Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper presents the results of tests concerning the effect of the extrusion process in the complex strain state on the microstructure and properties of one of magnesium alloy with aluminium, zinc and manganese, designated AZ61. Due to its specific gravity, it is increasingly being used in the automotive and aerospace industries to reduce the weight of structural elements. As a result of plastic deformation processes, rods with a diameter of 8, 6 and 4 mm were obtained from AZ61 magnesium alloy. The microstructure analysis was performed using light and electron microscopy (STEM) techniques in the initial state and afterplastic deformation. Microstructure studies were supplemented with a quantitative analysis using the Metilo program. A number of stereological parameters were determined: average diameter of grain, shape factor. A static tensile test was carried out at 250ºC and 300ºC, at deformation rates of 0.01, 0.001 and 0.0001 m·s-1. Better plastic properties after deformation using KoBo methodwere obtained than with conventional extrusion.
2
Content available remote Study on applicability of two modal identification techniques in irrelevant cases
EN
Study on applicability of two modal identification techniques in irrelevant cases is made in this paper. The following techniques are considered: peak picking based on correlation analysis (PP-CA), dedicated for ambient vibrations and eigensystem realization algorithm (ERA), formulated for free-decay vibrations investigation. Irrelevant cases are found when analyzed signals are different than recommended to a given technique. The study is conducted on examples of two real structures: masonry tower and steel railway bridge. Both cases are diverse in age, material, excitation and vibrations energy. The signals measured on the tower are suitable for the PP-CA technique (ambient vibrations), while the signals measured on the bridge are suitable for the ERA (free-decay vibrations). However, both methods have been applied to both systems. Natural frequencies, mode shapes and damping ratios are identified and the effectiveness of the irrelevant technique is assessed in relation to the results obtained by the relevant method in each case.
EN
The primary microstructure of new Co-based superalloy of Co-20Ni-7Al-7W (at.%) type was showed in this article. The alloy was manufactured by induction melting in vacuum furnaces. This alloy is a part of new group of high-temperature materials based on Co solid solution and strengthened by coherent L12 phase similar to Ni-based superalloys with γʹ phase. The final form of Coss/L12 microstructure is obtained after fully heat treatment included homogenization, solutionizing and aging processes. But first step of heat treatment thermal parameters determination is characterization of primary microstructure of alloys after casting process with special attentions on segregations of alloying elements in solid solution and presences of structural elements such as eutectic areas, and other phases precipitations. In analysed case the relatively high homogeneity of chemical composition was expected especially in the case of W distribution, what was confirmed be SEM/EDS analysis in dendritic and interdendritic areas.
PL
Artykuł przedstawia w formie przeglądowej nową generację nadstopów typu γ-γ′ na bazie kobaltu oraz aktualny stan wiedzy dotyczący tej grupy stopów żarotrwałych. Badania nad tą grupą materiałów zostały zapoczątkowane w 2006 r. i są odpowiedzią na istniejące ograniczenia nadstopów na bazie niklu, które nie pozwalają na utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju silników lotniczych. W dzisiejszych czasach nadstopy niklu umacniane fazą γ′ są wciąż bezkonkurencyjne w zastosowaniach lotniczych, natomiast mogą w przyszłości zostać wyparte przez ich odpowiedniki na bazie kobaltu, ze względu na ich potencjalnie korzystne właściwości w podwyższonej temperaturze. Niemniej jednak do osiągnięcia tego stanu wymagany jest dalszy rozwój nowej generacji nadstopów. W artykule przedstawiono dotychczasowe dokonania dotyczące nowych nadstopów typu γ-γ′ na bazie kobaltu w aspekcie ich wytwarzania, mikrostruktury, obróbki cieplnej oraz odporności na utlenianie. Ponadto zostały przedstawione kierunki rozwoju nowej grupy stopów na najbliższe lata oraz wkład zespołu badawczego z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w rozwój nowych nadstopów typu γ-γ′ na bazie kobaltu.
EN
The following review article show an introduction to the new generation of γ-γ’ cobalt-based superalloys and the current state of the art in this field. The research concerning discussed materials started in 2006 and are a response for limitations of the commercially used Ni-based superalloys, which are a barrier for further development of the aircraft engines. Nowadays, the γ′-strengthened Ni-based superalloys are unrivaled in view of the aircraft applications, whereas these alloys may be soon replaced by the Co-based analogues due to potentially beneficial high temperature properties of new cobalt alloys. However, this replacement requires a development of the new type of superalloys. This article contains achievements concerning the new group of Co-based superalloys in aspect of their preparation, microstructure, heat treatment and oxidation resistance. Furthermore, the paper shows the development directions for the next years and the contribution of a research team from the Institute of Materials Science and Engineering of the Silesian University of Technology to the development of new γ-γ cobalt-based superalloys.
5
Content available remote Społeczeństwo rumuńskie uwięzione w stereotypach
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia stereotypów istniejących na temat społeczności rumuńskiej. Artykuł koncentruje się na przybliżeniu teoretycznego zagadnienia istoty stereotypów, ich źródeł, funkcji oraz różnicy między uprzedzeniami. Artykuł przedstawia główne problemy dotyczące niechęci poznawania nowych kultur oraz braku zaangażowania w weryfikację ogólnie przyjętych stereotypów.
EN
The main purpose of this paper is to present basic stereotypes about Romania. The article shows origin and differences of stereotypes and prejudice. Also there was mentioned functions which stereotypes provide. Authors tried to present the main problems regarding the reluctance to learn about new cultures and the lack of commitment to the verification of generally accepted stereotypes.
EN
Characterization of oxidation resistance of new type of cobalt based superalloys were presented in this investigations. As a referential material the Co-10Al-5Mo-2Nb (at.%) was used as the tungsten-free version of basic Co-7Al-7W alloy. The investigated alloy was modified by addition of yttrium on the level of 0.5 at.% due to expectation of improvement of it oxidation resistance. Both Co-based superalloys were casted in Institute of Materials Engineering of Silesian University of Technology in Poland. The oxidation performance of alloys were made during thermogravimetric investigations at temperature range from 25 to 1200°C. The main analyzed parameter was mass gain detected continuously during the test. After the test the overall and cross-sectional analysis of specimens was made. They included analysis of oxide layer morphology on the surface of specimens with characterization of phase constituent of oxide layer. The detailed analysis of oxidized layer was made by scanning electron microscopy method where distribution of alloying elements was made with special attentions on yttrium localization after the test in oxide zone. Obtained data showed that addition of Y has a strong influence on oxidation performance of new Co based superalloy. Those influence is demonstrated mainly by different morphology of final oxide zone with strong influence on Mo and Nb diffusion.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące odporności na utlenianie nowych nadstopów kobaltu. Jako materiału referencyjnego użyto stopu Co-10Al-5Mo-2Nb (at.%), który jest bez-wolframową wersją stopu Co- -7Al-7W. Analizie poddano stop z dodatkiem itru w ilości 0,5 % at., którego rolą była poprawa odporności na utlenianie. Wszystkie analizowane materiały wytworzono w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Zachowanie się stopów w warunkach utleniania oceniano podczas testów termograwimetrycznych w zakresie temperatury 25°C- -1200°C. Podstawowym analizowanym parametrem była zmiana masy próbek. Po zakończeniu testów wykonano badania na zgładach metalograficznych, obejmujące analizę morfologii warstwy tlenkowej na warstwie wierzchniej stopu oraz scharakteryzowano ich skład fazowy. Szczegółową analizę budowy warstwy utlenionej dokonano w trakcie badań na skaningowym mikroskopie elektronowym, gdzie dokonano oceny rozkładu składników stopowych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji itru w strefie utlenionej. Uzyskane wyniki wykazały, że wprowadzenie itru ma silny wpływ na wyniki badań termograwimetrycznych nowych nadstopów kobaltu, co objawiało się różnicami w morfologii warstwy utlenionej oraz silnym wpływem itru na dyfuzję Mo i Nb.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury i czasu nagrzewania na ilość i skład fazowy powstałej zgorzeliny dla wybranych stali S355J2, C45 i 42CrMoS4, mających zastosowanie jako materiały wsadowe w walcowni wyrobów długich. Określone grubości zgorzeliny podczas nagrzewania w piecu komorowym porównano do grubości zgorzeliny w warunkach przemysłowych. Przy użyciu mikroskopu stereoskopowego dokonano oceny powierzchni zgorzeliny i stwierdzono pofałdowania powierzchni zgorzeliny. Przeprowadzono identyfikację faz metodą rentgenowską i wykazano, że zgorzelina składa się z tlenków: Fe2O3 (hematyt), Fe3O4 (magnetyt) i FeO (wustyt).
EN
The article presents the results of research on the influence of temperature and heating time on the quantity and phase composition of the formed cinder for selected steels S355J2, C45 and 42CrMoS4, applicable as feedstocks in the Long Product Rolling Mill. The specified thickness of the cinder during heating in the chamber furnace was compared to the thickness of the cinder under industrial conditions. Using a stereoscopic microscope, the surface area of the cinder was evaluated and the corrugation of the cinder surface was found. Phase identification was carried out using the X-ray method and it was shown that the cinder consists of oxides: Fe2O3 (hematite), Fe3O4 (magnetite) and FeO (wustite).
PL
Ciągłe zmiany w technologii oraz budowie pojazdów wymuszają na producentach materiałów stałe poszukiwanie nowych rozwiązań. Z jednej strony prowadzi się badania nad poprawą właściwości istniejących materiałów, np. poprzez zmianę technologii wytwarzania. Z drugiej strony poszukuje się nowych materiałów, pod konkretne rozwiązania technologiczne. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań współczynnika tarcia dla nowych stopów z układu Fe-Al w kontekście ich zastosowania na elementy samochodowych turbosprężarek. Przedstawiono również charakterystykę badanych materiałów oraz dokonano opisu stanowiska do badań tribologicznych T-11.
EN
Constant changes in technology and vehicle construction impose on the producers of materials a continuous search for new solutions. On the one hand it leads led to research on the improvement of existing materials, e.g. by changing the manufacturing technology and on the other hand, new materials that meet the highest requirements are sought. The article presents the results of preliminary studies of the friction coefficient for new Fe-Al alloys in the context of application for the friction elements of turbochargers. We present an overview of the tested materials and description of tribological testing stand.
EN
The article presents tests results of the influence of deformation methods on the microstructure and properties of alloy WE43. There were direct extrusion tests and extrusion with KoBo method performed. An assessment of the influence of the methods of deformation on the microstructure and the mechanical properties of the achieved rods from alloy WE43 was conducted. There was an analysis of microstructure carried out with the use of light and scanning microscopy techniques in the initial state and after plastic deformation. Static tensile test was conducted in temperature of 350°C at a speed of 0.0001 m·s-1 and microhardness measurements were performed of HV0.2. On the basis of the achieved mechanical tests results it was stated that in the temperature of 350°C for samples deformed with the use of KoBo method there was an effect of superplastic flow found. The value of elongation achieved was 250% which was 3 times higher than in case of classic extrusion (80%).
EN
Cobalt-based superalloys are class of new heat-resistant materials for components of turbine engines. The γ-γʹ phase microstructure similar to nickel-based analogue, provide excellent creep resistance as well as resistance to corrosion and oxidation. Superior high temperature resistance drives intensive development of Co-based superalloys. The aim of paper is assessment of high temperature oxidation behaviour of Co–9Al–9W and Co–20Ni–7Al–7W alloys in as-cast state. The non-isothermal oxidation performance of Co–9Al–9W and Co–20Ni–7Al–7W alloys was studied using thermogravimetric method up to 1200°C. The thermogravimetric analysis was carried out under argon atmosphere with heating rate 5°C/min. The scale morphology after high temperature oxidation test was investigated. The evaluation of scale concerned macrostructure, microstructure, chemical and phase composition of surface after high temperature oxidation tests. Surface of tested alloys after oxidation was characterized using X-ray diffraction analysis (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and light microscopy (LM). Co–20Ni–7Al–7W was characterized by slightly better high temperature oxidation resistance than basic Co–9Al–9W alloy. The surface stability in elevated temperature is important factor in case of components undergoing elevated temperature. This paper shows possibilities of these alloys for high temperature service.
PL
Intensywny rozwój silników lotniczych napędza poszukiwania nowych materiałów żarotrwałych, zdolnych do pracy w coraz trudniejszych warunkach. Efektem tych poszukiwań są nowe nadstopy typu γ-γʹ na bazie kobaltu, charakteryzujące się większą odpornością na utlenianie w wysokiej temperaturze od obecnie stosowanych odpowiedników na bazie niklu. Celem pracy było scharakteryzowanie utleniania nadstopu kobaltu Co–20Ni–7Al–7W w podwyższonej temperaturze i porównanie go z nadstopem bazowym Co–9Al–9W. Praca objęła badania kinetyki utleniania wysokotemperaturowego w warunkach nieizotermicznych metodą grawimetryczną oraz analizę składu chemicznego, fazowego i mikrostruktury powstałej zgorzeliny.
EN
Present paper concerns primary structure of cobalt-based superalloys Co–9Al–9W with γ/γʹ structure, casted via induction melting process. Common problems described in literature, concerning difficulties in obtaining uniform distribution of tungsten, particularly in interdendritic areas were reason of utilization of modified casting process. Alter method is based on tungsten dosing into liquid metal bath of cobalt and aluminium during melting. This method allows to obtain microstructure characterized by considerably decreased microsegregation, especially in case of tungsten. This type of primary structure results in simplified and more economical homogenization performance of casts before further technological processes. Used method of casting give the possibility to obtain samples with small effect of segregations of alloying elements. Observed effect of interdendritic segregations were related to higher level of aluminium concentration and lower cobalt, but in both cases the measured difference was 2 to 4 % at.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka mikrostruktury pierwotnej stopu Co–9Al–9W w stanie bezpośrednio po odlaniu, z uwzględnieniem rozmieszczenia składników stopowych w rdzeniach dendrytów i obszarach międzydendrytycznych w różnych strefach odlewu oraz profilu mikrotwardości. Ważną kwestią była jednorodność rozmieszczenia wolframu w obszarach rdzeni dendrytów i w przestrzeniach międzydendrytycznych, co jest typowym problemem w stopach z dodatkiem wolframu.
PL
Stale nierdzewne znajdują coraz szersze zastosowanie w technice. Dzięki swym specjalnym właściwościom: odporność na wszystkie rodzaje korozji, odporność na wysoką temperaturę, dobre właściwości mechaniczne, fizykochemiczne a nawet właściwości estetyczne znajdują zastosowanie praktycznie wszędzie. W Europie do typowych obszarów głównych zastosowań tych stali możemy zaliczyć: budownictwo i architekturę, produkcję energii, sprzęt AGD, przemysł samochodowy, spożywczy, chemiczny czy farmaceutyczny [1, 2]. Wyroby ze stali nierdzewnej wytwarzane są zazwyczaj z trzech podstawowych gatunków stali: AlSl 304, 314 lub 316L, które cechują się dużą zawartością niklu. Wzrost cen tego surowca spowodował, że producenci wyrobów ze stali nierdzewnej zaczęli poszukiwać alternatywnych gatunków stali, których zastosowanie pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu takich samych właściwości materiału. Celem niniejszej pracy była analiza wpływu przeróbki plastycznej na zimno metodą ciągnienia na strukturę i właściwości stali 204Cu. Badany gatunek należy do grupy „oszczędnościowych” stali nierdzewnych, może być stosowany jako tańsza alternatywa dla wyrobów o analogicznych właściwościach mechanicznych, przy zachowaniu wysokiej odporności na korozję. Badana stal posiada strukturę austenityczną, przez co charakteryzuje się dobrą odkształcalnością.
EN
Stainless steels are increasingly used in technology. Thanks to its special properties: resistance to all types of corrosion, resistance to high temperatures, good mechanical, physicochemical and even aesthetic properties are practically applied everywhere. In Europe, typical areas of these steels applications include construction and architecture, energy production, household appliances, automotive, food, chemical and pharmaceutical industries. Stainless steel products are usually manufactured from three basic grades of steel: AlSl 304, 314 or 316L, which are high in nickel content. The increase in the price of this raw material has led the stainless steel manufacturers to look for alternative steel grades whose use allows for a significant reduction in production costs while maintaining the same material properties. The aim of this work was to analyze the effect of drawing on the structure and properties of 204Cu alloy. The test grade belongs to the „savings” group of stainless steels, can be used as a cheaper alternative to products with similar mechanical properties, while maintaining high corrosion resistance. The alloy studied has an austenitic structure, which is characterized by good deformability. It was found that for the high value of the total deformation there is a change in the structure of the steel, which results in the formation of a martensitic structure.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań tribologicznych dla stopu Fe-38Al5Cr, w tym określono współczynniki tarcia na stanowisku pomiarowym przy zmiennej temperaturze. Zrealizowane badania wstępne wskazały możliwość zastosowania tego typu materiału na elementy turbosprężarki samochodowej. Uzyskane wyniki współczynnika tarcia przy tych samych parametrach są wyższe niż w przypadku badań stopu Fe-38Al - bez dodatku chromu. Oznacza to, że dodatek chromu spowodował spadek właściwości tribologicznych, jednak dla pełnej oceny konieczne jest przeprowadzenie badań zmęczeniowych w podwyższonych temperaturach.
EN
The article presents the results of tribological tests for alloy Fe-38Al5Cr, including determined coefficients of friction using the test stand at variable temperatures. Completed preliminary study indicated the possibility of using this type of material for the parts of automotive turbochargers. The obtained values of the coefficient of friction at the same parameters, are higher than for the test alloy of Fe-38Al - without the addition of chromium. This means that the addition of chromium caused a decline in tribological properties but for a full assessment, it is necessary to carry out fatigue tests at elevated temperatures.
EN
The article presents the results of plastic shaping tests of AZ61 and WE43 alloys. There were both classic extrusion tests as well as extrusion tests of KOBO method. An assessment was made of the influence of extrusion process parameters on the mechanical properties and the structure of the alloys. On the basis of achieved results of mechanical properties for alloys AZ31 and WE43 the susceptibility of those alloys to plastic shaping was determined. Quantitative tests of structure assessment in case of alloys AZ61 and WE43 after extrusion with the use of KOBO method were conducted with the use of METILO program. It has been shown that extrusion AZ61,WE43 alloys method KOBO leads to considerable fragmentation of grains.
PL
W pracy przedstawiono wyniki prób technologicznych spawania laserowego rur ożebrowanych wykonanych ze stali austenitycznych w gatunku 304 (X5CrNi18-10) oraz 304H (X2CrNi19-10), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmiennych parametrów spawania laserowego na strukturę połączenia rura - płaskownik. Stwierdzono, że technologia spawania laserowego rur ożebrowanych spełnia wymagania towarzystw kwalifikacyjnych, a struktura złączy zapewnia prawidłową wymianę ciepła w wymiennikach, przeznaczonych do pracy kotłów przy parametrach nadkrytycznych i ultranadkrytycznych.
EN
This article presents the results of technological tests of laser welding of finned tubes made of austenitic steels in the 304 (X5CrNi18-10) and 304H (X2CrNi19-10) grades, with particular attention given to the impact of the laser welding parameters on the geometry and structure of the tube - flat bar joint. It has been found that the laser welding technology applied in the finned tubes meets the requirements set by the licensing authorities, whereas the structure of the joint with a full penetration ensures a better durability of the joint and a correct heat exchange in heat exchangers intended for use in boilers with supercritical and ultra supercritical parameters.
EN
The thermo-evolution of the interface obtained by room temperature (RT) deposition of 8.7 ML Ni onto an Ag/Si(111)-√3×√3 surface has been studied with the use of scanning tunneling microscopy. Annealing the surface within RT- 573 K temperature range leads to the increase in surface roughness which is followed by its drop upon annealing at 673 K. The comparison of the images presented here with those published for both submonolayer Ni and 4.2 ML Ni indicates coverage-dependent features.
PL
Ewolucja termiczna interfejsu otrzymanego w wyniku osadzenia 8.7 ML Ni na powierzchni Ag/Si(111)-√3×√3 w temperaturze pokojowej (RT) badana była przy użyciu skaningowej mikroskopii tunelowej. Wygrzewanie powierzchni w zakresie temperatur RT- 573 K prowadzi do wzrostu szorstkości powierzchni, po czym w temperaturze 673 K następuje jej spadek. Porównanie obrazów prezentowanych w niniejszej pracy z obrazami opublikowanymi dla pokryć Ni niższych niż 1 monowarstwa oraz dla pokrycia 4.2 ML wskazuje na występowanie cechy zależnych od pokryć.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat badania właściwości powierzchni soczewek kontaktowych odgrywają coraz większe znaczenie w kontekście oceny komfortu i bezpieczeństwa ich stosowania. Nieocenionym narzędziem wydaje się być mikroskopia sił atomowych (AFM), umożliwiająca charakteryzację powierzchni soczewek kontaktowych w warunkach zbliżonych do naturalnych. W artykule dokonano przeglądu oryginalnych prac badawczych, odzwierciedlających aktualny stan wiedzy na temat możliwości zastosowań techniki AFM do badania soczewek kontaktowych.
EN
Over the course of the last years the studies of the surface properties of contact lenses have been playing an increasing role in the context of the evaluation of their comfortable and safe application. Atom force microscopy (AFM) seems an invaluable tool, enabling the characterization of contact lenses surface under conditions similar to natural. The following paper provides with the revision of original research reflecting up-to-day state of scientific knowledge of the possibility to apply AFM technique for contact lens studies.
EN
This paper addresses the problem of ventral hernia repair. The main goals are to find an optimal surgical mesh for hernia repair and to define its optimal orientation in the abdominal wall to minimise the maximum force at the tissue-implant juncture. The optimal mesh is chosen from a set of orthotropic meshes with different stiffness ratios for typical hernia placement in the abdominal area. The implant is subjected to an anisotropic displacement field, different for the selected hernia placements. The assumed displacement fields correspond to regular human activity. Proper implantation of the mesh may determine the success of hernia repair and/or the postoperative comfort of patients. The proposed solution is based on FEM simulations of different surgical meshes behaviour. In typical hernia placements, the optimal orientation of the stiffer direction of the implant is perpendicular to the spine. However, the presented results show some cases that an oblique direction may be the optimum one.
PL
Materiały, które znajdują zastosowanie w nowoczesnych pojazdach, muszą charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi, w całym okresie swojej eksploatacji. Trudność w doborze materiałów polega również na tym, że często materiały te pracują w zmiennych i niekorzystnych warunkach, tj. w środowisku korozyjnym oraz w temperaturze o zakresie dochodzącym do 1000°C. Takie warunki powodują, że koniecznym jest zastosowanie materiałów o wysokiej odporności korozyjnej, temperaturowej, ściernej, jak i zmęczeniowej. Wymagania te spełniają stopy z układu Fe-Al a w szczególności te na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych FeAl oraz Fe3Al. Wyniki badań wstępnych, przedstawione w artykule, dla materiałów z grupy Fe-Al wskazują na możliwość zastosowania tych materiałów na wysokoobciążone elementy turbosprężarek. Badany stop Fe-38Al charakteryzował się stosunkowo niskim współczynnikiem tarcia tj. poniżej 0,35 w całym zakresie badanej temperatury.
EN
Materials that are used in modern vehicles, must have a very good functional properties, in the whole period of his life. The difficulty in selecting the materials consists also in that these materials often work in variable and adverse operating conditions, ie. in corrosive environments and temperature in the range of up to 1000°C. Such conditions make it necessary to use materials with high corrosion resistance, temperature, abrasive and fatigue. These requirements satisfy the alloys of the Fe-Al system and in particular the matrix ordered intermetallic FeAl and Fe3Al. Results of preliminary study, presented in the article, for the materials from the group of Fe-Al indicate the possibility of using these materials for heavy duty components turbochargers. The test alloy Fe-38Al characterized by a relatively low coefficient of friction, ie. less than 0.35 over the entire range of test temperature.
PL
Coraz częściej w przemyśle motoryzacyjnym wymaga się stosowania nowych materiałów o właściwościach przewyższających stosowane obecnie. Z tego powodu duże zainteresowanie wzbudzają stale z grupy Advanced High Strenght Steel (AHSS), a w tym średnio i wysokomanganowe z dodatkami Al i Si. Stale te w zależności od zawartości Mn i Al wykazują skłonność do odkształcenia w oparciu o szczególne mechanizmy zależne od wartość energii błędu ułożenia austenitu EBU. W przypadku stali mających swe zastosowanie na elementy pojazdów pochłaniające energię zderzenia doskonałe właściwości wykazują stale austenityczne umacniane wskutek mechanicznego bliźniakowania oraz stale dwufazowe austenityczno-ferrytyczne. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu odkształcania dynamicznego za pomocą młota spadowego na podatność do odkształcenia plastycznego wybranych gatunków stali wysokomanganowej. Przeprowadzono próby odkształcania z prędkością 7,67 m/s elementów w postaci podłużnicy samochodowej i dokonano analizy wpływu tego procesu na zmiany wymiarów i kształtu z uwzględnieniem oceny mikrostruktury w obszarze działania największych naprężeń ściskających i rozciągających.
EN
Increasingly in the automotive industry it requires the use of new materials with properties exceeding the materials used today. For this reason, they arouse great interest the steels from the group of Advanced High Strength Steel (AHSS), in the medium and high manganese with additions of Al and Si. These steels, depending on the contents of Mn and Al have a tendency to deform based on the specific deformation mechanisms depending on the value of the stacking fault energy. In the case of steels having their application to components vehicle energy-absorbing excellent properties show austenitic steels strengthened as a result of mechanical twinning and continuously two phase austenitic-ferritic. This publication presents the results of research on the impact of dynamic deformation using a drop hammer on the susceptibility to plastic deformation of selected species of high manganese steel. Tests were carried out with a strain speed of 7.5 m/s components in the form of car stringer and an analysis of the impact of this process on the changes in the dimensions and shape including an evaluation of the microstructure within the area of largest compressive and tensile stresses.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.