Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  styl życia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Occupational health and safety nowadays is beginning to be seen in a multi-interdisciplinary way. Man's lifestyle also contributes to safety at work and work efficiency. The employee performs tasks at a specific place and time, however, this work is also affected by elements of private life. This paper deals with the impact of private life and lifestyle on human professional work in the areas of work safety and its efficiency. The research has been conducted on the basis of the opinions of employees.
EN
The perception of regional (traditional) products may vary - some consider them an element of consumption, others see them as a part of culture and of a tourist experience of a certain place. By buying regional products, tourists not only satisfy their needs, but also interact with local culture and support the development of a given community through stimulating demand. Tourists’ tendency to consume local products is connected with several spheres: the visitors' motivations, their personality traits, and the sociodemographic features. The following article has two objectives: 1) to identify what proportion of guests visiting seaside tourist destinations is interested in local products; 2) to determine the characteristics of people who are not interested in local products, and to propose a modified market segmentation and communication concept. The results of the survey show that almost 68% of tourists are interested in local products. What is more, nearly 65% of respondents said that this interest also translates into the desire to visit the region. Some of the uninterested respondents (32.3%) are young people, aged 19-35 - in order to reach them with the offer of local products, a modified market segmentation should be made, and a promotion should be planned that will attract their attention. The concept of cross-promotion was proposed here, which means providing information about local products on such occasions as concerts or sporting events. It is important that this could be done both via the Internet and through printed materials available in tourist accommodation facilities.
PL
Negocjacje to zajęcie codzienne, powszechne, oczekiwane od kandydatów i pracowników, managerów wszystkich szczebli, a w wielu krajach będące od wieków istotnym elementem kultury i stylu życia.
PL
Artykuł odnosi się do zasad etycznych obecnych w idei zrównoważonego rozwoju. Autorzy wskazują, jak w narodowej koncepcji zrównoważonego rozwoju Słowacji obecne jest stosowanie zasad etycznych. Ponadto w artykule wskazano, jakie są możliwości wdrożenia nowego paradygmatu etyki stosowanej w koncepcji zrównoważonego rozwoju i jaka jest rola różnych subdyscyplin etyki stosowanej w rozwiązywaniu problemów zrównoważonego rozwoju. Zestawiono konsumpcyjny styl życia z życiem zrównoważonym z etyczno-krytycznej perspektywy, wskazując na zależności między jakością życia, stylem życia i trwałością życia.
EN
This article refers to the ethical principles present in the idea of sustainable development. The authors points out, how the application of ethical principles is present in the National concept of sustainable development of Slovakia. In addition, the article points out the possibilities of applying the new paradigm of applied ethics in the concept of sustainable development and the role of different sub-disciplines of ethics used in solving problems of sustainable development. Consumed lifestyles have been set up with a balanced life from ethical-critical perspective, indicating the relationship between quality of life, lifestyle and sustainability.
PL
Styl życia ma istotne znaczenie dla poprawy oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych elementów stylu życia (tj. samooceny stanu zdrowia, sposobu żywienia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i podejmowania aktywności fizycznej) mężczyzn zatrudnionych w budownictwie w zależności od wieku. Materiału do analizy dostarczyły wyniki badań, przeprowadzonych na przełomie 20M1 2015 roku wśród 600 mężczyzn zatrudnionych w budownictwie. Oceny stylu życia dokonano przy pomocy kwestionariusza opracowanego na potrzeby badania, aktywności fizycznej z zastosowaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej. Wiek był czynnikiem, który różnicował w sposób istotny statystycznie niektóre elementy stylu życia badanych mężczyzn. Pracownicy 50+ istotnie gorzej oceniali swój stan zdrowia, popełniali najwięcej błędów żywieniowych, a także wypalali najwięcej papierosów dziennie. Najczęściej spożywali alkohol oraz w największych ilościach jednorazowo pracownicy 30-32-letni, natomiast wśród pracowników 20-22-letnich zaobserwowano najmniejszy odsetek osób sięgających po mocne alkohole, ale za to największy odsetek - używających narkotyki.
EN
Lifestyle is important in both improving and maintaining good health. The main goal of the article is to show selected elements of life style (i.e, self-evaluation of health, eating habits, smoking, drinking, drug use and physical activity) of male construction workers depending on their age. The analysis is based on the results of research conducted in 2014-2015 among 600 men employed in the construction industry in Poland. Their life style was evaluated with a questionnaire developed specifically for this study, whereas their physical activity was evaluated with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Age was a statistically significant factor differentiating some elements of the participants' life style Employees aged 50+ considered their health to be significantly worse, made more dietary mistakes and smoked more cigarettes per day than any other group. On the other hand, 30-32-year-olds drank alcohol more frequently and in larger quantities than the other age groups, whereas 20-22-year-olds drank less strong spirits and were more likely to use drugs.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie współczesnych reprezentacji turystyki międzynarodowej, głównie podróży i turystyki masowej, w kontekście stylu życia i wskaźników statusu. Według Johna Urry’ego, turystyka jest formą gromadzenia znaków, a turyści przypominają semiotyków, kolekcjonujących znaki. Dwie formuły doświadczenia turystycznego odnoszą się do dwóch różnych projektów tożsamościowych – jako opozycja w stosunku do masowej turystyki do turystyki, podróż zaspokaja potrzebę doznań autentyczności i indywidualizmu. Współcześnie podróż i turystyka masowa to nie tylko dwa odmienne sposoby przemieszczania się między lokalizacjami geograficznymi, ale także wskaźniki definiujące masowy i elitarny sposób spędzania wolnego czasu.
EN
The purpose of the author is to examine a few contemporary representations of international tourism, mainly travelling and tourism in terms of life style and status indicators. According to John Urry, tourism is a form of collecting manufactured signs and tourists appear to be semioticians, who search for icons. Two ways of tourist experience refer to two different projects of identity. As an opposition to tourism, travel seems to deliver authentic experiences, at least intends to reveal what lies beneath. But tourism and travel seem to be applicable signs of distinction between elite and mass leisure.
EN
The aim of the study was to verify the assumption that organic food consumers have higher self-assessment of health, and, in addition, they have a closer contact with nature and evaluate their living environment better than conventional food consumers. A direct interview based on a survey questionnaire was carried out in Warsaw in 2009-2010. The respondents were women and men aged 26-55. The results were developed by means of introducing three indices (including 41 questions in total): health self-assessment, quality of living environment and the frequency of contact with nature. The significance of differences between the obtained results was assessed by means of one-way analysis of variance (ANOVA) using Statistica software. The research has demonstrated that organic consumers had higher self-assessment of health than the conventional ones. There were no significant differences between organic and conventional groups in terms of the quality of living environment. When it comes to contact with nature, a significantly better index was reported only in the case of women from organic group. That was not confirmed for the whole group consisting of men and women.
PL
Celem badania było stwierdzenie, czy występują istotne różnice w samoocenie stanu zdrowia oraz środowiska mieszkalnego, a także częstości kontaktów z przyrodą między konsumentami żywnosci ekologicznej oraz konwencjonalnej. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w Warszawie w latach 2009-2010. Respondentami byli mężczyźni i kobiety w wieku 26-55 lat. Na podstawie 41 pytań opracowano trzy wskaźniki: wskaźnik samooceny stanu zdrowia, jakości środowiska mieszkalnego, oraz częstości kontaktu z przyrodą. Wyniki poddano jednoczynnikowej analizie wariancji wykorzystując program statystyczny Statistica. Badania wykazały, że konsumenci żywności ekologicznej oceniają swój stan zdrowia istotnie lepiej w porównaniu do konsumentów żywności konwencjonalnej. Nie stwierdzono natomiast różnic w jakości środowiska mieszkalnego między badanymi grupami respondentów. Dla kontaktu z przyrodą, wyższy wskaźnik został odnotowany wyłącznie w przypadku kobiet żywiących się produktami ekologicznymi. W przypadku mężczyzn i kobiet łącznie nie stwierdzono istotnej różnicy w wysokości tego wskaźnika w zależności od pochodzenia (ekologicznego i konwencjonalnego) żywności.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych w wybranej grupie pracowników biurowych 111 instytucji, głównie samorządowych, z terenu województwa lubelskiego. Celem podjęcia badań było określenie sytuacji mogących zachęcić pracowników do zwiększenia swojej aktywności ruchowej. W artykule przedstawiono również rozwiązania wspierające aktywność ruchową w miejscu pracy i poza nią. Analiza wyników badań pozwoliła wyodrębnić dominujące czynniki, które zdaniem badanych wpłynęłyby na zmianę stylu życia z biernego na bardziej aktywny. Należą do nich: większa ilość czasu wolnego, otrzymywanie karnetów od pracodawcy oraz obniżenie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Informacje te mogą stanowić podstawę do podejmowania kompleksowych działań prewencyjnych i edukacyjnych w zakładach pracy.
EN
This article presents the results of a survey conducted among a selected group of office workers from 111 institutions, mainly local government institutions, from Lublin Province. The aim of this research was to determine the factors that could encourage workers to increase their physical activity. To that end, this article presents available solutions supporting physical activity in- and outside the workplace. As a result of the analysis of the research the dominant factors emerged witch, according to the respondent; could influence a change in their lifestyles from inactive to more active ones. Those include having more free time, receiving season tickets from the employer, e. g., to the gym, and a discounts at sports facilities. This information may provide a basis for taking comprehensive preventive and educational measures in workplaces.
9
Content available remote Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego
PL
Analiza relacji między stylami życia współczesnego społeczeństwa a perspektywami zrównoważonego rozwoju jest zagadnieniem istotnym badawczo, którego podjęcie może pozwolić uzyskać odpowiedź na następujące pytania badawcze: jak się ma współczesna konsumpcja do problemów realizacyjnych zrównoważonego rozwoju; jaka jest istota konsumpcji zrównoważonej; na ile współczesne style życia są zgodne z wzorcami konsumpcji zrównoważonej; w jakim kierunku powinny zmierzać badania nad wzorcami konsumpcji zrównoważonej? Próba podjęcia dyskusji na te tematy jest celem niniejszego opracowania.
EN
The article is about the relationship between modern lifestyles and the prospects for sustainable development. The growing variety of styles of life certainly affect trends assessment of the prospects for achieving the objectives of sustainable development and the interpretation of the category of sustainable consumption. Without a doubt is a new interesting direction of research in this area.
10
Content available Zdrowy styl życia a choroba zwyrodnieniowa stawów
PL
Badania epidemiologiczne wykazują, że zmiany stylu życia mogą mieć decydujący wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Celem pracy jest przedstawienie postaw wobec problemu stanu zdrowia i zdrowego stylu życia. Badaniem objęto 52 pacjentów w wieku od 21 do 72 lat. W badanej grupie zaobserwowano niski wskaźnik osób korzystających z aktywnych form spędzania wolnego czasu, które nie wiązały zdrowego stylu życia ze sposobem odżywiania się i aktywnością fizyczną. Na podstawie otrzymanych wyników wydaje się niezbędne podjęcie skuteczniejszych działań edukacyjnych.
EN
The epidemiological research shows that the changes of the lifestyle can vastly affect the health of the society. The aim of this paper is to present various approaches towards the health and the healthy lifestyle. 52 patients, aged between 21 and 72 years old, were subjected to examination. The research group showed a low number of people who spend their free-time in an active way. The participants did not find any connection between a healty lifestyle and their nutrition habits or physical activity. It appears to be necessary to start more effective educational activity.
PL
Celem pracy była ocena wiedzy i zachowań pro zdrowotnych studentów uczelni wrocławskich - Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) i Uniwersytetu Ekonomicznego (UE). W badaniach wzięło udział 186 studentów, w tym 89 z AWF i 96 z UE. Na podstawie uzyskanych wyników badań ankietowych stwierdzono, że nie występują istotne różnice w samoocenie stanu zdrowia - prawie wszyscy określają go jako dobry lub bardzo dobry. 25% studentów UE uważa, że nie dba o swoje zdrowie. Ponad połowa ankietowanych śpi w ciągu dnia. Około 30% nie je codziennie śniadania, a ponad 20% ciepłego posiłku. Trzy posiłki w ciągu dnia spożywa tylko 60% studentów UE i 80% studiujących na AWF. Najczęstszym wymienianym powodem niespożywania regularnych posiłków jest brak czasu. 10% ankietowanych studentów z AWF i 15% z UE przyznało, że nie są aktywni fizycznie. Najczęściej preferowaną aktywnością fizyczną było pływanie i jazda na rowerze. W badaniu wykazano, że nałogowo pali 40% studentów AWF i 27% UE. Aż ok. 35% ankietowanych z AWF i 12% studentów z UE sięgało po narkotyki, z tego ponad jedna piąta kilka razy w roku. Wykazano, że wiedza studentów na temat prozdrowotnych aspektów życia jest niewystarczająca.
EN
The goal of the study was the assessment of knowledge and behavior related to the health among the students of two universities in Wrocław: the University School of Physical Education (UPE) and the University of Economics (UE). Altogether 186 students: 89 from the University School of Physical Education and 96 from the University of Economics, participated in the study. On the basis of the results obtained from a survey by questionnaire, it was found that there were no significant differences in self-assessment of the state of health within the students - most of them described it as good or very good. 25% of the UE students stated that they do not take special care of their health. More than half of the respondents sleep during a day, about 30% do not have breakfast every day, and more than 20% do not eat warm meals at all. Only 60% of the UE students and 80% of UPE students have three meals daily. 10% of the UPE and 15% of the UE respondents admitted that they do not perform any physical activity. Swimming and cycling are the most preferred forms of physical activity. The study showed that 40% of the UPE students and 27% of the UE students are smokers. Approximately 35% of the UPE and 12% of the UE respondents admitted that they have used narcotics, even several times a year. It was revealed that the students' knowledge concerning the pro-health behaviour is insufficient.
PL
Wykształcenie nowoczesnego podoficera, osoby optymistycznie patrzącej na codzienność, wymaga metodycznego i merytorycznego przygotowania do zawodu na zupełnie innym jakościowo poziomie. Właściwie ukształtowana na początku drogi zawodowej sylwetka osobowa ma związek z prezentowanymi później postawami w pracy zawodowej, a także z wiedzą i umiejętnościami. U podstaw optymizmu i sukcesu życiowego kadry podoficerskiej leży wrodzona i wyuczona zaradność, podczas gdy esencją pesymizmu jest wyuczona bezradność. Cechą charakterystyczną pesymistów jest traktowanie złych wydarzeń jako czegoś długotrwałego, co decyduje o wszystkich późniejszych zdarzeniach i co wynika z ich winy. Pesymiści długo rozpamiętują swoje błędy i klęski. Trudno im znaleźć ulgę, pomoc, ukojenie. Oczekując wyłącznie niepowodzeń, otrzymują od życia wyłącznie to, co najgorsze. Pesymizm jest pewnym rodzajem asekuracji. Brak działania nie pociąga za sobą żadnego ryzyka, ale też nie daje żadnej satysfakcji, a każda próba przerwania tego "błędnego koła" i tak, według pesymisty, zakończy się niepowodzeniem. Podoficer zawodowy stawiany jest coraz bardziej w obliczu złożonych sytuacji problemowych, wymagających wysokich kwalifikacji metodycznych i specjalistycznych, a nade wszystko cech dyspozycji kierunkowych, gwarantujących powodzenie w działaniach dydaktycznowychowawczych. Jednocześnie, oprócz wspomnianych kwalifikacji, musi także charakteryzować się wysokim poczuciem odpowiedzialności za przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań w jednostkach wojskowych.
EN
A sense of optimism and success in non-commissioned officers’ life is rooted in their inborn and acquired resourcefulness, whereas acquired helplessness remains the key element for pessimism. It is distinctive of a pessimist to regard unfortunate events as something long-lasting. Pessimists have a propensity to brood over their mistakes and failures. Among non-commissioned officers optimism, as one of the rudimentary factors of an educational atmosphere, helps them achieve good results in their work as well as other areas of life.
14
Content available remote The rise of leisure dwelling - Eudaimonic Generation
15
Content available "Zielona" Teoria
PL
Autorem powstałej kilkanaście lat temu "zielonej" teorii jest Alain Lipietz - poseł do Parlamentu Europejskiego z Francji. Jego zdaniem radykalizm ekologiczny stanowi największe zagrożenie dla cywilizacji, ponieważ może wywołać kryzys podobny do wielkich rewolucji. Aby złagodzić ten radykalizm konieczna jest nowa wizja ekologicznej gospodarki i polityki. Nowy porządek wartości na nową erę zaproponował znany filozof Robert Goodin. Punktem wyjścia jest przekonanie, że wartości ekologiczne stanowią podstawę każdej wizji porządku świata. Pozwala to na przyciągnięcie szerokich rzesz ludzi. Ludzkość ma do wyboru trzy systemy: neo-liberalny - którego wartości zależą od stopnia zaspokojenia potrzeb konsumenta, socjalistyczny, w którym wartości powiązane są z procesem produkcji i ludzkiej pracy, oraz "zieloną" teorię, która łączy wartości z atrybutami zgodności z naturą. "Zielona" teoria zakłada możliwość połączenia wydajności z moralnością. Innymi słowy politycy i kapitaliści mogą postępować w sposób pro-ekologiczny. W obecnych czasach ludzkość nie ma innej możliwości wyboru drogi rozwoju. Dlatego ochrona nie-ekologicznego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki (np. elektrownie opalane węglem) może nie dać szansy rozwoju przyszłym społeczeństwom.
EN
The "Green" Theory was formulated a dozen years ago by the French member of the European Parliament Alain Lipietz. According to the author the greatest threat to civilization is the ecological radicalism which is able to trigger a crisis similar to great revolutions. In order to blunt this radicalism, a new vision of environmental economies and policy is required. A well known philosopher Robert Goodin proposed the new values order for the new era. The starting point is the conviction that any vision of world order must be based on environmental values. This allows attracting the broad masses of people. Humanity has a choice of three systems: neo-liberal, the value of which depends on the level of consumer satisfaction, socialist, in which values are connected with the process of production of a human and work related to it, and finally the "Green" Theory which the value associates with attributes of naturalness. The Green Theory assumes that it is possible to combine efficiency with morality. In other words, assumes that the politicians and capitalists may act in a pro-ecological way. Today, humanity is faced with no other way of progress. Therefore, a protection of non-ecological way of functioning of society and the economy (for example: coal power station) can result in damaging prospects of each society.
16
Content available remote Ruch Slow a proekologiczne style życia
PL
Artykuł dotyczy idei Slow - idei zmniejszenia tempa życia. Spowolnienie to nie stanowi celu samego w sobie. Chodzi o to, żeby nabyć umiejętność wyboru tempa życia stosownego do potrzeb i konieczności codziennego życia. To dana osoba ma panować nad tym, jaki styl życia przyjmuje, ma działać świadomie i odpowiedzialnie, a nie powielać zachowania innych. Szczegolnie ważnym aspektem Slow jest zwrocenie uwagi na potrzebę zakorzenienia i znalezienia sensownego kontekstu życia. Przynależność i tożsamość ze światem, w ktorym się żyje oraz z jego dziedzictwem, głoszona w idei Slow rodzi też konotacje z ideologią ruchow ekologicznych określaną jako bioregionalizm. Autorka zauważa, że wiele jest w idei Slow pomysłow na realizację celu wzrostu jakości życia, co znajduje się u podstaw koncepcji rozwoju zrównoważonego.
EN
The Slow philosophy and the life style stemming from it as well as specific kinds of production and consumption constitute a proposal which may be described as a life model corresponding to the demands of the philosophy of ecology and sustainable development. At the core of the Slow concept is the wish to preserve a high quality of life and consumption standards while resigning from the haste generated by civilization and homogeneous forms of consumption. The Slow Movement comprises a growing range of social behavior as well as available goods and services, from slow food, slow cities and travel to specific work and education models.
17
Content available remote Styl życia w wybranych koncepcjach socjologicznych
PL
Artykuł przybliża koncepcje stylu życia zaproponowane przez znanych socjologów. W artykule opisane zostały zarówno propozycje klasyków socjologii, takich jak M. Weber, czy T. Veblen, oraz współczesnych socjologów, jak: A, Siciński, Z. Bauman, Z. Tyszka. Przedstawione zostały sposoby definiowania stylu życia oraz przykłady klasyfikowania stylów życia. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotność posługiwania się kategorią stylu życia podczas prowadzenia badań, dotyczących zachowań człowieka.
EN
The article presents concepts of human lifestyle. The article include theories of classical sociologists as M. Weber or T. Veblen. There are also presented concepts of contemporary representative of sociology as A. Siciński, Z. Bauman or Z. Tyszka. In the article have been shown different definitions of lifestyles and some classification of them. The aim of the article is to point out, that scientists interested in human behaviour, should take into consideration one's lifestyle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.