Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 220

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Proces inwestycyjny dotyczy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja została zrealizowana w trybie Zaprojektuj i wybuduj.
2
Content available remote Electric car crashenergy absorbing structure
EN
Most of the current electric cars are derived from recreational vehicles; hence, there is a necessity to develop passive safety systems that meet the current traffic requirements. This paper presents passive safety issues and the results of the real model studies.
PL
Większość użytkowych samochodów elektrycznych produkowanych obecnie w Polsce wywodzi się z elektrycznych pojazdów rekreacyjnych. Stąd konieczność dostosowania ich konstrukcji nośnych do wymagań bezpieczeństwa stawianych pojazdom drogowym. W artykule przedstawiono wymagania prawne w tym zakresie oraz wyniki badań nad obiektami rzeczywistymi.
PL
Zakup i eksploatacja pojazdów elektrycznych w bieżącej działalności firm działających w branży komunalnej, stanowi wdrożenie zasad transportu zeroemisyjnego, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku wykorzystania własnej energii elektrycznej wytworzonej w źródle odnawialnym, jakim jest biogaz składowiskowy.
PL
W artykule przedstawiono wielowariantowe prognozy długoterminowe liczby pojazdów elektrycznych w Polsce. Na podstawie opracowanych prognoz wykonano analizę wzrostu rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce do roku 2025 wynikająca z eksploatacji pojazdów elektrycznych. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents long-term multi-variant forecasts of the number of electric vehicles in Poland. On the basis of the forecasts, an analysis of the growth of the annual electricity demand in Poland by 2030 resulting from the operation of electric vehicles was performed. Final conclusions were formulated.
EN
In this paper is presented a simulation model of the electric drive (ED) system for the diagnosis of an electric vehicle. Model is built by the method of spectral analysis of the electrical process of propulsion systems power supply. Moreover, the efficiency of ED is a key challenge for the research team. The developed model adequately imitates the electrical processes that occur in the power circuits of the ED system with an AC converter-fed motor. The developed model can be used for virtual studies of dynamic ED modes and studies, and optimization tasks.
PL
Przedstawiono model symulacyjny napędu elektrycznego umożliwiający diagnostykę pojazdów elektrycznych. Model bazuje na analizie widmowej ciągu. Analizowana jest też efektywność napędu. Model mopże także służyć do wirtualnej analizy dynamiki.
EN
Static and extremely low-frequency (ELF) magnetic fields are exist in hybrid and electric cars. These fields are mainly due to the currents flowing through the car supply circuits, the motor circuits and the battery current. To determine the magnetic field exposure levels measurements were made in driver’s seats. Our results have been compared to those presented in the literature.
PL
W samochodach hybrydowych i elektrycznych występują pola magnetyczne statyczne i skrajnie niskiej częstotliwości (ELF). Pola te są wynikiem oddziaływania prądów przepływających przez obwody elektryczne, obwody silnika elektrycznego i prądu akumulatora. Aby określić poziomy ekspozycji na pole magnetyczne, wykonano pomiary na siedzeniu kierowcy. Uzyskane pomiarowo wyniki zostały porównane z wynikami przedstawionymi w literaturze.
EN
The paper presents the problems of operating a fast charging station for electric vehicles in a collecting point of electric vehicle (EV) car sharing innogyGO! Authors presented measurements of the parameters of the power quality in operational conditions, and also proposed a number of tests that should be carried out to investigate the impact of EV charging on the distribution grid. Each of the analysed tests is a reflection of the real demand for charging vehicles by the end-users.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pracy stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych działających w punkcie zbiorczym wypożyczalni pojazdów elektrycznych (EV) innogyGO!. Zaprezentowano pomiary parametrów jakości energii elektrycznej w warunkach operacyjnych, a także zaproponowano szereg testów jakie należy przeprowadzić przy badaniu wpływu ładowania EV na sieć dystrybucyjną. Każdy z analizowanych testów jest odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb ładowania pojazdów przez użytkowników.
EN
In this paper, we use two DC/DC boost-buck converters powered a direct current motor. The boost converter ensures an energy flux for an ideal operation of the vehicle even in case of battery voltage drop. The buck converter his role is to controls and drives the electric motor at different operating conditions. To exploit the proposed approach in the automotive field, experimental tests were carried out. The performances obtained show the usefulness of this system for a better energy management of an electric vehicle and an ideal control under different operating conditions, mostly at nominal operation, in the presence of a load torque and even in case of battery chamber failure. The whole system has been tested experimentally using two microcontroller Arduino, We use Lyapunov nonlinear advanced control strategy and its performance has been analysed.
PL
W tym artykule wykorzystujemy dwa przekształtniki DC-DC typu boost-buck do zasilania silnika prądu stałego. Przekształtnik doładowania zapewnia strumień energii dla idealnej pracy pojazdu, nawet w przypadku spadku napięcia akumulatora. Jego rola polega na sterowaniu i zasilaniu silnika elektrycznego w różnych warunkach pracy. Aby wykorzystać proponowane podejście w branży motoryzacyjnej, przeprowadzono testy eksperymentalne. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność tego systemu do lepszego zarządzania energią pojazdu elektrycznego i idealnego sterowania w różnych warunkach pracy, głównie przy pracy nominalnej, w obecności momentu obciążenia, a nawet w przypadku awarii celki akumulatora. Cały system został przetestowany eksperymentalnie przy użyciu dwóch mikrokontrolerów Arduino. Używamy nieliniowej zaawansowanej strategii sterowania bazującej na metodzie Lyapunova, a jego działanie zostało zilustrowano i przeanalizowane.
PL
W artykule przedstawiono koncepcyjną wersję prototypowego pojazdu opartego na zasilaniu czysto-elektrycznym. Przedstawione zostały główne zalety oraz wady takiego rozwiązania. Rozszerzająca się ochrona środowiska kierunkuje rozwój branży automotive w stronę jak najmniejszej emisji toksyn do otoczenia. Jednocześnie wymagane jest zapewnienie użytkownikowi możliwości do pokonania żądanej trasy bez konieczności postoju. Ze względu na ograniczenia techniczne rozpatrywane zagadnienie tyczy się pojazdu przeznaczonego do ruchu miejskiego niemuszącego pokonywać dalekich tras.
EN
The article presents a conceptual version of a prototype vehicle based on purely electric power. The main advantages and disadvantages of such a solution were presented. Expanding environmental protection is driving the development of the automotive industry towards the lowest possible emission of toxins to the environment. At the same time, it is required to provide the user with the opportunity to overcome the desired route without stopping. Due to technical limitations, the issue in question concerns a vehicle intended for urban traffic that does not have to travel long distances.
EN
The article presents an evaluation of the usefulness of the Scilab environment in the context of an electric vehicle run simulation. The simulation was performed using the Scilab numerical computation environment. The results were compared with a run of an e-bike electric vehicle which was equipped with Li-ion cells. Measurements made during the real electric vehicle run differ significantly from the Scilab computer simulation results.
PL
W artykule przedstawiono ocenę przydatności środowiska Scilab w kontekście symulacji pracy pojazdu elektrycznego. Symulacja została wykonana z wykorzystaniem środowiska obliczeń numerycznych Scilab. Wyniki porównano z przebiegiem pojazdu elektrycznego z napędem elektrycznym na rowerze elektrycznym wyposażonego w ogniwa litowo-jonowe. Pomiary wykonane podczas rzeczywistej jazdy pojazdu elektrycznego różnią się istotnie od wyników symulacji komputerowej Scilab.
11
EN
This paper presents modeling methodology and simulation results of failure states and transients in electric vehicle (EV) charging infrastructure for investigation a potentially dangerous phenomenon that might appear during a typical operation. Transients can occur during normal work and during faults in EV Chargers. The trend in the electric cars suggests that in the future ultra-fast chargers would be the dominant one, therefore the focus is put-on high-power chargers (> 50 kW). During failure states of EV chargers’ transients occurred in network can impact on other chargers or can propagate along power lines and affect other electrical power equipment. Studies and simulations have been carried out using EMTP-ATP software package on the test model circuit especially prepared for this paper purpose.
PL
W pracy przedstawiono metodologię modelowania i wyniki symulacji stanów awaryjnych oraz stanów nieustalonych w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych (EV) w celu zbadania potencjalnie niebezpiecznego zjawiska, które może wystąpić podczas eksploatacji. Trend rozwoju pojazdów elektrycznych sugeruje, że w przyszłości będą dominowały ultraszybkie ładowarki, dlatego w artykule nacisk położony jest na analizę ładowarek dużej mocy (> 50 kW). Podczas awarii ładowarki stany przejściowe występujące w sieci, mogą oddziaływać na inne ładowarki lub mogą rozchodzić się wzdłuż linii zasilania i wpływać na inne urządzenia elektryczne. Badania i symulacje przeprowadzono przy użyciu pakietu oprogramowania EMTP-ATP w modelowym układzie stacji ładowarek.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjalnych możliwości pozyskiwania energii do ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie największym problemem rozwoju rynku pojazdów elektrycznych jest brak odpowiedniej infrastruktury do ich ładowania. W związku z tym oprócz budowy nowej infrastruktury należy rozważyć również inne pośrednie metody poprawy efektywności i przepustowości obecnej sieci dystrybucji energii, w szczególności w miejscach, gdzie wykorzystywane są samochody elektryczne, czyli na ulicach miast. Jednym z takich sposobów jest modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez nowoczesne rozwiązania oparte na technologii LED. Zaoszczędzoną w ten sposób energię będzie można wykorzystać do ładowania samochodów elektrycznych. W prezentowanej pracy przedstawiono metody ograniczenia zużycia energii w sieci oświetlenia drogowego oraz przeprowadzono analizę potencjalnych możliwości wykorzystania zaoszczędzonej tam energii elektrycznej do ładowania samochodów elektrycznych. W ramach tej analizy przeprowadzono również oszacowanie kosztów i zwrotu takiej inwestycji.
EN
The article presents an analysis of the potential for deriving energy for electric cars charging. Currently, the biggest problem in the development of the electric vehicle market is associated with the lack of adequate infrastructure that enables their charging. Therefore, in addition to building new infrastructure, we should also consider other indirect methods of improving the efficiency and capacity of the current energy distribution network, in particular in the locations where electric cars are utilized, i.e. city streets. One of such methods can be based on the modernization of street lighting for modern solutions based on LED technology. The energy saved in this way can be used to charge electric cars. The presented work presents methods for reducing energy consumption in the network applied for road lighting and analysis of the potential use of electricity saved there for charging electric cars. As part of this analysis, an estimation of the costs and return of such an investment was also carried out.
EN
Purpose: Use of aluminium alloys in critical parts of a vehicle is common since they can combine the two important properties of a material those are being strength and lightweight. The aim in this research is to guide to design process of a wheel with taking example of an electric race vehicle implementation. Design/methodology/approach: In this study, the fatigue strengths of wheels produced for a two-person racing electric vehicle (Demobil09) are evaluated by calculating maximum distortion energy criterion (Von Mises) with Finite Element Analysis. Findings: Aluminium alloy wheels are crucial safety related components and are subjected to static and dynamic loads directly. Using FEA results, the weight and equivalent stress of the wheel are both reduced. So, the energy consumption is also decreased. Modal frequencies of the wheel models are determined. Research limitations/implications: In this paper, the materials analysed are AL6063 T6 and Al5083 aluminium alloys. Different materials can be analysed in future works. Practical implications: This paper is focusing on how to reduce the energy consumption of a two-person electric vehicle concentrating on reducing the weight of vehicle wheels. The vehicle is more technological than mass production cars since it is an electric race car which uses a hub motor, the body and chassis are produced using carbon polymer composites and all electronic units are designed and produced. Although its specialities it has homologated safety equipment like seats and safety belts. Originality/value: All boundary conditions must be analysed in details and a strength analysis must be conducted during design of the wheels for different load cases to ensure the strength of a wheel while keeping the weight as low as possible. In this complex process, this paper can give some clues to designers for strengths and weights of the designs since three different wheel forms are evaluated for reducing energy consumption of the vehicle.
PL
Od wielu lat, aglomeracje miejskie zmagają się z coraz poważniejszym problemem zanieczyszczenia powietrza, które może prowadzić do powstawania zjawiska smogu. Jednym z głównych źródeł tych zanieczyszczeń, są samochody z silnikami wewnętrznego spalania, które emitują do atmosfery niepożądane związki, w tym cząstki stałe, tlenki azotu, tlenek węgla oraz CO2. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w miastach dąży się do wykorzystywania ekologicznych środków transportu. Dobrym rozwiązaniem mogą być samochody elektryczne, mające duży potencjał ekologiczny z uwagi na brak bezpośredniej emisji spalin oraz niski poziom hałasu. Jednak ze względu na konieczność pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną samochód elektryczny może przyczyniać się do generowania zanieczyszczeń pośrednich. Celem pracy była analiza ilości emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery przez samochód z napędem elektrycznym i określenie wpływu tej emisji na środowisko w skali lokalnej oraz globalnej. Zbadano poziom pośredniej emisji dwutlenku węgla z pojazdów elektrycznych w zależności od źródła pochodzenia energii elektrycznej, wykorzystywanej do ich ładowania oraz porównano otrzymane wyniki z poziomem emisji zanieczyszczeń, powstających podczas użytkowania pojazdów z silnikiem wewnętrznego spalania.
EN
Since many years, urban agglomerations are facing a growing problem of air pollution, which can lead to the smog formation. One of the main sources of these pollutants are cars with internal combustion engine, which emit undesirable compounds into the atmosphere (including particulates, nitrogen oxides, carbon monoxide and carbon dioxide). In order to reduce the emission of pollutants in the cities, the use of eco-friendly transport means is preferred. A good solution may be the use of electric cars with high ecological potential, due to the lack of direct emissions and low noise levels. However, because of the need to cover an electricity demand, an electric car can contribute to the generation of indirect pollution. The aim of this work was to analyse the amount of pollutants emitted to the atmosphere by an electric vehicle and its environmental impact on the local and global scale. For this purpose, the amount of energy consumed by an electric vehicle was determined and the emissions from a vehicle with a typical internal combustion engine were compared with the pollutants generated by different electric energy sources.
PL
Dzięki objęciu dozorem punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych Urząd Dozoru Technicznego dba o bezpieczeństwo publiczne. Z eksploatacją urządzeń elektrycznych o dużych mocach, które są powszechnie dostępne, wiąże się pewne ryzyko. UDT minimalizuje to ryzyko i zapewnia dostęp do urządzeń, które są bezpieczne dla użytkowników końcowych. W artykule zaprezentowano wymagania dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego.
PL
W artykule przedstawiono problematykę doboru mocy zapotrzebowanej dla systemu ładowania pojazdów w budynku. Przedstawiono charakterystykę ładowania pojazdu, opisano moce typowe dla stacji ładowania. Naszkicowano możliwe strategie ładowania i ich wpływ na profil mocy całego systemu. Autor zaproponował sposób wykonania instalacji do ładowania EV, który zapewni wystarczającą moc na pokrycie zapotrzebowania. Zaprezentowane wyniki pomiarów pokazują oddziaływanie stacji ładowania na napięcie w instalacji oraz sposób wsparcia ładowania zasobnikiem energii.
PL
Czas ładowania baterii pojazdów elektrycznych jest wciąż poważnym problemem wpływającym na rozwój elektryfikacji transportu. Aby było możliwe całkowite zastąpienie tradycyjnych stacji, konieczna jest budowa stacji szybkiego ładowania o mocy wynoszącej ponad 1 MW. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa topologia stacji ładowania oraz zastosowana strategia ładowania baterii pojazdu elektrycznego. Niniejszy artykuł przedstawia rozwiązania technologii ładowania pojazdów elektrycznych wraz z przeglądem stosowanych strategii ładowania baterii. Prezentowane są wybrane topologie stacji ładowania różniące się ze względu na zastosowane przekształtniki i źródła energii.
EN
The charging time of electric vehicle batteries is still the serious problem affecting the development of transport electrification. In order to completely replace traditional stations, it is necessary to build a fast charging station with a power of over 1MW. In this case, the topology of the charging station and the strategy of charging the electrica vehicle battery is a key issue. This article presents solutions for charging electric vehicles along with an overview of used battery charging strategies. Selected topology of charging stations are presented that differ depending on the converters and energy sources.
PL
W artykule zaproponowano dostosowanie zakładowej sieci energetycznej do zasilania szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych (moce 300 kW i więcej) z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych OZE. Zastosowano mikrosieć napięcia stałego 600 V dla dostarczania energii ze źródeł OZE na potrzeby procesów produkcyjnych i stacji ładowania baterii pojazdów elektrycznych. Wykazano, że możliwe jest wspomaganie zasilania napędowych przemienników częstotliwości energią OZE z mikrosieci 600 V DC, co poprawia wskaźniki jakości energii w systemie elektroenergetycznym. Wykazano także możliwość implementacji stacji szybkiego baterii pojazdów z zakładowym systemem elektroenergetycznym w taki sposób, że nie jest zwiększone zapotrzebowanie na energię systemową.
EN
The article proposes the adaptation of the industrial plant’s power network to supply EV fast charging stations (with power 300 kW and more) using renewable energy sources (RES). A 600 V DC microgrid was used to supply energy from RES for the needs of production processes and charging stations for EV batteries. It has been shown that it is possible to support the supply of drive voltage frequency converters with renewable energy from a 600 V DC microgrid, which improves the power quality indicators in the power system. The possibility of implementing the fast charging station of EV batteries with the industrial plant’s power system in such a way that the system energy demand is not increased has also been shown.
PL
W tej części artykułu przedstawiono rozwiązanie szybkiego ładowania przemysłowych pojazdów elektrycznych (EV) i autonomicznych elektrycznych maszyn roboczych poprzez doposażenie przekształtnika napędowego w prostownik wyjściowy. Przedstawione rozwiązanie poparte jest symulacjami i testami laboratoryjnymi. Przedsiębiorstwa przemysłowe powszechnie używają przekształtniki napędowe do zasilania silników prądu przemiennego. Zwykle są to pośrednie przekształtniki napędowe niskiego napięcia: z prostownikiem wejściowym, baterią kondensatorów i falownikiem MSI. Generalnie można stwierdzić, że dołączenie do falownika MSI dodatkowego prostownika umożliwia wykonanie przekształtnika AC/DC do ładowania baterii EV.
EN
This part of paper presents solution of fast charging of company electric vehicles and autonomous electric work machines by retrofitting drive voltage frequency converter (VFC) with output rectifier. The presented solution is supported by simulation and laboratory tests. Industrial companies commonly use VFCs to power AC motors. Usually there are the indirect low voltage VFCs: with an input rectifier, a capacitor bank and a voltage PWM inverter. Generally, it can be stated that the use of an additional rectifier connected to the PWM inverter, instead of the motor, enables the construction of an AC/DC converter for charging EV batteries.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.