Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parallel calculations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
We present the actual status and the most important issues related to the installation of the data reduction LOFAR software on high power computer Prometheus located in ACC Cyfronet. We refer to the software itself as well its practical use cases in the context of the scientific tool and the detailed installation/testing methodology. We address most typical challenges and problems that occurred during our attempts to set up the complete and ready-to-use LOFAR environment (including not only programs, but also libraries, scripts and other additional tools) on non-standard (cluster-type) computing system. The result of these works is then briey summarized. We also discuss the is- sues related to LOFAR documentation, maintenance, distribution and further development. Finally, we propose some future improvements.
EN
Coal gasification is recognized as one of clean coal technologies. Though it has been known for a relatively long time, its complexity still challenges scientists all over the world. One of the tools used in the research is simulation. The presented work investigates the capabilities of using GPGPU in modeling coal gasification. The selected set of models is used (volumetric, non-reactive core and Johnson’s). The models as well as numeric solution methods were implemented as a sequential and parallel code. The execution time for both methods was investigated and the speedup for the parallel code determined. The influence of mathematical function call in the GPU code was also checked. The results show that for all models the parallel code gives significant speedup over the serial counterpart, as long as a reasonably large equation set is used. Therefore, using a dedicated GPU code for coal gasification simulations is highly recommended, whenever big systems of ODE have to be solved.
PL
Gazyfikacja węgla uznawana jest za jedną z tzw. czystych technologii węglowych. Chociaż jest znana już względnie długo, jej złożoność wciąż pozostaje wyzwaniem dla naukowców na całym świecie. Jednym z narzędzi używanych w badaniach jest symulacja. W pracy zbadano możliwości użycia GPGPU w modelowaniu gazyfikacji węgla. Użyto wybranego zbioru modeli (objętościowego, rdzenia bezreaktacyjnego i Johnsona). Modele oraz metody rozwiązań numerycznych zaimplementowano, jako kod szeregowy i równoległy. Zbadano czas realizacji obydwu metod oraz określono przyspieszenie kodu równoległego. Sprawdzono również wpływ wywołania funkcji matematycznej w kodzie GPU. Wyniki wskazują, że dla wszystkich modeli kod równoległy powoduje znaczne przyspieszenie obliczeń w stosunku do odpowiednika szeregowego, pod warunkiem, że użyje się wystarczająco dużego zbioru równań. Dlatego zaleca się użycie dedykowanego kodu GPU do symulacji gazyfikacji węgla w każdym przypadku, gdy wymagane jest rozwiązanie dużych systemów ODE.
PL
Opracowano model MES (Metoda Elementów Skończonych) procesu wyciskania na trzpieniu rur i profili ze specjalnych stopów magnezu z przeznaczeniem na resorbowalne implanty do usztywniania kości po złamaniu lub resorbowalne stenty. Rozpatrywane stopy Mg mają niską technologiczną plastyczność podczas wyciskania. Opracowany model jest przeznaczony do optymalizacji parametrów wyciskania, stosując stopień wykorzystania zapasu plastyczności wyciskanego stopu jako funkcję celu oraz wartość maksymalnej temperatury w kotlinie odkształcenia jako ograniczenie. Ponieważ obliczenia optymalizacyjne wymagają dużej liczby symulacji MES, zaproponowano rozwiązanie, wykorzystujące możliwości obliczeń równoległych. Opracowany program generuje wektor wariantów symulacji i uruchamia je równolegle na kastrze komputerowym w infrastrukturze PLGrid. W niniejszej pracy pokazano praktyczny przykład optymalizacji oraz procedurę otrzymania niezbędnych do symulacji danych materiałowych na przykładzie stopu MgCa08.
EN
This paper is devoted to the development of the FEM (Finite Element Method) model of the extrusion process of tubes on mandrel and profiles from Mg alloy for the purpose of resorbable implants to stiffen the bones after fracture or resorbable stents. Mg alloys are characterized by low technological plasticity during extrusion. Presented model was designed to optimize the parameters of extrusion tubes on mandrel and profiles using ductility of material as objective function and maximum value of temperature in the deformation zone as a limitation. Since the optimization requires a large number of FEM simulations, solution based on parallel computing capabilities was used. The developed software generates vector of simulation variants and runs them on the computer cluster in parallel mode on PLGrid infrastructure. In this work example of optimization process and the material model identification procedure for the MgCa08 alloy was shown.
PL
W pracy rozpatruje się zagadnienia rozproszenia obliczeń numerycznych (elektromagnetycznych i optymalizacyjnych) prowadzonych dla układów elektrycznych z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych. Skrócenie czasu obliczeń dla tego typu układów możliwe jest poprzez wykorzystanie wielordzeniowych komputerów osobistych i elementów programowania wielowątkowego. Wykazano, że dzięki wykorzystaniu pełne, mocy obliczeniowej procesora uzyskiwane są wysokie przyspieszenia oraz efektywność obliczeń numerycznych.
EN
The paper consider the distribution of numerical problems (electromagnetic and optimization), carried out for electrical systems using multicore processors. Shortening of the calculations time for this type of systems is possible through the use of personal computers with multi-com and multi-thread programming functions. It was shown that by using the fuli CPU power are obtained and the effectiveness of high-speed numerical computations.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania architektur równoległych systemów komputerowych do rozwiązywania zadań transportowych na przykładzie problemu TSP (Traveling Salesman Problem). Uwzględniono możliwości wykorzystania paradygmatu programowania równoległego i środowiska programistycznego Berkeley UPC oraz metod genetycznych rozwiązywania zadań TSP.
EN
In the article concepts were presented of using architectures of parallel computer systems for solving transport problems on the example of TSP (Traveling Salesman Problem). Possibilities of using the paradigm for parallel programming including Berkeley UPC programming environment and genetic methods for solving TSP problems.
EN
A simple, based on a relational database, system, for a management of a parallel and a distributed computer calculations, is presented. In the proposed system, the parallel calculations are carried out according to a master/slave model. Because an input and an output data of programs are stored directly in the database, the use of files is reduced to a minimum. The management system allows for a combination of computing power of many computers for solving a single numerical problem.
PL
W pracy prezentowany jest prosty, oparty o relacyjną bazę danych, system, przeznaczony do zarządzania równoległymi i rozposzonymi obliczeniami komputerowymi. W proponowanym systemie, obliczenia równoległe prowadzone są zgodnie z modelem master/slave. Ponieważ zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe programów zapisywane są bezpośrednio w bazie danych, użycie plików zostało ograniczone do minimum. System zarządzania pozwala na połączenie mocy obliczeniowej wielu komputerów w celu rozwiązania pojedynczego problemu numerycznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.