Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 328

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Głównym zadaniem polityki energetycznej UE i całego globu jest ograniczenie zmian klimatycznych i zapewnienie bezpiecznego oraz powszechnego dostępu do energii. Porozumienie Paryskie (COP 21, Paryż 2015) określiło między innymi cele długoterminowe, których osiągnięcie jest konieczne dla utrzymania wzrostu temperatury globu znacznie poniżej 2oC w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. Podkreśla się ponadto konieczność podjęcia wysiłków do zatrzymania tego wzrostu na poziomie 1.5oC.
PL
W ostatnich miesiącach do debaty publicznej powrócił temat budowy w Polsce elektrowni jądrowych. Wraz z nim powróciła także dyskusja o tym jakie technologie jądrowe należałoby w Polsce wdrożyć. Jednym z często przywoływanych w niej tematów są tzw. małe reaktory modułowe, określane anglojęzycznym akronimem SMR (od Small Modular Reactor). Zdaniem niektórych uczestników debaty, SMR-y mają być nowocześniejszą odsłoną energetyki jądrowej, która może - i powinna – odesłać w niebyt starsze rozwiązania dużych jądrowych bloków energetycznych. Padają wręcz stwierdzenia o przestarzałości tych ostatnich. Czy słusznie?
PL
W świetle zagrożeń ekologicznych i zaostrzających się regulacji Unii Europejskiej ważna staje się nie tylko właściwa gospodarka odpadami, ale również jak najskuteczniejsza eksploatacja elektrociepłowni. Taka, która pozwala na wytworzenie jak największej ilości energii z odpadów, przy jak najniższych kosztach. Pomaga w tym TWIN.
5
Content available Wodór jako paliwo – zalety i wady
PL
Wodór jest pierwiastkiem powszechnie występującym w przyrodzie, choć przede wszystkim w stanie związanym (woda, węglowodory – gaz ziemny, ropa naftowa, itp.). Wodór jako paliwo wydaje się być prawie idealny – praktycznie nie są emitowane zanieczyszczenia (w tym mikropyły), czy gazy cieplarniane. W artykule opisane zostały zalety paliwa wodorowe oraz warunki jego przechowywania i wykorzystania, zwłaszcza w aspekcie jego zastosowania w transporcie.
EN
Hydrogen is an element commonly found in nature, although mainly as its compounds like water, hydrocarbons − natural gas, crude oil, etc. Hydrogen as a fuel seems to be almost perfect − pollutants (including microdusts) or greenhouse gases are practically not emitted. It is problematic to build sealed hydrogen tanks or transmission installations, guaranteeing safe operation. Due to the physicochemical properties of hydrogen, it is a relatively small molecule which can easily penetrate the structure of metals or other materials from which the tanks or transmission installations are built. One solution is to use chemical tanks, i.e. substances that easily absorb hydrogen and desorb of H2 at an increased temperature. Despite the described problems, it seems that it is the fuel of the future, and intensive research on hydrogen fuel are carried out, among others in the USA, EU countries (especially Germany), Japan or China, etc.
EN
The main purpose of the work was to conduct testing and adjustment tests of the boiler ТПП-312A st. № 3 of the Uglegirsk TPP (Ukraine) in the operational range of loads and adjusting the mode maps of the boiler and vacuum cleaners during its transfer to solid fuel combustion, which differs from the design general and specific. The results of mode-adjustment tests with determination of: dependence of influence of steam productivity on mode, and economic indicators of boiler operation are given; dependence of the optimal coefficient of excess air on steam production; the magnitudes of air intake into individual elements and the gas path as a whole; determining the mode of operation of the dust system. Mode-adjusting experiments were carried out at three unit capacity in the range 196 - 297 MW. The gross boiler efficiency in the load range of the block 65-100% of nominal varies accordingly from 87,58% to 88,70%. The optimal coefficients of excess air in the mode section at a load of 65 and 100% are 1.22 and 1.15 respectively. Compiled mode map of the boiler and vacuum cleaner. The suggestions for increasing the efficiency and reliability of the boiler are given.
7
Content available Zmieniający się rynek
PL
Globalny rynek LNG podlega dynamicznej i głębokiej transformacji. Kontrakty długoterminowe, choć nadal stanowią większość, to systematycznie rośnie ilość LNG sprzedawanego w ramach kontraktów krótkoterminowych i spotowych.
PL
Znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń środowiska i poprawa jakości powietrza, to główny cel prowadzonych od wielu lat przez PGNiG TERMIKA SA programów modernizacji zakładów produkcyjnych, a także realizacji nowych inwestycji. Spółka ma też w planach działania akwizycyjne, które umocnią jej ogólnopolski zasięg.
9
Content available Energetyka jądrowa - kiedy i jaka?
PL
Pozycja energetyki jądrowej jest różna, w zależności od regionu i kraju. Najsilniejsza jest w Rosji i w Chinach, gasnąca w Niemczech, w stagnacji - w Japonii, Francji, Korei Południowej oraz w fazie próby powrotu do światowej, globalnej rywalizacji w USA. Ten jednozdaniowy przegląd pokazuje współistnienie wzajemnie wykluczających się trendów, co oznacza, że wytyczenie drogi do wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej jest bardzo trudne.
PL
W świetle zagrożeń ekologicznych i zaostrzających się regulacji Unii Europejskiej ważna staje się nie tylko właściwa gospodarka odpadami, ale również jak najskuteczniejsza eksploatacja elektrociepłowni. Taka, która pozwala na wytworzenie jak największej ilości energii z odpadów, przy jak najniższych kosztach. Pomaga w tym TWIN.
PL
Nieustanny rozwój cywilizacyjny, mimo powstawania i rozwoju coraz mniej energochłonnych technologii, generuje jednak stały wzrost zapotrzebowania na energię, tak w sektorze elektroenergetycznym, jak i w sektorze energetyki cieplnej.
EN
The purpose of studying the properties of zinc-manganese nanoferrite was to compare organic fuels that were produced in conditions created by the auto gel combustion method, using citric acid, glycine, and urea with different pH values: (citric acid = 6, glycine = 3 and urea = 0). The samples were prepared in stoichiometric ratios to gain Mn0.5Zn0.5Fe2O4, and all the samples were calcined in the same condition (500 °C and 30 minutes). It should be noted that the entire process of synthesis was photographed to analyze the effect of fuels during the combustion process. Combustion reactions were studied by simultaneous thermal analysis (STA), FT-IR spectroscopy, and X-ray diffraction (XRD), also the Rietveld method was used to determine the type and amount of crystalline phases. Magnetic properties of the samples were measured by vibration sample magnetometer (VSM), and their morphology and powder agglomeration was observed by field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) and transmission electron microscopy (TEM). Superior magnetic properties of the sample synthesized with glycine were achieved. Urea gave the smallest particle size, while citric acid produced intermediate properties.
EN
After the successful experience made to show the close correlation between physicochemical parameters of a medium and their ultrasond's parameters,we use these results to design an ultrasond measuring bench that allows the physicochemical characterization of a medium from its ultrasond's parameters. The aim is to proceed at the physicochemical characterization of the various oils wells in the HASSI MESSAOUD zone petrolium of Algeria in oder to design with the hydraulic's departement of the university the appropriate extraction pumps at each well. Since it was difficult to obtain sample of the wells in question,we have treated engine oils which have the same characterization parameters as fuel
14
Content available remote Szlam naftowy jako paliwo i surowiec do produkcji cementów pucolanowych
PL
Celem badań była ocena możliwości zastosowania szlamu naftowego jako alternatywnego paliwa w piecach cementowych, ponieważ 1 kg tego szlamu może zastąpić 0,82 m3 metanu. Natomiast popiół ze spalenia tego szlamu można stosować jako uboczny materiał cementowy, do produkcji cementu pucolanowego. Zbadano skład chemiczny, gęstość, powierzchnię i skład ziarnowy popiołu. Ten popiół zastosowano jako zamiennik cementu portlandzkiego, zastępując nim 5, 10, 15 i 20% cementu, stosując go do wytwarzania zapraw. Zbadano konsystencję, czas wiązania i właściwości mechaniczne tych zapraw i porównano z zaprawami bez dodatku popiołu. Dodatek popiołu zwiększył w spoiwie zawartość SiO2 i opóźnił wiązanie, w porównaniu z cementem. Zgodnie z normą EN 197 zaprawa z dodatkiem 5% popiołu, która miała maksymalną wytrzymałość wynoszącą 46 MPa po 28 dniach, należała do cementu CEMII/B 42,5N. Natomiast cement zawierający 10% i 20% popiołu został zaliczony do klasy wytrzymałości 32,5N.
EN
The aim of this study was the valorisation of oil sludge as an alternative fuel in the cement kilns since 1 kg of oil sludge can substitute 0.82 m3 of methane. The ash from oil sludge combustion can be used as secondary cementitious material, for the production of cement-based pozzolanic composites. The elemental composition, density, surface properties, and particle size distribution of the ashes were measured. Then the ashes were used along with ordinary Portland cement at different ratios of substitution: 5, 10,15, and 20% by mass to produce mortars which were tested for their normal consistency, setting time, mechanical properties, and then compared to reference mortar without ashes. According to the results, the higher SiO2 content was assigned to ash compared to cement. The incorporation of ash resulted in the retardation of the setting. According to European standard EN-197, the mortar with the addition of 5% of ash which presents a maximum strength equal to 46 MPa obtained at 28 days is classified as CEM II/B 42.5N. However, cements containing 10% and 20% of ash have been classified in strength class 32.5N.
EN
The article presents the results of tests of the application of magnetic fuel activators, which improve the efficiency of metallurgical furnaces and positively affect the ecological aspects of their work. Energy indicators for metallurgical furnaces during operation before and after installation of magnetic fuel activators as well as the results of composition and concentration of emitted pollutants are included in the paper. The magnetic activation of liquid and gaseous fuels modifies their structure. As a result of the activation, the fuel mixture is selectively saturated with oxygen in the zone of free fuel flow. The combustion conditions were close to optimal, which is confirmed by the reduction of pollutants in the exhaust gases. Fuel saving in the combustion process is also a measurable economic effect. The tests included ovens of several types: pusher furnace, one and two chamber furnaces and a furnace with a rotary shaft. Several-month measurement cycles were carried out on each of them. The experiments consisted in the analysis of gas and heat consumption per month in individual furnaces before and after the use of magnetic fuel activators. The effectiveness of using activators was determined on the basis of the results of the tests carried out. As a result of a twelve-month test cycle on the pusher type furnace, a 36% reduction in gas consumption and a 22% reduction in heat consumption were achieved. After a seventeen-month measurement cycle on chamber furnaces, a 35% reduction in gas consumption and 6% in heat consumption were achieved. The tests on furnaces with a rotary shaft lasted fourteen months and showed a reduction in gas consumption by 8%. An improvement in the composition of fumes in the furnace atmosphere was achieved in all units with magnetic activators installed, as well as a reduction in the emission of harmful pollutants into the atmosphere from the installation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów zastosowania magnetycznych aktywatorów paliw, poprawiających efektywność pracy hutniczych pieców grzewczych oraz wpływających pozytywnie na aspekty ekologiczne ich pracy. Zamieszczono wskaźniki energetyczne pracy pieców hutniczych w czasie eksploatacji, przed i po zainstalowaniu magnetycznych aktywatorów paliw oraz wyniki składu i stężenia emitowanych zanieczyszczeń. Magnetyczna aktywacja paliw płynnych i gazowych modyfikuje ich strukturę. W wyniku aktywacji w strefie swobodnego przepływu paliwa dochodzi do selektywnego nasycenia mieszanki paliwowej tlenem. Dochodzi do zbliżenia warunków spalania do optymalnych, czego dowodem jest redukcja zanieczyszczeń w spalinach. Wymiernym efektem ekonomicznym jest również oszczędność paliwa w procesie spalania. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania na piecach wybranych typów: przepychowym, wgłębnym jedno- i dwukomorowym oraz piecu z trzonem obrotowym. Przeprowadzono kilkunastomiesięczne cykle pomiarowe na każdym z obiektów. Badania polegały na analizach jednostkowego zużycia gazu oraz ciepła w poszczególnych obiektach badawczych przed oraz po zastosowaniu magnetycznych aktywatorów paliwa. W oparciu o rezultaty przeprowadzonych testów stwierdzono skuteczność stosowania aktywatorów. W wyniku dwunastomiesięcznego cyklu badań na piecu typu przepychowego uzyskano 36% zmniejszenie jednostkowego zużycia gazu oraz 22% zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła. Po siedemnastomiesięcznym cyklu pomiarowym na piecach typu wgłębnego otrzymano spadek zużycia gazu o 35% oraz zużycia ciepła o 6%. Badania na piecach z trzonem obrotowym trwały czternaście miesięcy i wykazały zmniejszenie poziomu zużycia gazu o 8%. We wszystkich obiektach z zainstalowanymi aktywatorami magnetycznymi uzyskano również poprawę składu spalin w atmosferze piecowej i obniżenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery z instalacji.
16
Content available remote Fuel and electric energy consumption measurement of vehicles
EN
The article presents methods for measuring fuel consumption and electricity used in tests of rolling stock, buses, trolleybuses and trams. Based on the results of the performed experiments, the limitations of currently used research methods have been described and possible solutions have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru zużycia paliwa i energii elektrycznej stosowane w badaniach taboru kolejowego, autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Na podstawie zebranych doświadczeń opisano ograniczenia stosowanych obecnie metod badawczych i wskazano możliwe rozwiązania.
PL
Do Sejmu wpłynął już projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest dalsze uszczelnienie systemu podatkowego – tym razem w zakresie obrotu olejami opałowymi oraz olejami napędowymi. Powyższe oznacza, że jest to już finalny etap procesu legislacyjnego. Projektem ustawy Parlament z pewnością zajmie się w obradach przed sierpniową przerwą wakacyjną. W konsekwencji całość regulacji zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Tym samym nie ma już odwrotu od nowego systemu obrotu olejami opałowymi, których będzie miał również wpływ na odbiorców tego rodzaju wyrobów.
18
Content available Kogeneracja w ofensywie
PL
Produkcja w jednym źródle energii cieplnej i elektrycznej to rozwiązanie, które podbija energetykę od dawna. Jest nie tylko efektywne, ale też ekologiczne, a rozwój kogeneracji w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W GK ECO rozwiązania kogeneracyjne funkcjonują od dawna, a dynamiczny rozwój tego obszaru był bodźcem do utworzenia w 2012 r. spółki ECO Kogeneracja. W ostatnim czasie działalność spółki nabrała wyjątkowego tempa. Wszystko za sprawą dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na budowę nowych układów kogeneracyjnych.
19
Content available Jaki kształt „Bramy Północnej”?
PL
Polska należy do państw charakteryzujących się wzrastającym zapotrzebowaniem na gaz ziemny. Według prognoz, zużycie gazu sięgnąć ma w perspektywie 2025 r. od 18 mld m3 do nawet 20 mld m3 gazu rocznie. Jednocześnie zbliża się termin wygaśnięcia długookresowego kontraktu na dostawy surowca z Federacji Rosyjskiej (2022). Biorąc także pod uwagę kwestie wykorzystania przez Rosję „kurka gazowego”, jako istotnego elementu nacisku w relacjach międzynarodowych, dywersyfikacja dostaw gazu nabiera szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa państwa.
PL
Obserwując obecny rynek energetyczny można zauważyć rosnącą tendencję do zwiększania ilości zainstalowanej mocy w źródłach odnawialnych. Tendencja ta wynika zarówno z zobowiązań do ograniczania emisji dwutlenku węgla, jak również z chęci zredukowania zużycia paliw kopalnych. W szczególności Unia Europejska nakłada na poszczególne kraje konieczność zwiększania w swoim miksie energetycznym energii z OZE. Z tym rodzajem energii wiążą się jednak pewne bariery i problemy, które stanowią obecnie wyzwanie dla sektora energetycznego.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.