Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Effectiveness of Fast Fourier Transform implementations on GPU and CPU
EN
In this paper, we present the results of comparison of the effectiveness of selected variants of radix-2 Fast Fourier Transform (FFT) algorithms implemented on both Graphics (GPU) and Central (CPU) Processing Units. The considered algorithms differ in memory consumption and the arrangement of data-flow paths which affects the global memory coalescing and cache memory exploitation. The obtained results allow to indicate the variants of FFT algorithms which are best suited for GPU and CPU architectures, to confirm the advisability of GPU oriented calculations of FFT and to formulate a guideline for implementations of fast algorithms of various linear transforms.
XX
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki porównania efektywności wybranych wariantów algorytmów szybkiej transformaty Fouriera (FFT) typu radix-2 realizowanych zarówno dla procesorów graficznych (GPU) jak i typowych jednostek centralnych (CPU). Rozważane algorytmy różnią się zapotrzebowaniem pamięciowym oraz postaciami grafów przepływu danych, które mają wpływ na spójność wykorzystania pamięci globalnej oraz pamięci cache jednostek GPU i CPU. Uzyskane wyniki pozwalają na wskazanie wariantów algorytmów FFT, które są najlepiej dostosowane dla architektur GPU i CPU, pozwalają też potwierdzić celowość realizacji implementacji FFT zorientowanych na wykorzystanie jednostek GPU, a także sformułować ogólne wytyczne dla implementacji zorientowanych na wykorzystanie jednostek GPU algorytmów szybkich przekształceń liniowych.
EN
In this paper, we present a novel approach to calculation of discrete wavelet transform (DWT) on modern Graphics Processing Units (GPUs) with CUDA architecture which takes advantage of highly parallel lattice structure. The experimental results obtained for model signals show that the proposed approach allows to obtain several times acceleration compared with sequential calculations carried out on the CPU while taking into account not only time of calculations but also time required for data transfers.
XX
W artykule zaproponowano nowe podejście do obliczania dyskretnego przekształcenia falkowego (DWT) na nowoczesnych procesorach graficznych (GPUs) o architekturze CUDA oparte o wysoce równoległe struktury kratowe. Wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na sygnałach modelowych pokazują, że zaproponowane podejście daje możliwość uzyskania kilkukrotnego przyśpieszenia obliczeń w porównaniu do obliczeń sekwencyjnych na CPU, biorąc pod uwagę nie tylko czas obliczeń , ale również czasy przesyłu danych.
3
Content available remote Fast Parametrized Biorthogonal Transforms With Normalized Basis Vectors
EN
In this paper the authors propose a scheme for constructing fast parametrized biorthogonal transforms with normalized, i.e. of unit length, basis vectors. As a result the transformation with basis vectors distributed over the surface of hypersphere with unit radius is obtained where the basis vectors need not to be mutually orthogonal.
PL
W pracy zaproponowano schemat budowy szybkich parametryzowanych przekształceń biortogonalnych o znormalizowanych, tj. posiadających długości jednostkowe, wektorach bazowych. W rezultacie otrzymujemy przekształcenie o wektorach bazowych rozłożonych na powierzchni hipersfery o promieniu jednostkowym, przy czym wektory bazowe nie muszą być wzajemnie prostopadłe.
EN
It has been shown that application of assembly implementation of Streaming SIMD Extensions (SSE) shortens the time needed to apply filtration in twochannel filter bank by tenfold, comparing to non-optimized version, written in Microsoft Visual C++ 2010 Express, without assembler extensions. The implementation described in this paper can be applied to computation of Discrete Wavelet Transform on general-purpose processors.
EN
In this paper the authors show that fast parametrized biorthogonal transforms (FPBT) are well suited for adaptive generalized Wiener image filtering. Research results are obtained with a use of a new graphical user interface system for implementing various fast adaptive techniques, designed, implemented and published by the authors as a part of a project Innovative Economy Programme 2007-2013 „Platforma Informatyczna TEWI”.
6
Content available remote Fast parametrized biorthogonal transforms
EN
In this paper the authors propose the buildling scheme of fast parametrized biorthogonal transforms taking advantage of data-flow graphs for calculation of fast orthonormal transforms and two-point biorthogonal butterfly operators.
PL
W pracy zaproponowano schemat budowy szybkich parametryzowanych przekształce´n biortogonalnych oparty o diagramy przepływowe dla szybkich przekształce´n ortonormalnych i dwupunktowe biortogonalne operatory motylkowe.
7
Content available remote Nowy model macierzowy dwukanałowego banku biortogonalnych filtrów
PL
Zaproponowany nowy model macierzowy dwukanałowego banku filtrów biortogonalnych posiada szereg przewag w porównaniu ze znanym modelem macierzowym. Po pierwsze jest on symetryczny z dokładnością do cyklicznego przesunięcia, tzn. macierze etapu analizy i syntezy strukturalnie są identyczny z dokładnością do przesunięcia, co upraszcza implementację transformacji. Po drugie model jest istotnie prostszy, bowiem bazuje na uproszczonym warunku perfekcyjnej rekonstrukcji, który składa się z K - l równań łączących elementy odpowiedzi impulsowej tylko dwóch filtrów analizy, co ułatwia syntezę nowych transformacji falkowych, a w szczególności za pomocą metod sztucznej inteligencji. Po trzecie model ten jest uogólnieniem znanego modelu macierzowego dwukanałowego banku filtrów ortogonalnych z prostą zależnością pomiędzy macierzami etapu analizy i syntezy.
EN
The novel matrix model of synthesis and analysis stages of two-channel bank of biorthogonal filters of wavelet transform is presented. The proposed model is the generalization of the well known model of orthogonal filters. It is characterized by simple relation between the matrices of analysis and synthesis stages and the simplifled condition for perfect reconstruction. The matrices of analysis and synthesis stages for the novel model are structurally identical exact to the cyclic shift which simplifies the implementation of transform.
8
Content available remote Two-stage Fast Fourier and Hartley Transform of Real Data Sequence
EN
This paper presents a novel fast algorithm for computation of the discrete Fourier transform (DFT) of real-valued series. All internal computations of the derived algorithm are performed on real-valued data. Exactly the same structure, with minor adjustments at the last stage, can be applied to calculate Fast Hartley Transform. The algorithm is developed for implementation on pipeline processor.
PL
Referat prezentuje nowy algorytm do wyznaczania szybkiego przekształcenia Fouriera dla danych rzeczywistych, w którym, inaczej niż w znanych dotychczas rozwiązaniach, na każdym etapie obliczeń przetwarzane są jedynie dane o wartościach rzeczywistych. Modyfikacja ostatniego kroku algorytmu umożliwia wyznaczenie przekształcenia Hartleya. Algorytm jest przeznaczony do implementacji na procesorze potokowym.
9
Content available remote Fast neural networks learning techniques for signal compression
EN
In this paper the comparative study of two learning techniques of fast artificial neural networks with application to lossy signal compression is presented. The experimental results prove faster convergence and better final results for energy maximization technique. Moreover the artificial neural network approach gives significantly smaller errors of signal reconstruction than transforms with fixed basis functions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównawcze dwóch metod nauki sztucznych sieci neuronowych dla zadań stratnej kompresji sygnałów. Rezultaty badań dowiodły szybszej zbieżności i lepszych wyników końcowych dla metody maksymalizacji energii. Ponadto podejście oparte o sztuczne sieci neuronowe dawało znacząco mniejsze błędy rekonstrukcji sygnałów od przekształceń o stałych bazach.
10
Content available remote Lattice Structures for Synthesis and Implementation of Wavelet Transforms
EN
In this paper the novel lattice structure composed of homogeneous invertible two-point operations which are connected in regular and simple structure is proposed. Further on the pipeline scheme for implementation of such a structure is presented. It is proved with the orthogonal variant of the presented scheme that with respect to the computational complexity it is equivalent to the lifting technique. It means that the proposed scheme belongs to the class of the most effective algorithms for calculation of orthogonal wavelet transforms. The variant of the lattice structure with simplified two-point operations is also proposed. Finally the fundamentals of the synthesis of lattice structure coefficients with the aid of artificial neural networks and some aspects of lattice structures implementation on basic computational architectures are discussed.
11
Content available remote On Synthesis of 4-tap and 6-tap Reversible Wavelet Filters
EN
In this article we introduce a general approach for 4-tap and 6-tap orthogonal wavelet filter synthesis. The new approach is more general than Daubechies approach and can be used to synthesize computationally efficient wavelets for many applications. The new wavelets are obtained by imposing new conditions on wavelet filters. The resultant 4-tap and 6-tap wavelets are more computationally efficient than equivalent Daubechies 4 and Daubechies 6 wavelets and give comparable results in terms of signal compression.
PL
W artykule przedstawione zostało nowe podejście do budowy filtrów transformacji falkowej o długości 4 i 6. Nowe podejście jest bardziej ogólne w porównaniu do podejścia wykorzystanego przez Daubechies i prowadzi do uzyskania filtrów o mniejszej złożoności obliczeniowej. Nowe podejście polega na nałożeniu nowych, alternatywnych warunków na filtry przekształcenia falkowego.
EN
In this paper a novel, fast, two-stage algorithm of two-dimensional cosine transform, type II with homogeneous structure of both stages is proposed. The computational complexity of the algorithm is reduced by the application of tangent multipliers. The flow graph of the proposed algorithm is designed similarly to the structure of known, one-dimensional, homogeneous algorithms, in order to simplify the implementation.
PL
W artykule zaprezentowano nowy, szybki, dwuetapowy algorytm dwuwymiarowej transformaty cosinusowej II rodzaju o jednorodnej strukturze obu etapów. Złożoność obliczeniowa algorytmu została zredukowana dzięki zastosowaniu mnożników tangensowych. Graf przepływu algorytmu otrzymał postać zbliżoną do struktury znanych, jednowymiarowych, jednorodnych algorytmów, w celu uproszczenia implementacji.
EN
The main contribution of this article is the application of hybrid Fourier wavelet transform to data space reduction in clothing sales volume time series. We show that hybrid Fourier wavelet transform can be used to reduce the data space of abovementioned time series and gives promising results. The reduction of data space achieved using hybrid Fourier wavelet transform is advantageous when compared to Fourier and wavelet transforms.
14
Content available remote Fast adaptive algorithm for two-dimensional Fourier transform
EN
Fast adaptive algorithm for two-dimensional Fourier transform is presented. It enables automatic selection of time domain discretisation steps depending on the required accuracy of numerical calculation of signal spectrum. Errors of spectrum calculation can be estimated with help of the proposed formulas constructed in relative and absolute: maximum difference, mean square error and peak signal to noise ratio metrics. All calculations are performed in accordance with the structures of fast time decimated algorithms.
PL
Przedstawiono szybki algorytm adaptacyjnego obliczania dwuwymiarowego przekształcenia Fouriera, umożliwiający dobór kroków dyskretyzacji w zależności od żądanej dokładności numerycznego obliczenia widma, przy czym obliczenia realizowane są w oparciu o struktury szybkich algorytmów z przerzedzeniem w czasie. Ponadto zaproponowano wyrażenia oceny błędu obliczenia widma we względnych i bezwzględnych metrykach: maksymalnego odchylenia, błędu średniokwadratowego oraz szczytowego stosunku sygnału do szumu.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, mających na celu sprawdzenie, czy dyskretne przekształcenia zakładkowe Modulated Lapped Transform (MLT) oraz Lapped Orthogonal Transform (LOT), zastosowane do standardowego strumienia kompresji JPEG, wprowadzają mniejszą ilość zniekształceń blokowych, w porównaniu ze stosowaną obecnie transformatą kosinusową drugiego rodzaju. Badania przeprowadzono na zbiorach obrazów mammograficznych i naturalnych.
EN
In this paper one can find the results of experiments conducted in order to test, whether the discrete lapped orthogonal transforms MLT and LOT applied to standard JPEG compression scheme, introduce less blocking effect artefacts in comparison to the discrete cosine transform of type two (DCT-II). The study was performed on the basis of mammography and natural set of images.
PL
W pracy zbadano możliwości wykorzystania transformaty Fouriera-Mellina (FMT) w zagadnieniu kategoryzacji obiektów 3D na podstawie zdjęć 2D. Zaimplementowano oparty na FMT algorytm konstrukcji sygnatury obrazu i dokonano weryfikacji jego skuteczności na bazie 3280 obiektów zaprojektowanej specjalnie do badań kategoryzacji (ETH-80). Otrzymano rezultaty wskazujące na możliwość praktycznych zastosowań FMT w tej dziedzinie. Dodatkowo zbadano wpływ wyboru metody zapewniającej niezależność od translacji na skuteczność rozpoznawania obrazów poddanych przekształceniom na płaszczyźnie i w przestrzeni 3D.
EN
This paper investigates the possibilities of application of Fourier-Mellin Transform in the field of 3D objects categorization based on 2D pictures. The FMT-based algorithm of image signature construction was implemented and its effectiveness was verified in the test performed on the image database tailored specifically to categorization research (ETH-80). The obtained results indicate the possibilities of practical application of FMT to the investigated problem. Additionally, the influence of the method of obtaining translation invariance on the effectiveness of image recognition was tested in the case of planar and 3D transformations.
17
Content available remote Zastosowanie szybkiego przekształcenia Karhunena-Loeve'a do kompresji obrazów
PL
W niniejszym artykule przedstawiono przekształcenia liniowe wywodzące się z transformacji Karhunena-Loeve'a. Celem artykułu jest analiza ich skuteczności pod kątem zastosowania w kompresji sygnałów dwuwymiarowych. Zaproponowano algorytm kompresji obrazów wykorzystujący szybkie przekształcenie Karhunena-Loeve'a (FKLT).
EN
This paper describes linear transforms based on Karhunen--Loeve Transform. Main goal is to present efficiency of 2D compression algorithms using this transform. Image compression algorithm based on Fast Karhunen-Loeve Transform (FKLT) is proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.