverse and ill conditioned problem. The result of calculations are the values of heat flux density and heat transfer coefficient along a selected line.
PL
Obiekty o podwyższonych standardach higienicznych to obiekty charakteryzujące się specjalnymi wymaganiami, a odstępstwo od nich może prowadzić nawet do śmierci przebywających w nich osób. Sercem każdego układu wentylacji jest centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna. W obiektach higienicznych należy stosować rozwiązania zgodne z normami VDI 6022 oraz jeżeli to konieczne DIN 1946-4, które powinny cechować się możliwością łatwego utrzymania czystości wewnątrz. Niezwykle ważne jest, aby wybierane rozwiązania były urządzeniami dedykowanymi do zastosowań higienicznych.
EN
Rooms with higher hygienic standards are objects of special requirements. When they are not met there is even a threat of death to persons present in such compartments. Air handling unit is the heart of each ventilating plant. For hygienic rooms solutions compliant with standards VDI 6022 and DIN 1946-4 if needed must be used. They feature is simple inner cleanness maintenance. It is very important to chose devices dedicated to hygienic applications.
EN
Endogenous fires are currently one of the most common threats in hard coal mines. They are very dangerous for the staff and can cause very large economical loses. Therefore, the scope of activities aimed at limiting the possibility of these fires and reduction of their consequences constantly broadens. The paper presents the results of research aimed at determining the efficiency of the ventilation system applied to reduce the risk of endogenous fires in the areas where inert gases are used. The calculations included carbon dioxide and nitrogen. Inertisation is one of the ways of combating endogenous fires. This method is included in the developed comprehensive method to reduce the possibility of these fires. The results obtained and the method developed and later applied, should have a significant impact on improving the safety of operations in the scope of occurrence and consequences of endogenous fires.
PL
Opisano metodykę projektowania prototypu kanału chłodzącego przeznaczonego do pracy z głowicami przemysłowych drukarek 3D. Wykorzystano nowoczesne dostępne na rynku narzędzia wspomagające optymalizację konstrukcji mechanicznych z użyciem tzw. natychmiastowych symulacji ANSYS Discovery oraz metody addytywne pozwalające na produkcję zoptymalizowanych podzespołów. Przedstawiono wyniki prac, które zweryfikowano empirycznie z wykorzystaniem bezkontaktowej metody pomiarowej – pomiarów termowizyjnych oraz punktowych pomiarów wartości temperatury.
EN
The methodology for designing of the prototype of cooling channel tailored to work with printing head mounted in industrial 3D printer is presented. Modern tools to optimize mechanical structures using so-called immediate simulations – ANSYS Discovery – and additive methods as a tool for the production of optimized components were used. Paper includes results of application research which were verified by non-contacts experimental methods like thermovision measurements and temperatures control at selected points of channel.
12
Content available remote Zwężenia w szczelinach wentylacyjnych
PL
W artykule zaprezentowano badanie doświadczalne z dziedziny wentylacji, przeprowadzone w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego z wykorzystaniem metody Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV). Opisano wyposażenie laboratorium badawczego obejmujące system PIV, a także metodę. Zaprezentowano wstępne wyniki doświadczeń ze strumieniami powietrza wypływającego z nawiewnej kratki wentylacyjnej, stosowanej w typowym budownictwie mieszkaniowym.
EN
The article presents an experimental study in the field of ventilation, carried out in the Malopolska Laboratory of Energy Efficient Buildings. Stereo Particle Image Velocimetry (Stereo PIV) method was used in the experiment. The specification of the equipment of the research laboratory including the PIV system was included, as well as a brief description of the method. Preliminary results of the tests of the air stream flowing out of the ventilation grille used in typical housing construction have been presented.
14
Content available remote Różnica między wentylacją dachu a przewiewem
PL
W artykule przedstawiono i porównano wybrane wymagania przepisów polskich i zagranicznych dotyczące strumienia powietrza wentylacyjnego oraz kontroli stężenia dwutlenku węgla w odniesieniu do wentylacji placówek dydaktycznych. Parametry te są kluczowe dla osiągania dobrych wyników w nauce przez dzieci i uczniów.
EN
The article presents and compares selected requirements of Polish and foreign regulations about the ventilation air stream and in the scope of carbon dioxide concentration control in relation to the ventilation of teaching facilities, which parameters are crucial for achieving good results in learning by children and students.
PL
W artykule przedstawiono analizę przepływu powietrza w pobliżu ociosu wyrobiska górniczego prowadzonego w obudowie typu ŁP. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych eksperymentalnych pochodzących z ulepszonego wielopunktowego systemu pomiarowego opartego na termoanemometrach trójwłóknowych. W zmodyfi kowanym rozwiązaniu, system umożliwiał pomiar zmienności składowych czasowych wektora prędkości w dowolnie długim przedziale czasu, z częstotliwościami próbkowania sięgającymi do 20 kHz na kanał (włókno). Ulepszone parametry akwizycyjne systemu umożliwiły otrzymanie pełniejszego obrazu turbulentnego przepływu powietrza. Omawiany w pracy eksperyment został przeprowadzony w obszarze przyociosowym wybranego wyrobiska Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Mierzono w punktach leżących w przekroju poprzecznym wyrobiska, usytuowanym w połowie szerokości łuku obudowy. Pomiary odbyły się w warunkach ustabilizowanego przepływu powietrza wentylacyjnego, z wyłączeniem zakłóceń powodowanych przez normalny ruch kopalni. Podczas pomiarów zarejestrowano czasowe przebiegi zmienności składowych wektora prędkości w dwóch seriach składających się z 11 obserwacji sześćdziesięciosekundowych oraz dwie dłuższe – dziesięciominutowe.
EN
The paper describes air flow analysis form data gattered in the vicinity of a mine heading’s sidewall. Analysis was built upon experimental data which was acquired from updated multi point system. System consists of 3D-wire thermoanemometers. In modified solution the system was enhanced for better frequency sampling 20 kHz per wire, what it allowed to measure velocity vector components in much better quality. Updated acquisition parameters helped us to get wider spectrum of turbulent phenonena in the air flow. The experiment was prepared and run in KD Barbara experimental mine. The measurements was carried out in horizontal line in a cross section through arch of ŁP-type arch support. During the measurements the air flow was stabilized, excluding interference flows from normal work of mine. Eleven observations for 1 minute and two observations for 10 minutes was acquired.
PL
W artykule przedstawiono podstawy metody pomiarowej Particle Image Velocimetry (PIV), stosunkowo nieinwazyjnej techniki wyznaczania pól prędkości płynów. Podjęto próbę nakreślenia stanu badań oraz ich implementacji w Polsce. Opisano możliwości zastosowania metody PIV w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, m.in. do badania przepływów powietrza w pomieszczeniach. Zwrócono uwagę na ich wpływ na parametry klimatu wewnętrznego i komfort pomieszczeń. Stwierdzono związek pomiędzy poprawnością i użytkowalnością instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych a efektywnością energetyczną budynków. Zawarty w artykule przegląd literatury światowej potwierdza duży potencjał metod PIV w mechanice płynów i związanych z nią gałęziach przemysłu.
EN
The article presents the basics of measuring method Particle Image Velocimetry (PIV), a relatively non-intrusive technique for determining fluid velocity fields. An attempt was made to outline the state of research and implementation of these research in Poland. The possibilities of applying the method in the fields of science and industry are described in examples for the study of indoor airflows were characterized. It was pointed out on their impact on the indoor climate parameters and indoor comfort. A relationship was found between the correctness and usability of ventilation, air conditioning and heating systems and the energy efficiency of buildings. Contained in the article the review of world literature seems to confirm the great potential of PIV methods in fluid mechanics and connected with it branches of industry.
18
Content available Analysis of the air flow in selected buildings
EN
Airflow properties are most apparent adjacent to the surface of the building, because there take place any reactions between liquid and solid object. Air exchange rate is associated with air flow through a building by natural - through small openings and cracks in the structure. Due to leakages in the building construction, opening and closing of windows, the air in the building shifts. The value of air exchange rate is hard to predict and depend of several variables - wind speed, difference between outside and inside temperatures, the quality of the building construction. The paper analyzed the air flow in selected buildings and quantified the value of air pressure differences and the air exchange rate with the emphasis on specification of aerodynamic coefficients.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie rozwiązania technicznego wlotu powietrza z kanału dolotowego do wnętrza komory kalorymetrycznej, przeznaczonej do badania równomierności przepływu w jej wnętrzu powietrza pod kątem spełnienia wytycznych normy PN-EN 14511. W celu wyznaczenia parametrów przepływu płynu, Autorzy wykonali symulację opartą na modelowaniu CFD, której wyniki umożliwiły przewidywanie zachowania się płynu przy zmieniającej się geometrii układu, i na tej podstawie uzyskanie równomiernego przepływu powietrza w komorze.
EN
The paper deals with the configuration of air intake in a calorimetric chamber meeting the requirements of the standard PN-EN 14511on uniform air flow. CFD modelling method has been used to simulate the air flow and determine its parameters. Obtained results allow prediction of the fluid flow regime and to obtain uniform air flow in the chamber.
EN
This paper is an attempt at a systematic approach to the flow field analysis in the case of air flowing through a straight channel with a circular bump. The results of the authors’ own experimental measurements are compared to those obtained by means of both an in-house and a commercial CFD code. Apart from the RANS method, which is commonly used in engineering applications, a decision was made to use the URANS and LES methods, which are available both in the in-house academic code and in the commercial program. The comparison between the calculation results is performed using what is referred to as the numerical Schlieren image, which for the RANS calculations is compared to the Schlieren image obtained from experimental testing.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.