Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 254

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacyjność akustyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote Poprawa izolacyjności akustycznej stropu
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania warunków akustycznych w budynku na etapie tworzenia modelu BIM. Wykonano model 3D zawierający dane geometryczne i niegeometryczne. Dane akustyczne uzyskano, wykorzystując program INSUL służący do modelowania akustycznego przegród budowlanych na podstawie modeli teoretycznych. Drugim źródłem danych akustycznych była biblioteka programu AcoubatBIM, powstała na podstawie licznych pomiarów laboratoryjnych różnych elementów budowlanych. Ze względu na szereg czynników ograniczających dokładność obliczeń niniejsza praca stanowi przede wszystkim prezentację aktualnych możliwości oprogramowania do modelowania akustycznego w procesie BIM. Prezentowany przykład pokazuje duże braki w integracji modeli BIM z programami do obliczenia izolacyjności akustycznej.
EN
In this paper an attempt has been made to estimate acoustic conditions in a building at the stage of creating a BIM model. A 3D model containing geometrical and non-geometrical data was made. The acoustic data were obtained using INSUL programme used for acoustic modelling of building partitions on the basis of theoretical models. The second source of acoustic data was the AcoubatBIM library, created on the basis of numerous laboratory measurements of various building elements. Due to a number of factors limiting the accuracy of calculations, this paper is primarily a presentation of the current capabilities of acoustic modelling software in the BIM process. The presented example shows large gaps in integration of BIM models with programs for calculating acoustic insulation.
3
Content available remote Modeling of sound power transmission within duct systems
EN
External boundaries of acoustic devices can channel sound propagation, and in some cases can create buildup or attenuation of acoustic energy within a confined space. In this paper, it is proposed an efficient practical numerical method (based on FEM) of calculation of attenuation of sound power transmission through ducts. The method shows its viability by presenting the reasonably consistent anticipation of the experimental result. One can observe the mechanical behaviour of the duct’s medium for lower frequencies (high transmission loss) and wave behaviour for higher frequencies (small or zero attenuation). The authors proved that mechanical vibrations of medium reduce the possibility of acoustic energy transmission in duct systems. The radiation impedance for the duct is calculated as well.
4
Content available remote Accuracy of prediction methods for sound insulation of homogeneous single baffles
EN
The article presents a comparative analysis of determined spectral responses of the airborne sound insulation of single homogeneous baffles using computational and experimental methods. Calculations using theoretical models, such as mass law, the Sharp and Davy models, SoundFlow software and laboratory tests concerned nine plates made of plastic, steel, aluminium and rubber, which are homogeneous materials. These materials are used in the construction of walls in vibroacoustic protection, such as acoustic barriers, machine operating field shields and sound insulating enclosures. Apart from analysing the spectral responses of the sound insulation of the plates, the weighted single-number sound reduction indices Rw, calculated by using prediction methods and laboratory measurements, were compared. Research has shown computational errors of about 6-7 dB for mass law and the Sharp model and about 3 dB for the Davy and Davy-Sharp models and SoundFlow software.
PL
Obecnie na ukończeniu są prace nad nowelizacją norm ISO 717-1:2013 oraz ISO 717-2:2013 i wkrótce można się spodziewać ich nowych wydań. Normy te szczegółowo opisują metody wyznaczania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej od dźwięków zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. W artykule przedstawiono zmiany wprowadzane w normach.
EN
Work is underway to amend the ISO 717-1:2013 and ISO 717-2:2013 standards. At the time of writing, the work is nearing completion and new releases are expected soon. These standards describe in detail the methods of determining single-number indices airborne and impact sound insulation. This article describes the changes that these standards will undergo.
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych wybranych przegród w budynkach wielorodzinnych. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej porównano z wymaganiami normowymi oraz zaprezentowano rozwiązania umożliwiające spełnienie tych wymagań. Przedstawiono także przykładowy wpływ ocieplenia ściany wewnętrznej na izolacyjność akustyczną.
EN
The article presents an analysis of acoustic insulation against airborne and impact sounds for selected partitions in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to standard requirements. Solution enabling meeting standard requirements were also presented. The article also presents an example of the impact of the application of internal wall insulation on the acoustic insulation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym dwulokalowym. Bardzo dobre wyniki pomiarów uzupełniono informacjami dotyczącymi zasad prawidłowego projektowania ścian i stropów w tego rodzaju budynkach.
EN
The article presents the results of field measurements of acoustic insulation in a single-family building with two residence. Very good measurement results were supplemented with information on the principles of proper design of walls and ceilings in such buildings.
8
Content available remote Izolacyjność akustyczna przeszkleń
10
Content available Systemy budownictwa z drewna księżycowego
PL
W pracy opisane zostały dostępne systemy produkcji drewna litego wraz z przykładami ich zastosowania. Na podstawie systemu drewna litego, księżycowego, łączonego na kołki, Holz100 firmy Ing. Erwin Thoma Holz GmbH, przedstawiono parametry możliwe do uzyskania decydujące o wykorzystaniu tego materiału do budowy budynków zrównoważonych o możliwie najniższych parametrach termicznych.
PL
Przeanalizowano 17 ścian działowych typu 125A75 znajdujących się pomiędzy pokojami w budynku biurowym. Pomiary izolacyjności akustycznej wykonano bez i z pasem z wełny mineralnej znajdującym się z obu stron przy ścianie działowej na suficie podwieszanym. W przestrzeni nadsufitowej były kanały wentylacyjne łączące bezpośrednio pomieszczenia rozdzielone ścianą. Wyniki pomiarów in situ wskazują na dużą różnicę między wartościami deklarowanymi przez producentów rozwiązań suchej zabudowy i wynikami obliczeń izolacyjności ustrojów rezonansowych [4], co jest spowodowane brakiem uwzględnienia w podawanych wartościach i w obliczeniach przenoszenia bocznego i pośredniego. W artykule pokazano również wpływ zastosowania pasa z wełny mineralnej w przestrzeni podsufitowej na izolacyjność akustyczną badanych ścian.
EN
In this article 17 partition walls of type 125A75 located between rooms in an office building were tested. Measurements of sound insulation were made with and without a mineral wool strips located on both sides near the partition wall on a suspended ceiling. Ventilation ducts connected the rooms separated by the wall in the suspended ceiling area. The results of in situ measurements indicate a large difference between the values declared by the drywall manufacturers and the results of the resonance systems insulation calculations [4], which is due to the lack of consideration in the reported values flanking and indirect sound transmission. This article also shows the impact of using mineral wool strips in the ceiling space for sound insulation of tested walls.
13
Content available remote Lekka obudowa skutecznym orężem w walce z hałasem
14
Content available remote Izolacyjność akustyczna stropów
PL
W artykule podano parametry akustyczne przykładowych stropów masywnych i drewnianych na podstawie badań przeprowadzonych w ITB oraz sposoby poprawy tych parametrów za pomocą odpowiednich ustrojów akustycznych. Wyszczególniono akustyczne wskaźniki opisujące stropy i podłogi pod kątem izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, zestawiając je z wymaganiami normy PN-B-02151-3:2015.
EN
The article is given the acoustic parameters of the massive and lightweight wooden floors based on a research carried out in ITB. It also indicates ways to improve these parameters by application of an appropriate acoustic systems. The acoustic indexes describing floors in terms of impact sounds insulation were listed and confronted with the requirements of PN-B-02151-3:2015 standard.
PL
Artykuł omawia wpływ elementów budowlanych na wypadkową izolacyjność akustyczną całej przegrody zewnętrznej. Zawiera przykłady obliczeniowe ilustrujące przedstawioną teorię.
EN
The article discusses the influence of structural components on the effective acoustic insulation capacity of entire external partitions. It includes calculation examples illustrating the presented theory.
PL
Jednym ze środków technicznych stosowanych w redukcji poziomu hałasu maszyn i urządzeń jest zastosowanie obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej. Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród stosowanych jako ścianki konstrukcyjne w tych obudowach określa charakterystyka widmowa izolacyjności akustycznej. Charakterystykę tę otrzymuje się w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przegród. Do wyznaczania charakterystyki izolacyjności akustycznej wykorzystywane są także modele obliczeniowe, których zastosowanie może dać orientacyjny pogląd, czy budowanie prototypu zabezpieczenia wibroakustycznego jest celowe i opłacalne. W artykule pokazano możliwości predykcji charakterystyk izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród jedno-, dwu- i trzywarstwowych gumowo-metalowych. Weryfikację modeli obliczeniowych w postaci prawa masy oraz badań symulacyjnych przeprowadzono na przykładzie siedmiu przegród, odnosząc rezultaty do wyników badań laboratoryjnych.
EN
One of the technical means used to reduce the noise level of machinery and equipment is the use of a sound absorbing and insulating enclosure. Soundproofing properties of baffles used as structural walls in these enclosures determine the spectral characteristics of sound insulation. This characteristic is obtained as a result of laboratory tests of baffles. To determine the characteristics of sound insulation capacity, calculation models are also used, the application of which may give an approximate perspective of whether the construction of a prototype of vibroacoustic protection is practical and profitable. The article presents the possibilities of prediction of airborne sound insulation characteristics of one, two and three-layer rubber and metal baffles. The verification of calculation models in the form of mass law and simulation tests was carried out on the example of seven baffles, referring the results to the results of laboratory tests.
PL
W ograniczeniu nadmiernego poziomu hałasu, w szczególności na stanowiskach pracy, zastosowanie mają przegrody dźwiękoizolacyjne, które mogą być stosowane pojedynczo lub wykorzystywane jako element konstrukcyjny ścianek obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych. Znajomość parametrów akustycznych takich przegród jest bardzo przydatna na etapie projektowania lub prognozowania skuteczności rozwiązań przeciwhałasowych. W artykule przywołano wybrane metody obliczania izolacyjności akustycznej przegród pojedynczych, składających się z dwóch warstw materiałów o właściwościach dźwiękoizolacyjnych. Oprócz wykorzystania modelu prawa masy i komercyjnego oprogramowania, zaproponowano nowe podejście w obliczeniu izolacyjności pojedynczych przegród dwuwarstwowych niejednorodnych, polegające na modyfikacji dobrze znanego modelu Davy. Weryfikację metod obliczeniowych przeprowadzono na przykładzie sześciu płyt gumowo-metalowych, których izolacyjność akustyczna była wyznaczona w warunkach laboratoryjnych w ramach wcześniejszych badań.
EN
In reducing the excessive noise level, especially at workplaces, sound insulating baffles are used, which can be used individually or are used as a structural element of the wall of sound-absorbing andinsulatingenclosures. Knowledge of acoustic parameters of such baffles is very useful at the stage of designing or forecasting the effectiveness of anti-noise solutions. The paper presents selected methods of calculating acoustic insulation of single partitions, consisting of two layers of materials with sound insulating properties. In addition to using the mass law model and commercial software, a new approach has been proposed in calculating the insulation of single heterogeneous two layer baffles, consisting in the modification of the well-known Davy model. Verification of computational methods was carried out on the example of six number and metal plates, whose acoustic insulation was determined in laboratory conditions as part of earlier tests.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modelu regresji do oszacowania współczynnika izolacyjności akustycznej przegrody niejednorodnej na przykładzie przegrody dwumateriałowej. Sformułowano model regresji, następnie zastosowano go do wyznaczenia izolacyjności płyty. Uzyskane wyniki porównano z wynikami pomiarów.
EN
Paper discussed the regression model which was used to determine the sound insulation of a two-materials baffle based on the known sound insulation of its layers.
PL
W artykule, do wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród warstwowych, wykorzystano podstawowe metody teoretycznego wyznaczania izolacyjności akustycznej właściwej przegród jednorodnych. Niezbędne do obliczeń wartości wielkości wykorzystywanych w modelach wyznaczono w wyniku homogenizacji. W pracy autor rozważania ograniczył do modeli opartych na wykorzystaniu impedancji mechanicznej przegrody. Przegrodę zamodelowano jako: bryła sztywna, odkształcalna płyta cienka (opisana modelem Kirchhoffa-Love’a) i gruba (model Mindlina-Reissnera).
EN
In the paper basic theoretical models of transmission loss calculation are described. Four different methods of homogenisation used for building of the simplified panel model are describeb. Simplified model is the single homogeneous isotropic plate panel. For this panel three impedance values of one rigid and two flexible body models of panel are described and analysed. As flexible models the thin plate (Kirchhoff-Love plate model) i thick (Mindlin-Reissner model) are analysed. All results are compared to results of 3D FEM model.
PL
Akustyka jest dziedziną fizyki, która w miarę upływu czasu rozwija się, by osiągnąć perfekcję w zakresie budownictwa. Współcześni projektanci starają się nie tylko zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo konstrukcji, ale również podniesienie komfortu mieszkańców bądź osób przebywających w budynku. Dlatego coraz ważniejszą kwestią jest ochrona przed dźwiękami niepożądanymi, czyli hałasem bytowym oraz komunikacyjnym. W miastach hałas trudno zniwelować, więc producenci starają się, by materiały z których powstaje budynek spełniały aktualne normy akustyczne. Zapewnienie takiej ochrony jest jednak bardzo skomplikowane, ponieważ wykonawcy zmierzają do minimalizacji kosztów inwestycji, co w konsekwencji prowadzi do użycia materiałów niepełnowartościowych, na czym cierpi jakość materiałów. W związku z tym wiele budynków nie spełnia aktualnych wymagań akustycznych [1]. Niniejszy artykuł opisuje podstawowe kwestie z zakresu akustyki budowlanej, w tym zbadanie izolacyjności akustycznej przegrody oraz teoretyczny wpływ szczelności. Przedstawia również opisowy jak i rysunkowy projekt przegrody ściennej. Badana przegroda wyposażona jest w elementy imitujące nieszczelności, tak aby pokazać ich wpływ na właściwości akustyczne budynków.
EN
Acoustics is a field of physics that develops over time to achieve perfection in the field of building. Modern designers are striving not only to ensure the safety of the structure but also to improve the comfort of the residents or people in the building. That is why it is increasingly important to protect against unwanted noise, ie live and communicational noise. In urban areas the noise is difficult to overcome, so manufacturers are trying to ensure that the building materials meet the current acoustic standards. Providing such protection is, however, very complicated, because contractors seek to minimize the cost of the investment, which in turn leads to the use of inadequate materials, which is suffering from the quality of the materials. As a result, many buildings do not meet current acoustic requirements [1]. This article describes the basic issues in building acoustics, including the examination of the sound insulation of the partition and the theoretical effect of leakage. It also presents a descriptive and drawing design of the wall partitions. The tested compartment is equipped with leak-proof components to show their effect on the acoustic properties of buildings.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.