Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 378

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  certyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Niewątpliwy światowy sukces systemu certyfikacji dla termicznych kolektorów słonecznych oparty na znaku KEYMARK miał duży wpływ na decyzję o rozszerzeniu zasięgu programu na nowy typ produktów i regulację rynku pomp ciepła. Europa stawia na jednolitość systemów certyfikacji, a znak KEYMARK ze względu na jasne procedury i kryteria certyfikacji, coraz większą uznawalność i powszechność stosowania przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i zaufania konsumentów w Europie.
PL
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych nakłada na przedsiębiorców, prowadzących obrót hurtowy tymi produktami, między innymi obowiązek mapowania temperatury przestrzeni ładunkowej pojazdów przeznaczonych do ich przewożenia. W naszym kraju brak jednak jednolitych wymagań dotyczących kwalifikowania i certyfikowania pojazdów do transportu leków. Jednostki wykonujące tego typu usługi ustalają własne kryteria postępowania, które nierzadko nie mają pokrycia w jakichkolwiek standardach technicznych lub metodach badawczych stosowanych przez kompetentne instytucje krajowe (np. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie) i zagraniczne.
3
Content available Beton wyrobem budowlanym
PL
Wskutek ustanowienia betonu wyrobem budowlanym, od 1 stycznia 2021 r. doszły nowe obowiązki dla uczestników procesu budowlanego. Dotyczą przede wszystkim producenta, który zobowiązany jest poddać się obowiązkowej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji oraz ma wydać właściwe dokumenty – krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakować wyrób znakiem budowlanym. Obowiązkiem odbiorcy natomiast jest sprawdzenie i gromadzenie tych dokumentów. W ślad za nowymi obowiązkami pojawia się ryzyko kontroli ze strony uprawnionych organów.
EN
As a result of making concrete a construction product, new obligations have been placed on the participants of the construction process from 1 January 2021. They mainly concern the manufacturer, who is obliged to undergo mandatory factory production control certification and has to issue the relevant documents – a national declaration of performance and label the product with a construction mark. It is the recipient’s responsibility to check and collect these documents. Following the new obligations, there is a chance of inspection by authorized bodies.
EN
This article shows that there is a need to carry out the certification process of the system of Unmanned Aircraft Systems (UAS) as an element conditioning the safety of their operation. The published statistics related to the operation of this type of technical objects were presented and analysed stating that one of the causes of incidents and accidents involving the unmanned aircraft mostly includes failure of components of the unmanned aircraft systems. Considering the lack of definitive formulated legislation and procedures in this area, it gains particular importance. Bearing in mind the review nature of this article, it also introduces basic information on the certification of unmanned aircraft systems, according to standardisation agreements of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO). Furthermore, this article presents the characteristics of unmanned aircraft systems, especially for this class of devices, in case of their failure there is no ultimate level of safety guarantee, which is the human factor – operatoraction.
5
Content available remote Certyfikowana zieleń w architekturze na przykładzie Poznania
PL
W obliczu coraz większego zapotrzebowania na energię w branży budowlanej konieczna jest zmiana myślenia projektantów odnośnie architektury. Nowoczesne budynki powinny być obiektami, które stosują innowacyjne technologie i naturalne materiały, ograniczając w ten sposób nie tylko zużycie surowców, takich jak woda, energia, ale i generowanie odpadów. Zielone budynki są odpowiedzią na potrzeby zmniejszenia zużycia energii, budowania zgodnie z naturą oraz realizują pragnienie ludzi w wielkich miastach, by żyć w otoczeniu naturalnej zieleni. Wraz z coraz większą popularnością ekologicznego budownictwa nastała potrzeba jego weryfikacji. Artykuł podejmuje zagadnienie certyfikacji budynków za pomocą międzynarodowych systemów certyfikacji LEED, BREEAM, przy jednoczesnym wykorzystaniu zieleni w nowoczesnej architekturze na przykładzie Poznania.
EN
In the face of an increasing demand for energy in the construction industry, it is necessary to change the designers’ thinking about architecture. Modern buildings should be objects that use modern technologies and natural materials, limiting the use of raw materials such as water and energy or waste production. Green buildings are a response not only to reducing energy consumption and building with respect to environment and nature, but also the desire of people in big cities to live in the presence of natural greenery. With the growing popularity of ecological construction, there was a need to verify it. The article deals with the certification of buildings using the international LEED, BREEAM certification systems, while using greenery in modern architecture on the example of the city of Poznan.
PL
Perspektywa samodzielnego zaopatrzenia w Polsce krajowych odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych w energię elektryczną w najbliższej przyszłości będzie niestety niekorzystna.
PL
W czerwcu 2019 roku weszło w życie rozporządzenie wydłużające do końca 2020 roku okres przejściowy dla wyrobów budowlanych nowo objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym B. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami znaczna część podzespołów pompowni przeciwpożarowych musi zostać poddana procesowi certyfikacji. Wydłużony okres przejściowy miał pozwolić producentom na przeprowadzenie certyfikacji i uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających wprowadzenie wyrobów do obrotu.
EN
In the era of dynamic development of rail transport caused by the implementation of many railway projects, some problems related to the implementation of railway investments are beginning to be noticed, which refer to obtaining a permit for placing in service of structural subsystems. Most of the investments are co-financed from EU funds, and their main goal is to increase speed on railway lines with the same or improved safety level. In addition to the modernization of railway lines with accompanying infrastructure, devices, and power grids or railway traffic control devices, railway lines are equipped with trackside ERTMS/ETCS systems (European Rail Traffic Management System/European Train Control System). All modernized railway lines are subject to a certification process following European and national law. Concerning lines equipped with ERTMS/ETCS systems, which have already been certificated and accepted to operation, some actions are taken to improve the operational performance of the railway infrastructure. For this reason, it is necessary to assess the impact of investments on ERTMS ETCS systems already installed, which have avalid EC verification certificate and have received or expect an authorization for placing in servic issued by the Office of Rail Transport. The article presents selected railway investments introducing changes in already authorized control-command and signalling subsystem whose impact was analysed, referring to the change of safety level
PL
W dobie dynamicznego rozwoju transportu kolejowego spowodowanego realizacją wielu inwestycji kolejowych zauważa się pewne problemy z realizacją inwestycji kolejowych, jak i problemy z uzyskaniem dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych. Większość realizowanych inwestycji jest finansowana z środków unijnych, a ich głównym zadaniem jest zwiększenie prędkości na liniach kolejowych przy utrzymaniu jak największego poziomu bezpieczeństwa. Oprócz modernizacji linii kolejowych z infrastrukturą towarzyszącą, urządzeń i sieci elektroenergetycznych czy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, linie kolejowe wyposażane są w urządzania przytorowe systemu ERTMS/ETCS. Wszystkie modernizowane linie kolejowe zgodnie z prawem europejskim jak i krajowym podlegają procesowi certyfikacji. W stosunku do linii wyposażonych w systemy ERTMS/ETCS, które zostały już scertyfikowane jak i dopuszczone do eksploatacji, podejmowane są działania mające na celu polepszenie parametrów eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej. Z tego też względu konieczna staje się ocena wpływu realizowanych inwestycji na zabudowane już urządzenia systemu ERTMS/ETCS, które posiadają ważny certyfikat weryfikacji WE oraz dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK.
PL
W artykule przedstawiono proces dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych realizowany przez kompetentną i niezależną od dostawcy i odbiorcy jednostkę oceniającą zgodność. Opisano etapy procesu certyfikacji realizowanego zgodnie z programem typu 1a. Podano grupy wyrobów, które są w zakresie certyfikacji jednostki oceniającej zgodność.
EN
The paper presents the process of voluntary certification of electrotechnical products performed by a competent conformity assessment body independent of the supplier and the recipient. The stages of the certification process implemented in accordance with the type 1a scheme are described. Product groups that are in the scope of certification of a conformity assessment body are given.
EN
One of the areas of activity of the KOMAG Institute of Mining Technology is related to broadly understood ensuring of technical safety. This activity is carried out by the Division of Attestation Tests, Certifying Body, which by carrying out numerous processes of certification, conformity assessments, issuing opinions and expert opinions, contributes to maintaining and increasing the level of technical safety associated with the use of products, mainly machinery and equipment. This article reviews the activities of the Certifying Body, its competences and authorizations and presents how such activities influence technical safety.
PL
Jednym z obszarów działalności Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest działalność związana z szeroko rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego. Działalność tę w Instytucie realizuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który prowadząc liczne procesy certyfikacji, oceny zgodności, wydawania opinii i ekspertyz przyczynia się do utrzymania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa technicznego związanego ze stosowaniem wyrobów, głównie maszyn i urządzeń. W niniejszym artykule dokonano przeglądu działalności jednostki certyfikującej, posiadanych kompetencji i uprawnień oraz omówiono w jaki sposób taka działalność kształtuje bezpieczeństwo techniczne. (Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń w aspekcie działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca KOMAG)
11
Content available remote Is the common technical solution always an insignificant change?
EN
The article presents problems related to the implementation of railway investments related to obtaining authorization for placing in service of structural subsystems. The main purpose of the investment is to increase speed on railway lines while keeping or improving the level of safety. All modernized railway lines are subject to the certification process. Any interference in the certified subsystem involves the need to assess the introduced change in accordance with the requirements of the common safety method for risk evaluation and assessment. Such assessment may also generate various interpretation problems, therefore it is necessary to assess the impact of implemented investments on already built-in devices of the control - command and signalling subsystem - trackside equipment.
PL
W artykule przedstawione zostały problemy związane z realizacją inwestycji kolejowych związane z uzyskaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie prędkości na liniach kolejowych przy utrzymaniu lub poprawie poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie modernizowane linie kolejowe podlegają procesowi certyfikacji. Każda ingerencja w podsystem posiadający poświadczenie zgodności z wymaganiami dyrektywy dotyczącej interoperacyjności wiąże się z koniecznością przeprowadzenia oceny wprowadzanej zmiany w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Ocena taka może generować różne problemy interpretacyjne, dlatego konieczna staje się ocena wpływu inwestycji na zabudowane już urządzenia podsystemu sterowania – urządzenia przytorowe.
PL
Artykuł przedstawia podstawy prawne certyfikacji, różnice między certyfikacją a akredytacją oraz doświadczenie Instytutu Energetyki w certyfikacji wyrobów. Omówiono cele certyfikacji przedstawiając korzyści z niej wynikające.
EN
The article presents the formal basis for certification, the differences between certification and accreditation, and experience of Instytut Energetyki in product certification. The objectives of certification were discussed, presenting the benefits of it.
PL
W niniejszej publikacji poruszono zagadnienie badania i certyfikowania pojazdów do transportu i dystrybucji produktów farmaceutycznych, bardzo istotne w sytuacji nieprecyzyjnych i zbyt ogólnych polskich regulacji prawnych i standardów technicznych dotyczących tego obszaru działalności gospodarczej. Przeanalizowano niedawno opublikowaną polską wersję dokumentu charakterze normatywnym PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 mogącego ujednolicić postępowanie w zakresie produkcji, badań i certyfikowania pojazdów do dystrybucji leków w Polsce.
EN
This publication touches upon the issue of testing and certification of vehicles for transport and distribution of pharmaceutical products, very important in the situation of imprecise and too general Polish legal regulations and technical standards concerning this area of business activity. The recently published Polish version of the normative document PKN-DIN SPEC 91323:2019-08, which can unify proceedings in the field of production, testing and certification of vehicles for the distribution of medicaments in Poland, was analysed.
PL
Zamawiajacy usługi związane z pracami na drzewach mogą miec poważny problem, jak zdefinować oczekiwania wobec wykonawców, aby uzyskać gwarancje odpowiednich kompetencji i jakości. W Polsce, mimo znacznej liczby firm i oósb oferujących usługi arbortstyczne oraz sporego na nie popytu, do tej pory nie wypracowano powszechnie uznanej klasyfikacji kompetencji w zakresie prac na drzewach oraz systemu ich potwierdzania.
PL
W dobie dynamicznego rozwoju transportu kolejowego spowodowanego realizacją wielu inwestycji kolejowych zaczynają być zauważalne pewne problemy związane z realizacją inwestycji kolejowych, które odnoszą się do uzyskania zezwolenia do dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych. Większość realizowanych inwestycji jest współfinansowana ze środków unijnych, a ich głównym celem jest zwiększenie prędkości na liniach kolejowych przy utrzymaniu lub poprawie poziomu bezpieczeństwa. Oprócz modernizacji linii kolejowych z infrastrukturą towarzyszącą, urządzeń i sieci elektroenergetycznych, czy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, linie kolejowe wyposażane są w urządzania przytorowe systemu ERTMS/ETCS. Wszystkie modernizowane linie kolejowe zgodnie z prawem europejskim jak i krajowym podlegają procesowi certyfikacji. W stosunku do linii wyposażonych w systemy ERTMS/ETCS, które zostały już scertyfikowane, jak i dopuszczone do eksploatacji, podejmowane są działania mające na celu polepszenie parametrów eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej. Z tego też względu konieczna staje się ocena wpływu realizowanych inwestycji na zabudowane już urządzenia systemu ERTMS/ ETCS, które posiadają ważny certyfikat weryfikacji WE i uzyskały lub oczekują na otrzymanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji wydanego przez Prezesa UTK.
EN
In the era of dynamic development of rail transport caused by the implementation of many railway projects, some problems related to the implementation of railway investments are beginning to be noticed, which refer to obtaining a permit for placing in service of structural subsystems. Most of the investments are co-financed from EU funds, and their main goal is to increase speed on railway lines with the same or improved safety level. In addition to the modernization of railway lines with accompanying infrastructure, devices and power grids or railway traffic control devices, railway lines are equipped with trackside ERTMS / ETCS systems. All modernized railway lines are subject to a certification process in accordance with European and national law. In relation to lines equipped with ERTMS / ETCS systems, which have already been certified and accepted to operation, some actions are taken to improve the operational performance of the railway infrastructure. For this reason, it is necessary to assess the impact of investments on ERTMS / ETCS systems already installed, which have a valid EC verification certificate and have received or expect an authorization for placing in service issued by the Office of Rail Transport.
PL
Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk Politechniki Gdańskiej zostało założone w 1995 roku. Stanowiło odpowiedź na rosnące zainteresowanie zdobywaniem umiejętności obsługi oprogramowania typu CAD wśród studentów i młodych inżynierów. Rosnące zainteresowanie zaowocowało stopniowym wdrażaniem kolejnych narzędzi e-learningowych. Wraz ze zdobyciem statusu Autoryzowanego Akademickiego Partnera Autodesk w 2016 roku pojawiły się nowe możliwości dotyczące nie tylko e-nauczania, ale także przeprowadzania egzaminów oraz certyfikacji za pomocą narzędzi on-line na różnych poziomach zaawansowania. W niniejszym artykule omówione zostały dobre praktyki, korzyści i wyzwania związane z wykorzystaniem poszczególnych e-narzędzi w kształceniu, egzaminowaniu i certyfikacji Autodesk.
EN
Autodesk Authorized Training Center of Gdansk University of Technology was founded in 1995. It was a response to the growing interest in gaining CAD software skills among students and young engineers. The growing interest had resulted in the gradual implementation of further e-learning tools. The first solution implemented was a proprietary on-line platform - TeleCAD, which was designed in 1996. TeleCAD had been used for many years, until 2003, when it was replaced with LMS Moodle. Along with obtaining the Autodesk Authorized Academic Partner status in 2016, new opportunities appeared not only for e-learning solutions, but also for exam and certification processes at various levels that could become conducted using dedicated on-line tools. This article aims to discuss some of the good practices, benefits and challenges associated with using e-tools in Autodesk teaching, examination and certification. The article also addresses the importance of collaboration between different training and certification centers in order to provide students with high-level CAD education and the appropriate preparation for Certiport exams, that gives the opportunity to get internationally authorized certificates, which are widely desired in the labor market.
PL
Głównym tematem artykułu jest zjawisko udomawiania przestrzeni biurowej, a mianowicie nowej tendencji projektowej polegającej na wprowadzaniu do współczesnych biur form charakterystycznych dla wnętrz mieszkalnych. Na potrzeby publikacji, pod kątem wykorzystywanych układów funkcjonalnych i ich modyfikacji, oraz zastosowanych elementów i materiałów wykończeniowych zostaną przeanalizowane wybrane wnętrza biurowe w ośrodkach polskich, oraz w krajach Europy Zachodniej, powstałe w ostatnich latach.
EN
The main topic of the following article is a process of making office spaces look more like home interiors by introducing furniture, decorative elements and finishing material traditionally used in housing. For this article use there are several examples of polish and western European office building analysed, that have been ejected in few las years. There are functional schemes with all the modifications taken into consideration, as well as elements and materials used to arrange interior spaces.
PL
Systemy wielokryterialnej certyfikacji budynków są coraz powszechniej stosowane zarówno w Polsce, jak i na świecie. W najpopularniejszych systemach certyfikacji, takich jak BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE i GBS, duże znaczenie przykłada się do wymagań związanych z inżynierią środowiska. Obejmują one technologie i rozwiązania związane ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym, energią, powietrzem, wodą, ściekami, wodami deszczowymi, zanieczyszczeniami środowiska i ekologią w aspekcie budynku i jego otoczenia. Tak szeroki zakres oznacza duże zapotrzebowanie na eksperckie usługi inżynierów inżynierii środowiska, ich znaczne zaangażowanie w cały cykl certyfikowanej inwestycji oraz wymierny wpływ na wyniki uzyskiwane w procesie certyfikacji.
EN
In recent years sustainable building certification systems has become more common not only in the world but also in Poland. The requirements related to environmental engineering in the most popular certification systems such as BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE are of great importance. The sustainable building certification systems include technical solutions for internal and external environment, energy, air, water, sewage, rainwater, pollution and ecology improvement. Such a wide scope indicates market needs for environmental engineers experts to be involved in the entire cycle of certified investment and have a measurable impact on the results.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) concept is focused on understanding and managing the impacts a company has on the world around it and doing so as a part of core business activities. The common practice of most organizations is to implement a quality management system (mostly according to ISO 9001), and then implement other management systems. Companies in the Czech Republic have the possibility of certification of CSR via the Czech standard CSN 01 0391:2013 which corresponds to the structure and requirements of other ISO standards. The article analyses common elements of both standards. The output is a proposal of the process of parallel implementation of these two management systems into a newly established organization.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.