Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zatłaczanie gazu w procesach wspomagania wydobycia ropy (z ang. enhanced oil recovery – EOR) wiąże się z wystąpieniem niekorzystnego współczynnika mobilności, co często prowadzi do destabilizacji frontu wypierania, tworzenia się języków gazowych i przedwczesnego przebicia zatłaczanego płynu do odwiertów wydobywczych. Jedną z ciekawszych metod, która pozwala na skuteczną kontrolę mobilności gazu, jest naprzemienne zatłaczanie wody i gazu (z ang. water alternating gas – WAG). Łączy ona zalety większej skuteczności wolumetrycznego wypierania ropy (w skali makro) przy zatłaczaniu wody oraz lepszej efektywności wypierania ropy gazem w skali porowej. Największe krajowe nagromadzenia ropy naftowej zlokalizowane są w formacjach węglanowych, które posiadają cechy problematyczne dla procesów EOR, tj. silną heterogeniczność oraz szczelinowatość. Doświadczenia złożowe wskazują, że w takich przypadkach konwencjonalny proces WAG może nie być wystarczający, aby przeciwdziałać niekorzystnym, z punktu widzenia efektywności wypierania ropy, zjawiskom zachodzącym podczas przepływu zatłaczanych płynów. W celu wzmocnienia efektywności procesu WAG stosowane są odpowiednie środki chemiczne, pozwalające na wytworzenie piany, która znacząco ogranicza mobilność gazu i wyrównuje prędkość przepływu między matrycą skalną i systemem szczelin. System pianowy pozwala skierować przepływ zatłaczanych płynów poza strefy o zwiększonej przepuszczalności, zwiększając tym samym skuteczność wypierania ropy w matrycy skalnej. W artykule, który ma charakter przeglądowy, wyczerpująco przedstawiono założenia teoretyczne procesu naprzemiennego zatłaczania wody i gazu wspomaganego pianą (z ang. foam-assisted WAG – FAWAG) oraz jego pozycję na tle pozostałych wariantów metody WAG. Omówiono zastosowanie piany w EOR, scharakteryzowano szczegółowo właściwości piany oraz przedstawiono zagadnienia jej stabilności w ośrodku porowatym. Przybliżono również kwestie mechanizmów odpowiedzialnych za generację piany w ośrodku porowatym. Na koniec krótko scharakteryzowano środki chemiczne stosowane w procesach EOR oraz podano przykłady zastosowań metody FAWAG w skali złożowej.
EN
Gas injection in enhanced oil recovery (EOR) processes is associated with the occurrence of an unfavourable mobility factor. It often leads to the destabilisation of displacement front, viscous fingering and the early breakthrough of the injected fluids into extraction wells. One of the most interesting methods for effective controlling of gas mobility is water alternating gas injection (WAG). It combines the advantages of increased volumetric sweep efficiency (macro-scale) by water injection and improved efficiency of pore-scale oil displacement by gas injection. The largest domestic crude oil accumulations are located in carbonate formations which represent problematic features for EOR processes such as strong heterogeneity and fracturing. Field experience shows that in such cases a conventional WAG process may not be capable to counteract unfavourable (for displacement efficiency) phenomena occurring during the flow of injected fluids. Therefore, suitable chemicals are used to produce foam to enhance the WAG process efficiency. It significantly reduces the mobility of gas and equalises the flow velocity between the rock matrix and fractures. The foam system allows the flow of injected fluids to be directed out of the permeable zones, thus increasing the effectiveness of oil displacement in the rock matrix. In this review paper, detailed principles of the Foam Assisted WAG (FAWAG) process as well as its position among other WAG variants are presented. The application of foam is discussed. The properties of the foam are characterised in detail, and the issues of its stability in the porous medium are presented. The mechanisms responsible for the foam formation in a porous medium are also discussed. Finally, the chemical agents used in EOR processes are briefly characterised, and the examples of FAWAG reservoir scale implementation are presented.
EN
The article presents the problem of foaming in liquids in the potato starch production process. The influence of foaming formed in process lines on the maintenance of proper production parameters, as well as on the operation of equipment used in the process is discussed. Foam formed in liquids has a negative impact on the process and requires elimination. The paper discusses methods of foam elimination or ways of limiting the intensity of foam formation. Additionally, benefits of limiting foam formation influencing the stabilization of liquid flow in industrial installations, their influence on the elimination of errors and inaccuracy of liquid flow parameters measurements are presented. Also, the paper analyzes the ways of reducing liquid flow disturbances in systems requiring uniform inflow to devices and apparatuses in the process lines. Simplifying hydraulic systems by eliminating additional elements, such as stabilizing tanks, as well as discarding or limiting the use of chemical anti-foaming agents are also discussed.
PL
W artykule omówiono problem tworzenia piany w cieczach w procesie produkcji skrobi ziemniaczanej. Przedstawiono wpływ tworzącej się piany w węzłach technologicznych na utrzymanie właściwych parametrów produkcji, jak rownież na pracę urządzeń wykorzystywanych w procesie. Tworząca się w cieczach piana ma negatywny wpływ na prowadzony proces i wymaga likwidacji. Omówiono metody likwidacji piany oraz sposoby ograniczenia intensywności jej powstawania. Dodatkowo przedstawiono korzyści wynikające z ograniczenia tworzenia piany wpływające na stabilizację przepływu cieczy w instalacjach przemysłowych, ich wpływ na eliminację błędow i niedokładności pomiarów parametrów przepływu cieczy. Przeanalizowano ograniczenie zaburzeń przepływu cieczy w układach wymagających jednostajnego napływu do urządzeń i aparatów w ciągu procesowym. Przeanalizowano uproszczenie instalacji hydraulicznych związane z rezygnacją z dodatkowych elementów np. zbiorników stabilizujących, jak również rezygnację lub ograniczenie stosowania chemicznych środków antypieniących.
EN
In this study, novel polyacrylonitrile/polystyrene (PAN/PS) blend has been prepared and reinforced with carbon nanoparticle to form polyacrylonitrile/polystyrene/carbon nanoparticle (PAN/PS/CNP) nanocomposite foam. Acid-functional carbon nanoparticle (0.1-3 wt.%) was used as nano-reinforcement for PAN/PS blend matrix. 2’-azobisisobutyronitrile was employed as foaming agent. The PAN/PS/CNP nanocomposite foams have been tested for structure, morphology, mechanical properties, thermal stability, non-flammability, water uptake, and toxic ion removal. Field-emission scanning electron microscopy and transmission electron microscopy exposed unique nanocellular morphology owing to physical interaction between the matrix and functional CNP. PAN/PS/CNP 0.1 Foam with 0.1 wt.% nanofiller had compression strength, modulus, and foam density of 41.8 MPa, 22.3 GPa, and 0.9 mgcm−3, respectively. Nanofiller loading of 3wt.% (PAN/PS/CNP 3 Foam) considerably enhanced the compression strength, modulus, and foam density as 68.2 MPa, 37.7 GPa, and 1.9 mgcm−3, respectively. CNP reinforcement also enhanced the initial weight loss and maximum decomposition temperature of PAN/PS/CNP 3 Foam to 541 and 574 ºC, relative to neat foam (T0 = 411 ºC; T10 = 459 ºC). Nanocomposite foams have also shown excellent flame retardancy as V-0 rating and high char yield of up to 57% were attained. Due to hydrophilic nature of functional carbon nanoparticle, water absorption capacity of 3 wt.% nanocomposite foam was 30% higher than that of pristine foam. Moreover, novel foams were also tested for the removal of toxic Pb2+ ions. PAN/PS/CNP 3 Foam has shown much higher ion removal capacity (166 mg/g) and efficiency (99 %) than that of PAN/PS foam having removal capacity and efficiency of 90 mg/g and 45 %, respectively.
PL
Porównano metody badań wytrzymałości na ściskanie według norm EN ISO 3386-1, EN 826 oraz CEN/TS 16354 dla wyrobów budowlanych z piany polietylenowej stosowanych jako izolacja pod posadzki i podłogi pływające z laminatów, drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Celem było wykazanie różnic oraz dobranie właściwych parametrów badania takich jak: wielkość próbki, warstwowanie, rodzaj płyty nośnej i naciskowej oraz szybkość odkształcania.
EN
The compressive strength test methods were compared according to the standards EN ISO 3386-1, EN 826 and CEN/TS 16354 for construction products made of polyethylene foam used as insulation under floors and floating floors made of laminates, wood and wood-like materials. The aim was to indication of differences and choose the right test parameters such as sample size, layering, type of pressure plate and test speed.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań, których celem była ocena możliwości wykorzystania analizatora optycznego do badania stabilności piany uzyskiwanej z piwa. Urządzenie umożliwia pozyskanie wyników o grubości uzyskiwanej warstwy, procesie jej opadania jak również innych parametrów charakteryzujących pianę. Wadą metody jest pośrednio uzyskiwana wartość grubości warstwy piany i konieczność umieszczania małej próbki w naczyniu pomiarowym.
EN
The article shows the methodology and research results, the aim of which was to assess the possibility of using an optical analyzer to study the stability of foam obtained from beer. The device allows obtaining results about the thickness of the obtained layer, the process of its falling as well as other parameters characterizing the foam. The disadvantage of the method is indirectly obtained value of the thickness of the foam layer and the necessity of placing a small sample in the measuring vessel.
6
PL
Praca ma charakter analityczno-koncepcyjny. Na podstawie przeglądu literatury, badań własnych oraz obserwacji procesów przemysłowych przeanalizowano warunki mycia instalacji przemysłowych metodą CIP. Celem pracy była identyfikacja ograniczeń tej metody mycia, skutków energetycznych i środowiskowych oraz możliwości uaktywnienia mycia metodą CIP poprzez zastosowanie metod hybrydowych takich jak: oddziaływanie kawitacji ultradźwiękowej, barbotażu, piany oraz wkładek-korków przepływowych.
EN
This work presents an analytically-conceptual character. On the basis of literature survey, our own research and industrial process observation, CIP cleaning conditions of industrial lines were analyzed. The aim of this study was to identify limitations of this washing method, energy and environmental effects and the possibility of activating CIP washing using hybrid methods such as ultrasonic cavitation, bubbling, foam and inserts-flow caps.
7
Content available remote Badania plastyfikatorów stosowanych w drążeniu tuneli tarczami typu EPB
PL
Bezpieczeństwo robót tarczami zmechanizowanymi wiąże się z nowymi metodami sposobu podparcia przodka tunelu np. zawiesiną iłową (tarcze zawiesinowe) lub uplastycznionym gruntem w komorze roboczej (tarcze EPB). W tarczach typu EPB stosuje się odpowiednie plastyfikatory (piany, polimery, zawiesina iłowa), które zmieniają grunt w plastyczną masę o odpowiednich cechach. Przed uruchomieniem tarczy zaleca się wykonać serię badań laboratoryjnych, takich jak: badanie półokresu życia piany; konsystencji urobku; przepuszczalności; zużycia narzędzi skrawających oraz symulację transportu urobku za pomocą przenośnika ślimakowego. W artykule opisano sposób prowadzenia tych badań.
EN
Safety of the works with TBMs depends on new methods of controlling of the face stability using slurry (slurry shields) or conditioned soil in working chamber (EPB shields). In EPB shields foams, polymers and bentonite slurry as a conditioning agents are used. The use of agents that change the mechanical and hydraulic behaviour of a soil into a plastic paste. Before the TBM launch, it is recommended to carry out a series of following laboratory tests: the half-life of foam test, standard slump tests, permeability test, wear test and simulation of the ground extraction by a screw conveyor. All this test are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie piany na bazie surowców mineralnych – spienionego inhibitora górniczego SIG-1 jako środka obniżającego skłonność węgla do samozapalania poprzez dezaktywację jego powierzchni, czyli w znacznym stopniu wydłużającego okres inkubacji pożaru. Przedstawiono również modułowy mieszalnik MP – zespół urządzeń służący do wytworzenia i podawania spienionego inhibitora górniczego SIG-1 do miejsca zastosowania.
PL
W artykule zaprezentowano istotę mycia pianowego stosowanego w przetwórstwie spożywczym. Przeanalizowano wpływ udziału poszczególnych faz piany na jej jakość i efekty mycia oraz zaprezentowano analizę techniczną myjek pianowych. Analizie poddano 11 urządzeń dostępnych na rynku. Usystematyzowano je ze względu na mobilność wytwornicy. Porównano je pod względem ciśnień, wydajności i temperatury.
EN
The work presents the essence of the foam cleaning employed in the food industry. Influence of share of individual foam phases on quality and cleaning efficiency were analyzed. A technical analysis of foam cleaner was presented, too. Eleven commercially available equipments were analyzed. They were systematized due of the mobility of generating element. The work pressures, productivity, temperature of cleaning solutions and their size were compared.
PL
Badano właściwości pian wytwarzanych z wodnych roztworów chlorku cetylopirydyniowego, stabilizowanych alkoholami tłuszczowymi. Skład roztworów był zbliżony do składu roztworów pianotwórczych środków gaśniczych pod względem rodzaju składników i ich zawartości. Każdy roztwór zawierał surfaktant (chlorek cetylopirydyniowy), rozpuszczalnik organiczny, stabilizator piany oraz wodę. Badano wpływ rodzaju rozpuszczalnika oraz stabilizatora piany na zdolność pianotwórczą oraz trwałość piany. W charakterze rozpuszczalników stosowano butoksyetanol, eter dietylowy glikolu dietylenowego i eter butylowy glikolu dietylenowego. Piany stabilizowano undekanolem, dodekanolem, heksadekanolem i handlową mieszaniną dodekanolu i tetradekanolu. Doświadczalnie określono optymalny dla badanego surfaktantu rozpuszczalnik i stabilizator piany. Oceniono przydatność chlorku cetylopirydyniowego jako bazowego surfaktantu w koncentratach pianotwórczych stosowanych w działaniach ratowniczych.
EN
Aq. soln. of cetylpyridinium chloride (6 g/L) was dild. With BuOCH2CH2OH, EtOCH2CH2OEt or (BuOCH2CH2)2O, stabilized by addn. of C11H23OH, C12H25OH, C16H33OH or a com. mixt. of C12H25OH and C14H29OH and studied for foaming ability and foam stability at room temp. The highest expansion ratio (11.1) and foam half-life time (20.2 min) was achieved when C11H23OH was used as solvent and EtOCH2CH2OEt used as stabilizer.
11
Content available remote Polyurethane – alternative to mineral wool and polystyrene
EN
Polyurethane was discovered in 1937. It is a common name for material which can be hidden under many forms, such as, rigid foam, flexible foam, coatings, sealants, adhesives and elastomers. The main constituents are isocyanate and polyol. Depending on the components and proportions it can have different properties. Polyurethane is widely used in industry and has a variety of uses in everyday life. Rigid foam is used in building construction as a thermal insulation. It is produced by the so-called polyurethane system. This material is light and durable. Besides, it has closed-cell structure and a low thermal conductivity.
PL
Poliuretan został wynaleziony w 1937 roku. Jest to popularna nazwa dla materiału, który może być ukryty pod wieloma formami, między innymi sztywnej pianki, elastycznej pianki, powłok, substancji łączących, past uszczelniających i elastomerów. Jego głównymi składnikami są izocyjanian i poliol. Zależnie od ich proporcji i użytych dodatków może on mieć różne właściwości. Poliuretan ma wiele zastosowań w przemyśle i życiu codziennym. W budownictwie do izolacji cieplnej używana jest sztywna pianka. Jest ona produkowana w procesie zwanym systemem poliuretanowym. Jest to materiał przede wszystkim lekki i wytrzymały na wiele czynników zewnętrznych. Ponadto cechuje się zamkniętą strukturą i niską przewodnością cieplną.
PL
Cel: Celem pracy było opracowanie uniwersalnego modelu matematycznego, który pozwala wygenerować na komputerze graficzną prognozę skutecznego zastosowania jednej z pięciu możliwych metod gaśniczych: recyrkulacji gazów pożarowych, użycia proszku, mgły wodnej, mieszaniny parowo-gazowej lub piany na bazie produktów spalania. Stworzenie modelu było możliwe dzięki prawidłowościom odkrytym w procesach rozwoju i gaszenia pożarów w obiektach o dużej długości. Prawidłowości wykazano w drodze analizy teoretycznych i eksperymentalnych badań oraz uogólnionego podejścia do stosowania środków gaszenia pożarów w podłużnych kanałach. Metody: W pracy została wykorzystana kompleksowa metoda badawcza, uwzględniająca analizę i syntezę naukowo-technicznych osiągnięć w zakresie obliczeń wentylacji oraz obliczeń termicznych w czasie wybuchu pożaru w tunelu; matematyczne modelowanie ruchów ciepłych mas powietrza i aerologii z użyciem głównych zasad termodynamiki; symulacyjne modelowanie procesów rozprzestrzeniania strumieni gazowych i temperatury w izolowanej części tunelu kablowego w czasie recyrkulacji produktów spalania; wykorzystanie metod matematyki statystycznej w celu sprawdzenia miarodajności otrzymanych wyników. Wyniki: Opracowany został uniwersalny model matematyczny, algorytm oraz program obliczeń gazowych termodynamicznych parametrów spalania i gaszenia pożaru w odizolowanej części kanału z użyciem jednej z pięciu możliwych metod gaśniczych lub ich kombinacji. Model matematyczny czasowej dynamiki zawartości tlenu w ognisku pożaru i poza jego granicami został opracowany z użyciem metody numerycznej oraz równań różniczkowych opisujących niestacjonarny transport mas, które obliczane były metodą liczbową według układu kombinacyjnego (jawnego i niejawnego z jednakowym ciężarem właściwym) i zredukowane do systemu równań algebraicznych. Opracowany został algorytm i program obliczeń w programie komputerowym Excel zmian w czasie koncentracji tlenu w źródle pożaru i poza nim, dynamiki temperatury w źródle i w otaczających go masach. Wnioski: Podsumowano wyniki opracowania modelu matematycznego, odpowiadające wielu danym eksperymentalnym na temat rozwoju i gaszenia pożarów różnymi metodami w podłużnych kanałach. Opracowany został uniwersalny model matematyczny dający możliwość w przypadku zastosowania tego lub innego środka gaśniczego wyliczyć parametry intensywności i czasu jego oddziaływania podczas gaszenia źródła pożaru. Model pozwala również określić niezbędną ilość materiału gaśniczego. Otrzymane wyniki mogą pomóc w ocenie wybranego środka gaśniczego przy jednoczesnej wizualnej weryfikacji jego zalet i wad. Wyniki te można wykorzystywać przy tworzeniu planów usuwania sytuacji nadzwyczajnych.
EN
Objective: The objective of the research was to develop an universal mathematical model which could be displayed in a computer programme as a graphic forecast of the effectiveness of one of the five possible fire extinguishing methods, such as fire gas recirculation, the usage of powder, water mist, vapor-gas mixture or foam. Creation of the model was possible on the basis of the process of development and fighting fires in constructions of considerable length. Obtained by the general results of theoretical and experimental studies. The research was also based on the generalized approach to the use of firefighting equipment in elongated channels. Methods: The methods used in the analysis comprised a complex method of research which involved an analysis and synthesis of scientific and technological achievements in the field of ventilation and thermal calculations during a fire in the tunnel; the mathematical modelling of heat and mass transfer in accordance with basic laws of thermodynamics; simulation modelling of the gas flow and temperature distribution in the isolated area of a cable tunnel during recirculation of combustion products. For testing the reliability of the results we also used the statistical techniques. Results: As the result of the work we obtained the universal mathematical model, the algorithm and the program for calculating thermodynamic parameters of the process of gas burning and fire suppression in the isolated channel volume with the use of one out of five possible firefighting methods or their combination. Mathematical modelling of the temporal concentration of oxygen in the outbreak or beyond the fire was performed with the use of differential equations of unsteady mass transfer, which were solved numerically by the combined scheme and reduced to a set of algebraic equations. The algorithm and the programme for calculating in Excel the temporal concentration of oxygen and the dynamics of the temperature in the source of the fire and in the ambient array were developed. Conclusions: The authors recapped the results of the mathematical modelling which turned out to be equivalent to numerous experimental data on the development and extinguishing of fires in elongated channels. As a result the universal mathematical model for calculations of intensity and exposure time parameters as well as for determining the amount of fire-extinguishing material was created. The obtained results allow to evaluate the extinguishing agent and to verify visually its advantages or disadvantages. These results can be used in the preparation of emergency response plans and other documents.
EN
Along with the rapidly growing demand and development activities in unconventional resources, is the growth of environmental awareness and concerns among the public. Foam, as an alternative to traditional drilling fluid, is gaining more and more momentum in the drilling industry. Drilling with foam can minimize formation damage, water usage, and drag and torque. Foam also costs less and leaves a much smaller environmental footprint than other commonly used drilling fluids, such as synthetic oil-based fluids, when developing vulnerable formations such as shale gas. As drilling in horizontal and near horizontal sections has become very common, and the need for such sections is increasing, it is very important to understand cuttings transport and hole cleaning issues when drilling with foam in such sections. A team from University of Tulsa Drilling Research Projects (TUDRP) conducted a series of experiments focused on studying the effects of change in hole inclination angle from 90 degrees to 70 degrees on cuttings transport with foam under Elevated Pressure and Elevated Temperature (EPET) conditions. This experimental and theoretical study also includes other influential parameters such as foam quality, foam flow rate, polymer concentration and drill pipe rotary speed. We have observed that there is no significant difference in cuttings concentration and frictional pressure losses as inclination changes from 70 to 90 degrees. Also, an increase in superficial foam velocity reduces cuttings concentration within the annulus. Pipe rotation influences cuttings concentration and frictional pressure losses for low quality foams, but does not have a significant effect on high quality foams. A correlation for the cuttings bed area and a computer simulator are developed for practical design and field applications. The predicted results are compared with experimental results from this study and previous studies. The comparison shows good agreement. We believe that the findings of this paper will help designers with the choice of optimal drilling fluid for drilling horizontal wells in unconventional (shale) gas/oil reservoirs.
PL
Równolegle ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na prowadzenia prac udostępniających w złożach niekonwencjonalnych notuje się wzrost świadomości społecznej odnośnie zagadnień ochrony środowiska. Piana jako alternatywa dla tradycyjnej płuczki wiertniczej nabiera coraz większego znaczenia w górnictwie otworowym. Wiercenie przy użyciu piany pomogą ograniczać zniszczenia formacji geologicznych, redukuje zużycie wody, pozwala na zminimalizowanie oporów ruchu i momentów obrotowych silników. Ponadto, koszty piany są niższe a jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest mniej znaczne niż w przypadku typowych płuczek opartych na olejach syntetycznych używanych w trakcie udostępniania trudnych w eksploatacji złóż, np. gazu łupkowego. Wiercenia odcinków poziomych lub prawie poziomych są już szeroko stosowane a zapotrzebowanie na takie odcinki wrasta, ważnym jest właściwe rozpoznanie problemów związanych z transportem urobku wiertniczego i czyszczeniem otworu w trakcie prowadzenia prac wiertniczych na tych odcinkach przy użyciu piany. Zespól badaczy z uniwersytetu w Tulsa zaangażowanych w projekt badawczy w dziedzinie wiertnictwa (TUDRP) przeprowadził serię eksperymentów mających na celu zbadanie wpływu zmiany kąta nachylenia otworu z 90 na 70 stopni na przebieg transportu urobku wiertniczego z wykorzystanie piany w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonych temperatur. Badania eksperymentalne i teoretyczne obejmowały także analizę pozostałych parametrów procesu: jakość piany, natężenie przepływu piany, stężenie polimerów, prędkość obrotowa przewodu wiertniczego. Nie stwierdzono znacznych różnic w stężeniu zwiercin ani utraty ciśnienia wskutek tarcia w trakcie zmiany kąta nachylenia z 90 na 70 stopni. Ponadto, dodatkowy wzrost prędkości ruchu piany prowadzi do zmniejszenia stężenia zwiercin w pierścieniu. Prędkość obrotowa przewodu wpływa na stężenie zwiercin i straty ciśnienia wskutek tarcia w przypadku stosowania pian niskiej jakości, efektu tego nie notuje się gdy wykorzystywane są wysokiej jakości piany. Dane z obszaru wiercenia skorelowane zostały z wynikami symulacji komputerowych do wspomagania projektowania i do wykorzystania w terenie. Prognozowane wyniki porównano z wynikami eksperymentów uzyskanymi w tym oraz w poprzednim programie badawczym. Porównanie to wykazuje dużą zgodność wyników. Mamy nadzieję, że wyniki obecnej pracy pomogą inżynierom projektantom w wyborze optymalnej płuczki wiertniczej do wierceń poziomych odcinków otworów przy eksploatacji niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu (np. gazu łupkowego).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości pian spożywczych. Określono wpływ prędkości i czasu spieniania purée z jabłek odmiany Sawa na gęstość oraz rozkład wielkości pęcherzyków powietrza w materiale. Wykazano, że prędkość 13 000 obr/min oraz czas 5 minut, były optymalnymi parametrami procesu spieniania purée jabłkowego.
EN
The article presents the characteristics of selected properties of food foams. The effects of speed and time of foaming on density and distribution of air bubbles in the apple purée (Sawa variety) were investigated. It was shown that the speed of 13 000 rpm and 5-minute foaming were the optimal parameters of apple purée foaming process.
PL
Zjawisko zalegania piany pochodzenia biologicznego na powierzchni bioreaktorów z osadem czynnym jest powszechne. Powoduje szereg utrudnień eksploatacyjnych. Często pomimo redukcji wieku osadu czynnego i podjęcia innych ograniczających liczebność organizmów nitkowatych w osadzie czynnym zabiegów piana wciąż występuje. Artykuł ukazuje sposób zdiagnozowania i rozwiązania problemu.
EN
A foam retention on the surface of activated sludge bioreactors is a common phenomenon. As a result a number of operational difficulties occur. Often, despite the reduction of sludge age and the using of other treatments limiting the abundance of filamentous organisms in activated sludge, the foam still persists. The article shows how to diagnose and resolve the problem.
16
Content available remote Impact of foam to column operation
EN
Foam in process engineering can cause severe problems in distillation and absorption towers which may result in heavy operation problems, reduced capacity and reduced separation efficiency. Foaming behavior cannot be described yet analytically or thermodynamically based on physical properties (density, viscosity, etc.). The dimensioning of packed columns for foaming media in chemical industry or flue gas scrubbing (coking plants, carbon dioxide capture, etc.) in the past was afflicted with oversizing by unfounded safety factors. The invented new foam test device is capable to identify the qualitative foam behavior and intensity in packed columns by two experimental tests - based on systematic results of a pilot plant. The packed column adapted test device will help to identify a potential foam problem and allows prematurely taking respective steps in account.
PL
W inżynierii procesowej piana może powodować poważne problemy w wieżach destylacji i absorpcji, czego skutkiem bywają komplikacje natury operacyjnej, ograniczona pojemność oraz zmniejszona wydajność procesu oddzielania. Zachowań piany nie można jak na razie opisywać metodą analityczną lub termodynamiczną na podstawie jej właściwości fizycznych (gęstość, lepkość itp.). Wymiarowanie kolumn wypełnionych dla nośników pianowych w przemyśle chemicznym bądź przemywaniu gazu spalinowego (koksownie, zatrzymywanie dwutlenku węgla itd.) było w przeszłości zawyżone ze względu na bezpodstawne kwestie bezpieczeństwa. Nowo wynaleziona aparatura służąca do testowania piany potrafi określać jakościowe zachowanie piany oraz intensywność w wypełnionych kolumnach drogą dwóch eksperymentów opartych na systematycznych wynikach pracy aparatury pilotażowej. Aparatura kolumny wypełnionej pomoże wykryć potencjalne problemy związane z pianą, pozwalając na podjęcie odpowiednich kroków prewencyjnych.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę procesu suszenia pianowego płynnych surowców, trudnych do wysuszenia innymi metodami - soków, przecierów owocowych i warzywnych oraz materiałów pochodzenia biotechnologicznego. Omówiono podstawowe środki spieniające stosowane przy wytwarzaniu stabilnej piany, mechanizm suszenia oraz czynniki wpływające na szybkość procesu. Scharakteryzowano metody suszenia spienionych surowców oraz jakość uzyskanych proszków.
EN
This work characterizes process of foam-mat drying of liquid materials difficult-to-dry such as fruit, vegetable juices and purees as well as materials of biotechnological origin. The main foaming agents applied to produce the stable form as well as mechanism of drying process and factors affected the drying rate are discussed. The review includes description of different drying methods of foamed materials and quality of the produced powders, as well.
PL
Powstawanie piany lub kożucha na powierzchni urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków czy też puchnięcie osadu czynnego stwarza wiele problemów eksploatacyjnych. Ze względu na to, iż występowanie tych zjawisk wiąże się z nadmiernym rozwojem mikroorganizmów nitkowatych, od wielu lat na całym świecie prowadzone są badania nad stosowaniem różnych zabiegów i środków, prowadzących do ograniczenia ich rozwoju czy też likwidacji. W artykule zebrano dane głównie ze skali technicznej z krajowych oczyszczalni ścieków, dotyczące stosowania różnych środków chemicznych w celu ograniczenia rozwoju mikroorganizmów nitkowatych, a co się z tym wiąże również likwidacji piany, kożucha i puchnięcia osadu czynnego.
EN
Appearance of foam and scum on the surface of devices for waste water treatment plants or bulking of activated sludge, causes many exploitation problems. Because these phenomena connected with outgrowth of filamentous microorganisms, for many years all over the world there are investigated from usage various of methods and chemicals leading to limit these microorganisms develop or elimination. In this paper there are data, mainly from technical scale from domestic waste water treatment plants, concern usage of various chemicals aiming to filamentous microorganisms development limit and what is more, foam, scum and activated sludges bulking elimination.
19
Content available remote Hydrodynamic disintegration of foam biomass to upgrade of wastewater
EN
Filamentous microorganisms are responsible for foam formation and activated sludge bulking. Hydrodynamic disintegration process facility biodegradation of organic matter included in scum biomass. Hydrodynamic disintegration results in destruction and disruption of the scum microorganisms as well as increase concentration of organic matter, phosphorus, volatile fatty acids (VFA), ammonium nitrogen in liquid phase and biogas production. It was demonstrated that disintegration of foam biomass permits removal of a part of nutrients in the form of struvite. Disintegration by hydrodynamic cavitation foam has a positive effect on wastewater treatment.
PL
Mikroorganizmy nitkowate są odpowiedzialne za tworzenie się piany i pienienie osadu czynnego. Hydrodynamiczna dezintegracja może w znaczący sposób wpłynąć na biodegradację materii organicznej zawartej w biomasie mikroorganizmów piany. Hydrodynamiczna kawitacja skutkuje zniszczeniem i destrukcją drobnoustrojów piany, a tym samym wzrostem koncentracji w cieczy otaczającej ChZT, fosforanów, lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) i azotu amonowego. Ponadto, zwiększając dostępność materii organicznej, staje się przyczyną wzrostu produkcji biogazu. W artykule została również przedstawiona możliwość dezintegracji biomasy piany, a następnie usunięcia części substancji odżywczych w formie struwitu.
20
Content available remote Study of the abrasion resistance in the upholstery of automobile seats
EN
The automotive manufacturing industry is a key user of technical textiles. Cars consume a large amount of material, and the textiles are not an exception. The objective of this study is to compare four abrasion testers, which are used for the automobile sector. Previously the test parameters have been determined to make the most precise comparison, and four car seat upholstery structures have been compared. Martindale is the most complex abrasion tester: it generates a movement according to a curve of Lissajous and can test several samples simultaneously for a machine cycle; for this reason, it has been determined that part of the total results variations is attributable to the parameters of the used apparatus and tested structures as well.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.