Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łożyska ślizgowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ rodzaju zasilania i klasy oleju na nośność filmu olejowego. Pokazano równania rozkładu ciśnienia i temperatury oleju w szczelinach smarowych oraz równanie wysokości szczeliny smarowej. Są one uzupełniane równaniem modelu matematycznego oleju smarującego łożysko. Stwierdzono istotny wpływ lepkości η = η(T) na nośność filmu olejowego. Wpływ ten rośnie wraz ze wzrostem wartości mimośrodowości względnej ε, niewielki wpływ sposobu zasilania łożyska dla mimośrodowości ε ≤ 0,55.
EN
The paper presents the application of an unconventional method of manufacturing bearing sleeves as well as the carrying out of preliminary research in which the manufactured components were used on a real object. Additive manufacturing methods are increasingly being used, which leads to the rapid development of technologies and their applications. The MultiJet Printing technology was used in the research, which allows precise 3D printing of sleeves made of polymeric materials. The first part of the article deals with the selected manufacturing method and the preparation of a model. The study aimed at evaluating the usefulness of bearings manufactured using the 3D printing technology to support slow-speed rotors. The preliminary research described focuses on the study of operating parameters such as the moment of friction and the bearing node temperature as a function of rotational speed during operation. Experimental tests were carried out at low rotational speeds. This paper presents and determines the scope of the application of bearings manufactured using 3D printing technology.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie niekonwencjonalnej metody wytwarzania panwi łożysk wraz z przeprowadzeniem badań wstępnych z użyciem wykonanych elementów na obiekcie rzeczywistym. Metody wytwarzania addytywnego stosowane są na coraz większą skalę, co wiąże się ze znacznym rozwojem technologii i ich aplikacjami. Do badań wykorzystano technologię MultiJet Printing, pozwalającą na precyzyjny wydruk 3D panwi z materiałów polimerowych. Pierwsza część pracy poświęcona jest wybranej metodzie wytwarzania i przygotowaniu modelu. Celem pracy było określenie przydatności łożysk wykonanych technologią wydruku 3D do podparcia wolnoobrotowych wirników. Opisywane badania wstępne obejmują poznanie takich parametrów pracy jak moment tarcia oraz temperatura węzła łożyskowego w funkcji prędkości obrotowej podczas pracy. Część eksperymentalną przeprowadzono w warunkach niskich prędkości obrotowych. W niniejszej pracy przedstawiono i określono zakres zastosowań łożysk wytworzonych omawianą w artykule metodą wydruku 3D.
EN
The issue of excessive wear of shaft journals co-working with a rubber bearing has been unexplained so far. Premature and sometimes very intensive wear of ship sliding bearings in water conditions is the reason for carry out very expensive and more frequent than expected repairs. The authors (E. Piątkowska, W. Litwin) made an attempt to find a case that influences the value of this wear described in the paper “Attempt at Evaluating the Influence of Bending Stress on Shaft Wear Process in Water Lubricated Sliding Bearing with Rubber Bush” (TRIBOLOGY 1/2017). These studies, however, did not explain the dependency of the wear process but showed how to progress further to find the answer to the question about the effect of bending stress on shaft wear. The research is continued on a modified test stand, and their results are presented in this paper. The profilographometer was used to evaluate the wear of the journal shaft. To compare wear intensity, roughness profiles have been 'removed' from the journals both before and after co-operation. They were compared in terms of bending stresses and bending moments.
PL
Problematyka nadmiernego zużycia czopa wału współpracującego z gumową panwią łożyska ślizgowego jest jak dotąd niewyjaśniona. Przedwczesne, czasem bardzo intensywne zużycie okrętowych łożysk ślizgowych pracujących w środowisku wodnym staje się powodem przeprowadzania bardzo kosztownych i częstszych niż zakładano remontów. Autorzy (E. Piątkowska, W. Litwin) podjęli próbę znalezienia przyczyny wpływającej na wielkość tego zużycia opisaną w referacie: „Próba oceny wpływu naprężeń zginających na proces zużycia czopa w smarowanym wodą łożysku ślizgowym z gumową panwią” (TRIBOLOGIA, wydanie 1/2017 „Attempt at Evaluating the Influence of Bending Stress on Shaft Wear Process in Water Lubricated Sliding Bearing with Rubber Bush”). Badania te jednak nie wyjawiły zależności opisującej proces zużycia, ale wskazały, w jaki sposób należy kontynuować dalsze prace, aby znaleźć odpowiedź na postawione pytanie dotyczące wpływu naprężeń zginających na stopień zużycia czopa wału. Prace badawcze są kontynuowane na zmodyfikowanym stanowisku pomiarowym, a ich wyniki przedstawione zostały w niniejszym referacie. Do oceny stanu zużycia czopów wałów, które współpracowały z gumową panwią wykorzystano profilografometr. Dla porównania stopnia zużycia profile chropowatości zostały ‘zdjęte’ z czopów zarówno przed, jak i po współpracy. Porównywane były one pod względem naprężeń zginających, jak i momentów gnących.
4
Content available remote Stopowanie elektroiskrowe jako metoda poprawy jakości łożysk ślizgowych
PL
Przedstawiono wyniki analizy technologii nanoszenia powłok przeciwciernych na elementy łożysk ślizgowych. Zaproponowano kilka metod poprawy parametrów jakościowych łożyska z wykorzystaniem stopowania elektroiskrowego.
EN
Presented are the results of investigation of the process of application of antifriction layer on bushing working surface. Several suggestions on how to improve bushing quality parameters by means of the electroerosive alloying method are offered.
PL
Do określenia właściwości podczas rozruchu łożyska ślizgowego wymagana jest znajomość rozkładu odkształceń i naprężeń w strefie kontaktu czopa i panewki. Modelowanie zjawiska kontaktu czopa i panewki jest zagadnieniem złożonym. Do rozważań przyjęto model panewki rozciętej i nierozciętej w kierunku jej osi wzdłużnej. W budowie modeli teoretycznych rozkładu naprężeń kontaktowych uwzględniono właściwości zastosowanych materiałów jak moduł Younga i liczbę Poissona. We wnioskach przedstawiono przyczyny rozbieżności dla uzyskanych wyników badań.
EN
In order to describe properties during a slide bearing start up we need to know the distribution of deformations and stress in the contact area between a journal and a bushing. To model the phenomenon when a journal is in the contact with a bushing is a complicated process. The author takes into account a model of a bushing which is cut and uncut towards its longitudinal axis direction. To design theoretical models for the distribution of contact stress Young’s modulus and Poisson’s number are accepted. Conclusions show reasons for divergences between study results.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości łożysk ślizgowych stosowanych w olejowych pompach zębatych silników lotniczych. Parametry pracy łożyska obliczono przyjmując do badań adiabatyczny model filmu olejowego. Charakterystyki statyczne wyznaczono przyjmując jako wielkości wynikowe: maksymalne ciśnienie, maksymalną temperaturę, oraz minimalną wysokość filmu olejowego. Dla badanego łożyska określono również obszar rozwiązań dopuszczalnych.
EN
The paper presents results of research into the properties of slide bearings used in gear oil pump of aircraft engines. Bearing operating parameters were calculated taking into consideration for tests the adiabatic model of the oil film. Static characteristics were determined by assuming the following as the output quantities: maximum pressure and temperature in the oil film and minimum height of the oil film. The scope of feasible solutions were also determined for the tested bearing.
EN
A static friction during a slide bearing’s start-up appears to be a complicated process. To deal with the phenomenon, the author uses a molecular-mechanical theory of friction. This paper reports the results that show the influence of a surface geometric structure of a journal on a static friction coefficient, a frictional moment and tangential stresses on a bushing surface. In analysis of results, it can be noticed that machining selection and the accuracy of a journal surface have the significant impact on bearing system during its start-up.
PL
Zjawisko tarcia spoczynkowego podczas rozruchu łożysk ślizgowych jest procesem złożonym. Do analizy zjawisk przyjęto molekularno-mechaniczną teorię tarcia. W pracy przedstawiono wyniki badań opisujące wpływ struktury geometrycznej powierzchni czopa na współczynnik tarcia spoczynkowego, moment tarcia i naprężenia styczne na powierzchni panewki. W analizie wyników badań wykazano, że rodzaj i dokładność obróbki powierzchni czopa w istotny sposób wpływa na właściwości węzła łożyskowego podczas jego rozruchu.
PL
W pracy przedstawiono założenia, koncepcję oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące projektowanego i budowanego zasilacza hydraulicznego, podającego czynnik smarny do łożysk ślizgowych na stanowisku badawczym dynamiki wirników. Przed zastosowaniem zasilacza na stanowisku badawczym przeprowadzono badania mające na celu wyznaczenie charakterystyki pracy urządzenia.
EN
The paper presents assumptions, concept and the most important issues concerning designed and built hydraulic feeder, that gives a lubricant to slide bearings on the research stand of rotor dynamics. Before applying the feeder on the stand, tests of the unit were conducted in order to determine its working characteristics.
EN
The paper presents a possibility of determining (assessing) operation of sliding bearings with multilayer bushings in crank-piston mechanisms of diesel engines. Properties of load and wear, particularly fatigue and abrasive, are characterized in general. Acoustic emission as a diagnostic signal was proved to be useful for detection of the wear of sliding and barrier layers. Results of measurements of acoustic emission parameters, made with AMSY-5, the 12-channel system, manufactured by Vallen GmbH are presented herein. The measurements include such parameters as: the number of discrete emissions determined by counts of EA events, the effective value (RMS), the number and also the rate per unit of time of oscillating above the threshold level (the number of exceeding the threshold level), amplitude of discrete emission signal, rise time, duration time and damping time of discrete emission, power (energy unit) of discrete emission signal. The usefulness of acoustic emission (AE) application as a diagnostic signal for detection of micro-damage in sliding and barrier layers of bearings in crank-piston mechanisms of diesel engines was confirmed.
EN
The results of research into influence of chemical composition on structure and tribological properties of copper-based composites intended for slide bearings are presented in this paper. The study was focused on copper alloys with lubricating phase particles in form of graphite, tungsten disulphide (WS2), molybdenum disulphide (MoS2) and glassy carbon. The metallic matrix of composite materials was composed of alloys from Cu-Sn-Zn system. The mass content of lubricating phase particles was from 5 to 20%. The process of production of subject materials included the processes conducted with full or partial contribution of liquid phase and it was conducted by two methods. Both the method of classic powder metallurgy and stir casting method were used for the production of composites. Lubricating phase particles heated to the temperature of 200°C were introduced to liquid metal bath and then the process of stirring and casting to moulds was performed. In case of production of composites by powder metallurgy, the process included mixing of bronze powders and lubricating phase particles, and then their consolidation. Sintering process was conducted in temperature between 750-800°C. The produced materials were tested in terms of microstructure and tribological properties with the CSM Instruments tribometer.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań dotyczące wpływu składu chemicznego na strukturę oraz właściwości tribologiczne materiałów kompozytowych na osnowie miedzi przeznaczonych na łożyska ślizgowe. Przedmiot badań stanowiły stopy miedzi z udziałem cząstek faz smarnych w postaci grafitu, dwusiarczku wolframu (WS2)), dwusiarczku molibdenu (M0S2) oraz węgla szklistego. Metaliczną osnowę materiałów kompozytowych stanowiły stopy z układu Cu-Sn-Zn. Udział masowy cząstek faz smarnych wynosił od 5 do 20%. Proces wytwarzania badanych materiałów obejmował procesy przebiegające z całkowitym oraz częściowym udziałem fazy ciekłej i przebiegał dwutorowo. Do wytwarzania kompozytów zastosowano zarówno metodę klasycznej metalurgii proszków, jak i metodę topienia i odlewania z jednoczesnym mieszaniem tzw. stir casting. Do ciekłej kąpieli metalicznej wprowadzono podgrzane do temperatury 200°C cząstki faz smarnych a następnie realizowano proces mieszania i odlewania do form. W przypadku otrzymywania kompozytów na drodze metalurgii proszków proces obejmował mieszanie proszków brązu oraz cząstek faz smarnych, a następnie ich konsolidację. Proces spiekania prowadzono w temperaturze z zakresu 750+800°C. Wytworzone stopy poddano badaniom mikrostruktury oraz oceny właściwości tribologicznych na tribometrze CSM Instruments.
EN
The paper presents results of the studies into influence of individual particles of lubricating phase on microstructure and tribological properties of copper based composite materials for slide bearings. The studied material was composed of copper alloys with lubricating phase particles, e.g. in a form of graphite and glassy carbon. The metallic matrix of composite materials consisted of Cu-Sn type alloys. Production of the examined materials included processes with complete or partial participation of liquid phase and was conducted in two ways. In production of composites both classical powder metallurgy technology was applied and a method of melting with simultaneous mechanical stirring in liquid state (stir casting). Particles of lubricating phases were heated up to the temperature of 200°C and introduced into a liquid metal and then stirring process at constant rate of 1500 rpm rotational speed was applied. To improve wettability of graphite and glassy carbon particles titanium was introduced into the metallic matrix. In production of the composites by powder metallurgy methods the process consisted of mixing of bronze powders and particles of non-metallic phases and then their consolidation. Both quantitative and qualitative structure analysis of the produced composites was performed. Also through evaluation of tribological properties (friction coefficient, wear) with CSM Instruments high temperature tribometer THT was conducted.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań dotyczące wpływu poszczególnych cząstek faz smarnych na mikrostrukturę oraz właściwości tribołogiczne materiałów kompozytowych na osnowie miedzi przeznaczonych na łożyska ślizgowe. Przedmiot badań stanowiły stopy miedzi z udziałem cząstek faz smarnych m.in. w postaci: grafitu oraz węgla szklistego. Metaliczną osnowę materiałów kompozytowych stanowiły stopy z układu Cu-Sn Proces wytwarzania badanych materiałów obejmował procesy przebiegające z całkowitym oraz częściowym udziałem fazy ciekłej i przebiegał dwutorowo. Do wytwarzania kompozytów zastosowano zarówno metodę klasycznej metalurgii proszków, jak i metodę topienia z jednoczesnym mieszaniem mechanicznym w stanie ciekłym (stir casting). Do ciekłego metalu wprowadzono podgrzane do temperatury 200°C cząstki faz smarnych, a następnie prowadzono proces mieszania stosując stałą prędkość obrotową na poziomie 1500 obr/min. W celu poprawy zwilżalności cząstek grafitu i węgla szklistego do osnowy metalicznej wprowadzono tytan. W przypadku otrzymywania kompozytów na drodze metalurgii proszków proces obejmował mieszanie proszków brązu oraz cząstek faz niemetalicznych, a następnie ich konsolidację. Wytworzone materiały kompozytowe poddano analizie struk- tury zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Dokonano również szczegółowej oceny właściwości tribologicznych (współczynnik tarcia, zużycie) przy wykorzystaniu tribometru wysokotemperaturowego THT firmy CSM Instruments.
EN
Multilobe journal bearings with three operating lobes with cylindrical profiles and separated by oil grooves are applied in different types of rotating machinery. The design of 3-lobe journal bearings in relation to the number of lobes and oil grooves affects bearing static characteristics. This paper describes the results of the calculations of static characteristics of 3-lobe cylindrical journal bearings in relation to the different angular widths of oil grooves. The bases for the static characteristics are the oil film pressure, temperature, and viscosity distributions. The iterative solution of oil film geometry, Reynolds, energy, and viscosity equations are used to determine the required distributions and the load capacity of bearings. Laminar, adiabatic oil film, and the static equilibrium position of journal were assumed.
PL
Układy łożyskowe maszyn wirnikowych charakteryzują się stosowaniem łożysk wielopowierzchniowych [L. 1–8]. Konstrukcja łożyska, w tym liczba powierzchni roboczych, rowków smarowych i ich szerokość kątowa wpływają na jego charakterystyki statyczne i dynamiczne. Charakterystyki statyczne obejmują rozkłady ciśnienia, temperatury, lepkości filmu smarowego, minimalną grubość, maksymalną temperaturę i ciśnienie w filmie smarowym, przepływ środka smarowego oraz straty tarcia. Program obliczeniowy charakterystyk łożyska umożliwia wyznaczenie charakterystyk statycznych łożyska, m.in. wpływ wielkości rowków smarowych na charakterystyki łożyska. Przedstawiono wyniki badań teoretycznych wpływu kątowej szerokości rowka smarowego na charakterystyki statyczne 3-powierzchniowego, cylindrycznego łożyska ślizgowego. Równania Reynoldsa, energii i lepkości rozwiązano metodą różnic skończonych, zakładając laminarny, adiabatyczny przepływ środka smarowego w łożysku o skończonej długości oraz statyczne położenie równowagi czopa.
EN
This research work describes a method for the determination of the static friction factor in slide bearings. To determine tangential stresses distribution in a real area of a contact the author uses a molecular-mechanical theory of friction. In this theory, the total frictional force is equal to the sum of system of forces: molecular and material resistance to the deformation of bodies' surface coating. To design a model the following assumptions are accepted: a journal surface is rough, and a bushing surface is perfectly smooth. The results are represented in the form of graph which shows an influence of the contact angle of a journal surface and a bushing on a load, a frictional moment, tangential stresses, and a friction coefficient.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika tarcia spoczynkowego w łożyskach ślizgowych. Do określenia rozkładu naprężeń stycznych w rzeczywistym obszarze styku przyjęto molekularno-mechaniczną teorię tarcia. W teorii tej całkowita siła tarcia jest równa sumie sił składowych: molekularnej i odporności materiałów na deformowanie warstwy powierzchniowej ciał. W budowie modelu przyjęto m.in. założenia: powierzchnia czopa jest chropowata, natomiast powierzchnia panewki jest idealnie gładka. Wyniki obliczeń, wpływ kąta kontaktu powierzchni czopa i panewki na obciążenie, moment tarcia, naprężenia styczne, współczynnik tarcia przedstawiono w formie wykresów.
PL
W pracy omówiono problematykę związaną ze wstępnym doborem geometrii filmu olejowego oraz z określaniem obszaru rozwiązań dopuszczalnych hydrodynamicznych łożysk ślizgowych. W pierwszej części pracy przedstawiono ograniczenia, jakim podlegają parametry pracy łożyska. Dalej omówiono zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi i wynikowymi opisującymi właściwości łożyska. Do opracowanej metody obliczania zbudowano charakterystyki statyczne łożyska. Obszar rozwiązań dopuszczalnych opisano dla zadanego położenia czopa przez bezwymiarowe obciążenie i liczbę Vogelpohla.
EN
This research work deals with the initial choice of oil film geometry as well as describes the area of feasible solutions for hydrodynamic slide bearings. The first part of the thesis discusses limitations in bearing operation parameters. Further, dependences between input and resultant values are presented. Static characteristics of a bearing are accepted for the design calculation method. The area of feasible solution is described for a given journal position using dimensionless load and Vogelpohl number.
15
PL
Artykuł prezentuje możliwości prowadzenia diagnostyki eksploatacyjnej online silników elektrycznych przy wykorzystaniu pomiaru i analizy drgań względnych wałów wirujących. Zawarto w nim metodologię pomiaru, schemat układu pomiarowego, rodzaje stosowanych czujników i przetworników sygnału drganiowego. Opisano zasady, którymi należy kierować się przy doborze miejsca instalacji aparatury pomiarowej oraz sposobu jej montażu. Wskazano możliwe źródła zakłóceń, mogących prowadzić do wystąpienia istotnych błędów realizowanego pomiaru sygnału drganiowego. Za przykład posłużył napęd ułożyskowany ślizgowo, pracujący w jednej z polskich cementowni. W pracy zaprezentowano możliwości diagnostyczne w ruchu ciągłym maszyn elektrycznych, po dokonaniu analizy trajektorii ruchu środka czopa wału wirnika, rozkładu pomiarów drgań względnych w funkcji trendu oraz widma występujących drgań względnych.
EN
The possibilities for the on-line operational diagnostic testing of electrical motors with the use of measurement and analysis of relative vibrations of rotating shafts have been presented in the article. In the article the following have been included: the methodology of measurement, the outline of the measurement system, types of the applied sensors and vibration signal transducers. The rules have been described which should be followed while selecting the spot where the measurement equipment is to be installed as well as the assembly method. Possible sources of interferences, which can cause serious failures of the performed measurement of the vibration signal, have been indicated. An engine made on sliding bearings and applied in one of Polish cement plants served as an example. The diagnostic possibilities in a continuous operation of electric machines have been presented in the study after performing the analysis of the trajectory of the rotor shaft motion, distribution of measurements of relative vibrations in the trend function and the spectrum of the occurring relative vibrations.
16
Content available Active rotor vibration control
EN
The article deals with the analysis of active vibration control of a rotor which is supported by journal bearings. The oil fi lm between the journal and bushing induces the rotor instability, which causes rotor vibrations if rotational speed is greater than a threshold of system stability. This phenomenon is very important for high-speed rotational machines for which restricts the operational range of the rotational speed. Therefore increasing the rotor stability threshold is very important for preventing rotor vibrations. The rotor instability results in lateral vibrations which do not conform to the forces of the unbalanced masses or other external forces. The frequency of the lateral vibration is slightly less than half of the rotational frequency. The main result of the article is the analytical determination of the infl uence of the setting of the PD type controller on the threshold of stability.
PL
Artykuł omawia analizę aktywnego sterowania drganiami wirnika podpartego łożyskami ślizgowymi. Film olejowy w szczelinie pomiędzy czopem i panwią łożyska wywołuje niestabilność wirnika, co dla prędkości obrotowej większej od progu stabilności systemu powoduje jego drgania. Zjawisko to jest bardzo ważne dla maszyn o wysokich prędkościach obrotowych, ponieważ ogranicza zakres prędkości roboczych. Dlatego podwyższenie progu stabilności wirnika jest bardzo znaczące dla zapobiegania drgań wirnika. Niestabilność wirnika przejawia się drganiami poprzecznymi, które nie są w zgodzie z siłami niewyważenia oraz pozostałymi siłami zewnętrznymi. Częstotliwość tych drgań poprzecznych jest nieco mniejsza niż połowa częstotliwości obrotowej wirnika. Podstawowym wkładem artykułu jest analityczne pokazanie wpływu regulatora PD na próg stabilności wirnika.
PL
W praktyce przemysłowej do wytwarzania elementów środków transportowych o złożonych kształtach i wysokiej wytrzymałości wykorzystuje się coraz częściej technologię spiekową. Łożyska ze spieków proszku metali posiadają mikroporowatą, kapilarną strukturę nasączoną olejem oddawanym do szczeliny ślizgowej w trakcie pracy wałka, co skutkuje eliminacją układów smarowania i uproszczeniem konstrukcji. Na próbkach z materiałów spiekanych z proszków typu Distaloy Cu wykonano badania własności wytrzymałościowych i plastycznych. Badania miały na celu określenie zależności zachodzących pomiędzy porowatością i odkształceniem zastępczym oraz własnościami mechanicznymi materiału poddanego odkształceniu plastycznemu na zimno.
EN
In industrial practice, the manufacture of components of vehicles with complex shapes and high strength are used increasingly sinter technology. Bearings, sintered metal powder are micro-porous, capillary structure oiled brought into the sliding slot in the shaft during operation, so that it is possible to eliminate the lubrication system to simplify the structure. For samples of materials from powders sintered Cu Distaloy tests were performed strength and plastic properties of these tests was to determine the relation between porosity and strain replacement and mechanical properties of the material subjected to plastic deformation in the cold.
19
Content available remote The effect of helical groove geometry on journal abrasive wear
EN
The article presents an experimental study of slide bearings operating in lubricant contaminated by Al2O3 abrasive particles. The aim of this work was the comparison of wear resistance of slide bearings with different surface geometry on the journal. It was found that helical groove on the journal significantly reduced wear of sliding pairs. The results of experiments showed that groove cross section area and helical groove lead affected abrasive wear. Valuable results concerning the sleeve wear reduction were obtained with respect to bearings with textured journals.
PL
W artykule autor przedstawia wyniki obliczeń numerycznych rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego, siły nośnej, siły tarcia i współczynnika tarcia w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego, smarowanego ferrocieczą o różnym stężeniu cząstek magnetycznych dla przyjętych trzech różnych bezwymiarowych długości łożyska. W analityczno-numerycznym modelu przyjęto równania typu Reynoldsa, wyprowadzone z równań pędu i ciągłości strugi dla przepływu laminarnego, ustalonego i izotermicznego oraz lepkosprężysty model cieczy smarującej typu Rivlina-Ericksena. Przyjęto również, iż lepkość dynamiczna zależy głównie od pola magnetycznego. Równanie typu Reynoldsa, na podstawie którego można wyznaczyć rozkłady ciśnienia hydrodynamicznego, rozwiązano numerycznie przy wykorzystaniu programu Mathcad 14 Professional. Wykorzystując te obliczenia, wyznaczono wartości siły nośnej i tarcia oraz współczynnika tarcia, które przedstawiono w formie wykresów.
EN
In this paper author presents the results of numerical calculations of pressure distribution, load carrying capacities, friction forces and coefficient of friction in the rift of ferrofluid-lubricated slide bearing with different length for different concentrations of magnetic particles. Reynolds-type equation has been derived from the equations of momentum and continuity of the stream for laminar, steady and isothermal flow so viscoelastic model Rivlin-Ericksen type of lubricant has been adopted. It has been adopted also that the dynamic viscosity depends generally on the magnetic field. Reynolds-type equation by which the hydrodynamic pressure distributions can be determined has been solved numerically using program - Mathcad 14 Professional. On the base of these calculations has been designated values of the friction forces and coefficient of friction, which is presented in the form of graphs.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.