Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kartografia internetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Flower meadows provide opportunities for parks in city centres. Urban green areas combine elements of both natural and human origin, such as planning projects of management entities of green areas. Usually, these parks are compact and easy to separate, with objects intended for active and passive recreation, fully utilising the surroundings. On the basis of available planning documents and maps, the number, size and quality of green areas, including flower meadows in city parks, were determined. By examining the parks’ functional and spatial structure, it is possible to identify the areas in vicinity of which they are located, as well as their purpose and nature. A web application could raise awareness of the role and importance of flower meadows in city parks as an element of public space. For this reason it is currently very important to preserve green areas by surveying the plant structure and dominant phytocoenoses, creating natural maps that present and collect data on the richness of green areas. When analysing the distribution of selected types of city parks, it is possible to observe the dependence of their location to the central parts of cities. The web application presents the distribution of green areas in the urban planning. The application will allow collecting data, which can enable creating a green infrastructure of the Kraków city centre and suburbs, and in the future to show eco-urban aspects in a cartographic form. In the next phase, the application will be extended to a description of the species of meadow plants occurring in city parks. It will not only add didactic elements to the urbanscape, but will also allow for conducting natural field activities, linking garden premises with the surroundings and using local plants.
PL
W strefach centralnych miast łąki kwietne w parkach miejskich mogą być potencjałem do wykorzystania. Zieleń miast łączy w sobie elementy pochodzenia naturalnego oraz efekty przedsięwzięć planistycznych przez zarządzających terenami zieleni. Najczęściej są to obszary zwarte i łatwe do wydzielenia obiekty przeznaczone do aktywnej i pasywnej rekreacji, w pełni wykorzystujące walory środowiska. Na podstawie dostępnych dokumentów planistycznych i map, określono między innymi ilość, wielkość i jakość terenów zieleni, w tym łąk kwietnych w parkach miejskich. Badając strukturę funkcjonalno-przestrzenną wokół parku można określić w otoczeniu jakich terenów, o jakim przeznaczeniu i charakterze są one zlokalizowane. Aplikacja internetowa poruszy kwestię roli i znaczenia łąk kwietnych w parkach miejskich jako fragmentu przestrzeni publicznej. Dlatego tak ważne jest współcześnie zachowywanie terenów zieleni oraz inwentaryzacja struktury roślinnej i dominujące fitocenozy, tworząc mapy przyrodnicze prezentujące i gromadzące dane o bogactwie terenach zieleni. Analizując rozmieszczenie wydzielonych typów parków miejskich zaobserwować można zależność ich położenia względem stref centralnych miast. Aplikacja przedstawia rozmieszczenie terenów zieleni w układzie urbanistycznym. Aplikacja może okazać się metodą zbierania danych w celu utworzenia zielonej infrastruktury miasta Krakowa strefy śródmiejskiej i podmiejskiej, a w przyszłości ukazania ekourbanistycznych aspektów w formie kartograficznej. W kolejnej fazie, aplikacja będzie rozszerzona do opisu występujących gatunków roślin łąkowych. Będzie to nie tylko uzupełnienie przestrzeni o elementy dydaktyczne, ale też umożliwi, prowadzenie przyrodniczych zajęć terenowych związania założeń ogrodowych z otoczeniem i stosowania miejscowych roślin.
EN
For more than a decade now, in the EU countries in particular, we observe significant advances in the development of regional geoportals, created by various public administration units. This has resulted, above all, from: legal regulations, an increased demand for geospatial information, and the development of mobile and geo-information technologies. At present, there are several hundred official mapping services on the Internet, making available databases of geospatial information of varying character. One of these is the map portal called Geoportal 2. One of the distinguishing features of the service is the fact that it provides access to geospatial data with the administrative data status, including land registry data. Despite regulatory limitations related to data processing, the Geoportal 2 is one of the most popular and most frequently chosen specialist map services in Poland. The goal of the paper is to present the Geoportal 2, describe its characteristics, and evaluate selected functionalities available within the mapping service.
PL
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, w szczególności w krajach Unii Europejskiej, obserwuje się znaczący postęp w zakresie rozwoju geoportali regionalnych tworzonych przez różnorakie jednostki administracji publicznej. Przyczyniły się do tego przede wszystkim uwarunkowania prawne, wzrost zapotrzebowania na informację przestrzenną oraz rozwój technologii mobilnych i geoinformatycznych. Obecnie w Internecie dostępnych jest kilkaset urzędowych serwisów mapowych, które udostępniają zasoby danych przestrzennych o różnym charakterze. Jednym z nich jest portal mapowy Geoportal 2. Serwis ten wyróżnia spośród innych między innymi fakt udostępniania zbiorów danych przestrzennych mających status danych administracyjnych, w tym danych ewidencyjnych. Pomimo regulaminowych ograniczeń w przetwarzaniu danych, Geoportal 2 jest jednym z najpopularniejszych i najcześciej wybieranych branżowych serwisów mapowych w Polsce. Celem pracy jest prezentacja, charakterystyka oraz ocena wybranych funkcjonalności dostępnych w ramach serwisu mapowego Geoportal 2.
EN
The article presents selected software development tools and technologies that enable the presentation of statistical data on digital maps in the browser. The aim of the study was to describe them, and to conduct their comparative evaluation. In our studies, we have used ad-hoc tests, performed on the basis of usability and functionality, using the technique of self-evaluation. Based on the criteria of global popularity and availability, the following were subjected to ad-hoc tests: Google Visualization - Geomap and Geo Chart, as well as selected solutions developed on the basis of the jQuery JavaScript. In conclusion, it has been demonstrated that the tested design and development technologies are complementary, while the selection of tools to carry out the design principles assumed remains at the discretion of the user.
PL
W artykule przedstawiono wybrane techniki i narzędzia programistyczne, które umożliwiają prezentację danych statystycznych na mapach cyfrowych w oknie przeglądarki internetowej. Celem pracy była ich charakterystyka i ocena porównawcza. W badaniach posłużono się testami typu ad-hoc, które przeprowadzono na gruncie użyteczności i funkcjonalności, posługując się techniką samooceny. Na podstawie kryterium popularności oraz dostępności w świecie testom ad-hoc poddano Google Visualization: Geomap oraz Geo Chart, a także wybrane rozwiązania przygotowane w oparciu o jQuery JavaScript. W konkluzji wykazano, że testowane techniki projektowe są komplementarne, a w gestii użytkownika pozostaje dobór narzędzi umożliwiających realizację przyjętych założeń projektowych.
EN
New means and forms of media develop dynamically in the contemporary world. Field  researches results do not have to be popularized only in text or tabular static elaborations forms. Widely available computer techniques and tools can be used to their presentation equally well. They enable creating internet applications which make interaction with a user possible through various components. The aim of the paper is to present topic internet conception of a map which shows mountain river’s hydromorphological diversity on the example of Wieprzówka stream. Project assumes spatial relation of objects observed in the field by means of geographic coordinates plotted on the interactive globe’s map. Its informative and multimedia character was presumed in the map’s project. Field tests the results of which were presented on the map were performed within the frames of initiative to create given watercourses base proposed by the international ecological organization called in short WWF (World Wide Fund for Nature) and Poznań University of Life Sciences.
5
Content available Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego
PL
W artykule omówiono nową funkcję map w internetowych serwisach geoinformacyjnych. Zgodnie z teorią komunikacji mapy definiuje się jako przekaz informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu, ale mogą być one także graficznym interfejsem użytkownika programu. Mapa staje się często swoistym kartograficznym interfejsem komunikacyjnym, dla którego kluczową rolę odgrywa informacja przestrzenna. Rozszerzenie funkcjonalności graficznego interfejsu strony internetowej umożliwia zaawansowaną integrację i zarządzanie geodanymi oraz użytkowanie i utrzymanie usług geoprzestrzennych, nie tylko geowizualizację w internecie.
EN
A new function of maps on geoinformation websites is presented in this paper. Following the theory of communication, a map is defined as the transfer of information between the creator and the recipient, but it may be also a graphical user interface. The map often becomes just the cartographic interface, for which the spatial location is the basic information. Development of website user interface functionality allows to introduce advanced methods of geodata integration, management and webservices use and maintenance, not only cartographic geovisualization in Internet.
PL
Celem artykułu jest omówienie opracowanego narzędzia geomatycznego, pozwalającego zoptymalizować prezentację zbiorów geoinformacji wektorowej w Internecie. Niniejsza praca opisuje metodę konfiguracji popularnego globusa elektronicznego GoogleEarth oraz kartograficznej aplikacji internetowej Google Maps z danymi przestrzennymi, które zebrane zostały w systemie baz danych PostgreSQL/PostGIS. Istotą zaproponowanego rozwiązania jest dynamiczna wizualizacja wektorowych danych przestrzennych, których zakres przestrzenny odpowiada obszarowi widocznemu na ekranie użytkownika. Zakres obszaru widzianego na ekranie jest generowany przez przeglądarkę kartograficzną w postaci współrzędnych geograficznych, które są następnie odczytywane przez autorski program dynpg2kml opracowany w języku PHP. Program ten komunikuje się z systemem PostgreSQL/PostGIS i zwraca pozyskane z niego dane wektorowe w postaci kodu w języku KML. Kod ten jest odczytywany, przetwarzany i wyświetlany przez aplikacje GoogleEarth oraz Google Maps. Główną zaletą zaproponowanego rozwiązania jest możliwość prezentacji szczegółowych danych wektorowych, transmitowanych dynamicznie w niewielkich pakietach. W porównaniu do transmisji całości zbioru danych w jednym pakiecie, skrócony zostaje czas oczekiwania użytkownika na informację, co ma duże znaczenie w przypadku dystrybucji dużych zbiorów danych oraz w warunkach ograniczonej prędkości transmisji danych. Możliwości wykorzystywanego systemu pozwalają na dalszy rozwój zaproponowanego programu. Jako przykład, przedstawiona zostanie metoda dostosowywania szczegółów geometrii wyświetlanych obiektów wektorowych do skali prezentowanej mapy.
EN
The goal of the paper is to describe an original geomatic tool for the optimized visualization of vector datasets on the Internet. This paper covers a configuration method of Google Earth popular digital globe and Google Maps cartographic Internet application with spatial data collected in PostgreSQL/PostGIS database system. The essence of the proposed solution is the dynamic visualization of vector data fragments, whose spatial range corresponds to the area of the user's screen. The spatial range on the user's screen, recorded in geographic coordinates, is generated by the cartographic browser and is read afterwards by the author's original programme dynpg2kml written in PHP. The programme communicates with PostgreSQL/PostGIS database system and returns vector datasets in KML code. The code is read, parsed and visualized by the Google Earth and Google Maps software. The main advantage of this solution is the possibility of presentation of detailed vector datasets, transmitted dynamically in small packets. In comparison to the transmission of whole data collection in one packet, the user's anticipation time decreases. It is considerably important in case of the distribution of large datasets or under low data transfer conditions. The possibilities of the system used here allow its further development. A method of adapting the geometry details to the presentation scale is described here, too.
7
Content available Nowe oblicza kartografii - Internet a kartografia
PL
Artykuł jest trzecim z cyklu "Nowe oblicza kartografii". Rozwinięto w nim i uszczegółowiono zagadnienia dotyczące wpływu rozwoju Internetu na kartografię. Internet zapewnił ogromnej liczbie osób powszechny dostęp do szczegółowej informacji geograficznej w każdym miejscu na świecie. Nowoczesne technologie i koncepcje sprawiły, że każda osoba umiejąca korzystać z Internetu może już dziś wykonywać niektóre zadania przypisane dotąd zawodowym kartografom: dobierać treść mapy, sposób wizualizacji a nawet wprowadzać nowe informacje geograficzne. W artykule zwrócono uwagę na wynikające stąd nowe wyzwania dla kartografii.
EN
The article is the third in a series of 'New faces of cartography'. It develops the issue of Internet cartography as another branch of cartography, a branch which is growing in significance and posing new, interesting methodological and technological challenges. Apart from the problems resulting from the change of philosophy of map production, the following methodological issues are discussed: 1) 'continuous' updating of data which can lead to discrepancy between various thematic and referentiallayers, 2) problems with integration of data from various sources, 3) necessity of working on large-scale databases, 4) necessity of providing high functionality of a map service, 5) necessity of verification of appearing presentations and supervision over the modification of map contents, 6) low esthetic value of cartographic products prepared spontaneously by users, 7) difficulty in defining and changing cartographic projections for large areas of the Earth and changes of scale. The article shows selected aspects of construction of on-line map services (geo-portals), which set new challenges to cartographers and change the face of cartography, while keeping its theoretical bases developed through the ages. Special attention is paid to the role of community services (idea Web 2.0). The article provides a number of examples showing the new tasks awaiting cartographers. The author points out a new role of the cartographer at the time when 'free' on-line maps are becoming more commonly available. The new model of map preparation is also highlighted, where not only the cartographer but also the user is partly responsible for the final outcome. A cartographer will perhaps have to be a moderator, reviewer and controller of cartographic products created with simple and commonly available tools.
8
Content available Internetowa '' mała kartografia ''
PL
Artykuł poświęcony jest interaktywnej i animowanej "małej kartografii" internetowej. Na początku przedstawiono charakterystykę tego rodzaju map oraz omówiono najczęściej spotykane opracowania. W dalszej części autor skupia uwagę na problemach redakcyjnych. Za najważniejszą przyczynę trudności opracowania efektywnej mapy autor uważa nieokreśloną grupę odbiorców. Ten czynnik określa mianem rafy "małej kartografii" internetowej. Jako przykład problemów redakcyjnych podaje opracowanie mapy Granice Rzeczypospolitej przeznaczonej do e-learningu realizowanego przez warszawskie Muzeum Pałac w Wilanowie.
EN
Increasing number of maps published on the Internet, which can be considered electronic equivalents of 'small cartography', brings on a discussion on the topie of such publications and their practical uses. Internet 'small cartography' are, generally speaking, maps addressed to wide audience, and they usually illustrate a text. Such maps are comprehensible and characterized by a relatively Iow level of interactivity. They are often quite advanced graphically and their contents is presented synthetically rather than analytically. They display high level of generalization. Maps which constitute internet 'small cartography' can be divided into four groups: 1) maps on the internet information sites including sites of magazines and TV stations, 2) maps on weather forecast sites, 3) maps on popular science sites, 4) maps on other sites including those of institutions, organizations, services, products, events, etc. This division is strictly conventional and is not an attempt at classification. Because of an undefined group of readers, elaboration of a successful internet map requires advanced skills, wide knowledge and experience on the side of a cartographer who doesn't know his audience. Graphic hierarchy and esthetic sense are essential for the optimization of such comprehensible map. During the editing process the author should consider if the map's efficiency can be sacrificed to make it comprehensible. Skillful use of interactivity is another factor which affects comprehensibility. Vector graphics became the unquestioned standard of elaboration and publication of interactive online maps. Flash is the most widespread technology applied for interactive and animated maps, which constitute the internet 'small cartography'. Difficulties in preparation of internet 'smali cartography' can be seen in an example of problems which emerged during the elaboration of the map titled Granice Rzeczypospolitej (Borders of the Republic) destined for e-learning project of Wilanów Palace Museum in 2007 (http://www.wilanow-palac.pl/index.php?id =982&menuid=227). Editing of internet 'small cartography' maps is a seemingly simple task. However, those preparing an internet map should not only have wide geographic knowledge, be familiar with cartographic methodology and have experience, but should also know computer techniques, most of all graphic programs. The key to an effective and visually attractive map is the esthetic sense without which the elaboration of a 'fine' map is impossible. Cartography is, at the same time, a science, an art and a craft and the internet 'small cartography' confirms this view. Without acknowledging it a proper map cannot be created. This is the reason why it is so difficult to prepare a good online map and why so few of them can be considered successful.
PL
Autor przedstawia technologię udostępniania map przez internet za pomocą serwera AIMS. Praktycznym zastosowaniem systemu jest Internetowy Atlas Polski IGiPZ PAN.
EN
Since spring 2006, Internet Atlas of Poland is available under http://maps.igipz.pan.pl/atlas address. The Atlas is public, free cartographic resource with over 100 socio-economic and environmental maps as well as Topographic Map of Poland with variable scale up to 1:100.000 and the Gazetteer with 44.000 settlement names. A softwere engine for whole project, developed in Department of Cartography at the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences is AIMS (Aviso Internet Map Server). AIMS is IIS extension module featuring GIS vector map processing and raster map output. The solution is HTML compatible and independent of ASP, script languages and ActiveX.
PL
Rozwój technologii sieciowych umożliwił wprowadzenie zaawansowanych sposobów wizualizacji kartograficznej w internecie. Obecna ekspansja usług geoinformacyjnych zbiega sie w czasie z rozwojem internetu społecznościowego (Web 2.0), w którym lokalizacja przestrzenna jest znaczącym atrybutem wymienianych informacji. Poza serwisami firmowymi pojawia sie coraz więcej serwisów mieszanych typu mashup, które łącza własne dane tematyczne z podkładem topograficznym (wektorowym lub rastrowym) udostępnianym przez dostawców geodanych. Funkcjonalność różnych serwisów jest integrowana dzięki wykorzystaniu bibliotek programistycznych oraz dostępowi do baz danych. W artykule omówiono istotę integracji usług i danych geoprzestrzennych, role, jaka pełnia zintegrowane geodane w internecie, oraz korzyści płynące z ich wykorzystania.
EN
Development of network technologies allowed to introduce advanced methods of cartographic visualisation in the Internet. The present expansion of geoinformation services coincides in time with development of the social Internet (Web 2.0), where the spatial location is an important attribute of exchanged data. Besides home servers like maps.google.com, there are numerous mashup websites which combine their own thematic content with topographic, vector or raster background supplied by selected geodata providers. The functionality of various services is integrated as a result of utilisation of programming libraries and different databases. The principle and the role of geodata integration is presented in this paper.
11
Content available remote Funkcjonalność geoinformacyjnych witryn internetowych
EN
The paper discusses the problem of websites and cartographic presentations usability (quality, efficiency and accessibility). The opening sections comprise brief introduction into websites usability, site design and user centered design. The role of interactivity, hypermedia and multimedia in digital cartographic environment is explained. The main part of the paper deals with general principles for website interface design. They are for example visibility of system status, matching between system and the real world, consistency and standards, error prevention, flexibility and efficiency of use and so on. Considering these heuristic principles the use of maps and cartographic visualisation is discussed. It provides support for information preparation, aesthetic graphic presentation and framework limitations solutions. The paper also presents some technical aspects of editing usable maps on the WWW.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.