Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek finansowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The COVID-19 pandemic has significantly influenced the functioning and organisation of financial institutions in Poland and the cybersecurity mechanisms associated with it, due to the change in the model of functioning of these institutions. Changes to the way institutions function have been introduced under the influence of evolving restrictions and regulations, often in a manner which went beyond previously planned scenarios of action. The experience gained in this way should be included in the business continuity plans and procedures of financial institutions. It is also worth considering what changes should be permanently implemented by financial institutions, and what adaptations in the field of cybersecurity will be required. These adjustments should take place in interaction with the Polish Financial Supervision Authority, to maintain an appropriate level of security and quality of services rendered.
PL
Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na sposób funkcjonowania i organizację instytucji finansowych w Polsce oraz na związane z nim mechanizmy cyberbezpieczeństwa w związku ze zmianą modelu funkcjonowania tych instytucji. Zmiany w sposobie funkcjonowania instytucji były wprowadzane pod wpływem zmieniających się ograniczeń i uregulowań, często w sposób wykraczający poza wcześniej przygotowywane scenariusze działania. Zdobyte w ten sposób doświadczenia powinny zostać uwzględnione w planach ciągłości działania instytucji finansowych oraz ich procedurach. Warto też rozważyć, jakie zmiany powinny zostać na stałe wdrożone w instytucjach finansowych i jakich to będzie wymagało dostosowań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dostosowania te powinny odbywać się w interakcji z Komisją Nadzoru Finansowego, by zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.
2
Content available remote „Komunikat chmurowy” Komisji Nadzoru Finansowego
PL
Komisja Nadzoru Finansowego wydała 23 stycznia 2020 roku nowy „komunikat chmurowy” adresowany do podmiotów nadzorowanych. Został on wydany bez stosownej podstawy prawnej, ale Komisja Nadzoru Finansowego, opierając się na tezie, że stanowi on uszczegółowienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów sektorowych, w praktyce dysponuje narzędziami nadzorczymi, żeby wymusić jego stosowanie. Przedmiotem analizy jest zakres przedmiotowy i podmiotowy komunikatu, jego powiązanie z regulacją dotyczącą outsourcingu oraz zakres uwzględnienia w komunikacie kwestii cyberbezpieczeństwa.
EN
On January 23, 2020, the Polish Financial Supervisory Authority issued a new „cloud communication” addressed to regulated entities. It was issued without an appropriate legal basis, but the Polish Financial Supervisory Authority, based on the thesis that it is a detailed specification of obligations under applicable sectoral regulations, in practice has supervisory tools to enforce its application. The subject of the analysis is the objective and subjective scope of the communication, its relationship with the outsourcing regulation and the scope of including cybersecurity issues in the communication.
PL
Regulacje dotyczące rynku finansowego zawierają regulacje dotyczące tajemnicy zawodowej, w tym tajemnicy bankowej, przy czym brak jest jednolitej regulacji – dla każdego typu instytucji finansowej regulacja w tym zakresie jest odrębna. Tajemnica zawodowa nie jest jednak bezwzględna i ustawodawca określa zasady jej udostępniania i wymiany z innymi podmiotami. Część instytucji finansowych może być operatorami usług kluczowych w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, część może być traktowana jako dostawcy usług cyfrowych, a dwie Bank Gospodarstwa Krajowego i Narodowy Bank Polski są podmiotami publicznymi stanowiącymi część krajowego systemu cyberbepieczeństwa. Elementem cyberbezpieczeństwa jest także zachowanie poufności, zatem w przypadku przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę zawodową w systemach informacyjnych zastosowanie mogą mieć także regulacje dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Mimo nietożsamych celów stosowanie regulacji dotyczących tajemnicy zawodowej i regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa może się wzajemnie wzmacniać, czemu dodatkowo może sprzyjać stosowanie odrębnej regulacji przyjętej na szczeblu europejskim w zakresie ochrony danych osobowych.
EN
Financial market regulations contain regulations on professional secrecy, including banking secrecy, while there is no uniform regulation – for each type of financial institution the regulation in this respect is separate. Professional secrecy is not absolute, however, and the legislator sets out the rules for its sharing and exchange with other entities. Some financial institutions may be operators of key services under the national cybersecurity system, some may be treated as providers of digital services, and two of them – National Bank of Poland and the National Economy Bank (Bank Gospodarstwa Krajowego) are public entities that are part of the national cybersecurity system. Confidentiality is also an element of cybersecurity, so when processing information that is a professional secrecy in information systems, the regulations regarding the national cybersecurity system may also apply. Despite the same objectives, the application of regulations on professional secrecy and regulations on cybersecurity can be mutually reinforcing, which can be additionally supported by the application of separate regulations adopted at European level in the field of personal data protection.
EN
In article questions of the analysis of the financial risks connected with activity of financial institutions and first of all exchange structure are considered. The problem of increase of financial stability of the exchange is analyzed, potential and real risks are considered. On the basis of the analysis which is carried out in work the most important risks are revealed. Various classifications of risks are presented and sub classifications of each of groups are established. During the analysis the role of inflation and inflationary risks, and also their influences on financial stability of financial institutions and the exchange is studied. Also deflationary risks, currency risks and risks of an investment of the capitals are considered. Manifestation of risks at portfolio and real investments are analyzed. The separate group of risks connected with the organization of activity of the company is allocated reverse, settlement and commercial risks Are considered. The technique of risks of Global Association of Risk Professionals is considered. In work the main coefficients defining financial stability of the company are calculated. In some cases the behavior of various risks as a result of application of a technique of IFRS is analyzed. The financial condition of the Moscow Exchange for the last five years with identification of key parameters of development is in detail analyzed. As conclusions on work the most essential risks in activity of the exchange are specified.
PL
W artykule przedstawiono analizę ryzyka finansowego związanego z działalnością instytucji finansowych Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dokonano klasyfikacji ryzyk i ustalono podklasyfikację każdej z przyjętych grup. Podjęty problem badawczy uwzględnia również rola inflacji i ryzyka inflacyjnego, a także ich wpływ na stabilność finansową instytucji finansowych i giełdę. Konkluzja pracy przedstawia najważniejsze ryzyka związane z działalnością giełdy.
5
Content available remote Pozaekonomiczne koncepcje zachowań uczestników rynków finansowych
PL
Rynek finansowy stanowi istotny element systemu gospodarczego i finansowego. Jego funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla sprawności funkcjonowania gospodarki w wymiarze narodowym, międzynarodowym i globalnym. Umiejętności wykorzystania mechanizmów rynku pieniężnego i kapitałowego decydują o efektywności działalności gospodarczych podmiotów sfery realnej: przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Ważną determinantą sposoby i sprawności funkcjonowania rynku finansowego są zachowania jego uczestników. Dominujące koncepcje ekonomiczne funkcjonowania rynku finansowego okazały się niewystarczające. Stad też, stały się one przedmiotem dociekań na gruncie neurologii, neurobiologii, psychologii, a ostatnio także genetyki. Nowatorskie koncepcje, nie negując istoty praw i prawidłowości sformułowanych na gruncie ekonomii i finansów, przyczyniają się zarówno do głębszego poznania i zrozumienia prawidłowości funkcjonowania rynków finansowych, jak również mają duże znaczenie praktyczne.
EN
The financial market is an important element of the economic and financial system. Its functioning is essential for the efficiency of the economy on the national, international and global level. The ability to use the mechanisms of the financial and capital market determine the efficiency of the economic entities of the real economy: companies and households. An important determinant of the manner and efficiency of the functioning of the financial market is the behavior of its participants. The dominant economic concepts of the financial market functioning proved to be insufficient, therefore, they have become the subject of investigations on the grounds of neurology, neurobiology, psychology, and recently also genetics. Innovative concepts, without denying the essence of the laws and regularities formed on the basis of economy and finances, contribute to a deeper understanding of the rules of financial market functioning and are of great significance for practice.
6
Content available Futures Contracts on the Polish Power Exchange
EN
In 2015 the Polish Power Exchange (Polish: Towarowa Giełda Energii) launched a financial instrument market (Polish: RIF), introducing derivatives – futures contracts which are a basic instrument to protect against volatility on the spot market. The emergence of financial instruments was meant to attract financial institutions to enter the market exchange. They were supposed to bring capital to build up liquidity on the market and take over the risk from industry entities, which should focus on their primary activity instead. During two and a half years of the market’s operation, there was little volume in futures transactions. The article presents benefits from trading the instruments to prompt market activity of potential participants. At the same time, other power exchanges experienced high trade volume growth in derivatives – their trade volume was often higher than physical supply contracts. The future contracts enhance predictability of electrical energy prices that are paid by customers, therefore their role is extremely important.
PL
Na towarowej giełdzie energii (TGE) w 2015 roku uruchomiono rynek instrumentów finansowych RIF, wprowadzając do obrotu instrumenty pochodne – kontrakty futures, które są podstawowym narzędziem służącym do zabezpieczenia przed wahaniami cen energii elektrycznej na rynku spot. Pojawienie się instrumentów finansowych miało przyciągnąć na giełdę towarową insty- tucje finansowe, które miały dostarczać kapitału do budowania płynności na rynku giełdowym i przejąć ryzyko od branżowych podmiotów, których głównym celem powinno być skoncentrowanie się na podstawowej działalności. Dwa i pół roku funkcjono- wania rynku finansowego na TGE charakteryzuje się praktycznie zerowym obrotem kontraktami futures. W artykule przedsta- wiono korzyści wynikające z obrotu tymi instrumentami w celu zainteresowania potencjalnych uczestników tego rynku do aktyw- nego uczestnictwa. Tym bardziej, że większość giełd energii elektrycznej zanotowało w tym okresie największe obroty właśnie w obszarze instrumentów pochodnych oraz dynamiczny ich wzrost, były one kila razy większe niż obrót kontraktami z fizyczną dostawą. Kontrakty futures przekładają się na przewidywalność cen energii elektrycznej, jakie ostatecznie płaci klient, i dlatego pełnią ważną rolę na rynku energii.
PL
Wydobycie i eksport ropy naftowej jest podstawą gospodarki wielu krajów. Takie uzależnienie może być powodem pojawienia się zespołu niekorzystnych zjawisk gospodarczych określanych mianem „choroby holenderskiej”. Zjawisko to opisano jednak dla okresu, w którym ceny ropy naftowej wzrastały bądź utrzymywały się na wysokim poziomie. Brakuje natomiast opisu skutków spadku cen ropy naftowej, który pojawił się w połowie 2014 roku, dla gospodarek tych krajów. Celem niniejszego opracowania jest częściowe przynajmniej zapełnienie tej luki. Przedmiotem analizy był wpływ zmian cen ropy naftowej na poziom indeksów giełdy rosyjskiej (RTS), brazylijskiej (BOVESPA) i norweskiej (OSEAX) w okresie od początku lipca 2014 (moment rozpoczęcia trendu spadkowego cen ropy) do końca czerwca 2017 roku. W analizie tej wykorzystany został model ekonometryczny zbudowany zgodnie z metodologią Engla-Grangera. Wyniki tej analizy wykazały, że wpływ ceny ropy naftowej na rynki finansowe państw eksporterów ropy naftowej był w badanym okresie bardzo różnicowany. Najbardziej wpływ ten widoczny był w przypadku Rosji, nieco słabszy w przypadku Brazylii (w obydwu tych przypadkach spadek cen ropy wpływał ujemnie na wartość indeksu), zaś w przypadku Norwegii nie można go było stwierdzić.
EN
The exploitation and export of crude oil is the foundation of the economy of many countries. Such a dependence may be the reason for the emergence of a set of destructive economic phenomena known as „Dutch disease”. This phenomenon is described, however, for the period in which oil prices have increased or were maintained at a high level. The description of the effects of the drop in oil prices, which appeared in mid-2014, is missing for the economies of these countries. The aim of this study is to at least partially fill that gap. The subject of the analysis was the impact of oil price changes on the Russian (RTS), Brazilian (BOVESPA) and Norwegian (OSEAX) stock exchange index level during the period from the beginning of July 2014 (moment of the start of the downtrend in oil prices) to the end of June 2017. This analysis used an econometric model built in accordance with the Engel-Granger methodology. The results of this analysis showed that the impact of oil prices on financial markets of crude oil exporter countries in the period was very varied. That impact was most visible in the case of Russia, somewhat weaker in the case of Brazil (in both cases, the fall in oil prices affected the value of the index). That impact it was not determined in the case of Norway
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie problematyki dwóch kategorii ekonomicznych, tj. klasycznego arbitrażu finansowego i zasady Carry trade. Z klasycznym arbitrażem finansowym ściśle wiąże się Arbitrage Pricing Theory (dalej APT), używana na podstawie artykułu S. Rossa. Autorzy niniejszego artykułu w swoim krytycznym podejściu do APT zwracają uwagę na definicję arbitrażu cenowego (w jego formach klasycznej i czasowej). Z przeprowadzonej krytycznej analizy etymologicznej wynika, że w rzeczywistości założenia teorii ATP S. Rossa nie odpowiadają klasycznej definicji arbitrażu finansowego.
EN
This article is dedicated to critical analysis of two economic categories: classic financial arbitrage and Carry trade. Authors of this article in their critical approach to Arbitrage Pricing Theory (APT) pay attention to a definition of pricing arbitrage (in its classic and transitory forms). As a result it appears that in reality assumptions of APT theory by S. Ross do not comply with the classic definition of financial arbitrage.
PL
Celem naukowym artykułu jest ukazanie określonych aspektów finansów poruszanych w wybranych anglojęzycznych filmach fabularnych, które mogą posłużyć do edukacji studentów studiów ekonomicznych. Jako metoda badawcza została zastosowana metoda opisu pojedynczych przypadków dla metodycznego, uporządkowanego przedstawienia złożoności problemów finansowych eksponowanych w filmach fabularnych. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że problematyka prezentowana w omawianych w artykule anglosaskich filmach fabularnych, z powodzeniem może być wykorzystywana do nauczania przedmiotu rynki finansowe czy też ilustrowania określonych problemów występujących we współczesnych finansach w czasie prowadzonych zajęć. Opracowanie może być również przydatny dla inwestorów indywidualnych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z tematyki rynków finansowych.
EN
Extensive development of all kinds of multimedia technology in the people’s lives, including the area of education, forces lecturers to use this kind of technology during lectures. Firstly, the main scope of these actions is to enrich the transmitted content – to be its complement. Secondly, the teachers can be very convenient to refer to specific events or content presented in popular feature films, to draw attention of the audience. The article presented examples of Anglo-Saxon films and serials, which can, in whole or in part, be used by lecturers to depict specific processes proceeding on financial markets.
EN
The aim of the submitted paper is to summarize and analyze the current situation, conditions and factors influencing the further development in the financial market in Slovakia. It commences with the fundamental theoretical basis of the financial market area. Afterwards, the development in the last years (2011, 2012 and 2013) are described and the factors contributing to changes that have occurred in the financialmarket area during the investment development in Slovakia are pointed out. Consequently, it is obvious that investments are closely associated with changes ongoing in the financial market. In this paper the stress is laid on collective investments, interest rates and income investments which affect the company investments realized in the financial market. For the fulfillment of the main goal of this work, the inductive and deductive methods are used in order to achieve the results enabling the comparison to investments realized in the above-indicated individual years and to point out the changes associated with a development in the European Union.
EN
Capital and capital markets are important role in any economy. Therefore in this study the role and impact of macro variables in the Iranian stock market is given in. Since the stock market in any country is one of the most important indicators that highlight the economic situation, as important variables in this market analysis is required. In Iran several years ago by the approval and implementation of principle 44 of the constitution of the country's stock market has altered the essential and most state-owned companies were sold. Thus the results of this work can be used for the principle of privatization. Macroeconomic variables used in this work are: inflation, exchange, volume of liquidity in the private sector and index of industrial production. By analyze of variance method, this experimental study actually examines the oscillation in the stock market as oscillations that exist in these four variables between 2007- 2011. Outcome of this analysis shows that the exchange rate and industrial index have more effect on the stock market than inflation and M1.
PL
Kapitał i rynki kapitałowe pełnią ważną rolę w każdej gospodarce. Dlatego też w niniejszym badaniu przedstawiona jest rola i wpływ zmiennych makroekonomicznych w irańskim rynku akcji. Ponieważ rynek akcji w każdym kraju jest jednym z najważniejszych wskaźników, które podkreślają sytuację gospodarczą, jako istotne zmienne w tym rynku, analiza jest wymagana. W Iranie kilka lat temu, przez zatwierdzenie i wdrożenie zasady 44 konstytucji kraju, rynek akcji kraju zmienił się istotne i większość przedsiębiorstw państwowych zostało sprzedanych. Tak więc, wyniki tej pracy mogą być wykorzystane do zasady prywatyzacji. Zmienne makroekonomiczne wykorzystane w niniejszej pracy to: inflacja, wymiany, wielkość płynności w sektorze prywatnym, a wskaźnik produkcji przemysłowej. Przez analizę metody wariancji, to eksperymentalne badanie rzeczywiście rozpatruje oscylację na rynku giełdowym jako oscylacje, które występują w tych czterech zmiennych między lata 2007 2011. Wynik tej analizy wskazuje, że kurs walutowy i wskaźnik przemysłowy mają większy wpływ na rynek giełdowy niż inflacja.
PL
Przedmiotem badań jest analiza efektywności funduszy inwestycyjnych obligacji w okresie destabilizacji rynków finansowych w 2011 roku. W ramach przeprowadzonych badań sprawdzono jaki jest wpływ stopnia agregacji danych na ocenę, efektywności wybranych polskich, dłużnych funduszy inwestycyjnych. W badaniu zastosowano dwa stopnie agregacji: dzienny i miesięczny. Analiza efektywności wyników funduszy inwestycyjnych w zależności od stopnia agregacji danych w okresach zmieniających się tendencji rynkowych stanowi interesujące narzędzie badawcze dla inwestorów oraz menadżerów zarządzających funduszami.
EN
The topic of the work is the analysis of the effectiveness of Polish bond mutual funds during the destabilization of financial markets in 2011. As part of the study tested what is the effect of the aggregation of data to the effectiveness analysis of selected Polish, bond mutual funds. The study used two levels of aggregation: daily and monthly. This analysis of the effectiveness of Polish bond mutual funds across periods of specifically defined trends is an interesting research tool for investors and fund managers.
PL
Zmiany na rynkach finansowych wymagają stosowania coraz bardziej zawansowanych metod analizy sytuacji ekonomicznej oraz wykorzystywania nowych podejść w planowaniu sprzedaży w celu optymalizacji wyników finansowych, osiąganych przez współczesne banki komercyjne. W ramach przeprowadzonych badań podjęto próbę konfrontacji danych statystyczno-ekonomicznych (zewnętrznych) z parametrami bankowymi (wewnętrznymi).
EN
Changes on global financial markets determine the application of more and more sophisticated methods of analysis on economic situation as well as new approach to sales' forecasting in order to optimize commercial banks' financial results. Within the conducted research the attempt has been made to compare statistic and economic data (external) with banking parameters (internal).
14
Content available remote Inwestycje a hazard na rynku finansowym w Internecie
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych, zdobywających coraz większą popularność usług na rynku finansowy, oferowanych za pośrednictwem Internetu. Podjęto próbę określenia charakterystycznych różnic pomiędzy inwestowaniem a hazardem na wybranych rynkach w Internecie.
EN
The article presents an analysis of chosen more and more popular services of the financial market offered through the Internet. An attempt was made to determine the characteristic differences between investing and gambling on chosen markets on the Internet.
15
Content available remote Economic situation of Żagań companies in the conditions of economic crisis
EN
The global crisis and the worsening economic situation in the country have undoubtedly affected the business sector. Polish companies, as well as companies around the world, had to adapt to a new and difficult reality, characterized by greater unexpectability and higher risk. Of interest in this article are companies operating in the city of Zagan. This article aims to examine whether and how the crisis in global financial markets and weakening economic conditions in Poland and worldwide influence the current condition of Zagan city companies. All data presented in this paper come from surveys conducted within the project: "Zagan city observatory of economic changes - the analysis and dissemination of information on market trends and development". This article presents the results of the fragment studies that will study the hypothesis: The still ongoing crisis in global financial markets has had a moderate impact on the condition of companies operating in the city of Zagan.
PL
Ogólnoświatowy kryzys oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju nie pozostało bez wpływu na sektor przedsiębiorstw. Polskie przedsiębiorstwa, podobnie jak przedsiębiorstwa na całym świecie, musiały dostosować się do nowej, trudniejszej rzeczywistości, której cechą charakterystyczną jest większa nieprzewidywalność i wyższy poziom ryzyka. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule są przedsiębiorstwa działające na terenie miasta Żagań. Celem artykułu jest zbadanie, czy i w jaki sposób kryzys na światowych rynkach finansowych oraz osłabienie koniunktury gospodarczej na świecie i w Polsce, wpływa na obecną kondycję żagańskich przedsiębiorstw. Wszystkie dane przedstawione w artykule pochodzą z badań ankietowych prowadzonych w ramach projektu: "Żagańskie obserwatorium zmian gospodarczych - analiza i upowszechnianie informacji dotyczących rynkowych trendów rozwojowych". W niniejszym artykule przedstawiono wyniki fragmentu badań, które pozwolą zweryfikować hipotezę: Trwający wciąż kryzys na światowych rynkach finansowych ma umiarkowany wpływ na kondycję przedsiębiorstw działających na terenie miasta Żagań.
PL
Celem pracy jest przetestowanie na danych historycznych pewnej, istotnie zmodyfikowanej przez autora, koncepcji zaprezentowanej przez amerykańskiego eksperta rynków finansowych Richarda Saidenberga podczas wywiadu z innym znanym praktykiem giełdowym Joe Krutsingerem, opublikowanego w pracy tego ostatniego [10]. Koncepcja ta należy do grupy tzw. prostych reguł analizy technicznej, wyekstrahowanych spośród powtarzalnych wzorców w szeregach czasowych instrumentów finansowych. Najczęściej do reguł tych zalicza się grupy lub sekwencje warunków wykorzystujących rozmaite wskaźniki oparte na średnich kroczących, różnicach średnich, ich pierwszych pochodnych, odchyleniach standardowych (np. związanych z istotną w niniejszej pracy wstęgą Bollingera) czy punktach zwrotnych (pivot points). Friesen, Weller i Dunham [8] twierdzą, że metody te były przez wiele lat lekceważone przez środowisko akademickie pomimo częstego stosowania ich przez praktyków giełdowych. Cai B., Cai C. i Keasey [3] zauważyli skuteczność zarówno predykcyjną jak i inwestycyjną najprostszych reguł opartych na różnicach średnich kroczących i ich pochodnych, a także poziomach zmiany kierunku ruchu ceny (punktach zwrotnych). Tian, Wan i Guo [17] stwierdzili efektywność niektórych prostych reguł na jednych rynkach i całkowitą ich nieprzydatność na innych. Rozróżniali pod tym względem rynki dojrzałe i rosnące (np. amerykański i w szczególności w opozycji do niego – rynek chiński). Do przekonanych zwolenników prostych reguł należą także tacy badacze jak Brock i Lakonishok [2], LeBaron [2,11], Gencay [9], czy też wielu wybitnych praktyków takich jak najważniejszy w niniejszej pracy – Richard Saidenberg, Joe Krutsinger, Larry Williams, Joseph DiNapoli czy Michael Connor [10].
EN
The paper presents a trading strategy, tested using historical data, aimed at trading WTG20- based futures, inspired by a concept proposed by Richard Saidenberg. The strategy is based on simple technical analysis rules, can be also treated as a pattern recognition method. A primary goal consists in finding a pattern allowing for detecting a reversal point, basing on the lagged Bollinger band. The strategy has been verified using several years long time series of WIG 20-based futures quotes. Satisfactory results were obtained, considering prediction accuracy and practical usability.
17
Content available remote Model załamywania się rynku finansowego zbudowany w oparciu o teorię gier
PL
W artykule przedstawiono model załamywania się rynku finansowego. Zakres pracy obejmuje zagadnienia związane z teorią gier, ekonomią eksperymentalną oraz tzw. symulacjami agentowymi. Proponowany model rynku finansowego, opracowany w oparciu o teorię gier, przedstawia zjawisko załamywania się takiego rynku. Może służyć zarówno jako baza do przeprowadzania eksperymentu laboratoryjnego z udziałem ludzi, jak również jako podstawa komputerowej symulacji zjawiska.
EN
The article presents a game-theoretic model of financial market, which can be employed as a tool to analyze the phenomenon of arising financial market bubble. In the article I deal with problems connected with game theory, experimental economics, financial markets, as well as agent-based simulations. Model presented here can be as basis for laboratory experiment or agent-based computer sumulation.
EN
The problem of the likelihood function calculation is examined AT parameter estimation of the stochastic process describing the change of interest rates in the financial market. Such a problem arises, when it is supposed that the process is not a usual diffusion process, but posesses continuous derivatives. In this case the increments of the proccess become correlated, and for the likelihood function evaluation it is necessary to invert a matrix of the high order equal to sample size. As it is known the calculation of reciprocal matrixes of the high order either is impossible or results in essential error of calculation. In this paper the way to avoid this difficulty is offered.
19
Content available remote Wybrane modele klasy GARCH oraz ich zastosowanie na rynku finansowym
PL
W artykule przedstawiono modele klasy GARCH, które służą do modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych. Opisano i przedyskutowano przesłanki ich stosowania. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładem empirycznego zastosowania tych modeli do opisu kształtowania się dziennych stóp zwrotu wyznaczonych dla kursu dolara amerykańskiego. Przeprowadzona analiza wykazała, że modele klasy GARCH lepiej opisują rzeczywistość niż modele zakładające stałość wariancji w czasie. Narzędziem informatycznym, który posłużył do opracowywania szeregów czasowych był program LMA (ang. Long Memory Analysis) v. 2.0.
EN
The article presents GARCH models and their application for time series forecasting. There have been described and discussed conditions of their usage. Theoretical considerations have been supported by the empirical application of these models on the example of data concerning USD returns. As a result of analysis, there has been stated that GARCH models describe the reality better than those that assume invariability of variance in time. Software used for model creation was Long Memory Analysis v. 2.0.
20
Content available remote Problemy globalizacji gospodarki
EN
The article takes an attempt of analysis soome problems of the globalisation of economy. There are explained the most essential terms and there are described areas of the globalisation. In this article are also shown some historical facts connected with the development of this phenomenon. The problem of the globalisation is very complex and there are a lot of factors, which have influence on it.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.