Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przeprowadzono ocenę zawartości wyższych harmonicznych w kompensowanych sieciach średnich napięć, których źródłem jest nieliniowa, duża rezystancja przejęcia. Przedstawiono model sieci wraz z opisem układu pomiarowego wykorzystanego w środowisku Matlab/Simulink. Wykonano badania symulacyjne zawartości wyższych harmonicznych składowej zerowej napięcia, prądu doziemnego oraz mocy biernej tych harmonicznych w zależności od parametrów rezystancji w miejscu zwarcia, napięcia progowego zapłonu łuku, prądu pojemnościowego i stopnia rozstrojenia kompensacji. Oceniono możliwość wykorzystania mocy biernej trzeciej harmonicznej jako kryterium wykrywania zwarć.
EN
The paper contains the evaluation of the content of higher harmonics in compensated medium voltage networks whose source is nonlinear fault resistance containing transition and arc resistance. The general signal components occurring during short circuits and the zero-sequence components used for identification of earth faults are discussed. An electric grid model is presented with a description of the measurement system used in the Matlab/Simulink environment. The types of transition states that may occur in the event of a fault are described. The measurement accuracy of both types of faults was discussed and the measurement errors were estimated in both cases. Simulations were conducted to investigate the higher harmonics of zero-sequence voltage, earth current and reactive power these harmonics, depending on the short circuit resistance, arc threshold voltage, capacitive current and compensation detuning ratio. The results of the simulation are discussed in relation to the variable parameters. The possibility of using reactive power of third harmonic as a criterion for detecting short circuits was evaluated. A program of research into the use of this protection criterion in the future was presented.
PL
Artykuł dotyczy problemu analizy niezawodności układów zabezpieczeniowej automatyki elektroenergetycznej. W pierwszej części ogólnie przedstawiono: zagadnienie niezawodności, wskaźniki służące do jej określania oraz zaczerpniętą z literatury statystykę występowania błędnych zadziałań w układach automatyki zabezpieczeniowej. Następnie zwrócono uwagę na niektóre czynniki mające wpływ na niezawodność pracy, które mogą występować podczas całego cyklu użytkowania układów. Przedstawiono oraz opisano cykl pracy układów automatyki i kierunki rozwoju nowoczesnych układów automatyki elektroenergetycznej.
EN
The paper concerns a problem of reliability of power system protection equipment analysis. In the first part, an issue of reliability, indicators used to determine reliability and statistics of misoperations occurrence in power system protection equipment from literature are presented. Next some of factors affecting reliability, which may occur throughout a life cycle of protection equipment, are highlighted. The life cycle is also described. At the end, directions of modern automation equipment development are presented.
PL
Referat rozpoczyna się wstępem, w którym zwarte są podstawowe zasady, na których oparte są działania organów administracji publicznej. Następnie omówiona jest właściwość rzeczowa organów oraz podstawowe obowiązki wynikające z przepisów prawa materialnego tj. ustawy Prawo budowlane. W dalszej części, omówiono działania organów nadzoru budowlanego w odniesieniu do obiektów budowlanych podczas ich użytkowania, które pogrupowano na działania proceduralne i niezwłoczne. Kończąc, wskazano na czynniki wpływające na działania organów nadzoru budowlanego oraz zawarto krótkie podsumowanie referatu.
EN
The paper begins with the introduction, which contains basic rules, that the action of public administration bodies is based on. Next, it factual adequateness and fundamental duties resulting from the material law are described, that is Construction Law. In the further part, it is written about the actions of construction site bodies, regarding to building objects during their usufruct, that were grouped in procedural and immediate ones. At the end, factors affecting the action of construction site bodies were indicated and a short paper’s summary was attached.
4
Content available Działania w sieciach społecznych
PL
Artykuł opisuje naturę sieci społecznych, podejmując problematykę koordynacji wielu różnorodnych interakcji i relacji. Sieci są konstelacjami interakcji, których wyłaniające się wzory można zaobserwować. Działania aktorów społecznych ujęto jako działania komunikacyjne, dążące przede wszystkim do budowania tożsamości podmiotów i sprawowania kontroli nad niepewnym środowiskiem. Przedstawiono również problematykę racjonalności aktorów społecznych. W konkluzji podkreślono, że sieci społeczne można rozpatrywać jako układ wielu elementów uczestników, układ interakcji i relacji, wzory działań czy wzory przepływów wartości.
EN
The article describes the nature of social networks, coordination activities, variety of interactions and relationships in networks. Networks are the constellations of interaction, with the emerging patterns of them. The actions of social actors are described as communication activities, striving above all to building the identity and control in the uncertain environment. The article also presents the problem rationality of social actors. In conclusion it emphasizes that social networks can be seen as: system of many components (participants), system interactions and relationships, some pattern of actions or pattern of values flow.
PL
Przedstawiono sposób doboru zabezpieczeń prądowych w systemach zasilania gwarantowanego ze szczególnym zwróceniem uwagi na selektywność ich działania.
EN
The paper presents a method for selection of current protections in guaranteed power supply systems, special attention paid to their operational selectivity.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczące uwarunkowań logistyki w działalności przedsiębiorstw. Przedstawiono zakres realizowanych zadań logistycznych, cele strategii logistycznych, perspektywy i trudności oraz działania podejmowane i konieczne do podjęcia w związku z funkcjonowaniem logistyki w działalności przedsiębiorstw
EN
The paper presents the research results of the questioned concerning the conditions for logistics in the activity of enterprises. It presents the scope of logistics tasks, aims of logistic strategies perspectives and difficulties as well as activities taken and necessary to be taken in connection with the operation of logistics in the activity of expenses
EN
Putting the principles of sustainable development intopractice is of special importance to the resorts and tourism regions. Their inhabitants play a critical role in this process. The article is aimed at evaluating the involvement of the local communities in the application of the principles of sustainable development in tourism municipalities. The conclusions have been drawn based on a questionnaire studies performed on a group of over four hundred residents of selected municipalities of the Lower Silesia Voievodeship.
PL
W artykule Autorka prezentuje rachunek kosztów działań oparty na czasie – Time-Driven Activity Based Costing (T-D ABC) – nową metodę rozliczania kosztów. Stanowi ona unowocześnienie rachunku kosztów działań (ABC). Dokonano syntezy rozproszonej i niepełnej wiedzy z dostępnej literatury o nowej koncepcji oraz uzupełnia i usystemtyzowano informacje o istocie metody, wskazując na jej zalety i wady oraz przesłanki zastosowania. Nowe podejście do rachunku kosztów działań umożliwia prostszą, szybszą, mniej kosztowną budowę, implementację i utrzymanie samego modelu oraz łatwiejsze dokonywanie w nim zmian w celu adaptacji narzędzia do zmieniających się warunków działania. Dane kosztowe generowane z modelu są bliższe realnie poniesionym kosztom. Najważniejszy jest jednak fakt, że stosując koncepcję rachunku kosztów działań opartego na czasie można uzyskać informację o poziomie efektywności wykonywanych działań, czyli o różnicy między wielkością zasobów posiadanych a zasobami wykorzystanymi do realizacji danej aktywności. Metoda ta skupia uwagę na obserwacji zmian w sposobie wykonywania działania i aktualizacji standardu czasowego dla jednostki działania i daje możliwość określenia poziomu efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.
EN
In the article the author introduces time- driven activity based costing- a new method of costs counting. It is an improved concept of the activity based costing (ABC). The author performs the synthesis of scattered and incomplete knowledge based on the literature about the new concept. The author completes and systematizes all the information about the method, shows the advantages and limits and its possible practical applications This new approach to activity based costing enables easier, faster and less costs- consuming implementation and maintenance of the model and shows the easier way of making all the necessary modifications to adopt the model to the fast changing environment. The cost facts generated in a model are very close to the real ones. However the most important fact in the implementation of the concept of time-driven activity based costing is the ability to gain the information about the level of the effectiveness of the operation- the difference between the resources owned and the resources needed. The method concentrates on the observation of the changes in the way of acting and actualizing the time standard for the unit of operation and gives the ability to identify the level of the accessible resources.
10
Content available remote Procedura kalkulacji kosztów w rachunku kosztów działań opartym na czasie
PL
W artykule zaprezentowano uzupełnione i usystematyzowane informacje o procesie obliczania kosztu obiektu kosztowego według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie – Time-Driven Activty Based Costing, która stanowi unowocześnienie standardowej koncepcji rachunku kosztów działań – Activity Based Costing (ABC). Omówiono przykład rozliczenia kosztów w dziale handlowym dla trzech obiektów kosztowych według koncepcji rachunku kosztów działań opartym na czasie, wskazując również na cechy tego sposobu kalkulacji kosztów. Część tych cech wynika przede wszystkim z zastosowania formuł czasowych, będących integralną częścią struktury modelu, pozostałe są konsekwencją innego sposobu postępowania w procesie kalkulacji w porównaniu ze standardową wersją rachunku kosztów działań.
EN
The article presents was complete and systematized information about the process of cost calculation of the cost object according to the concept of time-driven activity based costing which is an improved version of a standard concept of activity based costing. The author shows an example of cost calculation in a commercial department for three costs objects according to the concept of time-driven activity based costing and indicates all the features of this method of costs calculation. Some of these features result mainly from the application of time equations - which are an integral part of a structure of the model while others are the consequence of another way of acting in a calculating process in comparison with thea standard version of activity based costing.
PL
Ze względu na zmiany w otoczeniu gospodarczym, strukturze podmiotowej rynku i działalności operacyjnej zachodzi konieczność nowego sposobu rozliczania kosztów pośrednich i procesowego spojrzenia na przedsiębiorstwo. Artykuł wskazuje na rachunek kosztów działań (ABC) jako metodę, dzięki której uzyskuje się dużo dokładniejsze informacje o kosztach i czynnikach kosztotwórczych, dostarczając informacji na potrzeby zarządzania operacyjnego i strategicznego. Autorki przybliżają podstawowe pojęcia związane z metodą ABC, informują o etapach wdrażania modelu, zaletach i wadach metody oraz o potencjalnych obszarach jej zastosowania.
EN
Due to the changes in economical circumstances, in a structure of market and in an economic performance, a new method of costing was needed. Activity-Based Costing is an answer - an alternative approach for estimating costs of a product/service proposed by two American professors in the 1980's. It is well described both in foreign and Polish literature. This article discusses the idea of the new method, basic notions, its advantages and disadvantages, stages of its implementation and applicability. The activities as a ground of enterprise functioning and as a chance of becoming competitive are pointed out. Use of Activity Based Management (ABM) in process management is articulated.
PL
Artykuł przedstawia funkcjonowanie organów administracji publicznej w czasie klęsk żywiołowych w wybranych krajach : Polska (II RP), Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Kanada, USA. Określa zadania poszczególnych służb, organów terytorialnych i centralnych oraz sposoby finansowania. We wnioskach omawia podobieństwa i różnice przedstawionych systemów narodowych.
EN
The article describes running of public administration in state of nature calamity in such states as : Republic of Poland (II Republic), Great Britain, France, Germany, Canada, USA. It qualifies tasks of different services, territory & central organs and the way of financing. In conclusions it describes in what are the systems similar and different.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.