Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbiny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Najnowszym projektem w Elektrowni Konin, pozwalającym zrealizować projekt całkowitej rezygnacji ze spalania węgla brunatnego (w 60-lecie istnienia najstarszej w Polsce elektrowni opalanej tym paliwem), było wykonanie w latach 2017-2018 inwestycji polegającej na przystosowaniu bloku biomasowego do pracy w kogeneracji po przebudowie układu turbozespołu kondensacyjnego TK-50 wraz z instalacjami pomocniczymi do współpracy z istniejącym systemem ciepłowniczym.
PL
W pracy przedstawiono przykładowy projekt układu przepływowego turbiny małej mocy przeznaczonej do odzyskiwania energii z niskociśnieniowego zasobnika UWCAES. Opisano założenia projektowe i zaprezentowano wyniki obliczeń.
EN
The work presents an example of the flowpath design of a small-scale turbine dedicated to energy recovery from a UWCAES system. The design assumptions along with the computation results have been described.
EN
The 'Brzeźno' wind farm is located in the commune of Koneck in Lhe Kujawsko-Pomorskie province; it covers an area of approximately 1 ha. The farm consists of three wind power plants with a total capacity of 2.4MW. Wind turbines have been installed by WINDPROJEKT, which applied Enercon type E-53 and MV cable lines 15kV. The characteristic feature is the large height of the turbines; 101.5m, which makes the farm an alien part of the landscape, observable from different distances. The adequate location of the farm results in no adverse effect on the migration and the habitat of birds and bats. Due to a lack of emissions to the air, the investment in no way deteriorates the quality of the environment. The wind power plant operation. However, involves the generation of noise; the noise level has an impact on the residential and homeslead buildings in the vicinity. Drawing on the acoustic climate analyses, the limit values, daytime and nighttime, are not exceeded. The investment is completely safe for built-up areas, with no negative impact on human health.
PL
Farma wiatrowa „Brzeźno" znajduje się na terenie gminy Koneck w województwie kujawsko-pomorskim, zajmuje powierzchnię ok. 1 ha. Składa się ona z trzech siłowni o łącznej mocy o łącznej mocy 2.4 MW. Turbiny wiatrowe zostały zainstalowane przez firmę WINDPROJEKT, która zastosowała produkt firmy Enercon typu E-53 oraz linie kablowe typu SN 15 kV. Właściwa lokalizacja farmy sprawia, że nie wpływa negatywnie na migrację oraz miejsce bytowania ptaków i nietoperzy. Z uwagi brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery inwestycja ta w żaden sposób nie pogarsza jakości środowiska. Funkcjonowanie elektrowni wiąże się jednak z występowaniem hałasu. Na podstawie przeprowadzonych analiz badających klimat akustyczny nie występuje przekroczenie wartości dopuszczalnych w porze dziennej oraz w porze nocnej. Jest to inwestycja w pełni bezpieczna dla obszarów zabudowanych, niemająca negatywnego wpływu na zdrowie człowieka.
5
PL
Leksykon odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem energii wodnej, przybliża nazewnictwo wraz z uporządkowaniem tematyki dotyczącej zagospodarowania energii kinetycznej i potencjalnej, co skutkować będzie poprawą ochrony środowiska (brak zanieczyszczeń). Polska ze względu na stosunkowo małe zasoby wód powierzchniowych w porównaniu do pozostałych państw europejskich ma ograniczone możliwości pozyskiwania odnawialnej energii z zasobów wody. Dlatego też należy zwiększyć m.in. retencjonowanie wody w zbiornikach wodnych, szczególnie zaporowych.
EN
The lexicon of renewable energy sources, including hydropower, popularises relevant terminology and orders the topics concerning the management of potential and kinetic energy of water, which may result in an improved environment protection (lack of pollution). Because of a relatively small area of its surface waters in comparison with other European countries Poland has a limited possibility to get renewable energy from water resources. This is the reason we should increase, among other things, the retention of water in reservoirs, especially dam reservoirs.
PL
Stały postęp w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń cieplnych i systematyczne zwiększanie parametrów produkowanej pary stawia coraz to wyższe wymagania jakości wody zasilającej kotły. Wiąże się to ze zwiększonym szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń zawartych w wodzie i parze na bezawaryjną pracę nowoczesnych wysokoprężnych obiegów wodno-parowych.
7
Content available remote Design and numerical study of turbines operating with MDM as working fluid
EN
Design processes and numerical simulations have been presented for a few cases of turbines designated to work in ORC systems. The chosen working fluid is MDM. The considered design configurations include single stage centripetal reaction and centrifugal impulse turbines as well as multistage axial turbines. The power outputs vary from about 75 kW to 1 MW. The flow in single stage turbines is supersonic and requires special design of blades. The internal efficiencies of these configurations exceed 80% which is considered high for these type of machines. The efficiency of axial turbines exceed 90%. Possible turbine optimization directions have been also outlined in the work.
8
Content available remote Pomiary drgań przy użyciu niestacjonarnego systemu monitoringu turbin wiatrowych
PL
W artykule przedstawiono pomiary drgań uzyskane z mobilnego systemu monitoringu turbin wiatrowych. Przedstawiono problem drgań oraz ich wpływu na okolicznych mieszkańców. Przedstawiono niektóre wyniki pomiarów przeprowadzonych w Polsce w roku 2012.
EN
Vibrations measurements of wind turbines using mobile monitoring system are presented. In this paper the problem of vibrations and their influence on local residents is described. Some results of the field research which took place near wind farm in Poland in 2012 are presented.
PL
Turbiny wiatrowe stopniowo wpisują się w krajobraz Polski. W 2012 r. wybudowano farmy wiatrowe o łącznej mocy 800 MW i obecnie w kraju jest zainstalowane ok. 2 400 MW. Jednak budowanie zespołów elektrowni wiatrowych napotyka na coraz to nowe utrudnienia.
PL
Z praktyki własnej oraz kontaktów z producentami podzespołów systemu energetycznego wynika, że zapotrzebowanie na komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji staje się coraz powszechniejsze i coraz bardziej cenione. Szczególną rolę odgrywa przy tym Metoda Elementów Skończonych (MES) wraz z jej różnorodnymi wariantami i implementacjami. W artykule przeanalizowano korzyści techniczne i ekonomiczne, jakie można osiągnąć dzięki MES na ­etapie wydobywania paliw, ich zamiany w ciepło/elektryczność oraz ­transmisji energii. Podane przykłady ilustrują różnorodność zastosowań metodyki, od akustyki odwiertów poprzez izolację przewodów wysokonapięciowych aż do projektowania kotłów. Umiejętnie stosowane wspomaganie komputerowe „3D” uzupełnia modelowanie systemowe „1D”, pozwalając na wzrost oszczędności, trwałości konstrukcji inżynierskich, a także usprawnianie metod diagnostycznych.
EN
The authors’ own experience and results of contacts with producers of power system elements show that the demand for CAD/CAE software becomes more and more popular and more valuable. Particular role is played here by the Finite Elements Method with its various options and implementations. Analysed are technical and economic benefits which can be obtained when using FEM at the stage of exploitation of fuel sources, conversion of fuels into heat/electricity and energy transmission. The given examples ­illustrate variety of the above mentioned methodology applications for e.g. acoustic inspection of boreholes, HV cables insulation or boiler designing. Skilfully applied computer aided 3D system can be complementary to the 1D modeling system enabling growth of savings, durability of engineering constructions and enhancement of diagnostic methods.
EN
Manufacturing of modern aero engine turbine blades made of nickel-based superalloys is very complex and expensive. The thrust and performance of new engines must address constantly more demanding requirements. Therefore, turbine blades must be characterised by very good mechanical properties, which is possible only if the blades are free of casting defects. An important innovation has been the launching of directionally solidified (DS) and single crystal (SX) turbine blades. But, manufacturing procedures and the chemical composition of many superalloys promote the formation of casting defects that are characteristic only for directional solidification. One of these defects is freckles. Freckles are small equiaxed grains in the form of long chains parallel to the solidification direction and are located on the surface of the casting. Freckles decrease the mechanical properties of DS and SX blades; therefore, they should be always unambiguously identified to improve the manufacturing process. This work presents the possibilities of identifying and evaluating freckles in DS casting made of PWA 1426 superalloy by combining the scanning electron microscopy (SEM), electron probe microanalysis (EPMA) and electron backscatter diffraction (EBSD) techniques.
PL
Wytwarzanie łopatek turbin nowoczesnych silników lotniczych jest bardzo złożone i kosztowne. Stale rosną też wymagania dotyczące ciągu i sprawności nowych silników. Dlatego łopatki turbin musza charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy łopatki nie wykazują wad odlewniczych. Ważną innowacją w wytwarzaniu łopatek było wprowadzenie łopatek kierunkowo krystalizowanych (DS) i monokrystalicznych (SX). Skład chemiczny wielu nadstopów i proces wytwarzania łopatek stanowią czasem czynniki sprzyjające powstawaniu wad odlewniczych, charakterystycznych tylko dla procesu kierunkowej krystalizacji. Przykładem takiej wady są frekle. Wada ta ma postać małych, równoosiowych ziaren tworzących łańcuchy, przeważnie równoległe do kierunku krystalizacji. Wada ta znacznie obniża właściwości mechaniczne łopatek DS i SX, dlatego powinna być zawsze jednoznacznie identyfikowana w celu usprawnienia procesu ich wytwarzania. W pracy przedstawiono możliwości identyfikacji i oceny wady frekle w kierunkowo krystalizowanym odlewie z nadstopu niklu PWA 1426 przy użyciu elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM), mikroanalizy rentgenowskiej (EPMA) i dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD).
PL
Przedstawiono analizę źródeł energii elektrycznej przeznaczonych do pracy w systemie energetyki rozproszonej z punktu możliwości ich działania pod zadaną strategię sterownia. Przedstawiono osiągalne obecnie poziomy sprawności, jednostkowe koszty inwestycyjne oraz wybrane charakterystyki ruchowe. Określono główne ograniczenia w zastosowaniach wybranych źródeł w systemie energetyki rozproszonej.
PL
Opisano zmienne właściwości nieliniowego modelu przekładni hydrokinetycznej ZM 130. Wskazano na role badań stanowiskowych przy skokowym wymuszeniu momentem obrotowym na wale turbiny i pompy w budowaniu tego modelu.
EN
The article presents the research on the properties of nonlinear model of the hydrokinetic torque converter ZM 130. The experimental researches with step torque signal on the shaft of the turbine and the pomp confirmed their role in the building of the model.
15
Content available remote Distributions of grain parameters on the surface of aircraft engine turbine blades
EN
In the quality assurance system for components cast using the lost wax method, the object of evaluation is the grain size on the surface of the casting. This paper describes a new method for evaluating the primary grain parameters on the surface of aircraft engine turbine blades. Effectiveness of the method has been tested on two macrostructures distinguished by a high degree of diversity in the grain size. The grounds for evaluating the grain parameters consist of geometric measurement of the turbine blade using a laser profilometer and of approximation of the measurement results using a polynomial of a proper degree. The so obtained analytical non-planar surface serves as a reference point for an assessment of the parameters of grains observed on the real blade surface of a variable curvature. The aspects subjected to evaluation included: the grain areas, shape and elongation coefficients of grains on a non-planar surface of the blade airfoil, using measurements taken on a perpendicular projection by means of a stereoscopic microscope and image analysis methods, and by making calculations using the Mathematica® package.
PL
Separacja CO2 jest procesem wymagającym dużego nakładu energetycznego (strumienia ciepła niezbędnego do desorpcji). Integracja instalacji separacji CO2 z układem cieplnym istniejącego bloku energetycznego wymaga zazwyczaj istotnej przebudowy turbiny (części SP i NP) jej układu cieplnego a zwłaszcza regeneracji niskoprężnej oraz dostosowania do zmienionych warunków układu chłodzenia turbiny. Na przykładzie bloku węglowego dużej mocy zostanie przeanalizowany wpływ rodzaju sorbentu na zakres modernizacji turbiny oraz wskaźniki pracy bloku opalanego węglem kamiennym i brunatnym.
EN
Carbon dioxide separation is a an energy-consuming process (heat flow essential to desorption). An integration of a carbon capture with a cycle of an existing power unit requires a reconstruction of a turbine (LP and IP part) - its thermal system and especially low pressure regeneration and a turbine cooling system adjustment to different working conditions. Basing on high power unit of coal power plant example, the paper analyzes the influence of a sorbent type on the scope of a turbine modernization as well as hard and lignite coal tired unit efficiency and heat rate.
PL
Przedstawiona analiza dotyczy możliwości podniesienia parametrów pary świeżej. Obszary wlotowe turbin są narażone na wysoką temperaturę omywanej pary. Stosowane obecnie rozwiązania konstrukcyjne mają na celu ochronę wlotowych fragmentów turbin. Podstawowe rozwiązanie polega na wprowadzeniu elementów osłonowych. W artykule przedstawiono wyniki analizy możliwosci zwiększenia parametrów pary poprzez zastosowanie ekranowania wirników.
EN
The analysis presented here concerns the possibilities to increase the parameters of the live steam. The inlet areas of the high and intermediate pressure parts are exposed to the steam at high temperature level. The design solutions applied to the turbines so far aim to protect the inlet areas. Basic solution incorporate protective screens. This paper presents the results obtained in the analysis of the possibilities to increase the steam parameters due to the application of the protective screens.
PL
Podstawową i jedyną działalnością spółki Saturn Management jest świadczenie usług operacyjnych dla Mondi Packaging Paper Świecie S.A. związanych z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej i ciepła. Podczas postoju w elektrociepłowni 2006, ALSTOM zmodernizował turbinę parową i zastąpił oryginalnie zainstalowany mechaniczny układ regulacji nowoczesnym układem regulacji P400-TCS. Zakres obejmował redundowany regulator turbiny, 3-kanałowy układ zabezpieczeń, nieredundowany regulator urządzeń pomocniczych, dwumonitorową stację operatorską, panel operatorski i redundowane połączenie z systemem nadrzędnym. P400-TCS (Turbine Control System - System regulacji turbiny) jest układem modułowym o otwartej architekturze platformy regulacji turbiny zaprojektowany w oparciu o standardowy sterownik przemysłowy PLC. P400 został zaprojektowany w trosce o dzisiejsze potrzeby sterowań turbin parowych. W związku z procesem starzenia aplikacji turbin parowych, P400 jest idealnym rozwiązaniem dla modernizacji układów regulacji tych turbin. Najnowocześniejsza technologia i standardowy system projektowania sprawia, że produkt jest preferowanym wyborem i ALSTOM Power. Pełen zakres produktów i serwisu P400 dostępny jest w ramach polskiej organizacji ALSTOM. Poniższy referat opisuje realizację modernizacji w Saturn Management Świecie.
EN
The main activity of Saturn Management is to distribute heat (steam) end electricity to Mondi Packaging Paper Świecie S.A. During the 2006 outage CHP (Combined Heat and Power Plant), ALSTOM modernized the steam turbine and replaced the originally installed mechanical control system with the modern turbine control system P400-TCS. The scope included a redundant turbine controller, 3-channel turbine protection system, non-redundant turbine auxilialiaries controller, two operator stations and a redundant link to the Plant DCS. The P400-TCS (Turbine Control System) is a modular and open architecture turbine control platform that is designed around industry standard PLC hardware. The P400 was designed with the needs of today's steam turbine operators in mind. With an aging fleet of turbines, and an obsolescent fleet of control systems, the P400 is the ideal solution for turbine control retrofits. State-of-the-art controller technology and standardized system design make it the preferred choice of ALSTOM Power. The entire spectrum of the P400 products and services is available from ALSTOM Power - Poland. The end result proved that extremely challenging process requirements were fully fulfilled by the installed P400-TCS turbine control system. This paper will discuss and document the particular case of the Saturn Management Świecie modernization.
EN
Turbine sets and generators account for much of the high integrity and safety critical components requiring regular inspection on power stations of all ages. The high cost of failure (both from lost generation, injury/loss of life and damage repair) demand that the highest quality component testing is employed. RWE npower constantly strive to provide the most comprehensrve and comenient inspections for our own power stations and for third party customers within Europe. Using over forty years of experience on inspecting coal, oil and gas plants from Parsons, Alsthom, GE and Siemens, we refine our rotating plant inspections using the latest available technology. Using a wealth of metallurgical and operational knowledge (base-loading and two-shifting) we customise the benefits of the latest NDE systems through our extensive experience of automated ultrasonics, TOFD, phased array and eddy current technologies. In this paper/presentation we will share our experience in the inspection of retaining rings, wedge bars, rotor discs and rotor bores including those inspected in Poland and other areas of Europe.
PL
Współczesne systemy kontroli eksploatacji bloków ciepłowniczych wymagają informacji z modeli matematycznych procesów zachodzących w maszynach i urządzeniach energetycznych. W pracy przestawiono identyfikację linii rozprężania pary w oparciu o równania przelotowości i na sprawność wewnętrzną przemiany dla turbiny upustowo-kondensacyjnej. Wartości współczynników funkcji empirycznych estymowano metodą najmniejszych kwadratów, wykorzystując wyniki pomiarów specjalnych. Do oceny jakości uzyskanych funkcji wykorzystano wskaźniki statystyczne. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń.
EN
Contemporary operating control systems of the heating power units require information from the mathematical models of processes proceeding in the energy machines and energy devices. The paper presents Identification of the steam expansion line on the basis of the steam i capacity of the turbine equation and the internal efficiency of the transformation equation for the bleed-condensing turbine. Values of the empirical function coefficients have estimated by the least squares method using the results of the special measurements. The statistical indices have been used to evaluate the quality of obtained functions. Exemplary calculation was presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.