Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  development barriers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest analiza założeń polityki państwa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Niniejszy artykuł jest kontynuacją tematyki podjętej w czasopiśmie „Budownictwo i Prawo” nr 2/2022. W artykule zastosowana została metoda desk research, obejmująca analizę danych zastanych, pochodzących ze źródeł publicznych (literatura branżowa oraz internet-web research). W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wybranych proponowanych przez rząd założeń usprawnienia działań w obszarze PPP w Polsce.
EN
The aim of the article is to analyze the assumptions of the State Policy in the field of public-private partnership in Poland. This article is a continuation of the topics discussed in the journal „Budownictwo i Prawo” No. 2/2022. The article uses the desk research method, which includes the analysis of existing data from public sources (industry literature and internet-web research). In this article, an analysis of selected assumptions proposed by the government for the improvement of activities in PPP in Poland was carried out.
EN
Circular economy (CE) is seen as a key strategy for achieving sustainable development (SD). One of the components of SD is sustainable production and consumption. Poland, as an EU member state, has for many years been trying to imitate the good practices of other countries in the field of sustainable production and consumption, and above all, in reducing the amount of waste generated. However, the country’s economic situation, pandemic, people’s mentality, habits and other ecological, economic and social factors mean that the pursuit of CE is very slow. The aim of the article is to present own research showing the level of recovery and recycling of municipal waste in Poland in comparison to the EU, and the level of preparation of Polish society for the implementation of CE. The survey method with open and closed questions was used in the research. Moreover, the observation of the market and the analysis of the literature on the subject allowed for drawing additional conclusions. Research shows that part of the society does not segregate waste despite the obligation and higher fees, does not believe in CE and, unfortunately, disposes of waste incorrectly. In addition, the differences between the repair/ refurbishment and the purchase of goods from discount stores, or second-hand goods are so slight that it is not profitable for the consumer to repair, regenerate used goods - from an economic point of view, it is better to buy a new one at "cheap“ shop.
PL
Gospodarka o obiegu zamkniętym (CE) jest postrzegana jako kluczowa strategia osiągnięcia zrównoważonego rozwoju (SD). Jedną ze składowych SD jest zrównoważona produkcja i konsumpcja. Polska jako kraj członkowski UE od wielu lat stara się naśladować dobre praktyki innych krajów w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, a przede wszystkim zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Jednak sytuacja gospodarcza kraju, pandemia, mentalność ludzi, przyzwyczajenia i inne czynniki ekologiczne, ekonomiczne i społeczne powodują, że dążenie do CE następuje bardzo powoli. Celem artykułu jest zaprezentowanie badań własnych ukazujących poziom odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w Polsce na tle UE, oraz stopień przygotowania polskiego społeczeństwa do wdrożenia CE. W badaniu wykorzystano metodę ankietową z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Ponadto obserwacja rynku i analiza literatury przedmiotu pozwoliły na wyciągniecie dodatkowych wniosków. Z badań wynika, że część społeczeństwa nie segreguje odpadów pomimo obowiązku i większych opłat, nie wierzy w CE i niestety pozbywa się odpadów w sposób nieprawidłowy. Ponadto różnice pomiędzy naprawą/odnowieniem a zakupem towarów ze sklepów dyskontowych, lub towarów z “drugiej ręki” są tak niewielkie, że konsumentowi nie opłaca się naprawiać, regenerować zużytych towarów – z ekonomicznego punktu widzenia lepiej kupić nowy w “tanim” sklepie.
PL
W trzeciej ankiecie przeprowadzonej w ramach projektu KlastER (www.er.agh.edu.pl) poproszono przedstawicieli instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji itp. aktywnie działających na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce o wyrażenie opinii i oczekiwań dotyczących klastrów energii, jak również szeroko rozumianej energetyki rozproszonej (ER). W artykule przedstawiono podsumowanie wyników ankiety.
EN
In the third survey conducted as part of the KlastER project (www.er.agh.edu.pl), representatives of institutions, organizations, associations, foundations, etc. actively working for the development of distributed energy in Poland were asked to express their opinions and expectations regarding energy clusters, as well as broadly understood distributed energy (ER). The summary of the survey results is presented in the paper.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie oczekiwań polskich przedsiębiorstw działających w sektorze usług transportowych wobec działań podejmowanych przez rząd lub samą branżę transportową. Jest to podyktowane tym, że polski sektor transportowy napotyka obecnie wiele barier, stanowiących przeszkody w ich dalszym rozwoju. Artykuł rozpoczyna się krótką charakterystyką polskiego sektora transportowego a następnie prezentuje metodologię badań i wyniki uzyskane w drodze badań ankietowych, których grupę respondentów stanowiły przedsiębiorstwa oferujące usługi transportowe. Artykuł kończy się podsumowaniem i wnioskami.
EN
The purpose of this article is to present the expectations of Polish transport enterprises to the actions taken by the Polish government or the same transport industry. This is dictated by the fact that, Polish transport sector currently faces a number of barriers, which are preventing their further development. The article begins with a short characterization of Polish transport sector and then presents the research methodology and findings of the survey, where respondents were a group of companies, operating in transport sector. The article ends with a summary and conclusions.
5
Content available Sytuacja branży transportowej w Polsce
PL
Od kilku lat polska branża transportowa przeżywa trudny okres. Mimo dużego udziału w PKB, tworzeniu wielu miejsc pracy, zapewnianiu ogromnych wpływów do budżetu Państwa z tytułu wysokich podatków nakładanych głównie na paliwa, Państwo nie wspiera polskich przewoźników. Zmuszeni są oni do poszukiwania nowych rozwiązań lub innych źródeł dochodu. Poniższy artykuł jest omówieniem głównych barier rozwoju polskich firm transportowych oraz krótka analiza rozwiązań stosowanych przez przewoźników na zapewnienie sobie przetrwania na rynku usług transportowych.
EN
For several years, Polish transport sector is going through a difficult times. Despite the large share of GDP, generating employment, providing huge revenues to the country budget due to the high taxes levied mainly on fuel, government do not support the Polish transport companies. They are forced to look for new solutions or other sources of income. The following article is a discussion of the major barriers to the development of Polish transport companies and a brief analysis of the solutions used by carriers to ensure his survival on the transport market.
PL
Pomimo tego, że 99% firm budowlanych w Europie to małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), literatura dotycząca zarządzania łańcuchem dostaw w budownictwie koncentruje się na zagadnieniach adekwatnych dla dużych przedsiębiorstw, pomijając problemy wynikające z ograniczonego zakresu i skali prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo specyfika branży budowlanej komplikuje wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu logistyki do zarządzania przedsięwzięć i przedsiębiorstw budowlanych. W artykule podjęto próbę wskazania barier utrudniających wdrażanie zintegrowanego zarządzania łańcuchem dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach wykonawczych. Przedstawiono także koncepcję klasterowego łańcucha dostaw, która może potencjalnie przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności MSP z branży budowlanej.
EN
Despite the fact that 99% of construction firms in Europe are small and medium enterprises (SME), the literature on supply chain management in civil engineering focuses on issues typical for large corporations. Thus, the supply chain problems of small businesses are neglected. Moreover, the character of the building trade impedes the direct implementation of modern logistic solutions into project and enterprise management. In this paper, the author presents barriers to implementing the concept of integrated supply chain management to small and medium construction enterprises. The paper describes the concept of cluster supply chain which can contribute to increase of building SME’s competitiveness.
EN
Applying the latest technologies to run a business influences not only the creation of new distribution channels for products and services, but also all of the other aspects of business activities. New business environment, new conditions for functioning and competing between companies are created. Simultaneously with new opportunities some barriers appear that companies have to overcome to survive and succeed on the new market. One of most important barriers that hinder electronic trade development is clients' distrust of such kind transactions. This paper includes, apart from theoretical discussion on confidence and trust with special attention given to the area of electronic trade, the presentation of research results regarding the influence of psychological barriers on e-companies' development.
EN
Over the years clusters have become a phenomenon of every economy. They should be treated as a vital mechanism that activates region development. Therefore, cluster-based policy gains an exceptional meaning. Selecting that model of policy, the problem of public aid and support instruments' appliance are crucial issues. Beside the aspects that were mentioned above, the author also discusses barriers and limitations which are connected with cluster-based policy. He also indicates the ways to overcome them. The conclusions and implications that are presented are for the most part the aftermath of the author's own empirical research on cluster development issues.
PL
Klastry na przestrzeni ostatnich lat stają się fenomenem każdej gospodarki. Należy je traktować jako ważny mechanizm aktywizujący rozwój regionów. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera polityka rozwoju regionalnego oparta na klastrach (Cluster-based Policy). Istotną kwestią jest wybór modelu tej polityki, a także problem konkurencyjności regionalnej i pomocy publicznej. Obok sygnalizowanych wyżej aspektów autor omawia również bariery i ograniczenia związane z polityką wspierania klastrów. Wskazuje także kierunki ich przezwyciężania. Prezentowane wnioski i konkluzje są w przeważającej mierze pokłosiem własnych badań empirycznych autora nad problematyką rozwoju klastrów.
EN
Administrative barriers considerably hinder establishment of new and operation of the existing small and medium enterprises. These barriers should be understood as costs incurred by the entrepreneurs due to fulfilment of information obligations which result from legal regulations imposed by the state. The entrepreneurs frequently point to the barriers connected with bureaucracy and excessively developed administrative procedures. This involves in particular improper professional background of the people employed in public administration institutions as well as lack of diligence during dealing with different issues and long time of waiting for administrative decisions. The postulates are proposed that it is necessary to carry out a reform of administrative and economic law. The way of functioning of public administration and economic jurisdiction institutions should also be changed so that their operation stimulates development of entrepreneurship and enterprises in Poland.
PL
Bariery administracyjne znacznie ogranicza tworzenie nowych i obsługę istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. Bariery te powinny być rozumiane jako koszty ponoszone przez przedsiębiorców ze względu na wypełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z regulacji prawnych nałożonych przez państwo. Przedsiębiorcy często wskazują na bariery związane z biurokracją i nadmiernie rozwinięte procedury administracyjne. Dotyczy to w szczególności niewystarczającego doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w instytucjach administracji publicznej, jak również brak należytej staranności w trakcie postępowania z różnych kwestii i długi czas oczekiwania na decyzje administracyjne. Zaproponowane postulaty wyrażają, że konieczne jest przeprowadzenie reformy prawa administracyjnego i gospodarczego. Sposób funkcjonowania administracji publicznej i instytucji jurysdykcji gospodarczej powinny być zmienione tak, aby ich działanie stymulowało rozwój przedsiębiorczości i przedsiębiorstw w Polsce.
10
Content available Bariery rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
PL
W artykule dokonano próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polacy tak rzadko decydują się na zakupy w Internecie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. W tym celu przeanalizowano, jakie czynniki i w jakim stopniu powodują, że większość społeczeństwa wybiera tradycyjny sposób dokonywania zakupów. Analizę przeprowadzono na podstawie danych publikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, zawartych w raportach dostępnych w Internecie, a także badań ankietowych wykonanych przez autora.
EN
The paper tries to find an answer to the question why people in Poland so rarely decide to buy in the Internet comparing with the other countries in European Union. To reach this goal it has been analyzed which factors and with what impact cause that majority of society chose traditional way of doing their shopping. The analysis has been performed on the basis of the data published by Eurostat, contained in reports available in the Internet, and the surveys carried out by the author.
11
EN
The Polish clothing industry will be able to gain competitive advantage in the European market by replacing labour intensive technologies with knowledge intensive solutions. However, this process will be possible, when many barriers stemming from the financial condition of many firms are lifted. Investment in new technology, modern machinery, recruitment of a high-skilled workforce and contracts for external research services require substantial financial outlays. A lack of working capital is the main barrier impeding the development of the Polish clothing industry.
PL
Transformacja polskiego przemysłu odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny pozwoli mu na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na europejskim rynku. Proces ten jest jednak możliwy po pokonaniu wielu barier, które uzależnione są od kondycji finansowej firm. Inwestowanie w nowe technologie, nowoczesny park maszynowy, zatrudnianie wysokokwalifikowanej kadry oraz zlecania prac badawczych wymaga dużych nakładów finansowych. Brak środków obrotowych jest główną barierą rozwoju polskiego przemysłu odzieżowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.