Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marka własna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: This article focuses on private labels, which play a crucial role in the retail market. This article aims to examine the market of private labels in the Czech Republic and reveal the customer profile of private labels in the Czech market. Design/methodology/approach: This article incorporates the results of the author's research devoted to various aspects of private labels and trade. The author used an online questionnaire for the research. This questionnaire was divided into several parts and prepared based on the literature search of statistics, reports, papers, and scientific studies. Findings: Large retail chains can achieve more than 30% of sales from private labels. The nature of the private label market is changing significantly. Therefore, the customer profile is changing too. The author's research revealed that the most critical segment for private labels is women, specifically single women with an income of up to 20,000 CZK, aged under 27-36, who live in medium-sized cities with up to 100,000 inhabitants. Research limitations/implications: In the current Covid-19 pandemic, the results can contribute to more effective collaboration with customers. In the future, it is intended to develop research on other aspects that affect the operation of private labels. Practical implications: It is clear from the research results that large retail chains should focus on certain specific segments, especially women with the above profile. According to research, this segment is the most crucial segment for retail chains and should focus on it. Originality/value: The article focuses on the changes during the Covid-19 pandemic. At this time, there were changes in shopping behavior, which are listed in the article.
PL
Celem artykułu jest określenie roli marek własnych w polityce konkurencyjnej sieci handlu detalicznego na polskim rynku sportowym. Największą ilość produktów sygnowanych ów marką posiadają koncerny z branży spożywczej. Niemniej jednak ich pozycja w istotny sposób wzmacnia się także w sieciach oferujących artykuły sportowe. Aktualnie polski rynek znajduje się w pierwotnej fazie wzrostu private label. Proces zagranicznej ekspansji spowodował rozwój asortymentu produktów własnych sieci. Wpływają one bezpośrednio na politykę cenową oferowanych do sprzedaży towarów. W pracy zaznaczono, że marka własna należy do charakter y- stycznych elementów wyróżniających sieci, ponieważ pozwala im na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. W celu określenia czynników kształtowania konkurencyjności sieci handlu detalicznego zastosowano następujące narzędzia badawcze: kr y- tyczną analizę literatury, metodę case study (zanalizowano sieci INTE R- SPORT Polska, GO Sport) oraz bezpośrednie badania nabywców. Ich zamiarem było wskazanie, że marka własna stanowi jeden z elementów konkurencyjności sieci. Określono także przesłanki pobudzające nabywców do dokonywania zakupów produktów oznaczonych tymi markami.
EN
The purpose of this article is to define the role of private labels in politics competitive retail chains in Polish sports market. The greatest number of them are companies operating in the food industry. Nevertheless, their position significantly strengthens networks are also offering sporting goods. Polish market is in the initial phase of growth of private label brands. Their expansion led to the development of a networked product range, which directly affects the pricing policy. The study noted that private label is one of the distinguishing characteristic elements of the network. This allows them to build a sustainable competitive advantage. In order to determine the factors affecting the competitiveness of the retail chains, the following research tools: a critical analysis of literature; case study method (network analyzed INTERSPORT Poland, Go Sport) and direct surveys of purchasers. Their intention was to indicate that private label is one component of the competitiveness of the network. In addition, specify the conditions that stimulate buyers to make purchases of products bearing these brands. It should be noted that in conditions of strong competition analyzing network will look for ways to gain competitive advantage. Introduction to the product range, products bearing its own brand can contribute to the gain, responding to the needs of the market. Today's consumers making purchases, are interested in the possibility of the purchase of sports equipment at relatively lower prices. Therefore, retailers should have in their offer their own products which provide this type of policy.
PL
Przedmiotem artykułu jest wykorzystywanie marki własnej w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych. Jak pokazuje praktyka gospodarcza, w warunkach słabej dynamiki rozwoju gospodarczego, rozdrobnienia podmiotowego w sferze produkcji i w handlu oraz silnej konkurencji na rynku, marka ułatwia firmie utrzymywanie klientów i zdobywanie nowych, poprawę wyników ekonomicznych, a także pozwala wyróżnić przedsiębiorstwo wśród konkurentów. Celem artykułu jest ocena działań w zakresie marki własnej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne, przeprowadzona z punktu widzenia tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analizą objęto miejsce marek własnych w sprzedaży Fast Moving Consumer Goods (FMCG) w Polsce oraz działania firm handlowych i producentów, a także ich relacje, zachodzące w związku z rozwojem produktów marek własnych. Artykuł przygotowany został na podstawie literatury dotyczącej marek własnych, wyników badań autora w zakresie przemian dokonujących się w handlu detalicznym i hurtowym w Polsce, wypowiedzi przedstawicieli sieci handlowych i producentów, w tym publikowanych w Internecie, dotyczących rozwoju marek własnych oraz ilościowo-jakościowej metody analizy treści. Wnioskiem płynącym z analizy jest potrzeba harmonijnej współpracy podmiotów łańcucha dostaw, dzięki czemu korzyści z rozwoju marki własnej mogą czerpać zarówno przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne, jak i konsumenci.
EN
The subject matter of the article is use of the private brand in creation of competitive advantage of trade and production enterprises. As the economic practice shows, under the conditions of weak dynamics of economic development, atomisation of entities in the sphere of production and in trade as well as strong competition in the market, the brand facilitates the company in retaining its customers and winning new ones, improvement of economic results as well as it enables distinguishing the enterprise among competitors. An aim of the article is to assessment measures as regards the private label undertaken by commercial and manufacturing enterprises, from the point of view of creation of competitive advantage by enterprises. The analysis comprised the place of private brands in sales of fast moving consumer goods (FMCG) in Poland as well as activities of trade firms and manufacturers, and their relationships taking place in connection with development of private label products. The article was prepared on the basis of the literature concerning private brands, article author’s research findings as regards changes taking place in retail and wholesale trade in Poland, statements of representatives of trade chains and producers, including those published on Internet, concerning development of private labels and quantitative and qualitative method of the contents analysis. The conclusion issuing from the analysis is the need for a harmonious cooperation between entities of the supply chain, owing to which benefits from development of the private brand may be used by both trade and production enterprises and consumers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.