Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fuel and energy sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper investigates the competitiveness of the Polish hard coal mining sector as a fuel source for heat and power generation. The main objective of the study is to make a quantitative assessment of the impact of the price relationship between domestic and imported steam coal on the consumption of domestic fine coal in the Polish heat and power generation sector. For this purpose, a long-term mathematical model of the Polish steam coal market is employed and scenarios that mimic the relationship between domestic and imported steam coal prices is developed. The following results are analysed: - the volume of total domestic steam coal consumption under the scenarios analysed, - the absolute difference in domestic steam coal consumption under the scenarios analysed in comparison with the scenario 0%, - the total imported and domestic steam coal consumption in the period analysed. In addition, the results were depicted in cartograms in order to present the distribution of domestic and imported coal consumption in the various regions of Poland. The results of the study indicate that the supply of steam coal in Poland can be completely covered by domestic mines when the price of domestic coal is from –40% to –20% lower than that of imported coal. For the remaining scenarios, the consumption of imported coal increases and reaches its highest value in the scenario +40%, in which imported coal covered of 71% of total steam coal consumption in Poland over the period. The conclusions presented in this paper provide valuable findings and policy insights into the competitiveness of domestic mines and management of domestic production both in Poland and other countries in which power generation systems are mostly dominated by coal.
PL
W artykule przeanalizowano konkurencyjność krajowego węgla energetycznego w porównaniu z węglem importowanym w kontekście jego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przeprowadzona została ilościowa ocena wpływu relacji cenowej węgla krajowego do węgla importowanego na stopień wykorzystania poszczególnych źródeł dostaw węgli. W tym celu wykorzystany został długoterminowy model krajowego rynku węgla energetycznego oraz opracowane zostały scenariusze odzwierciedlające różne relacje cenowe pomiędzy surowcem krajowym a importowanym. Analizie poddano następujące wyniki: - wolumen całkowitego zapotrzebowania na węgiel kamienny energetyczny w krajowym systemie wytwarzania, - bezwzględną różnicę zapotrzebowania na krajowy węgiel w porównaniu ze scenariuszem referencyjnym, - sumaryczne zapotrzebowanie na węgiel krajowy i importowany w analizowanym okresie. Ponadto wyniki zostały zaprezentowane na kartogramach w celu przedstawienia zapotrzebowania na węgiel krajowy i importowany w poszczególnych regionach Polski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zapotrzebowanie na węgiel energetyczny może być w całości pokryte przez paliwo produkowane w krajowych kopalniach, gdy jego cena jest niższa od węgla importowanego w zakresie od 20 do 40%. W pozostałych przypadkach zapotrzebowanie na surowiec importowany wzrasta i osiąga najwyższą wartość w scenariuszu zakładającym cenę węgla importowanego o 40% niższą w porównaniu z ceną węgla krajowego. Wyniki przeprowadzonej analizy umożliwiają sformułowanie wniosków dotyczących konkurencyjności krajowych kopalń i zarządzania krajową produkcją nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach, w których dominującym paliwem jest węgiel kamienny.
EN
The Polish power generation system is based mostly on coal-fired power plants. Therefore, the coal mining sector is strongly sensitive to changes in the energy sector, of which decarbonization is the crucial one. The EU Emission Trading System (EU ETS) requires power generating companies to purchase European Emission Allowances (EUAs), whose prices have recently soared. They have a direct impact on the cost efficiency of hard coal-fired power generation, hence influence the consumption of hard coal on the power sector. In this context, the objective of this paper is to estimate the hard coal consumption in various regions of Poland under selected forecasts of the EUA price. To investigate this question, two models are employed: - the PolPower_LR model that simulates the Polish power generation system, - the FSM _LR model that optimizes hard coal supplies. Three scenarios differentiated by the EUA price are designed for this study. In the first one, the average EUA price from 2014–2017 is assumed. In the second and third, the EUA prices are assumed accordingly to the NPS and the SDS scenario of the World Energy Outlook. In this study we consider only existing, modernized, under construction and announced coal-fired power generation units. The results of the study indicate that regardless of the scenario, a drop in hard coal consumption by power generation units is observed in the entire period of analysis. However, the dynamics of these changes differ. The results of this analysis prove that the volume of hard coal consumption may differ by even 136 million Mg (in total) depending on the EUA prices development scenario. The highest cumulated volume of hard coal consumption is observed in the Opolski, Radomski and Sosnowiecki region, regardless of the considered scenario.
PL
Polski system wytwarzania energii elektrycznej wciąż bazuje przede wszystkim na jednostkach węglowych. W związku z tym sektor górnictwa węgla kamiennego jest wrażliwy na zmiany zachodzące w energetyce, z których istotną jest zachodzący proces dekarbonizacji. Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji nakłada na emitentów obowiązek zakupu i przedstawienia do umorzenia uprawnień do emisji, których ceny w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły. Ceny te mają wpływ na efektywność ekonomiczną produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego, a zatem bezpośrednio wpływają na jego zużycie w energetyce. W świetle powyższych uwarunkowań, celem niniejszego artykułu jest oszacowanie zużycia węgla kamiennego w poszczególnych regionach Polski w zależności od wybranych prognoz cen uprawnień do emisji. W tym celu wykorzystane zostały dwa modele: - PolPower_LR , który jest długoterminowym modelem krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej, - FSM _LR , który optymalizuje dostawy węgla kamiennego. Opracowano trzy scenariusze badawcze różniące się ścieżkami cen uprawnień do emisji. W pierwszym z nich założono stałą cenę na poziomie średniej z lat 2014–2017. W drugim i trzecim założono ceny zgodnie ze scenariuszami NPS i SDS opublikowanymi w World Energy Outlook. W badaniu uwzględnione zostały jedynie jednostki węglowe: istniejące, modernizowane, w budowie oraz ogłoszone do realizacji. Wyniki analizy wskazują, że niezależnie od scenariusza, w całym okresie analizy obserwowany jest spadek zużycia węgla kamiennego w energetyce. Jednak dynamika tych zmian jest różna, a łączny wolumen zużycia węgla kamiennego może się różnić nawet o 135 mln Mg w zależności od scenariusza. Największy wolumen zużycia węgla kamiennego obserwuje się w powiecie opolskim, radomskim oraz sosnowieckim.
EN
The paper analyzes the impact of potential changes in the price relation between domestic and imported coal and its influence on the volume of coal imported to Poland. The study is carried out with the application of a computable model of the Polish energy system. The model reflects fundamental relations between coal suppliers (domestic coal mines, importers) and key coal consumers (power plants, combined heat and power plants, heat plants, industrial power plants). The model is run under thirteen scenarios, differentiated by the ratio of the imported coal price versus the domestic coal price for 2020–2030. The results of the scenario in which the prices of imported and domestic coal, expressed in PLN/GJ, are equal, indicate that the volume of supplies of imported coal is in the range of 8.3–11.5 million Mg (depending on the year). In the case of an increase in prices of imported coal with respect to the domestic one, supplies of imported coal are at the level of 0.4–4.1 million Mg (depending on the year). With a decrease in the price of imported coal, there is a gradual increase in the supply of coal imports. For the scenario in which a 30% lower imported coal price is assumed, the level of imported coal almost doubles (180%), while the supply from domestic mines is reduced by around 28%, when compared to the levels observed in the reference scenario. The obtained results also allow for the development of an analysis of the range of coal imports depending on domestic versus imported coal price relations in the form of cartograms.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu potencjalnych zmian relacji cen węgla krajowego do importowanego na poziom importu węgla do Polski. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem matematycznego modelu polskiego sektora paliwowo-energetycznego, w którym zamodelowano najważniejsze zależności występujące w systemie rzeczywistym. Odzwierciedlone zostały kluczowe relacje pomiędzy dostawcami węgla (krajowe spółki węglowe, kopalnie oraz importerzy) a jego kluczowymi odbiorcami (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, elektrownie przemysłowe). Model został rozwiązany numerycznie dla trzynastu scenariuszy badawczych zróżnicowanych względem relacji cen węgla importowanego do krajowego, dla lat 2020–2030. Wyniki uzyskane dla scenariusza, w którym założono ceny węgla importowanego i krajowego (wyrażone w zł/GJ) są równe, wskazują, że poziom dostaw węgla importowanego mieści się w przedziale 8,3–11,5 mln Mg (w zależności od roku). W przypadku wzrostu cen węgla importowanego w stosunku do krajowego, dostawy węgla z importu kształtują się na poziomie 0,4–4,1 mln Mg. Wraz ze spadkiem wartości cen węgla importowanego następuje stopniowy wzrost importu węgla. W scenariuszu, w którym założono o 30% niższą cenę węgla importowanego, jego wolumen jest prawie dwukrotnie większy (180%), podczas gdy dostawy z kopalń krajowych zostają ograniczone o około 28%, w porównaniu do poziomów obserwowanych w scenariuszu referencyjnym. Uzyskane wyniki umożliwiają również analizę zasięgu geograficznego importu węgla do Polski w zależności od relacji cen węgla krajowego do importowanego.
4
Content available remote Elementy kluczowe rozwoju krajowego sektora energetyki do 2030 r
PL
Przedstawiono stan sektora paliw i energii oraz prognozę jego rozwoju do 2030 r. Podano najważniejsze przemiany gospodarcze w ostatnich latach i przewidywane zmiany w najbliższej przyszłości. Podano także informację o zmianach zachodzących w wybranych krajach sąsiednich i niektórych krajach OECD. Warto zwrócić uwagę na zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w Europie, które wynosi ok. 6000 KWh/c, a w Polsce tylko ok. 3400 kWh/c, co wskazuje na potrzebę intensywnych działań dla poprawy sytuacji.
EN
Presented is the current condition of fuel and energy sector as well as its development prognosis until the year 2030. Described are the most important economic changes that have taken place recently and the ones foreseen to happen in the nearest future. Given is also the information of changes in some neighbouring and OECD countries. It might be worth while to notice that the amount of electric energy consumption per capita in Europe equals around 6000 kWh/c while in Poland only 3400 kWh/c. This fact shows clearly the need to intensify all activities serving to improve the situation.
PL
Ochrona środowiska jest dzisiaj podstawowym ograniczeniem kierunków rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Poza regulacjami krajowymi, znaczenia nabierają umowy międzynarodowe, zanieczyszczenia przenoszone są w skali kontynentów a nawet globalnie. Polska jako kraj o znaczącym poziomie emisji, brała udział w przygotowaniu i podpisała wiele umów zobowiązujących do obniżenia emisji. Skutki przyjęcia takich zobowiązań poprze ratyfikację umów mogą być znaczące dla sektora i całej gospodarki. W artykule omówiono najważniejsze umowy odnoszące się do sektora paliwowo-energetycznego, narzucone limity oraz oszacowane skutki ich wdrożenia. Te ostatnie są jedna z determinant decyzji o ratyfikacji umowy a ponieważ, skutki niektórych są znaczące istnieją przeciwwskazania do ich ratyfikacji.
EN
Environment protection is now a major determinant of fuels and energy sectors development. Apart form domestic regulations, because of transboundary or even global character of pollution, international agreements play a crucial role. Poland participated in many agreements, and as an accession country is obliged to accept EU regulations. The paper refers to most relevant international environment protection agreements, related to fuels and energy sectors. The emissions limits imposed by these regulations are analysed against costs of comply. These costs, which would lead to substantial increase of electricity production costs and deterioration of the economy competitiveness, are the only obstacle for ratifying the agreements and fulfilling obligations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.