Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flow characteristic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Sterowanie programowe zaworem kulowym ze wspomaganiem regulacją PID
PL
W publikacji zaproponowano metodę prowadzenia sterowania i regulacji w systemie przepływowym, w którym niewłaściwie dobrano przepływomierz i aktuator sterujący regulacyjnym zaworem kulowym lub niewłaściwie je zestrojono. Na podstawie wykonanych pomiarów przemysłowych i uzyskanych charakterystyk przepływowych, wskazano przyczynę powstania nietypowego zbioru danych oraz zaproponowano ogólne rozwiązanie. Po przeprowadzeniu badań stwierdzono, że zmniejszanie stałej czasowej przetwornika przepływomierza poprawia jakość pomiarową urządzenia (uzyskuje się znaczne zmniejszenie różnicy wskazań przebiegów otwarcia i zamknięcia dla charakterystyki przepływowej). Wydaje się wskazane, aby poza właściwą wartością stałej czasowej przetwornika przepływomierza, zastosować też „szybki” aktuator, a najlepiej zmiennoprędkościowy. Rozwiązaniem problemów sterowania i regulacji przy niewłaściwym doborze przepływomierza i aktuatora jest wyznaczenie tzw. funkcji programowej, a następnie wprowadzenie jej do sterownika lub systemu komputerowego. Sterowanie w układzie automatyki prowadzone jest wstępnie zgodnie z funkcją programową, a potem według regulacji PID.
EN
The publication proposes a solution of conducting control and regulation in the flow system, in which the flow meter and actuator controlling the regulating ball valve have been incorrectly selected or incorrectly adjusted. On the basis of the performed industrial measurements and the obtained flow characteristics, the reason for the creation of an atypical data set was indicated and a general solution was proposed. After the tests, it was found that reducing the time constant of the flowmeter transducer improves the measuring quality of the device (a significant reduction of the difference between the open and close waveforms for the flow characteristic is obtained). It seems advisable to use a “fast” actuator, preferably a variable speed actuator, in addition to the correct value of the time constant of the flowmeter converter. The solution to the problems of control and regulation with the wrong selection of the flow meter and actuator is the determination of the so-called programme function and then putting it into the controller or computer system. Control in the automation system is initially carried out according to the programme function, and then according to the PID regulation.
PL
W artykule zweryfikowano słuszność założeń czynionych podczas analitycznych metod wyznaczania charakterystyk przepływowych opartych na modelowym równaniu wirnika maszyny krętnej Eulera. Termoanemometr trójkanatowy, umożliwiający pomiar prędkości bezwzględnej i jej składowych w kartezjańskim układzie przestrzennym, pozwolił dokładnie zbadać mechanizm konwersji energii z ruchu obrotowego wirnika na przyrost ciśnienia w maszynie. Skutkiem zastosowania tego narzędzia pomiarowego jest opracowanie nowatorskiej metody obliczania pracy użytecznej przekazywanej do płynu w wirniku promieniowej maszyny krętnej. Stworzony algorytm został zamieszczony w niniejszym artykule.
EN
In the article verified the validity of the assumptions made in analytical methods for determining flow characteristics based on the model equation of the rotor winding machine called equation Eulera. Three-fiber thermoanemometer used to measure the absolute velocity and its components in Cartesian spatial will carefully examine the mechanism of energy conversion from the rotation of the rotor on the pressure increase in the machine. Effect of application of this measurement tool is the development of novel/innovation methods for calculating the useful work transferred to the fluid in the rotor radial winding machine. Developed an algorithm was given in the article.
EN
The paper refers to a numerical analysis of the flow through a centrifugal pump working at high rotational speed. This kind of a pump is characterized by a high delivery head and a low discharge. The considered pump is a one-stage centrifugal pump with a rotational speed of 12 000 rpm. This pump has been manufactured and prepared for experimental research. The main purpose of the presented research has been to determine the flow characteristic of the pump by means of CFD methods. To this end the commercial CFD code, ANSYS CFX 11, has been used. The obtained numerical results have shown high usefulness of the CFD methods for the flow machinery design process. In the next step the obtained flow characteristic will be compared with the experimental investigations.
4
Content available remote Wpływ zmiany warunków brzegowych na charakterystykę przepływu ślimakowego
PL
Przeprowadzono teoretyczną analizę wpływu zmiany warunków brzegowych na charakterystykę przepływu cieczy lepkich w kanale ślimaka. Przyjęto dwa skrajne warianty warunków brzegowych: obracający się cylinder i nieruchomy ślimak (A) lub obracający się ślimak i nieruchomy cylinder (B). Analizę przeprowadzono w odniesieniu do modeli kanału płaskiego, pierścieniowego i śrubowego, stosując odpowiednio współrzędne prostokątne, cylindryczne i śrubowe. W przypadku cieczy newtonowskich wykazano, że rozwiązania dotyczące dowolnego kanału i odpowiadające obu wariantom różnią się jedynie członem opisującym obrót ciała sztywnego. Tak więc, obydwa warianty są równoważne, co oznacza, że określające wydajność przemieszczenie cieczy względem powierzchni ślimaka jest niezależne od wyboru warunków brzegowych. W przypadku przepływu cieczy nienewtonowskich w kanale płaskim (zaniedbującym rzeczywistą krzywiznę kanału) występują jednak pewne różnice w charakterystyce przepływu, zależne od wyboru warunków brzegowych. W odniesieniu do kanału pierścieniowego i śrubowego, uwzględniających krzywiznę kanału, różnice takie nie pojawiają się.
EN
Effect of change of boundary conditions on flow characteristic of viscous liquids in screw channel was analyzed theoretically. Two extreme variants of boundary conditions were assumed: rotating barrel and stationary screw (A) or rotating screw and stationary barrel (B). The analyses were performed for the flat, cylindrical or helical channel models using rectangular, cylindrical or helical coordinates, respectively (Fig. 1). In the case of Newtonian liquids it was shown that the solutions for any channel shape and corresponding to both variants of boundary conditions differ only in terms describing the solid body rotation. So both variants are equivalent i.e. the liquid displacement in relation to the screw surface, determining the output, is independent of the choice of boundary conditions. In case of the flow of non-Newtonian fluids in the flat channel (neglecting the real channel curvature), however, there are some differences in flow characteristics dependent on the boundary conditions' choice. For cylindrical or helical channels (taking into consideration the channel curvature) such differences do not appear.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne charakterystyk przepływowych K = f(R/D, Re) kolana ostrokrawędziowego i czterech łuków o promieniach R/D = 0,75, 1, 2 i 3. Wszystkie badane elementy miały przekrój kwadratowy. Badania wykonano dla liczb Reynoldsa od 2,5 x 10(3) do 3,7 x 10(4) występujących w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych pojazdów. Wyniki aproksymowano jednym równaniem.
EN
Experimental examinations of the flow characteristics K = f(R/D), Re), concerning a sharp-edged elbow and four bends with radii R/D = 0,75, 1, 2 and 3, were carried out. All elements had square cross sections. The examinations were performed for Reynolds Numbers ranging from 2,5x10(3) to 3,7xl0(4) (typical for automotive ventilation and air-conditioning systems). The results were approximated by only one equation.
PL
Przedsiębiorstwa wodociągowe i projektanci zwracają uwagę, iż stosowanie normy PN-92/B-01706 z 1992 r. oraz PN-ISO 4064-2 nastręcza trudności przy wyborze wielkości wodomierza dla budynku mieszkalnego. W przypadku normy z 1992 roku zwracają uwagę na przewymiarowanie wielkości urządzenia, a w przypadku normy ISO, iż oprócz ogólnych zapisów nie podano żadnych formuł obliczeniowych pozwalających na obliczenie rzeczywistych przepływów charakterystycznych. Spadek zużycia wody wymusza na przedsiębiorstwach wod.-kan. zmianę średnicy stosowanych urządzeń lub zakup urządzeń o lepszych niż dotychczas parametrach metrologicznych, co spotyka się z oporem ze strony spółdzielni, wspólnot i zarządców nieruchomości [2,3,4,5]. Niniejszy artykuł powstał w wyniku kontynuowania badań autora, które mają na celu porównanie wielkości przepływów obliczanych za pomocą normy z 1992 roku do rzeczywistych wielkości uzyskiwanych za pomocą rejestracji cyfrowej strumieni objętości w podłączeniach wodociągowych. Artykuł powstał w ramach realizacji projektu Nr W/IIŚ/21 /03.
EN
The water authority and designers claim that applying standards PN-92/B-01706 from the year 1992 and PN-ISO 4064-2 causes difficulties in choosing a size of a water meter for a residential building. They accuse the standard from the year 1992 of overdimensioning a size of water meters and they accuse PN-ISO 4064-2 that apart from general records there are not any computational formulas that make us closer to calculate real characteristic flows. A decline of water consumption forces companies, to change a diameter of applied water meters, which meets resistance of housing associations, and managers of properties. The present article is continuation of author's research with the aim of fitting flows, calculated by means of the standard from 1992, into real numbers given by means of digital recording of water jets.
EN
The relationships between the conditions that describe the shape of the flow and power consuption characteristics and the pump design and performacne parameters are described. These relations concern: - flow charcteristics (throttling curves) described with a fourth-order polyniminal, - non-overloading power consumption characteristics of the pump. The pumps that have to exhibit such characteristics are these deigned to operate in an arbitrary installation. These pumps must also be charcterised by cavitation-free operation in the whole range of discharge variability. In the relations presented, the condition of cavitation-free operation is considered as well.
PL
W artykule przedstawiono zależności pomiędzy warunkami opisującymi kształt charakterystyki przepływu i poboru mocy z parametrami konstrukcyjnymi i ruchowymi pompy. Związki te dotyczą: - charakterystyki przepływu opisanej wielomianem czwartego stopnia, - nieprzeciążalnej charakterystyki poboru mocy przez pompy. Przedstawione w artykule związki i zależności pomiędzy warunkami określającymi kształty charaterystyki przepływu i poboru mocy oraz bezkawitacyjną pracą pompy powinny być wykorzystane w algorytmie projektowania pomp przeznaczonych do współpracy z dowolną instalacją.
8
Content available remote Criteria of similarity for use of fans and verification
EN
The similarity between two flows of a real medium in the geometrically similar area does exist when similarity numbers derived from the simple equations of motion are equal. These numbers are output, pressure, power and efficiency. The accuracy of the calculation of fans performance from the condition of equality of the above numbers is limited. In the paper is presented the method of determination of capacity with regard to the volumetric efficiency in the model and in the machine. The flow efficiency in the recalculation of the pressure growth and the internal efficiency in the power recalculation, both could be determined by e.g. the Ackeret equation. The recalculation of the characteristics has been significantly more precise in that way.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.