Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international security
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
2
Content available Anti-Satellite Weapons: A Political Dimension
EN
This article tackles the political dimension of the development of anti-satellite weapons. The main goal is to assess their significance from the American, Russian, and Chinese perspective to understand the emerging balance of power in space. While the U.S. is struggling to maintain its position of dominant space power, its main adversaries are developing technologies that can diminish American dominance. It is, therefore, widely believed that outer space is poised to be weaponized by multiple systems designed to destroy satellites in-orbit, both ground- and space-based. On the other hand, the United States is executing multiple fast-track research& development programs aimed at increasing the resilience of the U.S. space systems.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i weryfikacja istniejących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa zdrowia w strefach działań służb wywiadowczych oraz wskazanie kierunków doskonalenia ich systemu operacyjnego. Uznając wagę sytuacji problemowej wynikającej z zagrożenia epidemicznego, uzasadnione jest zwrócenie uwagi na te obszary działalności, w których przewiduje się potrzebę modyfikacji i dla których wskazany jest proponowany obszar zainteresowań. Państwowe Służby Wywiadowcze, działające w warunkach zagrożenia COVID-19, stają się celem ataków wielu środowisk eksperckich ale przede wszystkim swych odpowiedników w innych państwach. W artykule określono zakres współpracy pomiędzy podmiotami państwowymi posiadającymi kompetencje w zakresie prowadzenia działalności wywiadowczych i kontrwywiadowczych zarówno na szczeblu wewnętrznym jak i międzynarodowym. Domeną wywiadu jest informacja wydobywana zazwyczaj z trudno dostępnych lub ściśle strzeżonych pokładów. W procesie weryfikacji przybiera ona postać gotowego materiału dostarczającego wiedzę o wybranym fragmencie rzeczywistości dzięki której decydenci korzystają z uzyskanej wiedzy. Dziś klasyczny łańcuch wiedzy rozpada się. Współczesna informacja tworzona jest w coraz większym stopniu przez zmechanizowane systemy przetwarzania danych sterowane za pomocą sztucznej inteligencji. Tempo generowania informacji przez elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne oszałamia zwykłych użytkowników oraz przyprawia o ból głowy decydentów. W obliczu zarysowanych powyżej wyzwań, przed którymi stoją współczesne państwa i społeczeństwa, służby wywiadowcze zmuszone są do podjęcia gruntownej przebudowy w sferze organizacyjnej, mentalnej i technicznej zgodnie z kluczowymi interesami państwa. Współczesne globalne zagrożenie epidemiologiczne preferuje dużych, aktywnych graczy i łatwo degraduje pozostałych do roli outsiderów. Natomiast bierność i impas decyzyjny prowadzi do marginalizacji państwa i przekształcenia go w instrument w rękach światowych mocarstw.
EN
The purpose of the article is to present and verify the existing solutions in the field of health security in the areas of operation of intelligence services and to indicate the directions of improving their operating systems. Recognizing the importance of the problem situation resulting from the epidemic threat, it is justified to pay attention to those areas of activity where the need for modification is anticipated and for which the proposed area of interest is indicated. The State Intelligence Services, operating in the conditions of the COVID-19 threat, are becoming the target of attacks by many expert circles, but above all by their counterparts in other countries. The article defines the scope of cooperation between state entities with competences in the field of intelligence activities and counterintelligence services both internally and internationally. The domain of intelligence is information usually extracted from hard to reach or closely guarded layers. In the verification process, it takes the form of a ready made material that provides knowledge about a selected fragment of reality, thanks to which decision makers use the knowledge obtained. Today the classical chain of knowledge is falling apart. Modern information is increasingly created by mechanized data processing systems controlled by artificial intelligence. The pace of information generated by electronic telecommunication devices bewildering ordinary users and making decision-makers a headache. In the face of the above outlined challenges faced by modern states and societies, the intelligence services are forced to undertake a thorough restructuring in the organizational, mental and technical spheres in accordance with the key interests of the state. The contemporary global epidemiological threat prefers large, active players and easily degrades others to the role of outsiders. On the other hand, passivity and deadlock in decisions lead to the marginalization of the state and its transformation into an instrument in the hands of world powers.
EN
The main purpose of the article is to examine the causal relationship between key elements of the geostrategic environment (i.e. political, military, and technological) and the changes in the characteristics of proxy force. Qualitative data analysis is used to identify the geopolitical environment conditions, actors, and their relationship. The causal analysis between key elements of the geopolitical environment, such as politics, military, and technological, therefore influences how proxy forces change character. The findings imply that the contemporary geopolitical environment is changing the character of the proxies. They can be used as multipurpose forces depending on the desired strategic outcome. The results advocate that proxies have a global reach beyond the traditional battlefield. These capabilities allow proxies to be used in a wide range of political, economic, and military activities, especially in peacetime, and, therefore, influencing, changing, and damaging the state’s mutual relationships. Despite differences between several theoretical perspectives of security theories, many concur on the low desirability of proxy force. The changing characteristics of proxy war allow state and non-state actors to wage war with a minimal use of force, or none at all, beyond the traditional battlefield. Political violence demonstrated through proxy force to fulfil foreign policy goals has become even more violent. In such action, disregarding the sustainable strategic goal can easily damage the state’s international relations and threaten international and regional stability. The overall findings show the urgency for a more holistic approach in the analysis of proxy warfare as part of security studies and military operations.
EN
Poland was forming allied relations in the twenties and thirties of the twentieth century due to the state’s weakness, mainly in military and economic terms. The Polish state’s situation regarding political and military security guarantees on the part of other subjects of the international community was neither stable nor advantageous during that period. That was influenced, among others, by the following phenomena: changes in the international arena that were unfavorable for the Second Republic of Poland, diplomatic activities of Germany and the USSR aimed at revising the borders of the Polish state, political and military rapprochement between the USSR and Germany in the area of economic and military cooperation, conciliatory and ineffective international policy of the Western powers (mainly the French Republic) towards Germany in the late 1920s, impermanence and low effectiveness of bilateral agreements and declarations concluded by Poland with its eastern neighbor – the Soviet Union and its western neighbor – Germany, ineffectiveness of the political-military alliances concluded by Poland with France, Romania, and the United Kingdom, and significant disproportions between Polish and German and Soviet industrial and military potential, combined with the inability of the western powers to fulfil their allied obligations in practical terms.
PL
W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Polska zawierała związki sojusznicze z powodu słabości państwa, przede wszystkim w wymiarze militarnym i ekonomicznym. Sytuacja państwa polskiego pod względem gwarancji bezpieczeństwa polityczno-militarnego ze strony innych podmiotów społeczności międzynarodowej w tym okresie nie była ani stabilna ani korzystna. Wpływ na to miały między innymi następujące zjawiska: niekorzystne dla II Rzeczypospolitej zmiany na arenie międzynarodowej; działania dyplomatyczne Niemiec i ZSRR zmierzające do rewizji granic państwa polskiego; zbliżenie polityczno-militarne ZSRR i Niemiec w dziedzinie współpracy ekonomiczno-militarnej; ugodowa i nieskuteczna polityka międzynarodowa mocarstw zachodnich (głównie Republiki Francuskiej) względem Niemiec pod koniec lat dwudziestych XX wieku; nietrwałość oraz mała skuteczność umów i deklaracji bilateralnych zawartych przez Polskę z sąsiadem wschodnim – Związkiem Radzieckim oraz sąsiadem zachodnim – Niemcami; nieskuteczność zawartych przez Polskę sojuszy polityczno-wojskowych z Francją, Rumunią i Wielką Brytanią oraz znaczące dysproporcje między polskim a niemieckim i radzieckim potencjałem przemysłowo-militarnym, połączone z brakiem możliwości wypełnienia zobowiązań sojuszniczych w wymiarze praktycznym ze strony mocarstw zachodnich.
8
EN
Peace missions in the modern world are inextricably linked to the political and social processes taking place in specific regions of the globe. When looking closer to the more than fifty-year history of international peacekeeping operations, it should be noted that as time passes, they undergo constant transformations. Their types, goals, and ways of implementation are changing. That is because the environment in which such operations are carried out is changing. They are also transforming the goals and priorities of local and international communities. Permanent modification is also subject to threats in the modern world. Peace missions are conducted under ever-changing social, economic, and political conditions. They must be flexible so that they can adapt to new challenges. Success is never guaranteed because the tasks related to maintaining peace are carried out in challenging conditions. The success of the peace mission depends on many factors, such as the composition of the peacekeeping mission (military personnel, police, civilian employees), logistical support, entrusted tasks and the environment in which the peace mission operates.
PL
Misje pokojowe we współczesnym świecie są nierozerwalnie związane z procesami polityczno-społecznymi zachodzącymi w poszczególnych regionach kuli ziemskiej. Przyglądając się bliżej ponad pięćdziesięcioletniej historii międzynarodowych operacji pokojowych należy stwierdzić, iż w miarę upływu czasu ulegają one ciągłym przeobrażeniom. Zmieniają się ich rodzaje, cele i sposoby realizacji. Dzieje się tak, dlatego, iż zmienia się środowisko, w którym prowadzone są takie operacje. Ulegają również przekształceniom cele i priorytety społeczności lokalnych oraz międzynarodowych. Permanentnej modyfikacji podlegają także zagrożenia we współczesnym świecie. Misje pokojowe są prowadzone we wciąż zmieniających się warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Muszą być elastyczne, aby mogły dostosować się do nowych wyzwań. Sukces nigdy nie jest pewny, ponieważ zadania związane z utrzymaniem pokoju realizowane są w wyjątkowo trudnych warunkach. Powodzenie misji pokojowej zależy od wielu czynników, takich jak skład misji pokojowej (personel wojskowy, policji, pracownicy cywilni), wsparcie logistyczne, powierzone zadania oraz środowisko, w którym działa misja pokojowa.
EN
The first association that comes to mind after hearing the phrase „contemporary religious fundamentalism” are usually terrorist attacks made by Islamic fighters in western countries. However, it is a fact, that today’s religious fundamentalism is no longer connected only with religion. Its protestant roots are reaching back previous centuries. Also, fundamentalism itself is often a base to terror acts carried out by some radical groups. In this article, author brings closer the concept of fundamentalism itself, points the genesis of religious fundamentalism and explains its contemporary essence and nature.
PL
Pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi na myśl po usłyszeniu frazy „współczesny fundamentalizm religijny” są zazwyczaj ataki terrorystyczne doko-nywane przez islamskich bojowników na państwa Zachodu. Faktem jest jednak, że dziś fundamentalizm religijny nie jest już związany wyłącznie z religią. Jego prote-stanckie korzenie sięgają poprzednich stuleci, co więcej, nierzadko stanowił on podstawę do aktów terroru dokonywanych przez pewne radykalne ugrupowania. W artykule autor przybliża definiowanie fundamentalizmu, wskazując genezę fun-damentalizmu religijnego. Co więcej, stara się wyjaśnić jego współczesną istotę i charakter.
10
Content available remote Recenzja książki "Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku"
PL
W artykule określono czy dyplomacja koersywna stanowi nowy rodzaj dyplomacji oraz czy należy rozpatrywać ją jako ukryte narzędzie przymusu. Zainteresowanie dyplomacją koersywną spowodowane jest tym, że tematyka ta poruszana jest wyłącznie w anglojęzycznych publikacjach. W trakcie opracowywania artykułu opierano się na publikacjach amerykańskich naukowców. W artykule zdefiniowano pojęcie dyplomacji koersywnej, wskazano jej charakterystykę, a także elementy oraz instrumenty. Ponadto przytoczone zostały praktyczne przykłady wykorzystania instrumentów dyplomacji koersywnej skierowane na utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczegółowym omówieniem kazusu Iranu.
EN
This article analysed if coercive diplomacy is a new type of diplomacy and if it should be considered as a hidden coercion tool. The main field of interest in coercive diplomacy is that this subject area is affected only in English-language releases. During elaboration of this article there were used releases of American scientists. In this article there were defined the notion of coercive diplomacy, its characteristics, elements and instruments. There were also quoted the practical examples of using instruments of coercive diplomacy, which is focused on maintenance international security, with detailed discuss of the Iran casus.
12
Content available remote Znaczenie analizy i ocena ryzyka polityki zagranicznej USA
PL
W artykule podjęto temat analizy oraz oceny ryzyka polityki zagranicznej USA w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego. Stany Zjednoczone są mocarstwem światowym, dlatego też trudno zaprzeczyć, że mają one istotny wpływ na bezpieczeństwo. Nie da się nie zauważyć, że są inicjatorem chociażby tak wielkiego projektu, jakim jest NATO, które pośrednio oraz bezpośrednio wpływa na sytuację na arenie międzynarodowej, w tym na bezpieczeństwo. Wydaje się więc właściwe przeprowadzenie analizy w odniesieniu do zagrożeń, które mogą zakłócać proces, jakim jest polityka zagraniczna USA. Realizacja bowiem przez Stany Zjednoczone swojej polityki zagranicznej nie tylko wpływa na ich bezpieczeństwo narodowe, ale także na bezpieczeństwo ich sojuszników oraz ogólnie postrzegane bezpieczeństwo międzynarodowe.
EN
The article on the analysis and risk assessment of US foreign policy in relation to international security. The United States is a global power, so it’s hard to deny that they have a significant impact on security. It is impossible not to notice that they are the initiator of even such a great project as NATO, which directly and indirectly influences the international situation, including security. It therefore seems appropriate to analyze the threats that may interfere with the process of US foreign policy. The implementation of its foreign policy by the United States not only affects its national security, but also the security of its allies and generally perceived international security.
PL
W artykule przedstawiono ocenę rosyjskiej polityki arktycznej w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego odnosząc ją do strategii gospodarczych i bezpieczeństwa Rosji oraz USA. Przedstawiono bieżące relacje USA – Rosja w obszarze rywalizacji o wpływy w Arktyce. Wskazano na rosyjskie projekty polityczne i gospodarcze w Arktyce. Przedstawiono amerykańskie i rosyjskie zaangażowanie wojskowe i militarne w obszarze podnoszenia gotowości obronnej na Dalekiej Północy. Podkreślono wzrost napięcia politycznego wywołanego wojskową aktywnością Rosji w Arktyce na przełomie ostatnich lat. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia politycznego, gospodarczego i militarnego basenu Oceanu Arktycznego, zwłaszcza w sytuacji dynamicznych zmian klimatycznych w Arktyce i dostępu do zasobów energetycznych oraz nowych szlaków morskich.
EN
The article presents an assessment of the Russian Arctic policy in the aspect of international security, referring to the economic and security strategies of Russia and the USA. The current US-Russia relations in the area of competition for influence in the Arctic are presented. The Russian political and economic projects in the Arctic were pointed out. American military and military involvement in the area of raising defense readiness in the High North was presented. The increase in political tension caused by the political and military activity of Russia in the Arctic at the turn of recent years was emphasized. Attention was drawn to the growing importance of the political, economic and military area of the Arctic Ocean basin, especially in the context of dynamic climate change in the Arctic and access to energy resources and new sea routes.
EN
The article presents the development of Russian foreign policy towards NATO and EU over the course of last few years. Special attention has been given to the most aggressive measures implemented by Moscow in order to preserve its importance in world political landscape. Author appeals to the Crimea case, military development, hybrid and information warfare and cases of assassinations of Russian emigrants linked to the opposition and business.
PL
Artykuł przedstawia rozwój rosyjskiej polityki zagranicznej wobec NATO i UE w ciągu ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono najbardziej agresywnym środkom zastosowanym przez Moskwę, aby zachować jej znaczenie w światowym krajobrazie politycznym. Autor odnosi się do sprawy Krymu, rozwoju militarnego, wojny hybrydowej i informacyjnej oraz przypadków zabójstw rosyjskich emigrantów związanych z opozycją i biznesem.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zasad użycia sił zbrojnych w aspekcie zwalczania zagrożeń terrorystycznych. W ostatnich latach terroryzm traktowany jest jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W obliczu tego zagrożenia niezbędne stało się stworzenie podstawowych zasad wykorzystywanych w działaniach antyterrorystycznych na terenie Polski . Wśród nich szczególną rolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz neutralizowaniu ich skutków posiadają SZ RP.
EN
The aim of this article is to present the possibility of using the armed forces to combat terrorist activities. Terrorism is a serious threat to international peace and security. In the face of this threat the a basic tenet is a take action anti-terrorism measures in Poland. Therefore, the proper functioning of the system prevention terrorist attacks and neutralize the effects of these attacks need reliable armed forces.
EN
The article concerns the issue of multicultural and multiethnic aspects of the activity of the Polish soldiers during missions in Afghanistan, Iraq, Chad and Kosovo. The first part shows explanations of the ideas of culture and civilization. The second part presents the potential problems in the situation of the clash of cultures and civilizations. In the final part of the article the author highlights the perspective aspects of expeditionary operations conducted by the Polish soldiers abroad.
18
Content available remote Recenzja książki "Imperialna gra Rosji"
PL
Artykuł przedstawia broń nuklearną jako strategiczny instrument kształtujący stosunki międzynarodowe. Szczegółowo opisuje jej rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1945 - 1990. W kompleksowy sposób ujmuje proces rozbrojenia.
EN
The article presents nuclear weapon as a strategic instrument that forms international relations. Its role in security ensuring between 1949 and 1990 is closely depicted. The disarmament and arms control process is enclosed in a comprehensive way.
EN
Recent events in Ukraine related to Russia’s impact on some regions of this country raised concerns in the international security environment, not only focused on this region, but in a broader, international aspect. Complex internal situation of Ukraine, as well as Kremlin’s aspirations to constantly strengthen its position as a major player on the international politics stage, caused a stalemate in a resolution of such serious problem as jeopardizing the security of not only Ukraine, but the international one as well.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.