Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  medical applications
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Nanowłókna polimerowe wzbudzają obecnie ogromne zainteresowanie ze względu na ich potencjalne wykorzystanie w różnych procesach technologicznych, np. w produkcji tkanin lub wytwarzaniu membran. Włókna te wykazują wyjątkowe właściwości, takie jak: duży stosunek powierzchni do objętości oraz duża porowatość. Znanych jest kilka metod wytwarzania nanowłókien, jednak ze względu na prostotę, powtarzalność i niewielkie koszty, najpowszechniej stosowane jest przędzenie elektrostatyczne. Przedstawiono przegląd najnowszych osiągnięć w zakresie zastosowań nanowłókien polimerowych w medycynie, obejmujący zagadnienia materiałów opatrunkowych, uwalniania substancji aktywnych oraz inżynierii tkankowej.
EN
Polymer nanofibers are currently of great interest in terms of their potential use in various technological processes, e.g. in the manufacture of textiles or membranes. These fibers are characterized by extraordinary properties such as high surface to volume ratio and high porosity. There are several methods of manufacturing nanofibers, but for reasons of simplicity, repeatability and low cost, electrostatic spinning is the most common. The article presents a review of the latest developments in the application of polymer nanofibers in medicine, including such issues as bandage materials, release of active substances and tissue engineering.
EN
In recent years, a rapid increase in the use of three-dimensional (3D) printing technologies in medicine, especially in the manufacturing of the diagnostic models, can be observed. In some cases, there is a need to fabricate transparent models that allow visualization of internal structures of the object. Unfortunately, techniques used to manufacture such models are often very expensive and time-consuming. The above-mentioned issues were the motivation for developing a new method of fabrication transparent models for visualization of internal structures for planning surgical treatments. This paper presents the process of making transparent models using the newly developed method – the stacked layers method. In order to compare this new method and one of the most common 3D printing technologies – fused deposition modeling (FDM) – the models for two medical cases using both of these methods were fabricated. As a result of this work, it can be concluded that the stacked layers method provides faster and cheaper way of making transparent medical models. The main features of fabrication process that have a huge impact on quality of the models made by new method were pointed. The results of this study suggest that models fabricated with the use of this method can be useful as a diagnostic tool in medical applications for planning surgical treatments.
EN
In this paper we describe our own construction of a tuneable light source based on a set of light emitting diodes covering the visible spectrum using a homogenizing rod instead commonly used low energy-efficient integrating spheres. The expected prime application of the source is a medical endoscopic system, however it is possible to use it also for other purposes requiring both multispectral operation and a tuneable white light source. We describe the construction of the source and include precise characterization of the output white light - distribution of CCT, Duv, ∆u’v’ and colour rendering indexes (Ra, R9, Rf, Rg) of light in several planes located at various distances. The obtained results prove that our source is characterized by very good colour rendition according to the Ra and Rf method for various correlated colour temperatures (2700-6500) K. As an example of application images of the Macbeth colour chart registered with an RGB camera included in the laboratory measurement stand are presented. The obtained results prove that, after whole system calibration, this source can be used in many applications, where evaluation of objects requires precise analysis of their colour and multispectral procedures.
EN
The purpose of this article is to show the importance of polymers in the rehabilitation of people with disabilities. The article takes into account medical, sociological and economic aspects of the issue under study. It turns out that both medical and occupational rehabilitation have a significant impact on the professional activity of a person with a disability. What is more, there is a close interdependence between the type of disability and the ability to perform specific activities. Persons with disabilities, due to the damage to the body, do not lose all abilities and retain the ability to perform many activities necessary in life, work, etc. Some of the abilities, after being identified and improved, can be the basis for starting rehabilitation, training, and then s professional work. In many cases, early and properly conducted rehabilitation is invaluable. However, it would not be possible without many devices which are made using polymers. They are used for the production of prostheses for limbs, joints, tendons, as well as teeth. They are also used during medical diagnosis, rehabilitation and prophylactic activities. The review of domestic and foreign literature confirms that the use of polymers in medicine significantly improves the quality of life of people with disabilities and enables them, through rehabilitation, to return to physical and professional activity. And although all polymers used to produce the above-mentioned elements must undergo a special modification in order to increase their overall strength and provide them with essential properties for utility purposes, undoubtedly modern medicine cannot do without polymers.
PL
Celem artykułu było wskazanie jak istotną rolę w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością odgrywa zastosowanie polimerów. W artykule uwzględniono ujęcie: medyczne, socjologiczne oraz ekonomiczne analizowanego zagadnienia. Zarówno rehabilitacja medyczna jak i rehabilitacja zawodowa mają istotny wpływ na aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością. Co więcej, istnieje ścisła współzależność między rodzajem niepełnosprawności a możliwością wykonywania określonych czynności. Osoby z niepełnosprawnością na skutek uszkodzenia organizmu nie tracą wszystkich możliwości, ale zachowują umiejętność wykonywania wielu czynności niezbędnych w życiu, pracy zawodowej, etc. Część sprawności po ich zidentyfikowaniu i usprawnieniu, może stanowić podstawę do rozpoczęcia rehabilitacji, szkolenia, a następnie podjęcia pracy zawodowej. Bezcenna jest w wielu przypadkach wczesna i prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja. Nie byłaby ona jednak możliwa bez wielu urządzeń do wytworzenia, których wykorzystuje się polimery. Służą one do produkcji protez: kończyn, stawów, ścięgien, a także protez dentystycznych. Są również wykorzystywane podczas medycznego diagnozowania, rehabilitacji i działań profilaktycznych. Przeprowadzone badania literatury krajowej oraz zagranicznej potwierdzają, że zastosowanie polimerów w medycynie znacząco poprawia jakość życia osób z niepełnosprawnością i umożliwia im, poprzez rehabilitację powrót do aktywności fizycznej i zawodowej. I choć wszystkie polimery używane do produkcji wymienionych elementów muszą przejść specjalną modyfikację w celu podniesienia ich ogólnej wytrzymałości i wyposażeniu ich w istotne właściwości do celów użytkowych, to bez wątpienia współczesna medycyna nie jest w stanie obejść się bez polimerów.
EN
The aim of the study was to study the repeatability of the object’s orientation in space. During the study, a self-constructed system of 4 gyroscope and an available robot of the Kuka type were used. An application allowing for comparison of research results was written and presented. The article contains individual stages of work (analytical and implementation), research results, conclusions and discussion.
PL
Celem badań wykonanych w ramach pracy było określenie powtarzalności określenia orientacji. Podczas pracy wykorzystano samodzielnie zbudowany układ żyroskopów oraz udostępniony robot typu Kuka. Napisano aplikację umożliwiającą porównanie wyników badań przez przedstawienie ich na wykresach. W artykule zawarto poszczególne etapy pracy (analityczne i implementacyjne), wyniki badań, wnioski oraz dyskusję.
PL
Artykuł stanowi przegląd najważniejszych wypracowanych dotychczas mechanizmów i technik nanokomunikacji. Przedstawiono podstawowe podejścia do rozwoju nanomaszyn i komunikacji, takie jak miniaturyzacja klasycznych urządzeń bezprzewodowych, konstruowanie nanomaszyn z pojedynczych molekuł oraz adoptowanie istniejących struktur biologicznych. Omówiono podstawy nanokomunikacji w paśmie terahercowym oraz komunikacji molekularnej. Szczegółowo scharakteryzowano proces FRET (Förster Resonance Energy Transfer) i wykorzystujące go metody szybkiej transmisji sygnału w sieciach nanomaszyn oraz techniki rutingu.
EN
The paper is a review of the most important mechanisms and techniques for nanocommunications. Three basic approaches will be presented: (a) top-down, based on miniaturization of the solutions already used in wireless communications, (b) bottomup, i.e. building nanomachines from single molecules and (c) bio-hybrid, which is based on adopting the processes known from the biology. Terahertz communications will be commented, as well as the basic mechanisms of molecular communications. The Förster Resonance Energy Transfer (FRET) will be characterised in details and the FRET-based techniques of low-delay communication and routing will be introduced.
PL
Pojęcie Internetu rzeczy – IoT (Internet of Things) lub Internetu wszechrzeczy IoE (Internet of Everything) nie jest nowe, ale ostatnio zyskuje na znaczeniu dzięki włączeniu go w nurt prac standaryzacyjnych i rozwojowych nad 5. generacją systemów komórkowych. Z założenia w systemach IoT źródłem danych są nie tylko rzeczy, będące wytworem cywilizacji technicznej, ale także czujniki monitorujące ludzi, przyrodę ożywioną i nieożywioną. Wzrastające oczekiwania społeczne dotyczące jakości opieki zdrowotnej oraz nowe możliwości techniczne systemów 5. generacji skłaniają do opracowania nowych rozwiązań w medycynie i tworzenia środowiska bardziej przyjaznego człowiekowi. W artykule skrótowo omówiono wybrane zagadnienia dotyczące tej tematyki. Między innymi scharakteryzowano specyfikację wąskopasmowej transmisji NB-IoT w systemach komórkowych, które mają zapewnić wszędzie dostępną komunikację z dużą liczbą tanich, energooszczędnych urządzeń użytkownika, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną w porównaniu ze stanem obecnym.
EN
The Internet of Things (IoT) or the Internet of Everything (IoE) is not a new concept but it gains importance since it is now a part of standardization and development of the 5G cellular systems. In the IoT data sources are not only “things” but also sensors monitoring both people and living and nonliving nature. Growing expectations concerning health care quality and contemporary technological advances in 5G systems foster greater attention to medical applications and ambient assisted living solutions. The paper briefly discusses selected problems within this wider topic. It includes characterization of the Narrow- Band IoT (NB-IoT) technology specification designed to work with massive, energy-efficient, low-data-rate user equipment devices, which will constitute significant added value compared to today’s possibilities.
PL
Zbadano wytrzymałość na zerwanie (przy statycznym rozciąganiu) nici chirurgicznych, wchłanialnych i niewchłanialnych, po 7 i 14 dniach ekspozycji w roztworze Ringera. Stwierdzono, że nici wchłanialne zrywają się pod wpływem większego obciążenia niż nici niewchłanialne oraz że ekspozycja na działanie roztworu symulującego płyny ustrojowe ma istotny wpływ na wartość siły powodującej zerwanie.
EN
The breaking strength of the absorbable and non-absorbable sutures after 7 or 14 days exposure to Ringer's solution was evaluated using astatic tensile test. It was found that the absorbable sutures broke at ahigher load than the non-absorbable ones. The exposure to body fluid has asignificant influence on the values of breaking force.
PL
W pracy przedstawiono obecny stan wiedzy na temat możliwości zastosowania oświetlenia typu LED w fototerapii. Terapia światłem małej mocy, określana angielskim skrótem LLLT (Low-Level Light Therapy), niekiedy nazywana również fototerapią, jest skuteczną strategią terapeutyczną stosowaną w gojeniu ran oraz w celu redukcji dolegliwości bólowych, zapalenia i obrzęku tkanek. Leczenie to polega na wykorzystywaniu światła o niskiej częstotliwości, które pobudza aktywność biologiczną komórek i nie dostarcza takich dawek energii, które mogłyby uszkodzić termicznie tkanki. Dzięki temu zabiegi z zastosowaniem tej technologii są całkowicie bezbolesne i bezpieczne, a efekty biologiczne związane z działaniem promieniowania emitowanego przez diody LED są w głównej mierze uzależnione od emitowanej długości fali i dawki.
EN
Low level light therapy (LLLT), which is sometimes included under a wider definition of phototherapy, is an effective therapeutic strategy to reduce pain, inflammation, swelling and improve wound healing. Nowadays, light-emitting diodes (LEDs) with the broad range of wavelengths, are widely available for phototherapy. This treatment is based on low frequency light which stimulates the biological activity of cells, and does not provide high doses of energy that could damage tissue thermally. This kind of treatment is entirely painless and safe. The biological effects promoted by LEDs are dependent on irradiation parameters, mainly wavelength and dose.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac laboratoryjnych poświęconych syntezie i badaniu możliwości wytwarzania form aplikacyjnych pochodnych polisacharydów celem poprawy możliwości praktycznego ich zastosowania. Jako surowców użyto trzech naturalnych polisacharydów – chityny, chitozanu i alginianu sodu. Modyfikacja chemiczna miała na celu nadanie produktom wyższej od substratów rozpuszczalności, a tym samym łatwiejszej ich aplikacji. Polegała ona na zwiększeniu hydrofilowości poprzez reakcję otrzymywania fosforowych pochodnych chityny, biguanidynowania chitozanu, wytworzenia kompleksów polielektrolitowych chitozan/alginian oraz utworzeniu kopolimerów kwas mlekowy/chitozan. W przedstawionych badaniach opisano opracowany sposób syntezy tych pochodnych oraz możliwości wytwarzania ich form aplikacyjnych. Budowę otrzymanych związków potwierdzono spektrofotometrycznie widmami w podczerwieni. Wyniki przeprowadzonych badań nie odbiegają od wyników prezentowanych w literaturze. W części dotyczącej wniosków określono możliwości aplikacyjne otrzymanych pochodnych polisacharydów.
EN
The article presents the results of laboratory experiments on the synthesis of polysaccharides derivatives to increase the possibilities of their practical application. As substrates to the synthesis have been used three natural polysaccharides- chitin, chitosan and sodium alginate. This article describes in detail the methods of synthesis of polysaccharide derivatives, i.a. the formation of phosphate derivatives, polyelectrolyte complexation of chitosan-alginate and formation of chitosan/alginate copolymers. The chemical modification would result in a higher solubility of products and therefore easier application of them. The structure of products (polysaccharides derivatives) was confirmed by spectrophotometry infrared spectra and the results of experiments carried out do not differ from the results presented in the literature. It allows to determine the possibility of application of these compounds and conducting further researches in the future.
PL
Artykuł omawia aktualny stan wiedzy w zakresie modyfikacji wybranych polisacharydów (chityny, chitozanu i alginianu) majacych na celu otrzymanie kopolimerów, mogących znaleźć zastosowanie przede wszystkim w obszarze zastosowań medycznych.
EN
The article discusses the current state of knowledge regarding the modification of selected polysaccharides (chitin, chitosan and alginat ) in order to obtain copolymers, which can be used primarily in the area of medical applications.
15
Content available remote A Competitive Study of Graph Reduction Methods for Min S-T Cut Image Segmentation
EN
When applied to the segmentation of 3D medical images, graph-cut segmentation algorithms require an extreme amount of memory and time resources in order to represent the image graph and to perform the necessary processing on the graph. These requirements actually exclude the graph-cut based approaches from their practical application. Hence, there is a need to develop the dedicated graph size reduction methods. In this paper, several techniques for the graph size reduction are proposed. These apply the idea of superpixels. In particular, two methods for superpixel creation are introduced. The results of applying the proposed methods to the segmentation of CT datasets using min-cut/max-flow algorithm are presented, compared and discussed.
PL
Praca poświęcona jest metodologii badań termowizyjnych w medycynie. Przedstawia skrótowy przegląd aktualnych zastosowań termografii w medycynie i fizykoterapii oraz fizjologiczne podstawy badań termowizyjnych. Omawia obowiązujące aktualnie standardy, dotyczące zarówno przebiegu samych badań, jak i wymogów sprzętowych. W szczególności wskazano wymogi dotyczące przygotowania pacjentów oraz pomieszczenia badawczego, a także doboru i kalibracji sprzętu pomiarowego. W pracy poruszono również problem przeciwwskazań, jak wiarygodności pomiarów termowizyjnych oraz obiektywizacji wyników pomiarowych.
EN
In this paper the methodology of infrared thermal imaging in medicine, is described. The basics of the physiology of a human body thermoregulation, as well as a short review of the practical applications of thermal imaging in medicine and physiotherapy, are presented. The standardization protocols and the requirements for the preparation of the patients, the location, setting up the imaging system are discussed. The excluding criteria are defined, aw well. Moreover, the reliability of the medical thermography and objective measurements, is discussed.
PL
Informatyka afektywna (ang. affective computing - AC) próbuje wypełnić komunikacyjną lukę pomiędzy emocjonalnym człowiekiem/użytkownikiem a komputerami przez rozwijanie systemów rozpoznających emocje i reagujących na nie. Technologie rozwinięte w ostatnich latach, takie jak śledzenie gestykulacji, śledzenie ruchów ciała i postawy, przechwytywanie ekspresji twarzy czy pomiar i analiza cech akustycznych mowy mogą być użyte w interfejsach wielomodalnych do odbierania i generacji emocji. Autorzy przedstawiają kluczowe zagadnienia z tego obszaru oraz próbują ocenić zakres, w jakim dostępne możliwości zostały wykorzystane, w tym w zastosowaniach wojskowych.
EN
Affective Computing (abbr. AC) attempts to fill the communicative gap between the highly emotional human/user and computers by developing computational systems recognising and responding to the affective states. Technologies which have been developed in recent years, such as body gesture and movement processing, facial expression recognition, emotional speech processing, can be used in affective multimodal systems to the perception and generation of affects. The authors discuss key topics in current research and aim at investigating the extent to which the available opportunities are being exploited, including military applications.
EN
Ambient intelligence (AmI) constitutes the most complex known form of human interaction with artificial intelligent environment. It creates subsequent possibilities of integration, civilian and military applications of the novel technologies. This article aims at investigating the extent to which the available opportunities in this area are being exploited.
19
Content available remote Zarządzanie zaufaniem w bezprzewodowych sieciach czujników - studium przypadku
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku, dotyczące zastosowania bezprzewodowej sieci czujników do wspomagania pacjenta z nadwagą w jego środowisku domowym. Przyjęło, że sieć wykorzystuje metodę rozproszonego zarządzania zaufaniem i pokazano, że metoda ta umożliwia wykrycie i izolacje czujników realizujących, działania sprzeczne z polityką, sieci. Ilościowe oszacowanie czasu niezbędnego do wykrycia takich węzłów sieci zostało dokonane na drodze symulacyjnej, z wykorzystaniem dedykowanego symulatora. W podsumowaniu wskazano problemy, które będą przedmiotem dalszych badań zmierzających w kierunku doskonalenia proponowanej metody zarządzania zaufaniem oraz jej oceny.
EN
The paper presents a case study related to applieation of WSN to supporting a patient with overweight in his/her home environment. It was assumed that the network implements a method of distributed trust management and is was demonstrated that this method provides for detection and isolalion of sensors violating the network policies. Qantitative estimates of time necessary to detect such malicious nodes were obtained with the help of a dedicated network simulator. In conclusion we identified problems which will be further inwestigated, targeting at improvement and assessment of the proposed trust managenient method.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.