Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik pojemnościowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the paper, a data-independent beamforming method capable of fully steering the mainlobe of the first-order cardioid triad is presented. This proposed method exploits the multi-pattern operating mode of the dual-diaphragm microphones design of some first-order cardioid microphones to extend the polar-azimuth space in to which the mainlobe of such cardioid triad to the full sphere. The beamwidth and directivity of the proposed collocated array are derived and analyzed.
PL
W artykule przedstawiono niezalezny od sygnału wejściowego układ mikrofonów pojemnościowych umożliwiających wsterowanie listka głównego systemu cardioid (w kształcie serca) pierwszego rzędu. Wykorzystano mikrofon z dwoma diafragmami i wieloma czujnikami.
2
Content available remote The non-substrate interdigital capacitor level sensor
EN
This paper presents the non-substrate interdigital capacitor level sensor. The interdigital capacitor level sensor is designed and fabricated to be two types that are the fabricated with an epoxy substrate and with none substrate. Each type is separated to be 6 models that are designed with difference dimensions of the width, the gap and the length of the hard copper (H04) lines circuit for comparing and obtaining the high linearity model. The fabricated with none substrate can sense the maximum capacitance of 877.56 nF that is higher than the maximum capacitance of the sensor with substrate of 341.12 nF. The higher range of the capacitance of the circuit with none substrate, provides the wide range to sense the water level with high accuracy that is suitable to develop to be the standard level sensor in the future.
PL
W artykule opisano czujnik pojemnościowy bez podłoża. Czujnik analizowano dla różnych geometrii miedzianego meandra Czujnik może być wykorzystywany do pomiaru poziomu wody.
PL
Przeanalizowano wyniki badań porównawczych różnych typów czujników stosowanych w pomiarach amplitudy drgań pióra łopatki sprężarki silników lotniczych w próbie zmęczeniowej. Zbadano czujniki: indukcyjny, pojemnościowy, wiroprądowy, laserowy oraz drgań. Scharakteryzowano je i przedstawiono ich wady. Zaprojektowano i wykonano dodatkowe oprzyrządowanie stanowiska badawczego, m.in. uchwyt mocujący.
EN
Results of comparison research of various sensors types used in the fatigue tests for aircraft engine compressor blade vibration amplitude measurement were analysed. Sensors under tests: inductive, capacitive, eddy-current, laser and vibration. Presented were sensors characteristics and their faults. Additional test stand instrumentation was designed and performed, including mounting bracket.
EN
The article discusses the problem of water content measurement in electro-insulating liquids using capacitive sensors. The article describes coefficients affecting reliability of the water content measurement. The authors discussed issues connected with water saturation limit in electro-insulating liquids. The authors also proposed a method which allows determining coefficients by means of which it is possible to calculate the water saturation limit in electro-insulating liquid as a function of temperature. Determining the coefficients allows proper calculating of the water content in ppm by weight by means of relative water saturation of the investigated liquid, what was measured with a capacitive probe. Propositions included in the article improve reliability of the method to determine water content in electro-insulating liquids and thus contribute to breakdown-free operation of electric power equipment insulated with these liquids.
PL
W artykule omówiono problematykę pomiaru zawartości wody w cieczach elektroizolacyjnych przy wykorzystaniu czujników pojemnościowych. Opisano czynniki wpływające na wiarygodność pomiaru zawartości wody. Autorzy pracy omówili zagadnienia związane z granicznym nasyceniem cieczy elektroizolacyjnych wodą. W artykule zaproponowana została metoda umożliwiająca wyznaczenie współczynników, za pomocą których możliwe jest obliczenie granicznego nasycenia cieczy elektroizolacyjnej wodą w funkcji temperatury. Wyznaczenie współczynników umożliwia poprawne obliczenie zawartości wody w ppm wagowo za pomocą zmierzonego sondą pojemnościową względnego nasycenia badanej cieczy wodą. Propozycje zawarte w artykule poprawiają niezawodność metody wyznaczania zawartości wody w cieczach elektroizolacyjnych, a przez to przyczyniają się do bezawaryjnej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych izolowanych tymi cieczami.
5
Content available remote Determination of Water added in Raw Milk using Interdigital Capacitor Sensor
EN
This paper suggests that for water added in raw milk has been developed using Interdigital capacitor electrical conductance measurements, other than using conventional methods such as determination of specific gravity or of the freezing point temperature, and the compression on frozen samples. The system has been assembled and the experiments were conducted. The characteristics at 1 KHz, 10 KHz and 20±1 ℃ for all raw milk samples revealed a linear increase in conductance with increasing water content over the entire of water concentrations. Results shown that the capacitance value of the water added in raw milk were lower than the raw milk without added water. It also provides an opportunity for the development of a microcontroller-base low-cost sensing system.
PL
Do badan ia zawartości wody w mleku wykorzystano czujnik pojemnościowy. Badania przy różnych częstotliwościach wykazały że między przewodnością i dodatkiem wody jest liniowa zależność. Także między pojemnością a koncentracją mleka obowiązuje zależność liniowa.
6
Content available remote A Novel Planar Interdigital Capacitor Level Sensor
PL
W artykule zaproponowano nową koncepcję planarnego pojemnościowego czujnika poziomu. Do wykonania czujnik wykorzystano standardową technologią obwodów drukowanych. Otrzymano liniową funkcję przetwarzania ze współczynnikiem korelacji między 0.9782 a 0.9984.
EN
This paper presents a study of a novel planar inter digital capacitor level sensor. It was design by using capacitor principle and they have been fabricated using standard single side on printed circuit board (PCB) fabrication technology. This experiment is carried out by using our sensors are different from the past IDC by adding finger beside the first finger of IDC. The value of capacitance is depending on length width space and increment the water. The linearity response with correlation coefficient (R2) was between 0.9782 to 0.9984. The results of the experiments provide an opportunity for further research in the development of low cost, small of sensor for measuring water level. The experimental also results show there is possibility of developing a sensor for water levels generally. A novel planar IDC level sensor has been fabricated to have better sensing performance. The advantage of this sensor is a very simple structure and inexpensive.
PL
Czujniki pojemnościowe to rozwiązanie wygodne i niezwykle elastyczne, mogące np. skutecznie wykrywać poziomy cieczy, proszków i granulatów bezpośrednio przez ściany niemetalowych zbiorników. Czujniki w tego typu przypadkach nie wchodzą więc w kontakt z badanym medium, co w aplikacjach branży spożywczej jest szczególnie pożądane.
8
Content available Admittance Monitoring of Nonelectric Nature Objects
EN
Problems of development the methods of monitoring the quality indices of non-electric nature objects are in the highlight of the paper. The chain of experimental investigations of capacitance primary transducers in terms of their time stability (durability) and manufacturing material efficiency has been undertaken. The nature of frequency dependence of admittance on the temperature and different solution concentrations has been researched. Due to the results of investigations the method of identifying the general salt concentration in soil is proposed.
PL
W pracy przedstawiono propozycję udoskonalenia metod monitorowania parametrów jakości obiektów o charakterze nieelektrycznym. Zbadano stabilność czasową i wpływ rodzaju materiału elektrod na parametry przetworników pojemnościowych oraz częstotliwościowe zależności składowych admitancji od temperatury i stężenia roztworów. Zaproponowany sposób określenia całkowitego stężenia soli w glebie.
EN
The paper describes a diagnostic method for the evaluation of the condition of hydraulic oil with the use of the dependence between oil degradation and changes in capacitor sensor impedance components. A series of new capacitive sensors has been developed, and impedance components measurements of hydraulic oil HL-46 laboratory oxidative degradation were conducted by means of microprocessor-based LCR meter. Preliminary laboratory measurement results have shown that equivalent series resistance ESR and quality factor Q of a capacitor series circuit model are most suitable for the evaluation of the condition of oil. The measurements indicated the best capacitive sensor sensitivity.
PL
W artykule przedstawiono metodę badawczą umożliwiającą ocenę zmian stanu oleju hydraulicznego w procesie termoutleniania poprzez pomiar za pomocą mikroprocesorowego miernika LCR, zmian parametrów impedancyjnych zastępczego układu szeregowego lub równoległego czujnika pojemnościowego (określanego również jako kondensator pomiarowy) zanurzonego w oleju. Opisano konstrukcję czujnika oraz zaprezentowano wybrane wyniki wstępnych pomiarów parametrów impedancyjnych dla różnych typów i rodzajów czujników dla próbek oleju hydraulicznego HL-46 poddanych laboratoryjnemu termoutlenianiu. Wyniki pomiarów pozwoliły wytypować zarówno parametry impedancyjne, jak i wykonanie czujnika w aspekcie najlepszej detekcji zmian stanu oleju.
PL
W artykule przedstawiono metody monitorowania pracy serca bez potrzeby bezpośredniego kontaktu elektrycznego ze skórą człowieka. Zastosowane bezkontaktowe metody pomiarowe eliminują stosowanie żeli przewodzących, powodujących nadmierną reakcję alergiczną skóry oraz uciążliwość wykonywania badań. Ponadto wyznaczona pośrednio na podstawie pomiarów wartość tętna i charakter zmian mogą być stosowane do oceny stanu psychofizjologicznego.
EN
We present two methods of monitoring of heart rate without direct conductive skin-contact. The contactless measurement techniques are utilized to avoid the use of conductive gel and the skin irritation due to such a contact. Moreover, this technologies are used to estimate the psychophysiological condition. Two non-contact methods similar to the electrocardiography and ballistocardiography for heart rate detection through clothes are presented.
PL
Różnego rodzaju czujniki są nieodzownymi elementami systemów automatyki przemysłowej. To właśnie one odpowiadają za zbieranie danych, które są niezbędne do procesów przetwarzania informacji przez urządzenia sterowania. Oferta rynkowa w zakresie czujników znajdujących zastosowanie w automatyce jest bogata. Za podstawę w tym zakresie uznaje się czujniki indukcyjne, pojemnościowe i optyczne. Warto również wspomnieć o enkoderach i czujnikach wizyjnych.
PL
Artykuł prezentuje układ przeznaczony do przetwarzania sygnałów z pojemnościowych czujników wielkości fizycznych. Układ oparty jest na generatorze sinusoidalnym RC przestrajanym pojedynczą pojemnością. Regulator amplitudy generatora zrealizowano używając programowalnej matrycy analogowej, co pozwoliło na dynamiczną zmianę amplitudy oraz parametrów regulatora podczas pracy układu bez naruszania ciągłości pracy przetwornika. Obliczenia pozwalające uzyskać pojemność czujnika na podstawie zmierzonego okresu, a także przygotowanie danych rekonfiguracyjnych dla matrycy wykonywane są w mikrokontrolerze.
EN
This paper presents a circuit designed for the conversion of signals obtained from capacitive sensors of physical quantities. The circuit is based on an RC sinewave oscillator tuned by single capacitance. The amplitude regulator is built using a Field Programmable Analog Array (FPAA), which allows for a dynamic change of oscillation amplitude and parameters of the regulator during runtime without affecting the funetionality of the converter. The calculations that allow to obtain the capacity value according to the measured period and also the reconfiguration data preparation are preformed in a microcontroller.
13
Content available remote Optimization of ect sensor using Genetic Algorithm
EN
In this paper the optimization process of 8-electrode cylindrical Electrical Capacitance Tomography sensor with two types of inter-electrode shields has been presented. The aim is to obtain maximum uniformity of the sensitivity maps of the sensor, while keeping the mutual capacitances between the electrodes above a predefined level. The optimization method used is a Genetic Algorithm. As results, optimum dimensions for the gap, shield, mounting pipe and insulation arefound.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje proces optymalizacji 8-elektrodowego sensora elektrycznej tomografii pojemnościowej o przekroju walcowym wyposażonego w dwa rodzaje systemów wewnętrznego ekranowania. Celem tej optymalizacji jest uzyskanie jednorodnego rozkładu map czułości sensora przy zachowaniu wartości pojemności wzajemnych powyżej ustalonego poziomu. Na potrzeby prezentowanego procesu optymalizacji zastosowano Algorytmy Genetyczne. Wynikiem przeprowadzonych badań są wyznaczone podstawowe optymalne parametry geometryczne struktura czujnika pojemnościowego pod kątem jdnorodnego rozkładu czułości.
PL
W artykule dokonano analizy struktur układowych przeznaczonych do współpracy z pojemnościowymi czujnikami ładunkowymi takimi jak czujniki piezoelektryczne na bazie PVDF. Zaproponowano rozwiązanie zapewniające uzyskanie bardzo dużych stałych czasowych bez konieczności stosowania wysokoomowych rezystorów oraz wzmacniaczy o bardzo małych prądach polaryzacji. Pokazano przykład praktycznej aplikacji struktury do monitorowania chodu.
EN
The paper presents an analysis of circuits designed for signal acquisition from capacitive charge sensors, like polymer piezoelectric sensors based on PVDF. The proposed solution ensures obtaining very long time constants without using high ohmic resistors and Iow bias current amplifiers. An example application of the proposed structure in a step monitor is presented.
EN
The construction of the measuring sensing device was restated at work for calculating capacity participation of the gas phase. The sensing device is built of two electrodes located spirally round the measuring section. The solution is ensuring this type processing capacity participation by most linear characteristics for the capacity.
16
Content available remote 3D visualisation algorithms in industrial electrical process tomography systems
EN
The research was focused on the novel 3D visualization algorithms development for Electrical Capacitance Tomography (ECT). Effective imaging in 3D process space may be achieved only using spatially acquired data and 3D image reconstruction. Spatial layout of measurement electrodes and new visualization algorithms are necessary. There are only few works on ECT 3D visualization in the state of the art. The proposed 3D sensors have simple layout with a small number of measurement electrodes and 3D image visualization process is typically performed using Finite Elements Method and artificial neural networks. Finite Elements Method is too slow for 3D ECT visualisation. Neural networks based reconstruction method is too complicated and not universal. Additionally there is a need for sensitivity matrix size decreasing due to problems of its storing and processing in computer memory. In order to solve problems mentioned above the new 3-dimensional layout of ECT sensor was developed and new visualisation algorithms were developed. Obtained results are promising.
PL
Tomografia procesowa jest młodą, dynamicznie rozwijającą się metodą diagnostyki przemysłowej. Unikalność tomografii procesowej ściśle związana jest z cechą nieinwazyjności. Obrazowanie tomograficzne pozwala obserwować strukturę wnętrza obiektu bez konieczności ingerowania do jego wnętrza. Metody tomograficzne początkowo stosowane były w celu wizualizacji dwuwymiarowej wnętrza procesu przemysłowego. Uzyskane dane pomiarowe umożliwiały dwuwymiarową konstrukcję obrazu przekroju przez wnętrze procesu. Jednakże wiele procesów przemysłowych posiada naturę 3D i wymaga zastosowania trójwymiarowej techniki obrazowania. W celu opracowania przemysłowego systemu wizualizacji 3D autor opracował przestrzenną strukturę czujnika pojemnościowego oraz algorytmy wizualizacji tomograficznej 3D, takie jak algorytm wyznaczania rozkładu potencjału elektrycznego w oparciu o metodę symulowanego ładunku, algorytm wyznaczania wartości macierzy wrażliwości dla węzłów siatki modelu czujnika. Opracowane algorytmy zostały zweryfikowane z użyciem systemu pomiarowego elektrycznej tomografii pojemnościowej zarówno w środowisku rzeczywistym, jak i na drodze symulacji i pozwoliły między innymi na znaczące przyspieszenie procesu konstrukcji obrazu 3D. Uzyskane rezultaty badań są obiecujące.
17
Content available remote Investigation of the temperature influences on capacitive sensor materials
EN
The temperature influence on dielectric materials for capacitive proximity sensors is investigated. The thermal sensor characteristic depends on different effects that were separated by means of FEM field simulations and measurements. Permittivity and thermal expansion coefficient and its interaction are important effects for the thermal sensor behaviour. The results show their interaction and give hints for design of capacitive sensors.
PL
Zbadano wpływ temperatury na materiały dielektryczne stosowane w zbliżeniowych czujnikach pojemnościowych. Charakterystyka temperaturowa czujnika zależy od różnych czynników, które zostały wyodrębnione za pomocą symulacji MES i pomiarów. Przenikalność dielektryczna i współczynnik rozszerzalności cieplnej wpływają na termiczne zachowanie czujnika. Wyniki obliczeń i pomiarów dają wskazówki do projektowania czujników pojemnościowych.
PL
W inhalacyjnych komorach rozpylania przy braku cieczy rozpylanej występuje problem niszczenia przetwornika piezoceramicznego wytwarzającego falę ultradźwiękową. Znane metody indykacji poziomu cieczy w zbiornikach, ze względu na wymóg sterylizacji, nie mogą być stosowane w komorach rozpylania. Rozwiązaniem problemu jest opracowany czujnik pojemnościowy, reagujący na zmianę przenikalności elektrycznej medium znajdującego się w komorze.
EN
The ultrasonic transducer may be damaged if there is no water in vaporization chamber of inhalator. Conventional methods of liquid indication are not applicable in the vaporization chambers because of the sterility requirement. A capacitance sensor which responds to changes in dielectric constant of the medium in the chamber may be a solution.
PL
Ocena stanu technicznego i przydatności do eksploatacji wysokoprężnych rurociągów parowych wymaga regularnej kontroli procesu ich pełzania. Pomaga to w planowaniu wymiany elementów obiektu oraz zapewnia optymalne wykorzystanie materiału. Laboratoryjne, jak i również przemysłowe wyniki badań czujników pojemnościowych typu CERL-Planer i Interatom wykazały ich przydatność do kontroli pełzania rurociągów parowych. Ich istotną zaletą jest możliwość pomiarów odkształcenia pełzania w czasie pracy, tj. pod obciążeniem, bez konieczności odstawiania obiektów, czego wymaga stosowanie np. czopów pomiarowych. Czujniki pojemnościowe mogą być instalowane nie tylko na prostych odcinkach rurociągów, ale również na elementach giętych, dając możliwość ich kontroli, co w krajowej energetyce rzadko dotychczas ma miejsce.
EN
Technical state and exploitation usefulness assessment of high-pressure steam pipelines needs permanent creepage process control. It helps in the object elements replacement planning as well as it ensures the optimum material usage. Laboratory and industrial test results of capacitive CERL-Planer and Interatom type sensors show their usefulness in steam pipelines creepage control. Their essential advantage is the possibility to measure creepage distorsion during running the pipeline i.e. with no shutting it down, which is needed when you use, for instance, measuring trunnions. Capacitive sensors can be installed not only on straight pipeline sections but also on bent elements, giving the possibility to control them, which is rather rare in our national power system.
EN
This paper describes a flip-flop circuit-based sigma-delta modulator for force measurement. The main part of the proposed system is a modified flip-flop used as a comparator, inside of which switched capacitors replace the classical load resistors. The functional principle lies in the fact that if capacitive asymmetry caused by the force to be measured, is such that the flip-flop holds a stable state where, for example, a higher voltage is on a second transistor, then it produces a higher force between the parallel plates connected to the same transistor to decrease the resulting capacitive asymmetry. The main advantage of the flip-flop, besides its simplicity, is the compensation of the influence of flicker noise, which is mathematically described in this paper. The theoretical conclusions are compared with the results of simulations with TSPICE and Matlab-Simulink, with respect to the measurement system realized in 0.8 [mi]m CMOS technology. The results were in agreement with theoretical results.
PL
Artykuł przedstawia modulator typu sigma-delta do pomiaru siły. Główną jego częścią jest zmodyfikowany układ komparatora oparty na przerzutnikach, w którym pojemności przełączane zastępują klasyczne rezystory. Zasada działania opiera się na zjawisku zakłócenia asymetrii pojemności mierzoną siłą. Główną zaletą użycia przerzutników w tym układzie, poza ich prostotą, jest kompensacja wpływu szumów typu flicker, co udowodniono w pracy. Wnioski teoretyczne są zgodne z wynikami symulacji dokonanych w TSPICE i pakiecie Matlab-Simulink. Układ opracowano w technologii CMOS 0.8 mikrometra.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.