Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka innowacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of the study, therefore, is to form a methodological approach сoncerning the determination of dominants of investment and innovation regional environmental policy. The methodology bases on Smart Specialization and Quintuple Helix models. This research formulates the authorial vision for the combination of Quintuple Helix and Smart Specialization methodologies in order to determine the strategic priorities of investment and innovation policy of the national economy. It allows not only to define the dominants in nature but also to determine the uniqueness of regions based on scientific and technological potential, taking into account the priorities of individual Sustainable Development Goals. The presented research is an additional argument to existing official developments, as Guide on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation. A methodological approach has been developed, taking into account the methodology of “Smart Specialization” and in the context of existing European experience.
PL
Celem artykułu jest sformułowanie metodologicznego podejścia do określenia dominant inwestycji i innowacji w regionalnej polityce ekologicznej. Metodologia opiera się na modelach inteligentnej specjalizacji i pięciokrotnej helisy. Niniejszy artykuł przedstawia autorską wizję połączenia metodologii Quintuple Helix i Smart Specialization w celu określenia strategicznych priorytetów polityki inwestycyjnej i innowacyjnej gospodarki narodowej. Określono wyjątkowość regionów w oparciu o potencjał naukowo-technologiczny z uwzględnieniem priorytetów poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Proponowane badania są dodatkowym argumentem w stosunku do istniejących oficjalnych osiągnięć. Opracowano podejście uwzględniające metodologię „inteligentnej specjalizacji” w kontekście istniejących doświadczeń europejskich.
EN
The effectiveness and efficiency of the entrepreneurial discovery process is a complex issue and requires close cooperation, participation and involvement of all interested parties. The essence of the process is to establish and strengthen contacts between various groups of stakeholders in innovation ecosystem for the better management of intelligent development, generating and implementing innovation and increasing value added. The article presents part of the research results on entrepreneurial discovery process conducted by a team of Central Mining Institute commissioned by the Silesian Voivodeship, which included the practical implication of the prepared model of the entrepreneurial discovery process that facilitates the acquisition and interpretation of data on expectations and conditions for the region's innovative development.
PL
W artykule omówiono problematykę rozwoju konkurencyjności Unii Europejskiej poprzez innowacyjność oraz kwestie oceny polityki innowacyjnej prowadzonej w regionach UE. Pomiar innowacyjności i oceny skutków interwencji publicznej, ma zasadnicze znaczenie dla sprawdzenia skuteczności innowacyjnej polityki, w szczególności w kontekście oceny efektywności zaangażowanych funduszy. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego trudno jest ocenić regionalne polityki innowacyjne oraz wskazać rozwiązanie problemu.
EN
The article discusses the problematics of competitiveness development in the European Union through increased innovativeness, and the issues of evaluation of the innovative policy pursued in the EU regions. Measuring innovativeness and evaluating the effects of public intervention is essential to verify the efficiency of innovative policy, specifically in the context of commitment funds efficiency evaluation. Author try to answer the question: Why are regional innovation policies so difficult to evaluate? and find a solution for this problem.
EN
In Poland, one of the industries that has to take action to increase innovation is mining, as it is still a strategic branch of the Polish industry. The analysis of the structure of expenditure on mining innovation shows that there are innovations in the product sphere and solutions related to mechanical coal mining, while the sphere of widely understood management is omitted and expenditure on this field is negligible. Bearing in mind, among other things, the above challenges facing the Polish economy in the near future and in particular Polish coal industry, the author of the article attempted to analyse the most important challenges facing the mining industry in Poland. This article will attempt to answer the question in which direction innovative measures should be taken in Polish hard coal mining industry to allow for the development of this industry.
5
Content available Badania i rozwój w świetle polityki innowacyjnej
PL
Przeanalizowano zagadnienie badań i rozwoju oraz budownictwa innowacyjnego w kontekście aktualnej wiedzy z zakresu polityki innowacyjnej. Przybliżono Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych, drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014–2020, dzięki któremu naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, których wyniki będą praktycznie wykorzystane w gospodarce.
EN
The paper discusses organizational aspects of knowledge transfer and the commercialization of public research at Polish universities. It presents the evolution of national legislation in the field of knowledge transfer and commercialization and distinguishes four basic organizational models of these processes at universities: administrative, technology transfer offices, special purpose vehicles, and mixed. The strengths and weaknesses of each model are discussed. It also presents the main challenges and problems associated with the organizational aspects of knowledge transfer and commercialization, and it proposes some possible solutions in this matter.
PL
W artykule omówiono aspekty organizacyjne transferu technologii na polskich uczelniach. Przedstawiono ewolucję krajowych regulacji prawnych w obszarze transferu technologii oraz wyróżniono cztery bazowe modele organizacyjne transferu technologii w uczelniach: administracyjny, centrów transferu technologii, spółek celowych i mieszany. Omówiono mocne i słabe strony każdego z nich. Przedstawiono również główne wyzwania i problemy związane z wymiarem organizacyjnym transferu technologii oraz propozycje rozwiązań w tym zakresie.
PL
W artykule przedstawiono istotę, rodzaje i znaczenie polityki innowacyjnej w rozwoju gospodarczym. Określono pozycję Polski na tle UE w dziedzinie innowacji. Następnie na podstawie badań ankietowych zaprezentowano znaczenie, cele i potencjał innowacyjny województwa śląskiego oraz określono obszary wsparcia w polityce innowacyjnej woj. śląskiego.
EN
The article depicts the essence, different kinds and significance of innovations policy in economic growth. It was stated how Poland comes out in comparison to the countries of the European Union in terms of innovation. Then, on the basis of survey research, significance, targets and innovative potential of the Silesian province were presented. Finally, support scopes for this province were defined in terms of innovations policy.
PL
Klastry stały się jednym z kluczowych elementów strategii regionalnych i narodowych w wielu krajach Unii Europejskiej. Rosnące znaczenie klastrów w budowaniu regionalnego wzrostu gospodarczego wymaga dostosowania lokalnej polityki w celu wspierania tych struktur oraz stworzenia odpowiedniego otoczenia biznesowego dla ich rozwoju. Artykuł odwołuje się do ewolucji polityki rozwoju opartej na klastrach i analizuje przykładowe modele ewaluacji inicjatyw klastrowych.
EN
Clusters have become one of the key elements of regional and national strategies in numerous EU member states. The growing importance of clusters in fostering regional economic growth necessitates the adjustment of local policies in order to promote these structures and develop a suitable business environment for their establishment. The article refers to the evolution of cluster-based policy and analyzes evaluation models for cluster initiatives.
PL
Innowacyjność gospodarki jest wynikiem powiązań pomiędzy trzema sektorami: przemysłem, nauką i rządem. Bardzo duże znaczenie przywiązuje się do roli wiedzy i kapitału intelektualnego, traktując te czynniki jako wytyczne sukcesu przedsiębiorstwa. Coraz mniejszą rolą odgrywają czynniki wytwórcze: ziemia, kapitał i praca. Innowacyjność wpływa na konkurencyjność, pozycję gospodarki w świetle międzynarodowym. W artykule omówiono poziom innowacyjności przedsiębiorstw krajów Unii Europejskiej oraz pozycję Polski na ich tle, a także proces wspierania innowacyjności i kreatywności poprzez skuteczną politykę innowacyjności prowadzoną przez rząd. Nakłady na badania i rozwój mają kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, a przez to na wzrost konkurencyjności w czasach ciągłych zmian i wahań (internacjonalizacja, globalizacja, dynamiczny postęp technologiczno-cywilizacyjny).
EN
Innovation is the result of economic ties between the three sectors: industry, academia and government. Attaches great importance to the role of knowledge and intellectual capital, treating these factors as a guideline success of the company. Diminishing the role played by factors of production: land, capital and labor. Innovation contributes to the development of competitiveness, the position of the economy in the light of international. In this article an attempt is made to present the level of innovation in the European Union, the determination of Polish, as well as discuss the process of promoting innovation and creativity through effective innovation policy. Expenditures for research and development are crucial for the development of entrepreneurship and thereby to increase competitiveness in times of constant change and variation (internationalization, globalization, the dynamic progress of technology and civilization).
EN
The article presents two crucial and correlated issues concerning the hierarchic structure of foresight projects and the practical application of their results. Nowadays, there are weak linkages observed between national foresight projects and foresight projects realised on the sectoral and corporate levels. On the other hand, the range of the practical application of the results of foresight projects remains insufficient. The article presents an outline of the model for the hierarchic application of foresight project results. The model is based on the need of greater interrelations of foresight projects at subsequent hierarchic levels: national, sectoral, and corporate one.
PL
W artykule zaprezentowano dwa kluczowe i wzajemnie powiązane zagadnienia dotyczące hierarchicznej struktury projektów foresight oraz praktycznego wykorzystania ich rezultatów. Obecnie powiązania między projektami foresight realizowanymi na poziomie krajowym a tymi realizowanymi na poziomie sektorowym czy korporacyjnym należy uznać za niewystarczające. Jednocześnie skala praktycznego wykorzystania rezultatów projektów foresight pozostaje niezadowalająca. W artykule zaprezentowano propozycję modelu hierarchicznego wykorzystania rezultatów projektów foresight. Model zakłada wzajemne powiązanie projektów foresight na kolejnych hierarchicznych poziomach ich realizacji: krajowym, sektorowym i korporacyjnym.
EN
Globalisation significantly influences the international competitiveness of a national economy. Taking the above into consideration, the ability to shape a country’s innovation policy seems to be of key importance. It is crucial to direct national innovation policy in a way that would enable the country to seize all development opportunities stemming from current and future competitive advantages of the economy. Therefore, this paper analyses public support measures as the main tool of national innovation policy aimed at stimulating the economic competitiveness. The analyses include the following countries: Switzerland, Sweden, The United States, Germany, The United Kingdom, the Netherlands, France, China, India, Russia, the Czech Republic, and Poland.
PL
Poszerzające się współzależności między krajami w decydującym stopniu wpływają na międzynarodową konkurencyjność gospodarki narodowej. W tym kontekście kluczowe znaczenie zyskuje umiejętne kształtowanie polityki innowacyjnej państwa. Istotne jest takie ukierunkowanie polityki innowacyjnej, które powinno prowadzić do wykorzystania szans rozwojowych związanych z aktualnymi oraz przyszłymi przewagami konkurencyjnymi gospodarki. W związku z powyższym przedmiot analiz w artykule stanowią publiczne instrumenty wsparcia wykorzystywane w celu intensyfikacji procesów innowacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (w tym w Polsce), a także Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach oraz Rosji.
EN
In this publication the author discusses chosen aspects of innovation policy in public administration organisations functioning in the Member States of the European Union. In the first ordes this policy is directed on creation innovation by organisation of itself, then on cooperation with public sector organisations, private, not-for-profit onces. The part of organisations bases this policy on passive introducing innovations developed by the others organisations.
PL
Regionalny system transportowy stanowi istotny składnik gospodarki regionu, dlatego jego funkcjonowanie i rozwój winny być rozpatrywane w ścisłym powiązaniu z podstawowymi trendami rozwoju społeczno-gospodarczego. Współcześnie, w kształtowaniu regionalnego systemu transportowego dużą rolę odgrywa innowacyjna polityka władz publicznych zarówno krajowych jak i regionalnych. Wpływ wybranych elementów polskiej i europejskiej polityki innowacyjnej na sprawność regionalnego systemu transportowego stanowi główny temat rozważań podjętych w referacie.
EN
Regional transport system is the crucial element of regional economy. Its functioning and development should be analysed in close relation to trends of social and economical development. Nowadays, the policy of public authorities both regional and national makes a significant contribution to the form of regionatransport system. The influence of chosen elements of Polish and European policy on effectiveness of regional transport system is analysed in the paper.
EN
Having analized the innovation policy of the Polish state from the middle of 90s in XXc. one can observe that the lack of decisive actions was one of the major factors affecting the bad innovative situation in Poland. Programmes regarding the policy had clear aims but there were no devices for their implementation. The aim of the future state innovation policy will be to set in motion market mechanisms so that the enterprises increased their expenditure on R&D and, consequently, their competitiveness increased too.
16
Content available remote Polityka innowacyjna w transporcie - wybrane zagadnienia
PL
Obszerne studium na temat polityki innowacyjnej w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem wzrastającej roli i znaczenia tzw. interesariuszy przedsiębiorstw i projektów transportowych. Metody i formy oddziaływania interesariuszy na przedsiębiorstwo i odwrotnie - menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem na poszczególne grupy i indywidualnych interesariuszy.
EN
Large study on the innovation policy topic in transport with particular take into account increase role and meaning so called enterprises and transport projects stakeholders. Methods and forms of stakeholders influence on enterprises and reverse - enterprise managers on particular and indyvidual stakeholders.
PL
Słabości w dziedzinie innowacyjności wydają się być elementem trwale wpisanym w realia gospodarki polskiej. Podejmowane inicjatywy i działania zaradcze, jak dotychczas, dają bardzo ograniczone rezultaty. Niniejszy artykuł jest próbą analizy i charakterystyki polskiego narodowego systemu innowacyjnego (NSI) z punktu widzenia przyczyn słabości gospodarki polskiej w dziedzinie innowacji
EN
The weakness of the polish economy in the field of innovation seems to be he case for a long period of time. Initiatives and corrective actions that have been undertaken are of limited effect so far. This article is an attempt to analyze and characterize the polish national innovation system from the point of view of the reasons of existing weakness of the polish economy in the field if innovation.
PL
W artykule opisano najważniejsze osiągnięcia restrukturyzacyjne Elektrowni ŁAZISKA S.A. oraz politykę proinnowacyjną, która do tego doprowadziła. Polityka ta może być wzorcem postępowania dla polskich firm przy ich restrukturyzacji. Elektrownia ŁAZISKA S.A. dzięki tej polityce osiągnęła wielkie sukcesy również na arenie międzynarodowej. Dzięki oryginalnym rozwiązaniom przebudowano najstarszą, prototypową polską elektrownię z blokami 200 MW, przystosowując ją do pracy w XXI wieku. W restrukturyzacji polskiego przemysłu najbardziej potrzebne jest twórcze myślenie, odpowiednie projekty oraz ich konsekwentna realizacja.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.