Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioenergia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The potential for energy production from effluents and husks generated in grain processing in the rice parboiling industries in Brazil is capable of promoting energy self-sufficiency in the sector, through the production and use of syngas and biogas. However, the production of methane from residues of the rice parboiling industries is still little explored by academic studies, in general studies on the potential of methane production by this same type of effluent are found in the south of the country, however, the same is not true for the production of biodiesel from rice bran oil. The objective of this study was to determine the production potential of biodiesel, methane and electric energy of the largest parboiled rice industry in Rio Grande do Sul, located in the southern region of the country. According to this study, the rice parboiling industry located in Rio Grande do Sul, Brazil, has a production potential of 1.2-10² m³ /day of biodiesel, 2.93-10 Nm³ /day of methane and 1.89-10⁴ kWh/day of electricity. Despite being a significant and high potential, which may reduce the financial expenses of the industry regarding the purchase of energy from concessionaires, it is not able to promote its energy self-sufficiency. At the same time, it would be necessary to add the energy production potential of the rice husk gasification syngas highlighted in other studiem.
2
Content available Hydrogen production analysis: prospects for Ukraine
EN
Over the last few years, hydrogen energy has shifted from a little-studied field to the main one with which leading western countries associate the prospects of their national economies. The reasons are the unprecedented pace of development of hydrogen technologies. It turned out that they are able to provide significant reductions in greenhouse gas emissions, and thus bring closer the solution to the problem of global climate change. The first and foremost purpose of our investigation is to reveal that our country has ample opportunities to become the main supplier of hydrogen to the EU market, overtaking North Africa in the competition. Using the methods, authors studied the targets of the European funds towards development of energy production from biohydrogen, studied the potential for the implementation of hydrogen projects, possibilities of financing them and a potential ability of Ukraine to form internal and external markets for hydrogen energy. One of the main issues of Ukraine's possible participation in Europe's hydrogen energy program as a supplier and producer of renewable hydrogen is the possibility of its technically safe and cost-effective transportation to EU countries. As a conclusion to the authors’ research, the path of the hydrogen industry development in Ukraine will help to receive additional investments in the Ukrainian economy for creation of new capacities for "green" hydrogen production. In return, Europe will receive research and evolution of the bioenergy component of the economy, which will permit the safe transition of Europeans to an affordable, competitive, and stable energy system.
PL
W ostatnich latach energia pochodząca z wodoru z mało zbadanego obszaru stała się głównym tematem, w którym kraje zachodnie upatrują szansy dla swoich krajowych gospodarek. Wynika to z niesłychanego tempa rozwoju technologii wodorowych. Okazało się, że są one w stanie znacząco zredukować emisję gazów cieplarnianych i w ten sposób przybliżyć rozwiązanie problemu globalnej zmiany klimatu. Pierwszym i najważniejszym celem naszego badania jest wykazanie, że nasz kraj posiada duże możliwości, aby stać się głównym dostawcą wodoru na rynek europejski, wyprzedając w tym północną Afrykę. Przy zastosowaniu metod, autorzy dokonali przeglądu celów europejskich funduszy w kierunku rozwoju produkcji energii z biowodoru, możliwość wprowadzenia projektów wodorowych, możliwości finansowania potencjału Ukrainy do tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych rynków energii wodorowej. Jednym z głównych kwestii możliwego udziału Ukrainy w europejskim programie energii wodorowej jako dostawcy i producenta odnawialnego wodoru jest możliwość jego bezpiecznego i opłacalnego transportu do krajów UE. Podsumowując, autorzy stwierdzili, że ścieżka rozwoju przemysłu wodorowego na Ukrainie pozwoli na uzyskanie dodatkowych inwestycji w gospodarce Ukrainy w celu stworzenia nowych możliwości produkcji zielonego wodoru. W zamian Europa otrzyma badania i rozwój nad wodorem, który jest elementem gospodarki. Co z kolei pozwoli na bezpieczne przejście Europejczyków na niedrogi, konkurencyjny i stały system energii.
EN
The article presents discussion on the state and prospects of bioenergy development in the context of rationalization of energy crops application as resource potential of Ukraine. Along with the development of society and increase of life intensity, the needs of mankind with regard to energy resources are increasing. The reduction rates of traditional types of energy resources are progressively growing, and their shortage is increasing. In addition, Ukraine belongs to import-dependent countries in the energy sector. At the expense of its own sources, our country provides only about half of the energy needs, while domestic national economy is one of the most energyintensive industries in the world. In this regard, there is an urgent need to search for new, alternative sources of energy. Taking into account the potential present in Ukraine, the biomass use for energy production is the most attractive option. However, along with this, there is a problem of purposeful use of the agricultural land and a competitive struggle between agricultural products for nutrition and energy purposes. At the same time, many problems arise, which concerdevelopment of an appropriate legislative framework, methodological approaches to the economic, environmental and social efficiency of production and use of biological types of energy.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania na temat stanu i możliwości rozwoju bioenergii w kontekście racjonalizacji zastosowania upraw energetycznych jako potencjału zasobów Ukrainy. Potrzeby ludzkości związane ze źródłami energii wzrastają wraz z rozwojem społeczeństwa i zwiększającą się intensywnością życia. Poziomy redukcji tradycyjnych rodzajów źródeł energii stale zwiększają się a ich niedobór wzrasta. Ponadto, Ukraina należy do krajów, które polegają na imporcie w kwestii energetycznej. Bazując na swoich zasobach, nasz kraj zaspokaja jedynie około połowy zapotrzebowania na energię, podczas gdy krajowa gospodarka jest jedną z największych energochłonnych gałęzi przemysłu na świecie. Dlatego, istnieje pilna potrzeba znalezienia nowych, alternatywnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę możliwości Ukrainy, zastosowanie biomasy do produkcji energii jest najbardziej atrakcyjną opcją. Jednak, istnieje także inny problem, a mianowicie kwestia celowego wykorzystania użytków rolnych i walka konkurencyjna pomiędzy produktami rolniczymi na żywność i na cele energetyczne. Jednocześnie, pojawia się wiele problemów dotyczących przygotowania odpowiedniej ramy legislacyjnej, podejść metodologicznych do skuteczności gospodarczej, środowiskowej i społecznej produkcji i wykorzystania biologicznych rodzajów energii.
PL
Zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii jest jednym z priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej UE. W ostatnich latach na polskim rynku szczególnie widoczny jest rozwój fotowoltaiki. Jakie są możliwości prawne, technologiczne oraz ekonomiczne rozwoju elektrowni słonecznych na zamkniętych składowiskach?
EN
The current economy system is based in an intensive consumption of fossil fuels in a way that severely compromise future of the planet due to the severe consequences in climate change. In this scenario, the development of flexible and integrated biorefineries to produce biofuels and bioproducts from renewable biomass sources represent a key tool to perform the transition from a petroleum-based economy to a novel bioeconomy that looks for a more efficient and sustainable global development. This article analyses: the significance of biomass sources (such as agricultural and woody crops and residues, agro-food and wood processing industries residues and urban wastes) as feedstocks in the biorefinery, the most relevant biorefinering process technologies of the biochemical and thermochemical conversion pathways that are nowadays under development, and the need of further research and innovation effort to eventually achieve the commercialization and application in the market of the different biorefinery products.
EN
The concept of a climate-resilient economy appeared prominently in the 2015 economic considerations in the context of the Paris Agreement. However, the very concept of resiliency emerged in the 1970s in ecological research and was also widely considered from the perspective of socio-economic development. This paper presents the objectives of the European Union policy related to the creation of climate-resilient economies and the rationale behind the concept of resiliency. This analysis seeks to reveal differences between the resilient-oriented strategies of local rural communities in developed countries, based on the example of bioenergy villages, and in less-developed countries, using the example of reintroduced traditional farming. This research reveals the key strategies and benefits generated by the particular local communities.
EN
The aim of the article is to review EU policy towards renewable energy sources (RES) and their assessment, taking into account the principles of sustainable development. The presented development is of a theoretical nature. Therefore, the basic research method is the analysis of available sources, such as statistical data, EU legal acquis and reports. Many aspects are touched upon in implementing the principles of sustainable development in energy policy. For this reason, the following have been selected for analysis: the share of RES in the overall energy balance, the energy mix of renewable energy sources and the use of soft instruments supporting RES. As a result of the analysis, it has been found that despite undoubted progress regarding the increase in share of RES in the energy balance, many problems remained unresolved. These include the sustainable use of biomass (especially wood resources) and insufficient use (despite the progress made in this area) of soft instruments.
EN
Greenhouse gas control it is key aspect for climate protection. The positioning of corporations concerning greenhouse gas emissions (GHG) has changed profoundly in the past two decades. As climate regulation became inevitable, companies started adopting more proactive strategies. One of the effective methods for greenhouse gas emission calculation is based on life cycle analysis. A carbon footprint is defined as the sum of greenhouse gas (GHG) emissions caused by an organization, event, or product and is expressed in terms of CO2 equivalents (CO2-e). Our investigations were devoted to greenhouse emission assessment during life cycle of willow wood production from short rotation coppice plantations. In accordance with results about 48% of carbon dioxide gas from all life cycle of willow was emitted during wood harvesting and transportation to energy plants. It is necessary to optimize the logistic scheme of willow wood harvesting and transportation for decreasing of greenhouse gas emission. The substitutions of fossil fuel by willow wood enable to save 11733 ton CO2-e from 30 hectares of willow plantation. The carbon tax for instance in Australia starting at AU$ 23 a ton of Carbon Dioxide equivalent (tCO2e). Thus, the substitute of fossil fuel by willow wood may have profit as for regional so and for local level of production.
9
Content available Effects of small biogas plants in Poland
EN
The paper describes current situation in Poland regarding biogas plants development. The lack of new act on renewable energy sources for a long time, not contributes to the development of biomass energy. The situation seems to have changed after the entry into force of the new law. Nevertheless, the low support of state and auction system does not guarantee the profitability for biogas particularly in agriculture. We applied questionnaire survey to Polish local communities regarding biogas plants. The practical recommendations for decision makers regarding better renewable energy policy were formulated.
EN
The heat of combustion and calorific value of empty seeds and seed wings were determined. The structure of seed and wing cells and the content of toxic metals and other elements (Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ni, Cr, Mo, Co, Fe, Mn, Ca, Mg, K, Na) were described. Heat of combustion was measured in a bomb calorimeter. Cell structure was described based on microscopic images acquired with the Nikon Alphaphot -2- TRIN microscope and camera and the Quanta 200 scanning electron microscope. The elemental analysis was performed in the Elementar Vario Macro Cube analyzer and the Milestone Start D microwave digestion system. The mean calorific value of the tested materials ranged from 19.20 to 19.49 MJ×kg-1. Heavy metal content was higher in pine and spruce seeds than in wings, but the noted concentrations should not have adverse environmental effects. Metal concentrations were similar to those reported by other authors. The tested seeds were abundant in potassium, calcium and magnesium. Wings and empty seeds from extraction residues can be burned and used as sources of renewable energy.
PL
W przedstawionych badaniach określono ciepło spalania i wartość opałową pustych nasion i ich skrzydełek, które mogą być wykorzystane na cele energetyczne. Opisana została ich budowa komórkowa oraz zawartość toksycznych metali i innych pierwiastków (Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Ni, Cr, Mo, Co, Fe, Mn, Ca, Mg, K, Na), które mogą być emitowane do środowiska. Ciepło spalania wyznaczono metodą kalorymetryczną, budowę komórkową określano na podstawie zdjęć z mikroskopu z kamerą Nikon Alphaphot -2- TRIN i mikroskopu skaningowego Quanta 200. Analizę elementarną i pierwiastkową wykonano analizatorem Elementar Vario Macro Cube oraz mineralizatorem mikrofalowym Milestone Start D. Uzyskano średnią wartość opałową badanych materiałów w zakresie 19,20-19,49 MJ×kg-1. Zawartość metali ciężkich w nasionach sosny i świerka jest wyższa niż w skrzydełkach, jednak ich ilość nie powinna powodować negatywnych skutków ekologicznych. Zawartość metali była zbliżona do wartości podawanych przez innych autorów. Nasiona były zasobne w potas, wapń i magnez. Skrzydełka i puste nasiona po procesie wyłuszczenia szyszek można spalać i wykorzystywać jako paliwo pochodzące z OZE.
11
Content available remote Zielona energia wytwarzana w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
PL
Obecnie można zaobserwować szybki rozwój przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które poddawane są modernizacji oraz wdrażaniu nowych technologii.
PL
Stosowanie brykietów jest w dzisiejszych czasach równie popularne jak stosowanie peletów. Brykiety wybierane są głównie przez elektrociepłownie, a także klientów indywidualnych posiadających własne gospodarstwa. Wówczas wykorzystują oni zalegające pozostałości pożniwne i przetwarzają na brykiet. Ważnym zagadnieniem jest właściwy cykl procesu granulowania surowca, który składa się z następujących etapów: zbiór, wstępne rozdrabnianie, suszenie, rozdrabnianie końcowe, mieszanie, formowanie (brykietowanie), schładzanie i pakowanie. Dobór odpowiednich maszyn do wytwarzania brykietu wpływa na jakość produktu końcowego oraz na wydajność procesu brykietowania. Największą wydajnością cieszą się brykieciarki tłokowe mechaniczne, osiągają one 150-2500 kg . h -1 , a średnica otrzymanego brykietu to 40-120 mm przy długości dochodzącej do 300 mm. Najmniejszą wydajność posiadają brykieciarki ślimakowe, tj. 80 – 200 kg . h -1 , a wytwarzany brykiet posiada średnicę około 70-80 mm przy długości mniejszej niż 300 mm. Ważne jest, aby logistyka dystrybucji zarówno surowca, jak i produktu odbywała się w warunkach optymalnych dla surowca roślinnego, jak i zagęszczonego materiału.
EN
The biomass in the form of briquettes belongs to renewable energy sources enjoying a great popularity. The article presents the author's algorithm production process plant biomass briquettes. Briquetting process consists of the following steps: collection, pre-grinding, drying, fine grinding, mixing, forming (compacting), chilling and packaging. In the process of production of briquettes is important to selection of appropriate machinery and equipment to help in the production of high quality product. The process of acquisition logistics, production and transportation of biomass in the form of pellets should be conducted in a manner that prevents the loss of the energy properties of the final product.
EN
The objective of this article is to highlight the possibilities of utilizing dairy wastes. The study is based on secondary data sources. It has been confirmed that liquid and solid wastes from food industries are ideal sources for production of bio-energy. Furthermore, the possibilities of whey should be noted and its application in food, pharmaceutical, chemical and cosmetic industries. These are undertakings conforming to the principles of ecologistics whose principles concern neutralizing negative impacts of industries on the environment considering both economic and ecological aspects.
EN
The research employed a negative binominal count data model approach to analyse the determinants of bioenergy innovations with a special focus on the effect of energy and climate policies. A panel of 14 OECD countries were analysed using patent counts for the period 1978–2009 as a proxy for innovations. The policies examined were feed-in tariffs, quota obligations and different types of investment support schemes. The study found that feed-in tariffs affected innovation positively but quota obligations did not. The results regarding investment support programs were ambiguous since the dummy variable representing strong investment policies was statistically significant whereas the continuous variable for investment support schemes was not. Another finding was that electricity prices seemed to be an import- ant determinant of innovation and that the accumulated stock of knowledge in the bioenergy sector also had a positive impact on bioenergy innovation.
15
Content available remote Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w małych gospodarstwach rolnych
PL
Gospodarstwa rolne mają ogromne możliwości zastąpienia paliw konwencjonalnych poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii bądź energii odpadowej. O ile biomasa jest już często stosowana, warto zapoznać się z innymi technologiami dostępnymi na polskim rynku. W pracy zaproponowano dwa rozwiązania zmniejszające zużycie paliw tradycyjnych do podgrzewu wody w gospodarstwach rolnych, tj. poprzez wykorzystanie energii słonecznej oraz słomy będącej odpadem rolnym. Zastosowanie trzech kolektorów słonecznych zmniejsza zużycie energii elektrycznej do podgrzewu wody, co daje oszczędność ponad 2500 zł rocznie, a przewidywany czas zwrotu inwestycji wynosi 2 lata. Zaproponowano również modernizację instalacji ciepłej wody, zastępując kocioł węglowy kotłem opalanym słomą. Przyjmuje się, że w każdym regionie z corocznej nadwyżki słomy można wykorzystać ok. 3-5 mln ton słomy. Wymiana kotła wiąże się ze zmniejszeniem zużycia węgla, które nie należy do paliw ekologicznych. Podczas jego spalania do atmosfery jest wydzielana bardzo duża ilość szkodliwych substancji, takich jak ditlenek węgla, ditlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, sadza, węglowodory aromatyczne, pary metali ciężkich, pyły. Zaletą słomy jako surowca energetycznego w porównaniu z węglem jest znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, przy czym wydzielanie CO2 podczas prawidłowego spalania słomy nie przekracza ilości pobranej przez zboże podczas jego wzrostu. Spalaniu słomy towarzyszy znaczne ograniczenie emisji związków siarki, a wykorzystanie jej na cele energetyczne przyczynia się do zmniejszenia degradacji środowiska w trakcie wypalania słomy na polach.
EN
Farms have great potential in application of renewable energy sources or waste energy due to replace conventional fuels. Biomass utilization is already widespread, take a look at other technologies available on the Polish market is still worth of attention. This paper proposes two solutions to reduce the consumption of traditional fuels for heating of water at farms: first one – through the use of solar energy, second one – by using agricultural waste straw. Use of 3 solar collectors reduces electricity consumption for water heating, allow to save more than 2500 PLN per year. A projected payback time is less than 2 years. Proposed modernization of the existing hot water system by replacing the coal-fired boiler to boiler for fuel as straw have been considerated. It is assumed that in each region with an annual surplus of straw can be used approx. 3-5 million tons of straw. Replacing the boiler is directly associated with reduction of black coal consumption. Although black coal is cheap and efficient, its use has many disadvantages. First of all, it does not belong to the organic fuel, while the combustion air reach very large amount and produce a lot of harmful substances such as carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, carbon monoxide, aromatic hydrocarbons, heavy metal, vapour and dusts. The advantage of straw as a fuel in comparison with black coal is a significant reduction of CO2 emissions, however CO2 during the normal combustion of straw does not exceed the amount collected by the grain during its growth. Straw burning is accompanied by a significant reduction in emissions of sulfur compounds. The very use of straw for energy production reduce environmental degradation by elimination of straw firing in the fields by farmers.
EN
Hydrogen sulphide is a commonly occurring component of biogas that causes atmospheric pollution and corrosion of equipment used in biogas plants. Its removal before further processing of biogas is therefore necessary for environmental and technical reasons. The paper presents a critical review of technologies that use solid sorbents. The next paper will discuss the chemical and biochemical processes taking place in liquid systems.
PL
Celem badań prezentowanych w pracy było poznanie przydatności uprawy żyta w poplonie ozimym oraz kukurydzy lub sorgo w plonie wtórym do produkcji biomasy na potrzeby biogazowni rolniczych. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2009-2012 w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec, powiat Rawicz, na glebach średniej przydatności rolniczej, w rejonie o małej ilości opadów rocznych (<550 mm) i niskim poziomie wody gruntowej. Podstawą oceny przydatności porównywanych roślin były plony z hektara: suchej masy, biogazu oraz wydajności energetycznej i koszty produkcji bioenergii. Uzyskane wyniki badań wskazują na bardzo dobrą przydatność żyta uprawianego w poplonie ozimym i kukurydzy w plonie wtórym do produkcji biomasy. Z uprawy żyta i kukurydzy uzyskano łącznie plony z ha: suchej masy 40 t, biogazu >17 900 m3 i wydajności energetycznej 790 GJ, w warunkach niskich kosztów produkcji (<10 zł·GJ-1). Natomiast plony sorgo uprawianego w plonie wtórym były mniejsze niż kukurydzy i łącznie z żytem wynosiły z ha: suchej masy 37 t, biogazu >13 000 m3 i wydajności energetycznej 733 GJ. Zatem sorgo uprawiane w plonie wtórym jest mniej przydatne od kukurydzy do produkcji biomasy dla biogazowni rolniczych.
EN
The study aimed at recognizing the usability of rye crop in the winter aftercrop, and maize or sorghum in aftercrop, to produce the biomass for agricultural biogas plants. Field experiments were conducted in years 2009-2012, at Stary Sielec Experimental Station, Rawicz district, on medium quality soils, in the region of low annual precipitation (<550 mm), and low ground water level. Basis to evaluating compared plants were the yields (per hectare) of dry matter and biogas, as well as the energetic efficiency and costs of generated bioenergy. The results of investigations indicated very good usability of rye cultivated in the winter aftercrop and maize in aftercrop, to biomass production. The cultivation of rye and maize in aftercrop resulted in total with the yields (per ha) of: dry matter 40 t, biogas >17 900 m3 and energy output 790 GJ, at relatively low production costs (<10 PLN·GJ-1). On the other side, the yields of sorghum, cultivated in aftercrop, were smaller than the maize, and together with rye amounted (per ha) to: dry matter 37 t, biogas >13 000 m3 and energy output 733 GJ. Thus, the sorghum cultivated in aftercrop was less useful to biomass production for agricultural biogas installations, than the maize.
PL
W pracy dokonano przeglądu i analizy czynników decydujących o efektywności energetycznej różnych rodzajów biomasy. Wykazano obiektywne trudności, wynikające ze zróżnicowania definicji i klasyfikacji biomasy, braku ustalonych metod analitycznych określających jej cechy oraz kwantyfikujących ilościowo i jakościowo przydatność, uwarunkowania i ograniczenia wykorzystania w głównych technologiach pozyskiwania bioenergii z biomasy (lub z jej udziałem). Uwzględniono biomasę pochodzenia leśnego i rolniczego (uprawy energetyczne, produkty główne, dodatkowe i odpadowe, tłuszcze roślinne i zwierzęce, substraty do wytwarzania biogazu). Wykazano uzależnienie wskaźników efektywności energetycznej od wielkości uzyskiwanych plonów w warunkach rzeczywistych, technologii pozyskiwania biomasy, nakładów energii na niezbędne pomocnicze operacje technologiczne i uzyskiwane sprawności konwersji na określone postacie energii. Rosnące zapotrzebowanie, zwłaszcza na energię elektryczną i paliwa transportowe (określane też jako biomasa płynna), wywołuje dążenie do wykorzystywania różnych źródeł energii odnawialnej, w tym i biomasy, co nie zawsze odpowiada wymogom dodatniej efektywności energetycznej, zachowania środowiska naturalnego i produkcji żywności. Ograniczenia pozyskiwania energii z biomasy wymuszają konieczność modyfikowania obowiązujących regulacji prawnych i ekonomicznych tak w UE, jak i w Polsce. Wymuszanie uprawy roślin energetycznych na obszarach o ograniczonej przydatności do produkcji żywności spowoduje prawdopodobny spadek plonów z 10-12 t·ha-1 do 3-10 t·ha-1. Najbardziej „pewnym” rodzajem bioenergii wydają się być gazy otrzymywane z przetwarzania odpadów organicznych, osadów i szlamów ściekowych, wysypisk i innych źródeł biologicznych, głównie ze względu na ich uciążliwość dla środowiska, a nie uzyskiwanie bezpośrednich korzyści energetycznych. W części II pracy zostaną omówione oddziaływania podstawowych czynników technologicznych i innych na sprawność i efektywność pozyskiwania energii z biomasy.
EN
The study reviewed and analysed factors deciding on the energetic effectiveness of different biomass kinds. Objective difficulties were showed as resulted from diversification of biomass definition and classification, lack of fixed analytical methods to determine its features qualifying and quantifying the usability, conditions and limitations of use in main technologies of gaining the energy from biomass (or with its share). Biomass of the forest and agricultural origin was considered (such as the energy crops, products of main, additional and residuary character, plant and animal fats, substrates for biogas generation, etc.). Dependence of energetic effectiveness indices on the following factors was revealed: crop yields under real conditions, technology of gaining biomass, energy inputs on necessary auxiliary technological operations and obtained efficiency of the conversion into particular forms of energy. Increasing demand, especially for electric energy and transport fuels (named also as the liquid biomass), results in a tendency to using different resources of renewable energy, biomass inclusive, what does not always fulfill the requirements of positive energetic effectiveness, environment protection and food production. Limitations in gaining the energy from biomass make necessary the modifications of legal and economic regulations, valid either in the EU and Poland. Extortion of energy crop cultivation on the areas of limited usability to food production shall probably cause a drop of crop yielding from 10-12 t·ha-1, down to 3-10 t·ha-1. The most “sure” kind of bioenergy seems to be the gas, gained by processing of organic wastes, sewage sludges, landfill sites and other biological sources, because of their environmental nuisance, and not for achieving direct energetic benefits. The influence of basic technological and other factors on the effectiveness and efficiency of gaining the energy from biomass will be discussed in the II-nd part of this study.
PL
W części I pracy przedstawiono problematykę dotyczącą energetycznych uwarunkowań wykorzystania i ocen dostępnych źródeł biomasy oraz jej składu chemicznego i biochemicznego, w tej części omówiono oddziaływanie podstawowych czynników technologicznych i innych na sprawność i efektywność pozyskiwania energii z biomasy oraz przedstawiono wnioski wynikające z obu części pracy.
EN
The 1st part of this study presented problems concerning energetic conditions of using and the evaluation of attainable biomass sources, their chemical and biochemical composition. This part discussed the effects of basic technological and other factors on effectiveness and efficiency of energy generation from biomass. The conclusions resulted from both parts of study were also presented here.
RU
Статья содержит материалы по биоэнергетическому потенциалу республики Белоруссия и перспективах развития биоэнергетики.
EN
Article contains materials on a bioenergy potential of Republic of Belarus and prospects of development of bioenergetics.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.