Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Aktualna sytuacja związana z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się korona wirusa istotnie wpłynęła nie tylko na nasze codzienne życie, ale ograniczyła także koleżeńskie spotkania z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, jakimi są wszelkiego rodzaju konferencje, warsztaty i szkolenia. Te kuluarowe rozmowy ze znajomymi z innych uczelni, przedsiębiorstw, organizacji, dzielenie się doświadczeniami czy spostrzeżeniami są dużą atrakcją mobilizującą do przemierzenia kilkuset ki lometrów na miejsce konferencji. Koronawirus, chociaż istotnie wpływa na nasze życie, nie może jednak całkiem go zatrzymać. Jego nowe mutacje i fale zachorowań, ograniczające spotkania w większych grupach osób oraz zamykające hotele, zmusiły organizatorów, organizowanej od 2001 roku w cyklu 2-letnim, Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, dwukrotnie już przekładanej z powodu pandemii, do skorzystania z innych rozwiązań.
PL
Funkcjonujące narzędzia informatyczne w przedsiębiorstwach wodociągowych w większości przypadków stanowią oddzielne niepowiązane ze sobą systemy działające indywidualnie. Wprowadzenie powiązań pomiędzy nimi pozwala na zebranie danych rozproszonych do jednej aplikacji poprzez utworzenie relacji pomiędzy nimi. W przedsiębiorstwie może funkcjonować kilka aplikacji analitycznych korzystających z istniejących rozproszonych baz danych źródłowych. Jedne aplikacje mogą być wykorzystywane do monitoringu pracy systemu wodociągowego, kolejne do zarządzania majątkiem, czy też monitorowania ruchem pojazdów.
PL
Jedynym właścicielem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. jest powstały w 1991 roku Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”. Jest on tworzony przez trzy gminy: Chrzanów, Trzebinia i Libiąż, które zamieszkałe są przez ok. 100 tys. mieszkańców.
PL
Celem pracy było opracowanie innowacyjnych urządzeń służących do pomiaru i regulacji natężenia przepływu wody w systemach nawodnień podsiąkowych. Są to: zasuwa dwudzielna z przelewem prostokątnym do pomiaru i regulacji natężenia przepływu wody, zasuwa dwudzielna z przelewem trójkątnym do pomiaru i regulacji natężenia przepływu wody, zestaw przelewów do regulacji piętrzenia oraz pomiaru i regulacji przepływu wody na przepustozastawce oraz regulator piętrzenia wody w rowie. Praca powstała na podstawie wiedzy eksperckiej, studium literatury oraz wizji terenowych. Opracowane prototypowe urządzenia charakteryzują się dużą funkcjonalnością, gdyż mogą być instalowane na istniejących piętrzących budowlach melioracyjnych oraz służą nie tylko do pomiaru i regulacji natężenia przepływu wody, lecz również do regulacji piętrzenia wody w rowach odwadniająco-nawadniających na trwałych użytkach zielonych. Zainstalowane na obiektach nawodnień podsiąkowych prototypy będą badane pod kątem dokładności i zakresu prowadzonego pomiaru oraz ich użyteczności w warunkach odwodnień i nawodnień poprzez regulację położenia wody w rowach melioracyjnych.
EN
The aim of the work was to develop innovative devices for measuring and regulating flow rate in irrigation systems. These are: double-split gate with rectangular weir for measuring and regulating the water flow rate, double-split gate with triangular weir for measuring and regulating water flow rate, set of weirs for the damming regulation, measurement and regulation of water flow on the check designed for the maximum damming level and hinged gate in the pipeline. The work is based on the expertise, the study of literature and field vision. The developed prototype devices are characterized by high functionality, as they can be installed on existing irrigation structures and can be used not only to measure and regulate the water flow rate, but also to control water retention in drainage and irrigation ditches in agricultural areas. The prototypes installed in the sub-irrigation systems will be tested in terms of the accuracy and complexity of the measurements and usefulness in irrigation conditions for controlling the water retention in ditches.
5
Content available remote Relining jednego z najważniejszych kolektorów stolicy
PL
W Warszawie trwa wieloletni, największy w Europie, projekt środowiskowy obejmujący modernizację układu dystrybucji wody i odbioru ścieków. Łącznie na realizację prac w ramach faz I–VI wydanych zostanie około 6,7 mld zł. W tych środkach zawiera się ponad 121,8 mln zł netto, jakie zostaną przeznaczone na trwającą już renowację 4800 m kolektora Burakowskiego.
PL
W pracy przedstawiono przebieg realizacji i rezultaty sondażowych pomiarów terenowych w trzech układach dystrybucji wody o zróżnicowanym przewymiarowaniu sieci wodociągowej. Pomiary przeprowadzono w dążeniu do identyfikacji właściwości (cech) strukturalnych i funkcjonalnych układów po wieloletniej ich eksploatacji. Ustalenia te determinują opracowanie programu realizacji pomiarów dla potrzeb tarowania komputerowego modelu przepływu wody. W trakcie pomiarów sondażowych rejestrowano natężenie przepływu wody w przewodach i wysokość ciśnienia w wybranych punktach sieci. W jednym wypadku mierzono także stan napełnienia zbiornika. Pozyskane dane empiryczne posłużyły do wyznaczenia histogramu poboru wody, profilu ciśnienia w głównym przewodzie i oszacowana jego oporności hydraulicznej. Ustalenia te umożliwiły zainicjowanie testowej symulacji komputerowej. Jej rezultaty pozwoliły wyznaczyć rozkład ciśnienia w sieci, kierunki i prędkości przepływu wody w przewodach, a także czas jej przebywania w układzie dystrybucji. Finalnym efektem badań były zalecenia metodyczne odnośnie do przygotowania i realizacji właściwych pomiarów. Uwzględniają one następstwa sanitarno-hydrauliczne zależne od stopnia przewymiarowania sieci wodociągowej. Zastosowanie zalecanej i sprawdzonej przez autora procedury postępowania w zaprogramowaniu i realizacji pomiarów umożliwia pozyskanie wiarygodnych danych pomiarowych do przeprowadzenia procesu tarowania komputerowego modelu przepływu wody.
EN
The paper presents the course of implementation and the results of survey field measurements in three water distribution systems with different values of oversizing of the water supply network. The measurements were carried out to identify the structural characteristics (features) of operating water network systems after many years of their operation. These data determine the development of a realization proper measuring range for taring the computer model of water flow. During the measurements, the flow rate of water in the pipelines and the distribution of pressure head at selected points of the network were recorded. In one case, the water level in the storage tank was also measured. The obtained empirical data was used to determine the histogram of water intake, the pressure distribution in the main pipe line and to estimate its hydraulic resistance. These values made it possible to initiate a test computer simulation. Its results were used to determine the pressure distribution in the network, directions and velocity of water flow in pipes, as well as the time of water residence in the distribution system. The final result of the research were methodical recommendations regarding the preparation and implementation of the appropriate realization of measurements. There were taken into account the sanitary and hydraulic consequences depending on the degree of oversizing of the water supply network. The use of the procedure recommended and tested by the author in the preparation and realization of the field measurement makes it possible to obtain reliable operation data for the process of computer taring of the water flow model.
7
Content available remote Poliuretan jako materiał termoizolacyjny dachów kaskadowych
PL
W artykule przedstawiono koncepcje dachu kaskadowego – przybliżono aspekty historyczne oraz ideę zastosowania. Na przykładzie projektowym omówiono sposób zaadaptowania rozwiązania oraz wskazano przykładowe materiały do realizacji. Przeanalizowano poliuretan jako wielofunkcyjny materiał w trudnych pokryciach.
EN
The article presents concepts cascade roof – brought closer to historical aspects and the idea of the application. On example of project discusses how to adapt solutions and identifies examples of materials for realization. Analysis is performed polyurethane as a multifunctional material in hard coverings.
PL
Przeprowadzono analizę pracy sieci wodociągowej o długości 325 km. która, w wyniku modernizacji i remontów w okresie 1997-2014, obecnie w 80%wykonana jest Z tworzyw sztucznych. Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia w głównych węzłach sieci wodociągowej pozwala na ciągłą ocenę warunków jej pracy. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody jest obserwacja i analizowanie minimalnego nocnego przepływu (MNP) w obrębie monitorowanego obszaru. Im więcej punktów pomiarowych, tym szybciej można zlokalizować strefę i określić miejsce wystąpienia awarii wycieku w wynikli wykorzystania sprzętu do jego lokalizacji. W latach 2013-2014 wskaźnik awaryjności utrzymywał się na poziomie a = 0,25 awarii/km/rok. co klasyfikuje analizowaną sieć jako dobrą pod względem techniczny m. nie tylko dla terenów objętych działalnością górniczą. Analizując dane dotyczące strat wody w okresie kilku lat można stwierdzić. że wprowadzenie monitoringu w kolejnych strefach spowodowało utrwalenie spadkowej tendencji strat wody. W roku 2011 straty wody w sieci wynosiły 12,3%, a w roku 2014 tylko 10%.
EN
A research was made on 323,5 km water distribution network that thanks to upgrades and renovations done in1997-2014 is made of plastic in 80%. Introducing monitoring. flow and pressure measurement in main nodes allows constant working conditions rating. One of the most important actions taken to minimize water loses is observation of minimal nigh flow (MNF) round observed area. The more measurement points the faster and more accurate leak detections are. Exact point is determined by specific equipment. In 2013-2014 failure coefficient was a = 0.25 failure/km/a. That qualifies network condition as good one (not only for mining activity regions). Analyzing data from a few years one can observe decreasing water loses characteristic. In 2011 water loses were 12,3%, and in 2014 only 10%.
PL
Stabilny charakter składu ujmowanej wody pozwala na bezpośrednią dystrybucję wody do odbiorców. Należy jednak pamiętać, że eksploatacja ujęć głębinowych to zadanie szczególnie odpowiedzialne. Nie może dojść tu nigdy do uśpienia czujności, ponieważ do sprzedaży zostanie wprowadzona woda o pogorszonej jakości. Endress+Hauser oferuje sprawdzone rozwiązania do monitoringu pracy studni głębinowej.
10
Content available remote Idea i konstrukcja modeli do badań wpływu korozji na jakość wody
PL
Korozja w sieci dystrybucyjnej może pogarszać jakość wody. Dotychczas badania związane z korozją sieci prowadzono na stosunkowo długich odcinkach przewodów albo na tzw. kuponach materiału, z którego zbudowana jest sieć. Nasz pomysł dotyczy badania wpływu korozji na jakość wody przy pomocy modeli bazujących na opiłkach metali. Model pozwala zmniejszyć kubaturę konieczną do badań, ponieważ niewielka ilość opiłków posiada powierzchnię równoważną długim odcinkom rur. Model podzielony jest na sektory, co pozwala sprawdzać wpływ kilku parametrów wody na zmiany jakości wody pod wpływem zjawisk korozyjnych. Wykazaliśmy doświadczalnie, że zmiany jakości wody następują głównie podczas stagnacji wody. Elastyczność proponowanego modelu pokazano wykorzystując różne materiały stosowane w sieciach dystrybucyjnych (żeliwo, miedź, mosiądz) i badając wpływ różnych parametrów wody na korozję i następujące po tym zmiany jakości wody. Dla żeliwa i miedzi przeprowadzono eksperymenty porównawcze na rzeczywistych rurach.
EN
Corrosion in a distribution network may substantially decrease water quality. So far the investigations of corrosion phenomena were carried out on some relatively long fragments of pipes or with application of coupons of construction materials. The idea presented here consists of using a metal filings based models for determination of corrosion impact on water quality. The model allows decreasing the space requirements for such research compared to application of fragments of pipes. The model is divided into several sectors what allows observing the impact of several parameters of water on its quality. The experiments show that the changes of water quality are observed mainly during periods of stagnations. The flexibility of the model is shown by using it for different materials used in distribution systems (such as cast iron, copper and brass) as well as for different water parameters. The results of the experiments with cast iron and copper were confirmed on pilot station with the real pipes made of the materials.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań laboratoryjnych dla wybranych tryskaczy szybkiego reagowania o średnicy 20 mm tzw. ESFR (Early Supression Fast Response). Tryskacze były poddane badaniu na rozkład wody poniżej i powyżej deflektora w celu ustalenia proporcji rozkładu wody nad przestrzenią planowaną do zabezpieczenia przez instalację tryskaczową. Opisano metodykę badawczą, podano zmierzone parametry wpływające na wyniki badań oraz wskazano przykłady zastosowania badanych tryskaczy w warunkach rzeczywistych. Wprowadzenie: Pożary stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym poszukiwane są rozwiązania w zakresie elementów liniowych instalacji tryskaczowych, które umożliwią podawanie jak największej ilości wody na palącą się substancję. Elementem wpływającym na efektywność gaszenia jest równomierność zraszania oraz rozdział wody. Innymi słowy, ile wody podawane jest na powierzchnię pod tryskaczem, a ile na strop budynku. Metodologia: Artykuł został opracowany na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych według normy PN-EN 12259-1. Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 1: Tryskacze. Wnioski: Instalacje tryskaczowe umożliwiają zwalczenie pożaru w pierwszej fazie jego wystąpienia oraz zapobiegają jego rozprzestrzenianiu się. Ich główną zaletą jest selektywne działanie, pozwalające na ograniczenie akcji gaśniczej tylko do miejsca wystąpienia pożaru, a więc zredukowanie strat spowodowanych działaniem wody. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że: – tryskacze ESFR jako elementy liniowe instalacji tryskaczowej zraszają powierzchnię z dużą intensywnością zależną od ciśnienia, sięgającą dla badanych elementów powyżej 460 l/min, – duże intensywności zraszania generują potrzebę postawienia szczególnych wymagań co do rozmieszczania i doboru rodzaju instalacji tryskaczowej, – na rozdział rozpraszanej wody poniżej, jak i powyżej deflektora ma wpływ współczynnik przelotowości K badanych tryskaczy, – przy wzroście współczynnika K wzrasta rozdział wody, co powoduje zmianę w postaci wzrostu ilości wody poniżej deflektora dla badanego tryskacza wiszącego, – przy wzroście współczynnika K w funkcji ciśnienia osiągane są większe zmiany wydajności wodnej tryskaczy poniżej, jak i powyżej deflektora.
EN
Aim: The purpose of this paper is to present the results from experiments involving the distribution of water from selected quick-response sprinklers with a diameter of 20 mm, known as Early-Suppression Fast-Response (ESFR) sprinklers. Introduction: Fires are the cause of great risks to human life and health. There is a search for solutions to address the linear elements of sprinkler systems which facilitate the delivery of the maximum volume of water onto materials exposed to a fire. The elements which influence extinguishing effectiveness include the uniformity of spray and the dispersion of water. In other words, the volume of water delivered to the surface area beneath the sprinkler and to the roof of a building. Methodology: The paper was based on research results derived from studies conducted in accordance with PN-EN 12259-1, dealing with fixed extinguishing systems - elements of sprinkler systems, Part 1, Sprinklers. Sprinklers were tested for water distribution above and below the deflector to establish the proportion of water distributed above the protected area. The testing methodology was appropriately described and the parameters which influenced the results were identified. Additionally, the use of tested sprinklers was exemplified in real-life conditions. Conclusions: Sprinkler systems facilitate the successful extinguishing of fires during the initial phase of fire development and also prevent the propagation of flames. The main advantage of sprinkler systems is their selective operation. By concentrating extinguishing activities on the immediate area of a fire, potential damage caused by water activity are reduced. The experimental results demonstrate that depending on pressure, ESFR sprinklers used as linear elements in a sprinkler installation can spray an area with considerable intensity. For the tested elements, achieved levels were in excess of 460 l/min, – a high spray intensity can mean different requirements for the location and application of sprinklers, – water distribution above and below the deflector can be influenced by the K-factor of tested sprinklers, – increasing the K-factor intensified the distribution of water, which in turn increased the amount of water below the deflector of a suspended test sprinkler, – by increasing the K-factor as a function of pressure, greater changes are achieved in the water output of sprinklers above and below the deflector.
12
EN
Problems of water supply to seaside/resort localities are considered in the paper. The main task is to supply water of proper quality and amount at seasonal fluctuations in the demand. The paper focuses on the operation of water supply systems in the following localities of Central Pomerania: Mielno, Unieście, Mielenko, Sarbinowo, and Chłopy. They are main summer resorts of the region with typical fluctuation in population during the annual cycles affecting the amount of water supply. The atmospheric conditions, mainly temperature, generally affect the magnitude of water demand. The water-pipe system under consideration forms a very interesting technical solution for supplying both administration-industrial agglomeration, that is the municipal system, and localities lying in the seaside strip characteristic. The water intake is located in Mostowo which lies 19 km away from the main city centre of Koszalin.
13
Content available remote Zasady budowy i kalibracji złożonego modelu hydraulicznego systemu wodociagowego
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe założenia oraz prawidła budowy zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi o zróżnicowanej wielkości. Przedstawiono przykład aplikacji systemu ICT w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. (GPW S.A.) W ramach prac badawczych prowadzonych na rozległym wodociągu grupowym Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. testowano różne metody prognozowania zużycia wody oraz automatycznej aktualizacji i walidacji modelu hydraulicznego. Integralnym elementem prezentowanych prac są wyniki modelowania hydraulicznego i kalibracji wodociągu będącego w gestii eksploatacji GPW S.A. W artykule poruszone zostały również zagadnienia dynamicznej schematyzacji grafu sieci oraz alokacji obciążeń z wykorzystaniem systemu GIS.
EN
There are presented the preliminary results of research aimed at developing an integrated and universal ICT system for water utilities of various sizes. This paper in particular is based on the study of the main water distribution system of the Upper Silesian Waterworks PLC (USW). This applied project provided the unique opportunity to use the USW water supply network for testing various approaches to water consumption forecasting as well as automatic hydraulic model updating and validation. In particular, it was presented the results of hydraulic modelling and calibration of this complex water transfer and distribution system. New approach to dynamic water network skeletonization and water demand loading in connection with a GIS system is also presented.
EN
Potable water reservoirs have become an important element of the water distribution system. Their incorporation within the system affects, in a positive way, stability of a water treatment plant capacity and assures high water quality. Long water retention times observed in the reservoirs, result in a substantial reduction of oxidant (disinfectant) entering the water distribution system. Such conditions have a negative impact on water biostability. The experimental tests showed that an order of kinetics of oxidant change depends on chemical composition of water. If a first-order kinetics is assumed, a significant discrepancies between the concentrations measured and calculated from the model might be noticed. Observations of the potable water reservoir operation in a pilot – scale pointed out that the incoming water was completely mixed with the reservoir content. The performed simulations indicated that the concentrations of the oxidant might vary substantially, depending on the different mathematical equations, which had been used for description of oxidant depletion. Application of the first-order kinetics of oxidant depletion in water distribution models may result in poor estimation of the oxidant concentration in the water supply system.
PL
Ważnym elementem w procesie dystrybucji wody są końcowe zbiorniki sieciowe. Zastosowanie ich pozytywnie wpływa na stabilizację wydajności stacji uzdatniania wody, co umożliwia uzyskanie wody o wysokiej jakości. Długie obliczeniowe czasy zatrzymania wody w zbiorniku powodują znaczne zmniejszenie stężenia utleniacza (dezynfekanta) w wodzie wypływającej do sieci. Taka sytuacja wpływa niekorzystnie na biostabilność wody. Wykonane badania testowe wykazały, że rząd kinetyki zmian stężenia utleniacza zależy od składu chemicznego wody. Przyjęcie kinetyki pierwszego rzędu może prowadzić do znacznych różnic między wartościami stężeń zmierzonych i obliczonych z modelu. Przeprowadzone badania pracy zbiornika, w skali półtechnicznej, prowadzą do wniosku, że w zbiornikach końcowych sieci wodociągowej występuje całkowite wymieszanie wody doprowadzanej z wodą zawartą w zbiorniku. Obliczenia symulacyjne wykazały, że dla różnych równań kinetycznych opisujących zanik utleniacza, jego stężenia mogą zmieniać się w szerokim zakresie. Przyjmowanie w modelach dystrybucji wody kinetyki pierwszorzędowej zaniku utleniacza może prowadzić do poważnych błędów w oszacowaniu stężenia utleniacza w sieci wodociągowej.
EN
Sample results have been oresented of verifying three groups of methods of forecasting the time series of short-duration water distributions in city water grids. The analysis covered: ARIMA class models, the time series exponential smoothing methods and artificial neural networks. Since chronological sequences of observations from the immediate past were analyzed, the adopted models did not take any external variables into account. The forecasting errors in the case of multilayer perceptron neural networks were found to be comparable or smaller than the errors of prediction by the ARIMA class models and by the methods of the exponential smoothing of time series.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących rozdziału wody poniżej i powyżej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych, tzw. tryskaczy. Badaniom poddano cztery wybrane rodzaje tryskaczy rozpylających. Celem badań było ustalenie, w jaki sposób dla wybranych tryskaczy ciśnienie zmieniające się w zakresie 0,5 – 5,0 bar wpływa na rozdział wody poniżej i powyżej deflektora, a co za tym idzie, jak wiedza o rozdziale wody może wpływać na dobór tryskaczy do konkretnych zastosowań.
EN
The article presents the results of laboratory studies on the distribution of water below and above the deflector for selected elements of the exhaust fixed sprinkler systems - so called sprinklers. The study involved four selected types of spray - fixed outflow of K = 57, K = 80, K = 150. The aim of the study was to determine how, for selected sprinkler pressure variable in the range of 0.5 - 5.0 bar affects the distribution of water below and above the deflector, and, therefore, the knowledge of the distribution of water may affect the selection of a specific application of sprinklers.
PL
Inteligentny system dystrybucji wody DDD jest rozwiązaniem zarządzającym ciśnieniem oraz instalacjami pompowymi w miejskich sieciach wodociągowych. DDD jest skrótem od ang. Demand Driven Distribution (inteligentny system dystrybucji wody).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozdziału wody poniżej i powyżej deflektora dla wybranych elementów wylotowych instalacji tryskaczowych. Badano cztery wybrane rodzaje tryskaczy rozpylających o stałych wypływu K = 57, K = 80, K = 150. Celem badań było ustalenie, w jaki sposób ciśnienie zmieniające się w zakresie 0,5 – 5,0 bar wpływa na rozdział wody poniżej i powyżej deflektora, a w efekcie, jak wiedza o rozdziale wody może wpływać na dobór tryskaczy do konkretnych zastosowań.
EN
The article presents the results of laboratory studies on the distribution of water below and above the deflector for selected elements of the exhaust fixed sprinkler systems. The study involved four selected types of spray – fixed outflow of K = 57, K = 80, K = 150. The aim of the study was to determine how, for selected sprinkler pressure variable in the range of 0,5 – 5,0 bar affects the distribution of water below and above the deflector, and, therefore, the knowledge of the distribution of water may affect the selection of a specific application of sprinklers.
PL
Tematem artykułu jest koncepcja tworzenia modelu podsystemu dystrybucji wody w procesie podejmowania optymalnych decyzji. Ocena ta dotyczy użytkowania systemu dystrybucji wody poprzez wybrane parametry eksploatacyjne sieci wodociągowej w warunkach zmniejszającego się zapotrzebowania na wodę, szczególnie w małych jednostkach osadniczych. Jako obiekt badań wybrano sieć wodociągową Kleosina. Modelowaniem objęte zostały następujące parametry: ciśnienie w charakterystycznych punktach systemów dystrybucji oraz prędkość i wielkości przepływów wody w przewodach. Do modelowania wykorzystano: dane o produkcji i zużyciu wody wybranego wodociągu, diagnostykę stanu istniejącego, analizę wydajności sieci pod kątem zmian związanych z dystrybucją wody analizę stanów wyjątkowych (awarie, wydatki pożarowe).
EN
The subject of article the opinion of use across chosen parameters the system of distribution of water the exploational water-supply system in conditions of getting smaller demand on water , particularly in small colonial individuals. The water-supply system of commune as object of investigations was chosen the Kleosin. Modelling following parameters were hugged: the pressure in characteristic points of systems of distribution as well as the speed and the size of flows of water in lines. It was modelling it use: was the data about production and the waste of water of chosen water-pipe, diagnostics of state existing, connected with distribution of water the analysis of efficiency of system under angle of changes the analysis of exceptional states ( the breakdowns, fire expenses).
PL
Analiza i ocena ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody wymaga szeregu danych o charakterze ilościowym oraz jakościowym, a także zależności przyczynowo – skutkowej zdarzeń niepożądanych. Dane te powinny być zbierane wg określonego haromonogramu oraz stopnia szczegółowości, a następnie archiwizowane z możliwością ich przetwarzania. Obecnie dostępne nowoczesne narzędzia informatyczne oraz bazy danych w znacznym stopniu ułatwiają to zadanie. W pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych, baz danych oraz programów komputerowych w analizach i ocenach ryzyka.
EN
Analysis and assessment of risk failure in water distribution subsystem requires a range of data on quantitative and qualitative character, as well as the cause and effect dependence of adverse events. These date should be collected according to a specified schedule and the level of detail, than archived with possibility of processing. Currently available modern, information tools and databases can greatly simplify this task. The paper presents the possibility of using modern information technologies, databases and software in risk analysis and assessment.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.