Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prędkość jazdy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Due to the longer distance of moving the crew to the workplace in hard coal mines, the possibility of increasing the maximum permissible speed of suspended monorails was considered. To ensure an adequate level of safety, decelerations affecting the crew in the case of emergency braking in various travelling conditions were analysed. The computational model was verified based on the results of the bench tests on a dedicated test track. The article presents a comparison of results of numerical calculations with measurements at the test stand, and results of numerical simulations in relation to the criterial states that could not be checked at the test stand as well as the analysis of overloads that affect the crew during the emergency braking. These overloads have a significant impact on safety of the operator and passengers, and their determination and analysis may be the basis for assessing the degree of safety as well as for the development of guidelines for designing the additional equipment for the operator's cabs and passenger cars, i.e. components increasing their safety.
PL
W związku z wydłużającym się czasem dojazdu załogi do miejsca pracy w kopalniach węgla kamiennego, rozważana jest możliwość zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości jazdy kolejek podwieszonych. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzono analizy opóźnień oddziałujących na załogę w sytuacji awaryjnego hamowania w odniesieniu do różnych stanów kryterialnych. Model obliczeniowy został zweryfikowany w oparciu o wyniki badań stanowiskowych, przeprowadzonych na dedykowanym torze testowym. W artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń numerycznych oraz zmierzonych na stanowisku badawczym oraz wyniki symulacji numerycznych w odniesieniu do stanów kryterialnych, których nie można było sprawdzić na stanowisku badawczym, oraz przedstawiono analizę przeciążeń, jakie oddziałują na załogę w sytuacji awaryjnego hamowania. Wartości te mają duży wpływ na bezpieczeństwo operatora i pasażerów, a ich wyznaczenie i analiza może stanowić podstawę do oceny stopnia bezpieczeństwa oraz wytyczne do zaprojektowania dodatkowego wyposażenia kabin operatora i wozów pasażerskich, w postaci elementów zwiększających bezpieczeństwo ich użytkowania.
EN
The main purpose of this article is to present a possible description of kinematic characteristics concerning the direction of travel of a selected mobile working machine in motion, namely, a hinged loader. This description is presented in the form of equations, which define the circumferential velocity as well as the angular velocity of the vehicle wheels during a ride involving a curve. In this way, it is also possible to describe a function of the axle differential.
3
Content available Operational problems of 2+1 bypass road sections
EN
The paper presents several problems of designing trunk-road bypasses of towns, which can be very helpful in improving their traffic performance. Such roads perform supplementary functions to the operation of network of motorways and express-roads constructed in Poland over the last decade. These problems include: selection of the cross section, selection and design of intersections and interchanges on bypasses, safety and traffic operation problems. The authors highlight the advantages of bypasses and point out some errors, which can be seen in the operation stage, basing on research and observation of 8 bypasses. In the paper traffic operation and road safety analyses for Zyrardow bypass are presented. The final part of the paper gives conclusions and recommendations for 2+1 bypass use and design.
EN
The aim of the study is to verify the thesis about the influence of the vehicle speed on the exhaust emissions. The influence of the speed on the fuel consumption is quite easily measurable and generally possible to identify, while determining the emissions of harmful substances requires specialized research equipment. The analysis is important from the point of view of the vehicle operation. The paper presents the results of the road tests of a car fitted with a diesel engine. It contains the results of measurements of the concentration of the exhaust components. In the measurements, PEMS portable equipment was used. The study was conducted under actual traffic conditions (motorway driving) on a selected portion of the A2 motorway, located near Poznan.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było zweryfikowanie tezy o wpływie prędkości jazdy samochodem na emisję spalin. Wpływ prędkości jazdy na przebiegowe zużycie paliwa jest łatwo mierzalny i powszechnie możliwy do określenia, natomiast w celu określenia emisji substancji szkodliwych należy posłużyć się specjalistyczną aparaturą badawczą. Przeprowadzono analizę, która jest istotna z punktu widzenia ekologii eksploatacji pojazdów samochodowych. Zaprezentowano wyniki badań drogowych samochodu osobowego napędzanego silnikiem o zapłonie samoczynnym. Artykuł zawiera także wyniki pomiarów stężenia podstawowych związków szkodliwych emitowanych ze spalinami przez silnik tego pojazdu. W pomiarach wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności spalin typu PEMS. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu samochodu (jazda autostradowa) na wybranym fragmencie autostrady A2, zlokalizowanym w rejonach Poznania.
PL
W pracy przedstawione zostaną wybrane najważniejsze przyczyny powstania wypadków drogowych w Polsce i w Niemczech na przełomie ostatnich dziesięciu lat. Porównano liczbę wypadków drogowych w obu krajach spowodowaną niedostosowaniem prędkości jazdy, nieprawidłowym wyprzedzaniem oraz niezachowaniem odpowiedniej odległości między pojazdami.
EN
There are presented in this paper the most important causes of road accidents in Poland and in Germany during the last ten years. There is compared the number of road accidents in both countries caused by the bad adjustment of the driving speed, incorrect passing and inappropriate distance between vehicles.
6
Content available remote Prędkość jazdy samochodem a emisja substancji szkodliwych w spalinach
PL
Celem badań opisanych w artykule było zweryfikowanie tezy o wpływie prędkości jazdy samochodem na emisję związków szkodliwych w spalinach. Wpływ prędkości jazdy na przebiegowe zużycie paliwa jest dość łatwo mierzalny i powszechnie możliwy do określenia, natomiast w celu określenia emisji substancji szkodliwych należy posłużyć się specjalistyczną aparaturą badawczą. Przeprowadzona analiza jest istotna z punktu widzenia ekologii eksploatacji pojazdów samochodowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań drogowych samochodu osobowego napędzanego silnikiem o zapłonie samoczynnym. Artykuł zawiera wyniki pomiarów stężenia podstawowych związków szkodliwych emitowanych ze spalinami przez silnik tego pojazdu. W pomiarach wykorzystano mobilną aparaturę do badań toksyczności spalin typu PEMS. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu samochodu (jazda autostradowa) na wybranym fragmencie autostrady A2, zlokalizowanym w rejonach Poznania.
EN
The aim of the studies described in this article was to verify the thesis about the influence of driving speed on emissions of harmful substances in the exhaust gases. The influence of speed on fuel consumption is quite easily measurable and generally possible to identify, while in order to determine the emissions of harmful substances should be used a specialized research equipment. The analysis is important from the point of view of vehicle exploitation. The paper presents the results of the road tests of a car driven by diesel engine. It contains the results of measurements of the concentration of harmful substances emitted in the exhaust. In the measurements a mobile equipment for testing the toxicity of exhaust gases was used (PEMS type). The study was conducted in real traffic conditions (motorway driving) on a selected portion of the A2 motorway, located in the regions of Poznan.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości pojazdów w czasie przejazdu przez skrzyżowanie typu rondo. Na tym typie skrzyżowań prędkość pojazdów zależy od parametrów geometrycznych ronda oraz od wartości natężeń ruchu. Artykuł prezentuje wyniki badań własnych autorki.
EN
The results of research of distinguish vehicle groups speeds on roundabouts have been presented in his article. The vehicles speeds on roundabouts depends on geometrical parameters and on vehicle traffic volumes on particular elements of roundabouts. This article presented results of author own researches.
PL
Omówiono sposób pomiaru prędkości wózka czołowego z napędem elektrycznym z wykorzystaniem zjawiska Halla i przetwarzania cyfrowego danych. Przedstawiono rejestrator do pomiaru i rejestracji prędkości jazdy wózka oraz do rejestracji obrazu jego drogi. Omówiono również program komputerowy do analizy danych z rejestratora.
EN
This paper presents a method of measuring the speed of an electric fork-lift truck with the use of the Hall effect and digital data processing. It also presents equipment for measuring and recording fork-lift truck speed and for recording the fork-lift route image. Software for analysis of the recorder output data is also presented.
PL
Podano metodę pomiaru i analizy prędkości jazdy wózka z napędem silnikiem elektrycznym, nie mającego wskaźnika prędkości. Przedstawiono wyniki analizy prędkości średniej i maksymalnej wózka w normalnym użytkowaniu w magazynie podczas jazdy na różnych rodzajach odcinków jego drogi, np. na zakrętach, na odcinkach drogi prostej, podczas zawracania. We wnioskach przedstawiono propozycje zaleceń w celu poprawy bezpieczeństwa.
EN
The paper presents the method of measuring and analyzing of speed of the electric fork-lift truck not equipped with the driving speed indicator. The paper also presents the results of an analysis of mean and maximal speed of the truck in normal use in warehouse during driving on different parts of the road, for example turns, stretches of straight road, U-turns. The conclusions propose recommendations aimed at improving safety.
PL
W artykule określono wpływ średniej prędkości pojazdów samochodowych na wielkość emisji wybranych toksycznych składników spalin. Do realizacji tego celu niezbędne było wykonanie pomiarów prędkości na odcinku drogi na ul. Ofiar Katynia w Zabrzu. Zakres artykułu obejmował pomiary w trzech różnych porach dnia oraz różnych dniach tygodnia. Wielkość emisji wybranych toksycznych składników spalin została określona za pomocą programu komputerowego COPERT IV.
EN
In this paper the influence of the average speed of vehicles on emissions of some toxic components of exhaust was showed. To achieve this goal it was necessary to perform measurements of speed on a road section on the street Victims of Katyn in Zabrze. The scope of work included measurements at three different times of day and different days of the week. The emissions of selected toxic components of exhaust gases was determined with a computer program COPERT IV.
11
Content available remote Wpływ prędkości jazdy samochodu na pionowe obciążenia dynamiczne pasażerów
PL
W pracy omówiono wpływ prędkości jazdy na obciążenia dynamiczne pasażerów. Ograniczono się do prostoliniowego ruchu samochodu. Sformułowano dwa modele dynamiki pionowej. Wykonano eksperymenty cyfrowe symulujące jazdę z różnymi prędkościami po obranej drodze. Jako miarę obciążeń dynamicznych pasażerów przyjęto wartość skuteczną (RMS) przyspieszeń odpowiednich elementów modeli. Wyniki przedstawiono w formie wykresów.
EN
This study presents results of evaluation of the influence of the car velocity on the passengers dynamic loads. Only the straight movement of the car is discussed. Two models of vertical dynamics were shaped. The digital experiments simulate driving with different velocity on the chosen road. The RMS value of acceleration of some model elements was taken as the value of the dynamics loads. The results are presented on charts.
PL
Zastosowanie elektrycznych silników krokowych jako napędu wskaźników prędkości jazdy daje możliwość miarodajnego określenia prędkości zderzeniowej. W artykule omówiono wyniki badań wykazujących nieczułość silników krokowych na przeciążenia wywołane symulowanym zderzeniem w kierunkach osi x i y pojazdu samochodowego.
EN
The application of step motors to driving speed indicators enables to determine reliably the impact speed. The paper presents the results of investigation showing the insensibility of stepper motors to overload caused by simulated collision in the x and y axes directions of the automotive vehicle.
14
Content available remote Aerodynamika w konstruowaniu, budowie i eksploatacji pojazdów szynowych
PL
Zwiększenie prędkości jazdy wyłoniło nowe problemy techniczne w zakresie zmniejszenia oporów powietrza, ograniczenia hałasu i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pociągów. W artykule przedstawiono główne problemy aerodynamiki pociągów i sposoby ich rozwiązywania.
EN
An increased speed of trains effected in new technical problems connected with a reduction in aerodynamic drag, noise and higher level of railway safety. Following paper presents the main problems of train aerodynamics and the ways to solve them.
PL
Ekologiczne właściwości silników pojazdów, np. natężenie emisji zanieczyszczeń, są zależne od warunków pracy silników, zdeterminowanych przebiegami prędkości jazdy pojazdu. Przebiegi prędkości pojazdów w centrach miejskich są zależne od parametrów charakteryzujących sterowanie ruchu na skrzyżowaniach. Istnieje zatem możliwość rozpatrywania zagadnienia optymalizacji sterowania ruchu pojazdów na skrzyżowaniach ze względu na minimalizację emisji zanieczyszczeń. W pracy przedstawiono ogólne zasady modelowania emisji zanieczyszczeń z pojazdów poruszających się na skrzyżowaniach, a teoretyczne rozważania zilustrowano wynikami badań symulacyjnych, wykonanych dla rzeczywistych warunków ruchu pojazdów w obszarze skrzyżowań.
EN
Ecological characteristics of vehicles engines, ex. the intensity of pollution emission, depends on the conditions of engine work determined by the course of vehicle speed. Courses of vehicles speed in the city centres depend on the parameters characterising traffic control at the intersections. Thus, there is a possibility of analysing the problem of traffic control at the intersections with respect to the minimisation of emission. In this paper general rules of emission modelling at the intersections are presented and the theoretical part are illustrated by the results of simulation researches out for the real traffic conditions in the area of intersections.
PL
W artykule przedstawiono potrzebę odpowiedniego doboru parametrów układu sieć trakcyjna - odbierak prądu dla uzyskania ich kompatybilności technicznej. Dzięki zastosowaniu procedur symulacyjnych jest możliwe zbadanie dużej liczby wariantowych rozwiązań, bez ponoszenia większych wydatków na jazdy próbne oraz duże skrócenie czasu badań. Symulacja dynamicznych wzajemnych oddziaływań do oceny jakości współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną staje się nowym narzędziem badawczym, zwłaszcza w przypadku konieczności zwiększenia prędkości jazdy.
EN
In the article necessity of suitable parameters selection: contact system - current collector for getting their technical compatibility are presented. Thanks to simulation procedure application it is possible to test many solution versions without incurred costs for test drives and test time shortening. Dynamic simulation of functional runs to the estimation of quality cooperation contact system with current collector is a new testing way especially for increased high speed travelling
PL
Model zespołu tnącego z nożami nieruchomymi, przeznaczony do wysokiego cięcia zbóż poddano badaniom stanowiskowym, których celem było określenie wpływu prędkości jazdy na poprawność procesu cięcia źdźbeł. W artykule zamieszczono przykładowe wyniki analizy oceny przekrojów źdźbeł na podstawie przyjętych kryteriów.
EN
A model of the cutting attachment with fixed blades for purposes of high-cutting has been examined on a special test stand. The aim of the testing was to define how the driving speed influences the correctness of stalk cutting. The examples of the results of analysis of stalks sections on the ground of assumed critteria are also presented in the article.
18
Content available remote O problemach dynamicznych przy wysokich prędkościach jazdy
PL
Praca dotyczy wybranych problemów dynamicznych mających szczególne znaczenie przy wysokich prędkościach jazdy. Wykorzystując analizę dynamiczną ciągłych modeli koła i zestawu kołowego podjęto próbę wyjaśnienia takich zjawisk, jak poligonizacja kół kolejowych i zużycie faliste.
EN
The paper deals with select dynamics problems which are especially important at high speed motion. The author makes the attempt to explain with the use of the dynamic analysis of the wheel and wheel-set continuous models, such phenomenon polygonization of rail wheels and corrugation.
19
Content available remote Możliwości techniczne wprowadzenia pociągów dużej prędkości w Polsce
PL
W artykule przedstawiono przegląd konstrukcji pociągów o dużej prędkości jazdy pod kątem wprowadzenia w przyszłości takiego taboru do eksploatacji w Polsce. Uwagę skupiono szczególnie na pociągach z mechanizmem przechylnego pudła. Umożliają one bowiem rozwinięcie dużych prędkości na torach krętych o małych promieniach łuków. Tym samym przy ich stosowaniu nie ma potrzeby budowania nowych linii kolejowych o nowej geometrii.
EN
In this article are describe review of existing high speed trains, from the point of view future introduce this rolling stock on operation in Poland. Especially there are describes trains with tilting body mechanism. For this trains is possible ride with high speed in tracks with many curves with small radius. In this way we needn't built new lines with special geometry.
PL
W referacie omówiono czynniki mające wpływ na dopuszczalną prędkość jazdy w łuku, jak: przyśpieszenie odśrodkowe działajace na pasażera, przyśpieszenie odśrodkowe w płaszczyźnie toru, szybkości zmiany tych przyśpieszeń, prędkość wzniosu koła podczas jazdy po krzywej przejściowej, oraz prędkość przechyłu nadwozia.
EN
Factors influencing permissible speed of passenger train in curve such as noncompensated lateral acceleration to which the passenger are subjected, noncompensated lateral acceleration in the track plane, jerk, vertical speed of wheel lift and car body roll speed are described in this paper. Results of CNTK measurements as well as relevant data for newly buit rolling stock on different railways are presented. Correlation of those data is shown on diagrams. Special attention was given to the differences between values adopted by PKP for the new rolling stock and those establish by other railways and resulting necessity of special analysis that respect.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.