Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tolerance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The study shows the biodiversity of Utricularia australis from western to northern regions of Ukraine. The environmental conditions of Ukraine are favourable for the spread and formation of phytocenosis involving U. australis, especially on thermoclimatic, cryothermal and continental scale. A broader range of the species’ relation to humidity has been recorded. The research outcome shows the existence of the species in conditions from shallow, parched reservoirs to deep water habitats which allows the species to withstand temporary drying of reservoirs in summer periods. The resilience of U. australis to some water quality parameters, including nitrogen, phosphorus, iron content, colour, pH and organic contamination was higher than in previous studies and Tsyganov’s ecological scales. Thus, due to its wide range of tolerance to the majority of environmental factors, U. australis tends to spread in contemporary climatic conditions in Ukraine. Considering that the species has category “vulnerable” in the country and is listed in the red data book of Ukraine, its conservation status is likely to be revised further.
PL
Na dokładność elementów maszyn wpływa wiele czynników zależnych od: maszyn technologicznych, narzędzi, uchwytów obróbkowych, właściwości materiałów obrabianych, parametrów technologicznych, cieczy obróbkowych itp. W pracy przedstawiono wyniki badań dokładności partii przedmiotów o złożonym kształcie. Proces frezowania realizowano na 3-osiowym centrum obróbkowym Avia VMC-800HS. Pomiary dokładności geometrycznej przeprowadzono na współrzędnościowej maszynie pomiarowej Vista ZEISS. Analiza powtarzalności błędów wymiarów wykonanych przez frezowanie przedmiotów umożliwiła określenie wartości tolerancji możliwej do uzyskania w warunkach produkcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na błędy wykonania ważne ze względów montażowych. Porównano dokładność przedmiotów wykonanych ze stali 15-5PH oraz 4330. Określono klasę dokładności wykonania, podano odchyłki oraz wykazano, że możliwe jest zachowanie porównywalnej dokładności wykonania elementów z dwóch materiałów, różniących się właściwościami przy doborze odpowiednich parametrów technologicznych obróbki.
EN
The accuracy of machine parts depend on numerous factors connected with: technological machines, tools, fixture clamps, the properties of workpiece material, cutting parameters, cutting fluids etc. This paper reports the results of a study investigating the accuracy of a series of objects with complex shape. The milling process was performed on a 3-axis machining center, Avia VMC-800HS. The measurements of geometric accuracy were made using the ZEISS Vista coordinate measuring machine. The examination of the repeatability of dimensional errors of the objects produced by milling led to determination of the values of tolerance which can be obtained under production conditions. Particular attention was paid to the errors of part quality as they may affect the assembly process. The accuracy of parts made of 15-5PH and 4330 steel was the compared. Accuracy class and dimensional deviation were determined. The results demonstrate that it is possible to ensure comparable accuracy of parts made of two different materials by selecting appropriate machining parameters.
3
Content available Wartość racjonalizmu według Leszka Kołakowskiego
PL
Artykuł prezentuje poglądy najwybitniejszego polskiego filozofia Leszka Kołakowskiego na temat kondycji człowieka we współczesnym świecie, który na drodze do wolności poszukuje nie tylko własnej podmiotowości, ale także harmonijnej i czytelnej reguły funkcjonowania w społeczeństwie masowym. Zasadnicze jest przekonanie, że człowiek, kultura i świat, aby trwać i przetrwać muszą pozostawać w stanie niezakończonym ostatecznie. Siła kultury, siła jej twórcy objawia się w identyfikacji niezakończonej.
EN
The publication presents the views of the most eminent Polish philosopher Leszek Kolakowski on the human condition in the modern world, who on the way to freedom seeks not only for his own subjectivity, but also for harmonious and clear rule of functioning in a mass society. The essential is the belief that a man, culture and the world to remain in existence and to survive must be able to last in ultimately unfulfillment stage in mankind's development. The strength of the culture, the strength of its creators is revealed in the identification unfinished.
4
Content available remote Sposób postrzegania sacrum w architekturze współczesnej
PL
Od świtu ludzkości, czasów organizowania się i gromadzenia wspólnot osadniczych, poprzez czasy formowania się pierwszych miast, towarzyszyła człowiekowi wiara w różnorodne bóstwa. Wraz z rozwojem kulturowym i społecznym także systemy wierzeń ulegały ujednolicaniu, kodyfikacji i przyciągały coraz większą liczbę wiernych, stając się czynnikiem społeczno-politycznym wpływającym istotnie na kształt i kierunki rozwoju młodych cywilizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia nowych idei, organizacji przez nie przestrzeni sacrum i formalizacji za¬chowań, zaczęto kult „przekuwać w kamień”. Analizując architekturę sakralną każdej epoki i studiując jej historię, można zaobserwować jak zmieniała się sinusoida stosunków społecznych pomiędzy tolerancją i religijnym współistnieniem z jednej strony, a nienawiścią i dążeniem do dominacji z drugiej. We współczesnym, bardzo zróżnicowanym, pełnym mnogości wyznań i różnic kulturowych świecie, architekci stają przed wyzwaniem w jaki sposób kształtować architekturę sakralną aby służyła pokojowej koegzystencji, akceptowaniu różnic, nie będąc jednocześnie zarzewiem konfliktów, wzajemnych roszczeń i pretensji.
EN
Since the time of the first settlements and communities, people tend to believe in various deities. Along with the cultural and social development, religion has become codified and popularized amongst the growing number of believers, thus became an important factor in the social and political development. Growing importance of religious beliefs, resulted in organizing sacred spaces which later became churches and temples. Throughout the centuries, religion became a stimulant to unite and cooperate on the one hand, and a root of conflict and intolerance on the other. In present times, architects have to face a diversified beliefs and solve major cultural differences, while designing a contemporary temple. Nowadays designers have to create sacral architecture in a way providing peaceful coexistence and mutual respect between followers.
EN
The concept “competences” is more often used both in the scientific literature, legal regulations and in the journalism to determine specific capacities, personal characteristics, skills, experience and knowledge. The article presents an original classification of competences divided intogeneral competences (information and communication, psycho-social, cross-cultural, ecological (sozological), economical, ethical, gender), and specific competences (training, information, linguistic). The author pays particular attention to the education of ethical competences understood as honesty and responsibility in all aspects of human activity, heading to the principles of right and ability to find a common denominator between good of an individual and a community, focusing on subsidiarity, solidarity, respect for the dignity of self and others, respect for fundamental human rights, tolerance and respect for people and the environment.
PL
Coraz częściej zarówno w literaturze naukowej, regulacjach prawnych, jak i w publicystyce używa się terminu “kompetencje”dla określenia specyficznych zdolności, cech osobowości, umiejętności, doświadczenia i wiedzy. Artykuł prezentuje autorską klasyfikację kompetencji w podzialena kompetencje ogólne [informacyjno-komunikacyjne, psychospołeczne, międzykulturowe, ekologiczne (sozologiczne), ekonomiczne, etyczne, Genderowe oraz kompetencje szczegółowe (zawodowe, np. informatyczne, lingwistyczne). Autorka dużą wagę przywiązuje do kształcenia kompetencji etycznych rozumianych jako: uczciwość i odpowiedzialność we wszystkich aspektach ludzkiej działalności, kierowanie się zasadami dobra i umiejętność znalezienia wspólnego mianownika między dobrem indywidualnym i wspólnotowym, nastawienie na pomocniczość, solidarność, poszanowanie godności własnej i innych, respektowanie podstawowych praw człowieka, tolerancja oraz szacunek do ludzi i środowiska naturalnego.
6
Content available remote Fast optimization schemes for feature selection in analog circuits fault diagnosis
EN
The aim of this work is to systematize the knowledge resulting from research on the impact of the feature selection on the quality of diagnostic procedures in the diagnosis of nonlinear systems. Particular attention was devoted to the selection of appropriate comparative criteria and optimization algorithms necessary for the selection of defects in the studied nonlinear systems, so that the inclusion of the elements in the process of detection and location of single and multiple catastrophic failures is possible to the highest degree. Basing on the research and simulations results, the fast, “low-costs” method for feature selection using new data quality indexes was invented and tested on real circuits examples.
PL
Celem pracy jest usystematyzowanie wiedzy wynikającej z badań realnego wpływu selekcji cech na jakość procedur wykrywania uszkodzeń w diagnostyce układów nieliniowych. Szczególna uwaga została poświęcona na dobór właściwych kryteriów porównawczych i algorytmów optymalizacyjnych niezbędnych w procesie wyboru atrybutów uszkodzeń badanych układów nieliniowych tak, aby w jak największym stopniu możliwe było uwzględnienie tolerancji elementów w procesie detekcji i lokalizacji jednokrotnych i wielokrotnych uszkodzeń katastroficznych. Opierając się na wynikach analiz i symulacji opracowano i przetestowano na przykładach, szybki w działaniu algorytm selekcji cech wykorzystujący nowe indeksy oceny jakości zbioru danych.
7
Content available remote Data mining based algorithm for analog circuits fault diagnosis
EN
The paper deals with feature selection of testing signals used for fault-driven analysis of analog circuits based on some grey systems properties. Simple two stages fault diagnostic strategy for circuits with limited access to internal nodes is presented, illustrated with the examples and discussed. Algorithm enabling to detect and localize single and multiple catastrophic faults, is prepared under assumption, that input data sets are extracted from DC analysis.
PL
W artykule przedstawiono dwuetapowy algorytm detekcji I lokalizacji pojedynczych i wielokrotnych uszkodzeń układów analogowych, oparty o pewne techniki drążenia danych i elementy teorii systemów szarych. Założono ograniczony dostęp do punktów wewnętrznych oraz możliwość analizy dynamicznej i stałoprądowej badanych układów.
RU
Существование человека в современном мире отличается разнообразием, противоречивостью и, вместе с тем, взаимозависимостью процессов и явлений. Поэтому проблема развития толерантной позиции личности как жизненной стратегии, которая даёт возможность успешной организации взаимоотношений, сохранения внутреннего равновесия, нахождения гармонии и целостности, крайне важна. Реализация идей толерантности является особенно актуальной для разработчиков подразделений МЧС. Их действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и при проведении специальных операций, связанные с тяжелыми и опасными для жизни и здоровья условиями и их последствиями, необходимостью оперативно выполнять задание в ситуации нервно-психического, эмоционального напряжения и стресса. Экстремальная ситуация вызывает реакции, которые формируют стратегию поведения и обеспечивают процесс распределения внимания между контролем за текущим состоянием управляемого объекта и выработкой новых, адекватных ситуации планов и способов действий. Формирование толерантности у личного состава подразделений по чрезвычайным ситуациям предусматривает: - направленность воспитательной работы на развитие толерантности как личностно профессионального качества специалистов гражданской обороны; - обеспечение активного толерантного диалогического взаимодействия между членами подразделений МЧС; - создание толерантной воспитательной среды. На основании результатов проведенного исследования сформулированы методические рекомендации относительно улучшения формирования толерантности у бойцов подразделений МЧС Украины.
PL
Istnienie człowieka we współczesnym świecie wyróżnia się rozmaitością, sprzecznością, ale zarazem współzależnością procesów i zjawisk. Dlatego rozwój osobistej tolerancji, jako strategii życiowej, jest bardzo ważny, ponieważ daje możliwość skutecznego budowania stosunków, utrzymywania wewnętrznej równowagi, odnajdowania harmonii oraz jednolitości. Realizacja idei tolerancji jest szczególnie aktualna dla pracowników organów MSN. Ich działania w likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnych, w realizacji specjalnych operacji związane są z trudnymi i niebezpiecznymi dla życia i zdrowia warunkami oraz ich konsekwencjami, z koniecznością sprawnego wykonywania zadania w sytuacji nerwowej, stresowej i napięcia emocjonalnego. Ekstremalna sytuacja wywołuje reakcje, które kształtują strategię zachowania oraz zabezpieczają proces podziału uwagi między kontrolowaniem bieżącego stanu kierowanego obiektu a wyrabianiem nowych, odpowiednich sytuacji, planów i sposobów postępowań. To wszystko wymaga od składu osobowego nadzwyczajnej mobilizacji fizycznej oraz psychofizjologicznej rezerwy organizmu. W warunkach sytuacji nadzwyczajnych ważną rolę odgrywa charakter stosunków interpersonalnych, który ma istotny wpływ na stan funkcjonalny, efektywność i bezpieczną działalność fachowców. W zależności od warunków i specyfiki wpływu innych czynników, trwałości wykonywania zadania, szczególną uwagę należy zwrócić na podtrzymywaniu ogólnej sprzyjającej atmosfery oraz grupowej zgodności. To wszystko wymaga kształtowania w fachowcach MSN specyficznych wartości, oprócz ogólnych cech, uwarunkowanych ich działalnością profesjonalną. Szczególną uwagę w przygotowaniu pracowników powinno się poświęcać właśnie rozwojowi tolerancji, który jest czynnikiem fachowej socjalizacji. Aktualność badania. W każdym zawodzie w stosunkach „człowiek – człowiek” trzeba mieć nie tylko pewną wiedzę, umiejętności i nawyki, ale również odpowiednie cechy osobowości. Pośród czynników, które istotnie wpływają na skuteczne wykonanie zawodowych obowiązków przez pracowników obrony cywilnej, ważną rolę odgrywa tolerancja, jako regulator relacji międzyludzkich. Przede wszystkim wytłumaczyć to można tym, że zawodowa działalność w sytuacjach ekstremalnych związana jest ze stałym, wysokim fizycznym i psychologicznym napięciem; niebezpieczeństwem utraty życia tak ratowników, jak i innych ludzi; kierownicze i zawodowe decyzje zazwyczaj podejmuje się w trudnych oraz niestabilnych warunkach, przy braku czasu. W takich warunkach szczególnie ważnym jest charakter interpersonalny stosunków, cechy jednostek, umiejętność szybkiego i sprawnego rozwiązywania konfliktów, a wysoka moralność jest wzorem do naśladowania. Wykonanie zadań przez ratownicze jednostki MSN w warunkach ekstremalnych lub pojawienia sytuacji nadzwyczajnych charakteryzuje się negatywnym wpływem szerokiego spektrum niesprzyjających czynników. Skuteczność zawodowej działalności składu osobowego straży zależy od spójności jednostek, od charakteru interpersonalnych stosunków. Aktualnym staje się problem kształtowania tolerancji jako cechy znaczącej i zawodowo ważnej u rzeczoznawców obrony cywilnej. Wyniki przeprowadzonego badania dały możliwość sformulowania rekomendacji metodycznych co do rozwijania tolerancji u szeregowców składu osobowego jednostek ds. sytuacji nadzwyczajnych MSN Ukrainy. Kształtowanie tolerancji przewiduje: ukierunkowanie pracy socjalno-humanitarnej na rozwój tolerancji jako znaczącej oraz zawodowo ważnej cechy fachowców obrony cywilnej; gwarancję aktywnej tolerancji we współdziałaniu komunikacyjnym między członkami jednostek MSN; stworzenie tolerancyjnego środowiska wychowawczego.
PL
Europejczycy, pomimo głoszenia haseł na temat łączenia różnorodności i zachowania tożsamości kulturowej, są nastawieni coraz bardziej wrogo do nowej migracji i obcokrajowców starających się o azyl. Czy my, Europejczycy dążymy do krwawej konfrontacji między światem islamu a światem Zachodu? Euforia z powodu nowej, wielokulturowej Europy nie może nas zwieść, co do tego, że Europa nadal pozostaje bardzo niezrozumiała. Europa to mozaika kultur. Świat nas otaczający podlega stałej ewolucji, jesteśmy świadkami stałej zmiany demografii świata. Światowa kultura, którą odziedziczą nasze wnuki, będzie całkowicie inna od tej, która jest dziś.
EN
Europeans, despite propagating the combination of diversities and the preservation of cultural identity, are becoming more and more hostile to the new migration and the foreigners seeking asylum. Are we Europeans heading towards a bloody confrontation between the Islamic world and the Western world? Euphoria because of new, multicultural Europe cannot deceive us as to the fact that Europe is still very confusing. Europe is the mosaic of cultures. The world around us is subject to constant evolution, constant change, and we are witnessing the demographics of the world. World culture that our grandchildren will inherit will be completely different from that of today.
PL
Głównym celem artykułu jest opis podstawowych kwestii dotyczących komunikacji międzykulturowej, szczególnie w kontekście utrzymania i budowania ładu społecznego na świecie. W artykule autor zwraca uwagę na wpływ braku dialogu pomiędzy narodami na konflikt kultur. jednym z kierunków rozważań był wpływ globalizacji na imperializm kulturowy jako problem współczesnego świata. Oprócz tego, artykuł dotyczy teoretycznych obszarów komunikacji międzykulturowej, jej historycznych źródeł i klasycznych teorii.
EN
The main goal of the article is to describe rudimentary issues concerning cross cultural communication, particularly in the context of keeping and building social order in the world. In the article the author focuses on the influence of the lack of dialogues between nationalities on the conflict of culture. One direction of the author's considerations was the influence of globalization and cultural imperialism on the problems of contemporary world. In addition, the article concerns the theoretical areas of intercultural communication, in particular its historical sources and classical theory.
PL
W doświadczeniu eksperymentalnie zbadano tolerancję szczepu bakterii Cupriavidus metallidurans CCM 7663 na wybrane stężenie jonów metalu. Wyniki pokazują bardzo dobrą tolerancję na jony Ni2+, Cd2+, Ag+, Pb2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+. Zidentyfikowane wartości tolerancji uzupełniono przez właściwości fizjologiczne szczepu oznaczając w ten sposób możliwość zastosowania bakterii w procesach aktywnej biomineralizacji i metodach biotechnologicznych przetwarzania rud i odzysku trudno dostępnych metali.
EN
The study experimentally examines the tolerance of the bacterium Cupriavidus metallidurans strain CCM 7663 of the selected ion metal concentration. The results show a very good metallic tolerance of Ni2+, Cd2+, Cr3+, Ag+, Pb2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+ ions. The identified tolerance values are complemented by the physiological properties of the strain and thus imply its possible application in the processes of active biomineralization and biotechnological methods of ore processing and retrieval of rare or less available metals.
EN
The paper deals with the investigation of the influence of geometrical and dimensional errors on performance of the Tracta coupling. It is one of the most simple constant-velocity joints which has been used in front-wheel drive automobiles, all-wheel drive military vehicles, heavy vehicles and various other applications. The proposed study is based on building and simulating a parametric spatial multibody model of the full joint. Both kinematic and dynamic behaviour have been investigated. Five different linear and angular errors have been studied. The sensitivity of kinematics and dynamics irregularities to these errors has been computed and summarized in design charts. The results can be used in optimal tolerance allocation and accurate vehicle system simulation with the coupling joint sub-model.
PL
W pracy przedstawiono badania wpływu błędów geometrycznych i wymiarowych na pracę przegubu typu Tracta. To jedno z najprostszych rozwiązań konstrukcyjnych przegubu równobieżnego, który szeroko stosowany jest w przednich osiach napędowych samochodów osobowych, pojazdach wojskowych z napędem na wszystkie osie, ciężkich pojazdach i wielu innych maszynach. Przedstawione badania oparto na symulacjach wielobryłowego i przestrzennego modelu przegubu. Przeanalizowano właściwości kinematyczne i dynamiczne modelu uwzględniającego pięć różnych błędów geometrycznych odnoszących się do wymiarów liniowych i kątowych. Wrażliwość modelu na błędy opisano za pomocą charakterystyk kinematycznych i dynamicznych układu w funkcji wielkości tych odchyłek. Otrzymane wykresy mogą stanowić podstawę do optymalizacji obszaru tolerancji w projektowaniu przegubu Tracta oraz być pomocne przy właściwej symulacji zachowania się pojazdów wyposażonych w takie przeguby i opisanych modelem omówionym w pracy.
PL
Rury mosiężne w zależności od rodzaju znalazły i dalej znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Proces produkcji rur jest związany z przeróbką plastyczną na gorąco, na zimno oraz z końcową obróbką termiczną. Technologia produkcji rur jest ściśle związana z końcowym produktem i przeznaczeniem, a postęp technologiczny w branżach w których rury znalazły zastosowanie oraz pojawienie się zamienników, inicjuje zmiany w procesie produkcyjnym w kierunku atrakcyjności pod względem energochłonności, materiałochłonności i opłacalności. Postęp technologiczny polega między innymi na takiej modyfikacji procesu przeróbki na gorąco, że możliwe jest już na tym etapie wykonywanie rur o skomplikowanych kształtach, zawężonych tolerancjach i oczekiwanych własnościach. Jest to możliwe dzięki nowym sztywnym konstrukcjom pras oraz stosowaniu odpowiednich materiałów na narzędzia do pracy na gorąco, gwarantujących stabilność wymiarową podczas przeróbki plastycznej na gorąco. Postęp w procesie przeróbki na zimno wiąże się z obniżaniem kosztów przerobu poprzez eliminację czasów pomocniczych, np. załadunku, jak w przypadku walcowania rur, oraz z intensyfikacją pojedynczych ciągów dla uzyskania współczynnika wydłużenia nawet do 1,9. Systematycznie są opracowywane, opanowywane i wprowadzane do produkcji tzw. stopy specjalne oraz proekologiczne z zawartością ołowiu nawet na poziomie śladowym.
EN
Depending on a type, brass pipes fund and continue finding a broad use in many industry branches. Pipes production process is connected with both high and low temperature treatment together with end thermal treatment. Technology depends highly on end product and target use. Process advance as well as product equivalents initiate changes that result in energy, material, and cost efficient technology. That involves process modifications like thermal treatment process change so complicated pipe shapes with narrowed measurement tolerance, can be created. All the above is achieved, among other things, with new press construction types and use of new materials for thermal treatment tools. Constructions and tools that guarantee stable dimensions during the process. Low temperature treatment process progress depends on cost lowering, through additional time elimination (such as pipes loading time during pipes rolling). Systematically new alloys more and more environmental friendly with almost vestigial led quantity are being manufactured and introduced into production.
PL
Przeanalizowano problem oceny braku pionowości słupów stalowych w budynkach halowych oraz kryteriów dotyczących ustalania tolerancji wymiarowych w tym zakresie. Omówiono wymagania normowe oraz przedstawiono wyniki analizy pomiarów powykonawczych dotyczących przechyłów słupów w 33 halach.
EN
The issue of the lack of verticality evaluation of hall steel columns as well as the criteria concerning adjusting requirements regarding as-built column verticality have been analyzed. Contemporary standard recommendations concerning verticality tolerances of hall columns as well as the results of analysis performed for the set of as-built measurements of initial tilts collected by the authors for 33 steel halls have been presented.
EN
The objective of this contribution is twofold. First, we recall the notion of a tolerance from the purely formal point of view. Second, we explain and discuss various applications of this notion and underline its role in the mathematical modelling of problems involving objects which can be treated as „indistinguishable”.
PL
Przedmiot pracy jest dwojaki. Najpierw omówiono pojęcie tolerancji z formalnego punktu widzenia. Następnie wytłumaczono i przedyskutowano różne zastosowania tego pojęcia oraz podkreślono jego rolę w modelowaniu matematycznym pewnych zagadnień natury technicznej.
PL
W latach 2003-2005 przeprowadzono doświadczenia polowe nad określeniem wpływu herbicydów na 6 odmian pszenicy ozimej (Zyta, Sukces, Tonacja, Clever, Kobra i Pegassos). Herbicydy: Dicuran 80 WP (chlorotoluron 80%) i Arelon Dyspersyjny 500 S.C. (izoproturon 500 g*l-1) zastosowano odpowiednio w dawkach 2 kg*ha-1 i 3 l*ha-1 jesienią oraz wiosną. Żaden z herbicydów nie spowodował uszkodzeń roślin badanych odmian pszenicy. Nie stwierdzono także istotnych strat w plonach pszenicy pod wpływem traktowania jej herbicydami.
EN
During 2003-2005, field experiments on winter wheat 6 cultivars (Zyta, Sukces, Tonacja, Clever, Kobra, Pegassos) reaction to herbicides were conducted. Herbicides: Dicuran 80 WP (chlortoluron 80%) and Arelon Dyspersyjny 500 SC (isoproturon 500 g*l-1) in doses 2 kg*ha-1 and 3 l*ha-1 respectively were tested. Herbicide treatment was carried in the autumn and in the spring. Both of herbicides did not damaged plants of tested cultivars. Significant yield reduction was not also observed.
18
Content available remote Problem dyskryminacji w organizacji zróżnicowanej kulturowo
PL
Współczesne organizacje stają się coraz bardziej zróżnicowane według wielu różnych wymiarów. Przewidywane zmiany demograficzne, postępujące procesy globalizacyjne, wzrastająca świadomość roli różnorodności kulturowej i zmieniające się prawo przyczyniają się do dalszego wzrostu ich heterogeniczności. W tych okolicznościach bardzo ważne jest, aby organizacje wolne były od uprzedzeń i dyskryminacji. Polskie społeczeństwo po wielu latach monokulturowości może być podatnym gruntem na ideologie promujące dyskryminację i nietolerancję wobec inności. Dlatego też bardzo ważne jest wychowywanie kolejnych pokoleń w duchu otwartości i tolerancji.
EN
Contemporary organizations are becoming more and more divers considering many different dimensions. Demographic changes that are about to happen, developing globalization process and growing awareness of cultural diversity and changing legislature cause organizations to be more and more heterogeneous. Under these circumstances lack of bias and discrimination within the organization itself is the key importance factor contributing to the success. Polish society after many years of monoculture can be very susceptible to any ideology glorifying discrimination and intolerance against minorities and any forms of oddity. Thus it is very important to bring up new generations with openness and tolerance spirit.
19
Content available remote Tolerancje ogólne odlewów
PL
W pracy przedstawiono analizę literatury dotyczącej tolerancji ogólnych odlewów oraz poziomów zwyczajnej dokładności warsztatowej w zakresie wytwarzania w zakładach obróbki skrawaniem. W jej wyniku opracowano uogólnioną propozycję poziomów zwyczajnej dokładności odlewni oraz tolerancji wymiarowej i dokładności wykonania odlewów. Dotyczy ona odlewów z żeliwa i stopów metali nieżelaznych wykonywanych w formach piaskowych, kokilowych, ciśnieniowych oraz metodą traconych modeli. Propozycja ta może stanowić podstawę normy dotyczącej wytwarzania odlewów.
EN
In this paper an analysis of literature respecting general tolerances of castings and levels of ordinary workshop accuracy in the range of production in machining plants hale been presented. In its result generalized proposition of ordinary accuracy of foundry, the dimensional tolerance and the accuracy of castings production have been elaborated. It concerns cast iron and non-ferrous castings fabricated in sand, permanent and pressure moulds and by lost models method. This proposition can the basis of the standard concerning fabricate of castings.
PL
Badania prowadzące do minimalizacji odchyłek zarysu wzdłużnego w czasie rzeczywistym, tzn. w trakcie toczenia, z zastosowaniem silnika liniowego.
EN
A method providing for application of the minimum possible tolerance for parallel profiles in real time i.e. during turning operations with use of linear motor.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.