Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surge protective devices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące właściwości ochronnych, zasad doboru, rozmieszczania i montażu urządzeń do ograniczania przepięć typu 1. Szczególną uwagę zwrócono na napięciowe poziomy ochrony układów SPD i zasady koordynacji ich właściwości z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń.
EN
In paper basic information about the properties, selections and installations of surge protective devices type 1 are presented. Basic attention was directed on voltage protection levels of SPD and coordination between its properties and requirements for surge resistance of equipment, which results from EMC recommendations.
2
Content available remote Zagrożenie przyłączy zasilania urządzeń chronionych przez SPD
PL
Zastosowanie w instalacji elektrycznej wielostopniowego systemu ograniczania przepięć nie zawsze zapewnia bezawaryjne działanie chronionych urządzeń. Oceniając skuteczność ochrony przed przepięciami przeanalizowano zjawiska zachodzące bezpośrednio przed chronionym urządzeniem w obwodzie warystor – przyłącze zasilania. Wyniki badań wskazują na możliwość wystąpienia przepięć o wartościach szczytowych przekraczających poziomy dopuszczalne dla przyłączy zasilania typowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
EN
In electrical installation with multistage system of surge protective devices no always failure-free working of devices is assured. Estimating effectiveness of protection against overvoltages, phenomena directly in front of protected devices in circuit varistor - input of power supply were analyzed. Results of investigations show the possibility of appearance the overvoltages with maximal values exceeding the admissible values of power inputs for typical electric and electronic devices.
PL
Zastosowanie w instalacji elektrycznej systemu ograniczania przepięć nie zawsze zapewnia bezawaryjne działanie chronionych urządzeń. Oceniając skuteczność ochrony przed przepięciami zbadano zjawiska zachodzące w wielostopniowych systemach układów urządzeń do ograniczania przepięć. Wyniki badań wskazują na możliwość wystąpienia przepięć o wartościach szczytowych przekraczających poziomy dopuszczalne dla przyłączy zasilania typowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
EN
In electrical installation with multistage system of surge protective devices no always failure-free working of devices is assured. Estimating effectiveness of protection against overvoltages, phenomena in electrical installation with multistep surge protective devices were analyzed. Results of investigations show the possibility of appearance the overvoltages with maximal values exceeding the admissible values of power inputs for typical electric and electronic devices.
EN
Flowing lightning current may cause overvoltages by resistive or inductive coupling. These occurrences may be particularly dangerous for the apparatus of telecom and signalling networks within modern structures. To reduce the probability of electrical equipment damage and potential consequential loss, the surge protective devices (SPD) can be used as protection measure. The paper deals with influence of lightning overvoltage shape on SPD protection features. Present contribution has an experimental character.
PL
Przepływający prąd piorunowy powoduje przepięcia powstające na skutek sprzężeń indukcyjnego i rezystancyjnego.. Zjawiska te są szczególnie niebezpieczne dla delikatnych urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych. W celu zapewnienia stosownej ochrony powszechnie stosowane są urządzenia ochrony odgromowej (SPD). Artykuł przedstawia wpływ kształtu przepięcia na poziom ochrony. Praca ma charakter laboratoryjny.
5
PL
Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 w instalacji elektrycznej oraz kategorii D1 w obwodach sygnałowych charakteryzuje duża odporność na działanie prądów udarowych. Wynika to z podstawowego ich zadania, jakim jest ochrona instalacji niskonapięciowych w obiekcie budowlanym przed oddziaływaniem rozpływającego się prądu piorunowego. W artykule porównano różne typy generatorów prądowych, które mogą być wykorzystane do badań takich urządzeń.
EN
The highest requirements with respect to the discharge capacity are made to the SPD type 1 in electrical installation and SPD category D1 for electronic circuits. The function of these SPDs is to prevent destructive partial lightning currents from penetrating the installations inside the structure. This paper presents the comparison of the different type of surge current generators used for test of these SPD.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady badań okresowych urządzeń do ograniczania przepięć stosowanych w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym. Szczególną uwagę zwrócono na badania iskiernikowych i warystorowych urządzeń typu 1 i 2.
EN
In paper the basie Information about the tests of surge protective devices in low-voltage power systems In structures were presented. Special attention was put on test for spark gaps and varistors based SPD type 1 and 2.
PL
Stworzenie warunków zapewniających poprawne i bezawaryjne działanie nowoczesnych i coraz bardziej rozbudowanych systemów elektrycznych i elektronicznych wymaga zastosowania rozwiązań chroniących te systemy przed oddziaływaniem piorunowego impulsu elektromagnetycznego.
8
Content available remote Symulacyjne badania zagrożeń piorunowych systemów elektronicznych
PL
Do przybliżonej oceny zagrożenia piorunowego systemów elektronicznych najczęściej wykorzystuje się wyniki badań, podczas których do instalacji piorunochronnej lub przewodzących elementów konstrukcyjnych wprowadzane są prądy udarowe symulujące prądy piorunowe wpływające do obiektu. Taki kierunek badań symulacyjnych, połączony z wykorzystywaniem otrzymanych wyników do tworzenia modeli matematycznych zjawisk zachodzących podczas wyładowań piorunowych, przyjęto w Politechnice Białostockiej. W artykule przedstawiono zasady takich badań, wady i zalety metod pomiarowych oraz uwagi praktyczne ułatwiające ich zastosowanie.
EN
This paper presents an overview on different research methods of lightning risk of electronic systems. In one of these methods surge current and voltage generators are used to force surge currents flow in conductive elements of structures. These currents generated overvoltages in wires and cables of electronic and electric systems. Some example results for large buildings, base stations of mobile communication system and high-voltage substations are presented.
PL
Ocena poprawności zastosowanych rozwiązań ochrony odgromowej wymaga określenia podziału prądu udarowego pomiędzy instalacje przewodzące dochodzące do obiektu a system uziomowy podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt. Dotyczy to szczególnie tej części prądu, która wpływa do instalacji elektrycznej. Posiadając informacje o wartości szczytowej i kształcie tego prądu można poprawnie dobrać urządzenia ograniczające przepięcia oraz określić poziomy przepięć dochodzących do przyłączy zasilających urządzeń.
EN
Correctness estimation of lightning protection solutions require definition of lightning current distribution in conductive installations entering the structure and in earthing system during direct lightning strike to this structure. It concerns particularly this part of lightning current, which flows in electric installation. Information about this current gives the possibility to estimate the levels of overvoltages on the equipment’s ports and correctly choose SPDs.
PL
Obecnie coraz częściej podstawowym zadaniem ochrony odgromowej jest zapewnienie bezawaryjnego działania systemów elektrycznych i elektronicznych. Ograniczenie zagrożeń piorunowych do bezpiecznych poziomów wymaga koordynacji działań w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych, ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym oraz uwzględnienia podstawowych zasad kompatybilności elektromagnetycznej.
EN
At present more and more often the assurance of failure-free operation of electric and electronic systems is basic task of lightning protection system. Limiting the lightning risks to safe levels require the co-ordination in the fields of lightning protection of structure and protections against lightning electromagnetic pulse as well as take into account the basic rules of electromagnetic compatibility.
PL
Obniżenie napięciowych poziomów ochrony układów ograniczników przepięć typu 1 stworzyło możliwość ich stosowana jako pojedynczy stopień ograniczający zagrożenie piorunowe i przepięciowe. Stwarza to konieczność skoordynowania właściwości ochronnych ograniczników z wymaganiami dotyczącymi odporności udarowej przyłączy zasilania chronionych urządzeń, które wynikają z zaleceń zawartych w normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej EMC.
EN
Lower voltage protection levels of surge protective devices type 1 caused, that they can be applied as a single system for lightning and overvoltage protection in low-voltage power installation. This fact creates necessity to coordination between properties of surge protective devices and requirements for surge resistance of electronic equipment, which results from EMC recommendations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.