Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  longwall
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Model geomechaniczny LW „Bogdanka”
PL
Artykuł prezentuje model geomechaniczny kopalni LW „Bogdanka”, wykonany w środowisku FLAC3D. Poza tym opisano cechy górotworu, krytyczne do odwzorowania w analizie numerycznej, a także problematykę modelowania numerycznego eksploatacji ścianowej. Po części opisowej zaprezentowano także przykład zastosowania narzędzia w analizie wpływu eksploatacji pola V na infrastrukturę zlokalizowaną w filarze na poziomie 960. Wykonano także analizę numeryczną stateczności wyrobiska objazd południowy, szukając mechanizmu zniszczenia, który doprowadził do utraty funkcjonalności wyrobiska. Użycie modelu sprężysto-plastycznego z osłabieniem oraz powierzchnią ubiquitous joint pozwoliło uzyskać zadowalające odzwierciedlenie rzeczywistości.
EN
A thorough description of Bogdanka’s coal mine geomechnical model may be found in this article. The model itself has been prepared in numerical code FLAC3D. A brief rock mass characteristic, fundamental to the numerical analysis, together with problems concerning numerical modeling of longwall mining was presented. Apart from the description, use of the model in an analysis of the effects of the exploitation of longwall panels adjacent to the underground infrastructure located on 960 level was prepared. A numerical analysis of a drift size model was back analyzed to obtain the failure mechanism that led to its destruction. Use of strain softening ubiquitous joint model allowed to obtain satisfactory results.
EN
Between longwall (LW) fully mechanized complex with shearer theoretical capacity (potential) and really achieved capacity sometimes there is a significant difference. In article sources of those differences are described. There are external and internal factors constraining real capacity below LW complex technical potential as local conditions and menaces. Mining technologies and extraction process management and organization are seriously affecting the final result. Differences between potential and achieved LW complex capacity are in fact capacity and capital asset losses. In the article main reasons of those measurable capacity losses are pointed out such as available time losses and incomplete fully mechanized LW technical potential: shearer cutting speed, cutting depth and seam thickness use ratio.
PL
Pomiędzy teoretyczną a rzeczywistą wydajnością zmechanizowanego kompleksu ścianowego z kombajnem węglowym bardzo często występują duże różnice. W artykule podjęto próbę wskazania źródeł takich różnic. Są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne ograniczające możliwości wykorzystania potencjału technicznego kompleksu ścianowego w postaci warunków górniczo-geologicznych, a w tym występujących zagrożeń górniczych. Istotny wpływ wywierają także czynniki związane technologią prowadzenia robót górniczych oraz organizacją i zarządzaniem procesem wydobywczym. Jako główne przyczyny, będących w istocie stratami, mierzalnych różnic pomiędzy potencjalną a rzeczywistą wydajnością kombajnowego kompleksu ścianowego wskazano straty dostępnego czasu pracy kompleksu oraz niepełne wykorzystanie potencjału technicznego w postaci prędkości urabiania, głębokości zabioru i wykorzystania miąższości pokładu oraz niektórych przyczyn występowania takich strat.
EN
Subsidence and vertical movements in mines are a challenge in mining operations. To qualify as a controlled mine site, ground movements must be measured regularly during mining operations. Boleo Copper District mine was monitored and the movement during mining operations was measured from Oct. 31, 2018 to March 15, 2019. The evaluation of vertical and horizontal movement was determined in four locations in the mine areas M303, M303S, M303 C, and M305. The exploitation area, which measured approximately 80 £ 90 m2 with a height of 2.4 m, impacted the surface in the form of cracks. These cracks were observed on the topographic surveys and varied during the mining operations from the beginning to the end. The final results indicated that the points with the greatest displacement were those in the central zone of the mine excavation (points #3, 5, and 6) and the displacement trend of the ground was toward this zone. In theory, the subsidence is typically lesser than the thickness of the extracted ore. In this case, the maximum subsidence was 1.15 m and the ore seam thickness was 2.4 m. The maximum possible subsidence is typically 55-65% of the extracted seam thickness; however, because chain pillars are generally left in place, and provide some support, this maximum possible subsidence is rarely reached. In this case, the maximum subsidence was 52% of the seam thickness.
EN
This article focuses on the difficulties in ensuring longwall stability resulting from the wrong geometric form of the structure of powered support sections. The authors proved, based on the in-situ measurements and numerical calculations, that proper cooperation of the support with the rock mass requires correct determination of the support point for the hydraulic legs along the length of the canopy (ratio), as well as the inclination of the shield support of the section of the powered roof support. The lack of these two fundamental elements may lead to roof drops that directly impact the production results and safety of the people working underground. Another matter arising from the incorrect geometric form of the construction are the values of forces created in the node connecting the canopy with the caving shield, which can make a major contribution to limit the practical range of the operational height of the powered roof support (due to interaction of powered support with rockmass) in terms of the operating range offered by the manufacturer of the powered support. The operating of the powered roof support in some height ranges may hinder, or even in certain cases prevent, the operator of powered support, moving the shields and placing them with the proper geometry (ensuring parallelism between the canopy and the floor bases of the section).
PL
W artykule przedstawiono ocenę użyteczności wyników, będących efektem stosowania niezdeterminowanych metod analizy procesu produkcyjnego, realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego. Przez użyteczność jest tu rozumiana możliwość ich wykorzystania w praktyce. Użyteczność wyników scharakteryzowano z wykorzystaniem kilku wybranych niezdeterminowanych modeli procesu produkcyjnego. W części końcowej zaprezentowano możliwości wykorzystania uzyskanych wyników w praktyce górniczej.
EN
The article presents an assessment of the usefulness of results resulting from the use of undetermined methods of analyzing the production process carried out in the lonwalls of coal mines. Usability is understood here as the possibility of their practical use. The usefulness of the results was characterized using several selected undetermined models of the production process. The final part presents the possibilities of using the results in mining practice.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki pomiarów przeprowadzonych w czasie kolejnych dziesięciu dni na łańcuchach przenośnika zgrzebłowego pracującego w ścianie o ruchu ciągłym. Pomiary przeprowadzono w lipcu 2016 roku przy aktywnym wsparciu koncernu Tauron Wydobycie SA w Zakładzie Górniczym „Sobieski". Po raz pierwszy udała się techniczna realizacja ciągłego nadzoru i zapisu przebiegu sił w łańcuchach. Istotne informacje o rozkładzie sił w parze łańcuchów, rozmiarach obciążenia w fazie rozruchu oraz rozkład sił wstępnego napięcia łańcuchów zostały niezawodnie uchwycone w formie umożliwiającej ich późniejszą analizę.
EN
The article presents the results of the measurements carried out over the sequent ten days on chains of scraper conveyor working at a longwall with continuous operation. The measurements were carried out in July 2016 with active support of Tauron Mining SA in the „Sobieski" mine. For the first time, the technical implementation of continuous surveillance and recording of the course of forces in chains was successful. Essential information on the distribution offerees in the pair of chains, load values at the start-up phase and the distribution of the pre-tension forces of the chains have been reliably captured in a form allowing for their further analysis.
PL
Podczas przewietrzania ścian eksploatacyjnych występuje migracja części strumienia powietrza do zrobów zawałowych. W przypadku gdy w zrobach tych znajdzie się węgiel skłonny do samozapalenia, to przepływ powietrza przez te zroby może wpłynąć na powstanie w nich sprzyjających warunków do utleniania się węgla, a w dalszej kolejności do jego samozagrzewania i samozapłonu. Powstający w takich warunkach pożar endogeniczny może stanowić poważne zagrożenie dla załogi oraz ciągłości ruchu zakładu górniczego. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej przepływu strumienia powietrza przez zroby ścian zawałowych przewietrzanych systemami na „U” od granic oraz na „Y”. Celem tej analizy było wyznaczenie w zrobach strefy szczególnego zagrożenia pożarami endogenicznymi. Dla określonych warunków górniczo-geologicznych wyznaczono krytyczne wartości prędkości przepływu powietrza i stężenia tlenu w zrobach, warunkujące rozpoczęcie procesu utleniania węgla.
EN
In underground coal-mining during ventilating of operating longwalls takes place migration of parts of airflow to rockfall goaves. In a case when in these goaves a coal susceptible to self-ignition occurs, then the airflow through these goaves may influence on formation of favorable conditions for coal oxidation and subsequently to its self-heating and self-ignition. Endogenous fire formed in such conditions can pose a serious hazards for the crew and for continuity of operation of mining plant. In the paper results of numerical analysis of airflow through rockfall goaves ventilated in “U-type” from boundaries system and „Y-type” are presented. The aim of the analysis was to determine in these goaves a zone particularly endangered by endogenous fıres. For determined mining-geological conditions, the critical value of velocity of airflow and oxygen concentration in goaves, conditioning initiation of coal oxidation process were determined.
PL
Jednym z powszechnie występujących zagrożeń gazowych w kopalniach węgla kamiennego, jest zagrożenie metanowe. Rejonem najbardziej narażonym na to zagrożenie, przy przewietrzaniu ściany systemem na ‘U” od granic jest skrzyżowanie ściany z chodnikiem wentylacyjnym (tzw. górne naroże ściany). Gromadzenie się metanu w tym miejscu jest wynikiem jego wypływu ze zrobów zawałowych. Dlatego też w celu zmniejszenia stężenia metanu w tym rejonie stosuje się pomocnicze urządzenia wentylacyjne. Mają one za zadanie doprowadzić do tego miejsca taką ilość świeżego powietrza, aby rozrzedzić niebezpieczne stężenie metanu. Proces ten nazywany jest doświeżaniem i ma na celu przewietrzenie górnego naroża ściany. W artykule zaprezentowano wyniki badań numerycznych rozkładu stężenia metanu w zagrożonym obszarze (górne naroże ściany). Badania modelowe przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste dane z eksploatowanego pokładu węgla kamiennego.
EN
One of the commonly present gas hazard in hard coal mines methane hazard. The most endangered region by this hazard, during ventilation of longwall in „U from boundaries” system is the crossing with ventilation roadway (so called “upper corner of longwall”). Accumulation of methane in this place results from its release from goaf. Therefore, in order to decrease methane concentration in this region, auxiliary ventilation devices are used. In the paper results of numerical studies of distribution of methane concentration in hazardous zone (upper corner of longwall) are presented. The obtained results clearly show that numerical methods, combined with the results of tests in real conditions can be successfully used for the analysis of variants of processes related to ventilation of underground mining, and also in the analysis of emergency states.
EN
The article presents the concept and assumptions concerning the smooth velocity control of an armored face conveyor, and also (on this basis) the subsequent transport conveyors used in an underground coal mine. The most-important significant mathematical equations are presented, allowing us to adjust scraper movement speed to maintain a constant cross section of the transported material stream, both in the case of unidirectional and bidirectional mining. Particular attention has been paid to the zones where a longwall shearer works with a variable web; that is, when a shearer is entering into a new coal seam layer at the ends of the excavation.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz założenia dotyczące płynnego sterowania prędkością przenośnika zgrzebłowego, a na tej podstawie również kolejnych przenośników odstawy urobku wykorzystywanych w podziemnej kopalni węgla kamiennego. Przedstawiono niezbędne zależności umożliwiające dostosowanie prędkości ruchu przenośnika do utrzymania stałego przekroju poprzecznego strugi urobku, zarówno w przypadku urabiania jedno-, jak i dwukierunkowego. Szczególną uwagę poświęcono obszarom, w których kombajn pracuje ze zmiennym zabiorem, czyli przy zawrębianiu kombajnu w caliznę węglową na końcach wyrobiska ścianowego.
EN
This publication presents a method of risk management of a longwall, including identification of risk factors connected with activating and mining of this longwall, measurements and risk assessment, mapping out a response strategy to a risk as well as taking relevant decisions. In the method, there are considered the results of the conducted studies of the experts’ opinions for the purpose of determining the risk factors of the longwall, and there are used the devices applied in the risk management of the projects.
PL
Artykuł przedstawia metodę zarządzania ryzykiem ściany wydobywczej, obejmującą identyfikację czynników ryzyka, związanych z uruchomieniem i eksploatacją tej ściany, pomiar i ocenę ryzyka, opracowanie strategii reagowania na ryzyko oraz podejmowanie odpowiednich decyzji. W metodzie uwzględniono wyniki przeprowadzonych badań opinii ekspertów dla określenia czynników ryzyka ściany wydobywczej, a także wykorzystano narzędzia stosowane w zarządzaniu ryzykiem projektów.
PL
W kopalni „Bielszowice” zaprojektowano eksploatację pokładu 405/2wg (o grubości do 8,6 m) ścianą 839a. Pokład 405/2wg, zaliczony do III-go stopnia zagrożenia tąpaniami, zalega w tym rejonie na głębokości do około 1020 m. Podczas wcześniejszej eksploatacji tego pokładu w tej części złoża występowały zjawiska dynamiczne. Skuteczna i bezpieczna eksploatacja pokładu 405/2wg ścianą 839a wymagała zaprojektowania odpowiedniej profilaktyki tąpaniowej. Doświadczenia umożliwią kontynuację eksploatacji tego pokładu kolejnymi ścianami aż do głębokości 1200 m (ściana 840).
EN
In „Bielszowice" mine exploitation of seam 405/2wg (thickness up to 8.6 m) by longwall 839a has been designed. Seam 405/2wg, classified to the third category of rock burst hazard, and is bedded in this area at a depth of about 1 020 m. During previous exploitation of the seam in this part of the deposit dynamic phenomena were occurring. Effective and safe extraction of seam 405/2wg by longwall 839a required designing of appropriate rock burst prevention measures. The experience will enable the continuation of exploitation of this seam by successive longwalls up to the depth of 1200 m (longwall 840).
PL
Stateczność wyrobiska ścianowego, a tym samym możliwość wystąpienia utrudnień w utrzymaniu stropu, zależy w znacznej mierze od prawidłowej współpracy obudowy z górotworem. Jednym z decydujących czynników prawidłowej współpracy obudowy z górotworem jest reakcja podłoża określana zazwyczaj nośnością spągu. Nieodpowiednia, czyli zbyt mała nośność spągu uniemożliwia obudowie zmechanizowanej rozwinięcie zakładanej podporności wstępnej i/lub roboczej, tym samym nie jest ona w stanie równoważyć obciążenia ze strony górotworu. W artykule przedstawiono główne zagadnienia wpływające na złą współpracę obudowy ze skałami spągowymi, a związane z: konstrukcją obudowy zmechanizowanej, warunkami jej prowadzenia czy rodzajem skał spągowych.
EN
Stability of longwall working, and at the same possibility of difficult roof conditions occurrence depends on proper interaction between support and rockmass. One of decisive factors influencing the proper interaction between support and rockmass in floor reaction usually determined by floor capacity. Inadequate, that is too low floor capacity unables reaching the setting and/or yielding capacity of shield support. In consequence the support cannot balance the rockmass load. The paper presents general aspects influencing on poor interaction of shield support with floor rocks and related to: shield support design, its operational conditions and type of floor rocks.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej ściany wydobywczej w aspekcie awaryjności maszyny urabiającej. Efektywność wyrobiska ścianowego zależy bezpośrednio od prawidłowo dobranych maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego. Aby zapewnić większą efektywność oraz wydajność, należy znaleźć przyczyny najczęściej występujących w tym procesie awarii i skutecznie im przeciwdziałać. Celem tych działań będzie zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej maszyn i urządzeń biorących udział w procesie wydobywczym. Analizie poddano ścianę wydobywczą w całym okresie jej żywotności w jednej z kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Do eksploatacji analizowanej ściany wykorzystano dwa kombajny, z których jeden był kombajnem nowym, natomiast drugi był kombajnem który wcześniej wyeksploatował trzy ściany. Przedstawione zostało rzeczywiście uzyskane wydobycie oraz tzw. „utracone możliwości” wynikłe z wystąpienia przestojów, które były spowodowane awariami.
EN
This paper presents the results of the economic analysis of a longwall in the context of extracting machines failures. The effeciency of mining excavation depends directly on the correctly matched machines and devices of the mining complex. To ensure greater effeciency and performace, the causes of the most common failures in the process need to be found and repaired. The aim of these actions will be the increase of availability of production machines and devices involved in the mining process. The longwall of one of Polish Mining Group (PGG) mine was analysed during the entire period of its life. For operation of the analysed longwall two heading machines were used, one of them was new and the other has previously exploited three longwalls. This paper presents the real extraction and the so-called „missed oportunities” arising from dowtimes which were caused by failures.
PL
W artykule zaprezentowano przykład skutecznego wzmocnienia wyrobiska zlokalizowanego na wybiegu ściany w kopalni KWK „Marcel” oraz przedstawiono wyniki pomiarów, jakie przeprowadzono na etapie zbliżania się frontu eksploatacji do niego. W analizowanych warunkach geologiczno-górniczych można było wyróżnić trzy fazy oddziaływania przesuwającego się frontu ściany na wyrobisko zlokalizowane na jej wybiegu. Pierwsza faza miała miejsce w momencie pojawienia się symptomów oddziaływania frontu ściany i miało to miejsce, gdy znajdowała się ona w odległości 100÷120 m. Wykonywane pomiary zaczęły wówczas wykazywać zmiany wartości mierzonych parametrów. Druga faza obejmowała okres, gdy ściana znajdowała się w odległości od 100÷120 m do 20÷30 m od analizowanego wyrobiska. W tej fazie nie zachodziły żadne zmiany lub też występowały niewielkie przyrosty analizowanych wartości pomiarowych. Trzecia faza rozpoczynała się w momencie, kiedy ściana zbliżyła się na odległość 15÷20 m i trwała aż do momentu wjazdu sekcji obudowy zmechanizowanej do tego wyrobiska. Charakteryzowała się ona intensywnymi zmianami, które w odniesieniu do mierzonych wielkości sięgały nawet kilkuset procent.
EN
This paper presents an example of effective reinforcement of the roadway located in the panel length as well as the results of measurements which were performed in the stage of approaching the longwall front in KWK „Marcel”. In the analyzed geological and mining conditions, it was possible to define three phases of the impact of the approaching longwall on the roadway located in the panel length. The first phase took place when the longwall was located at the distance of 100÷120 m and the analyzed values for the first time began to display changes. The second phase consisted of a period when the longwall was at the distance of 100÷120 m to 20÷30 m from the analyzed roadway. During this phase, no changes occurred or were very small. The third phase began at the moment when the longwall came within 15÷20 m and lasted until the entry of the powered roof support to the roadway. That phase was characterized by intense changes which, in relation to the measured values, ranged up to several hundred percent.
15
PL
Stosowane obecnie w kopalniach systemy metanometrii automatycznej spełniają wymagania w zakresie kontroli zagrożenia metanowego i zabezpieczenia stref wyrobisk, w których znajdują się ludzie i pracują maszyny. Tradycyjny system gazometrii automatycznej składa się z zestawu czujników, kablowej sieci transmisji sygnałów oraz centrali powierzchniowej będącej nadrzędnym urządzeniem sterującym oraz realizującej akwizycję danych. Często praktyka i zdarzenia ostatnich lat pokazują, że w przypadku zaburzeń geologicznych pojawiają się strefy podwyższonego wydzielania metanu, a wówczas tradycyjne zabezpieczenia metanometryczne, zgodne z przepisami, okazują się niewystarczające. Stąd coraz częściej kopalnie stosują indywidualne rozwiązania kontroli metanu z dodatkowymi metanomierzami (Wasilewski i in., 2007). Wadą stacjonarnych, systemów metanometrii automatycznej jest mała mobilność czujników w sztywnej instalacji związanej liniami transmisyjno-zasilającymi. Istnieje potrzeba uzupełnienia tych systemów o urządzenia mobilne posiadające parametry metrologiczne i funkcjonalne jak tradycyjne rozwiązania. Wykorzystując możliwości technicznie opracowano (Raport PS8, 2014) rozszerzony o mobilne czujniki z transmisją radiową, system metanometrii automatycznej, który poddano badaniom. W artykule przedstawiono wyniki obserwacji rozkładu metanu wzdłuż ściany w warunkach poligonowych w ścianie Cw-4 w pokładzie 364/2 KWK Budryk, które prowadzono w ramach zadania Nr 8 pt. „Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych”, Projektu Strategicznego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” (Raport PS8, 2014).
EN
Over the last few years the knowledge about the methane emission in the coal mine has been enlarged. It was possible because of using more complex automatic measurements systems which are utilized in research works provided in coal mines. The article presents the result of measurements research of the methane concentration along the longwall. In this experiment, the wireless methane measurement system was placed near the goaf, along the longwall. Data were acquired during simultaneous mining work and compared with the particular phases of this work. As the result, it was shown the advantage of using distributed measurement system over the individual sensors.
PL
W artykule porównano wyniki kontroli codziennych i miesięcznych zawartych w raportach sporządzanych każdorazowo po zakończeniu eksploatacji ściany z wynikami ocen stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej przeprowadzanych z udziałem przedstawicieli Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Celem porównań jest określenie związku pomiędzy bieżącą obsługą sekcji obudowy a zakresem wymian jej elementów wynikającym z oceny stanu technicznego.
EN
The article compares the results of daily and monthly inspections contained in the reports prepared each time after completion of a long-wall's extraction with the results of the technical evaluation of the state of powered roof support sections carried out with the participation of representatives of the Institute of Mining Technology KOMAG. The purpose of comparison consists in determination of the relationship between the current operation activities of the supports and the scope of replacement of its components resulting from the evaluation of its technical condition.
PL
W artykule omówiono najważniejsze aspekty analizy ryzyka w odniesieniu do efektywności kompleksów ścianowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji posiadanych narzędzi planowania i monitorowania produkcji stosowanych w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Przedstawiono proces analizy ryzyka na etapie planowania rozcinki ściany, robót przygotowawczych i jej eksploatacji. Zaproponowano procedurę postępowania w planowaniu i realizacji procesu wydobycia węgla oraz algorytm wyznaczania zdolności wydobywczej ściany, jako proste narzędzie wsparcia informatycznego. Opisane procedury mogą stanowić element metodologii oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji danej ściany w aspekcie określenia strony przychodowej w rachunku efektywności kopalni.
EN
The article discusses the most important aspects of risk analysis in relation to the effectiveness of longwall equipment sets, with particular emphasis on the function of owned tools for planning and monitoring of production used in the mines of the Kompania Węglowa SA. It shows the process of risk analysis in the planning at the stage of opening up of a longwall, development works and its mining operation. A procedure to be followed in the planning and implementation of the coal wining process an algorithm for determining the coal winning capability of the longwall, as a simple tool of IT support. Described procedures may constitute an element of the methodology for assessing the effectiveness of economic exploitation of a given longwall in terms of determining of the revenue side in the efficiency bill of the mine.
PL
System X-MAN opracowany w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG we współpracy z EMAG-SERWIS Sp. z o.o. jest jedynym jak do tej pory na świecie systemem umożliwiającym jednoczesne monitorowanie stanu rozparcia górniczej obudowy zmechanizowanej oraz zagrożenia metanowego w ścianie wydobywczej podziemnego zakładu górniczego. Jednak samo monitorowanie bez mechanizmów kontroli i interakcji z operatorem systemu nie zapewni bezpieczeństwa prowadzonych prac ani obiektu monitorowanego, jak również urządzeń systemu. System X-MAN jest wyposażony w wielopoziomowe mechanizmy zapewniające taką kontrolę, przy udziale zarówno człowieka, jak i procesów automatycznych.
EN
The X-MAN System was developed at the Institute of Innovative Technologies EMAG in partnership with EMAG-SERWIS Ltd. It is the only one so far in the world system enabling simultaneous monitoring of the roof support and the threat of methane in the underground mining plant. However, monitoring alone without control mechanisms and interaction with the system operator does not provide the safety of the work or object being monitored, as well as system devices. The X-MAN System is equipped with a multi-level mechanisms to ensure such control, with the participation of both human and automated processes.
EN
The prediction of methane emissions to the longwall environment carried out at the design stage May include subjective errors resulting from the underestimation of input values for calculations and in particular, methane saturation of underlying and overlying seams, their thickness and distance from the mined seam. The method of a short-term prediction of methane emissions to the longwall environment during its excavation which is presented in this article and which was developed as a part of a strategic research project (Krause et al., 2013), allows for verification of discrepancies between the predicted methane emissions during excavation for the designed longwall and the actual one. The method of short-term prediction allows for variant pre-estimation of methane emissions for changing operational progress and changes in methane saturation of the mined seam and surrounding deposit at the panel length. It can be used by the Mine Ventilation Department continuously during the longwall mining.
PL
Prognoza wydzielania się metanu do środowiska ściany, wykonana na etapie jej projektowania, może być obarczona błędami subiektywnymi wynikającymi z niedoszacowania wartości wyjściowych do obliczeń a w szczególności nasycenia metanem pokładów podebranych i nadebranych, ich miąższości oraz odległości od pokładu eksploatowanego. Przedstawiona w artykule metoda prognozy krótkoterminowej wydzielania się metanu do środowiska ściany podczas jej eksploatacji, opracowana w ramach strategicznego projektu badawczego (Krause i in., 2013), pozwala na weryfikację występujących rozbieżności między prognozowanym dla projektowanej ściany a rzeczywistym wydzielaniem się metanu podczas eksploatacji. Metoda prognozowania krótkoterminowego pozwala na wyprzedzające wariantowe oszacowanie wydzielania się metanu dla zmieniających się postępów eksploatacyjnych oraz zmian nasycenia metanem pokładu eksploatowanego i otaczającego złoża na wybiegu ściany. Może być stosowana przez Dział Wentylacji Kopalni na bieżąco podczas eksploatacji ściany.
EN
Present paper is an analysis of the propagation of methane in the end segment of a longwall ventilated by means of the Y-type ventilation system. The propagation in question occurs as a result of sudden inflows of methane from the adjacent goaf. Relevant simulations for multiple variants were carried out using the Finite Volume Method. As part of the process of verifying the adopted numerical methods, the simulation of the stationary propagation of methane under conditions corresponding to in-situ measurements, and in relation to the end segment of the CW-4 longwall in the „Budryk” coliery, was carried out. The dimensions adopted were consistent with the data obtained in the course of in-situ measurements. The model encompassed eight sections of a powered roof support, a segment of a temporary support, and a fragment of the CW-4 heading. The distributions of velocity for the SST k-ω and SAS turbulence models were compared with the data from the in-situ measurements. The highest compatibility with the results of the flow velocity measurements was demonstrated in the case of the SAS model. The verified models were subsequently used in the process of simulating the results of sudden, local methane inflows from the goaf adjacent to the temporary support, as well as from underneath the shield of the fifth section. The simulation results were presented as a sequence of methane concentration distributions, on selected internal surfaces of the computational domain.
PL
Rozpatrywano zagadnienie propagacji metanu w końcowym odcinku ściany przewietrzanej w systemie na Y wywołanej przez nagłe dopływy od strony zrobów. Przeprowadzono wielowariantowe symulacje wykorzystując metodę objętości skończonej. W ramach weryfikacji użytych metod numerycznych przeprowadzono symulację stacjonarnego rozpływu metanu dla warunków odpowiadających pomiarom in-situ, w odniesieniu do końcowego odcinka ściany CW-4 z KWK Budryk. Przyjęto wymiary zgodne z danymi z pomiarów in-situ. Model składał się ośmiu sekcji obudowy zmechanizowanej, odcinka w obudowie doraźnej, oraz fragmentu chodnika CW-4. Porównano rozkłady prędkości dla modeli turbulencji k-ω SST i SAS z danymi z pomiarów “in-situ”. Najlepszą zgodność z wynikami pomiarów prędkości przepływu otrzymano dla modelu SAS. Zweryfikowane modele użyto do symulacji skutków nagłych dopływów metanu od strony zrobów obudowy doraźnej i spod osłony odzawałowej piątej sekcji. Wyniki symulacji przedstawiono w postaci sekwencji rozkładów stężeń metanu na wybranych przekrojach obszaru obliczeniowego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.