Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  land use planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono współczesne metody zintegrowanych sposobów ustalenia i określenia informacji dotyczących pozostałości po usuwanej zabudowie i infrastrukturze w obszarach zabudowanych, których pozostawienie w gruncie ma istotny wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego. Na wybranych przykładach rozpoznania istniejących rozwiązań technicznej infrastruktury podziemnej (kanały sieci deszczowej, tuneli komunikacyjnych lub transportowych albo pozostałości po dawnej zabudowie) wskazano potrzeby dodatkowych analiz przy sporządzaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
EN
In the article some modern methods of integrated ways of determine information are presented, methods concerning legacy of old or removed development and technical underground infrastructure, which leaving in the ground have a big impact on tenor of investment process in historical or modern built up areas. On elected examples of diagnosis of existing solutions concerning part of the terrain leaved under part of underground development and infrastructure (for example: wet system channels, industrial or sanitary sewage pipelines, communicational or transport tunnels, containers destined for liquids or remainder of underground tiers or foundations of an old development) state needs to draw up up extra analysis, to draw up a study of new plans of local planning or change of local planning plan and also to hand down administrative decisions concerning development conditions.
EN
The purpose of the paper is to develop the first land-sea space typology on the basis of key characteristics of its economic use in the Polish conditions. Based on the criterion of exploitation of marine areas and significance of marine economy sectors in coastal municipalities, the following types of marine space have been distinguished: A (areas of particular planning concern for the regions of high intensity of activities both at land and sea), B (areas of a chance for diversification of economic development based on ecosystem services and abiotic marine areas), W (areas associated with unused inland potential), Z (areas of low intensity of economic land-sea links), and G (areas where the land-sea interaction does not constitute a significant mechanism of spatial development), as well as three intermediate types: AB, WZ and BZ. The paper analyses both the benefits, such as taking into account local characteristics and intensity of economic exploitation of land and sea, and the challenges of the methodology to be further developed (data limitations, the problem of determining a distance for interactions). The conclusions explain how maritime space typology based on economic land-sea interaction may influence soft space planning for maritime areas.
PL
Celem artykułu jest wypracowanie pierwszej typologii przestrzeni lądowo-morskiej na podstawie kluczowych charakterystyk jej ekonomicznego wykorzystania w warunkach polskich. Na podstawie kryterium wykorzystania obszarów morskich i znaczenia sektorów gospodarki morskiej w gminach nadmorskich wyróżniono główne rodzaje przestrzeni morskiej: A (obszary szczególnej troski planistycznej związane z intensywnym użytkowaniem zarówno na lądzie i morzu), B (obszary szansy dywersyfikacji rozwoju gospodarczego bazującego na usługach ekosystemowych i abiotycznych obszarach morskich), W (obszary związane z niewykorzystanym potencjałem na lądzie), Z (obszary niskiej intensywności powiązań ekonomicznych ląd-morze) i G (obszary, dla których oddziaływanie ląd-morze nie stanowi znaczącego mechanizmu rozwoju przestrzennego) oraz trzy typy pośrednie: AB, WZ i BZ. Artykuł analizuje zarówno korzyści wypracowanej metodologii, takie jak uwzględnienie cech lokalnych i intensywności gospodarczego wykorzystania obszarów na styku lądu i morza, jak i wyzwania związane z metodologią wymagające dalszych prac (ograniczenia w dostępności danych, problem określania dystansu oddziaływania interakcji). W podsumowaniu wyjaśniono, w jaki sposób opracowana typologia przestrzeni morskiej wpisuje się w dyskusję na temat przestrzeni morskiej jako „soft space” i gospodarowanie przestrzenią morską.
PL
Współczesne porty morskie, aby sprostać wyzwaniom rozwijającego się handlu morskiego, zmuszone są do poszukiwania nowych terenów rozwojowych. Pozyskanie nowej przestrzeni rozwojowej wiąże się z koniecznością pogodzenia często sprzecznych interesów różnych grup podmiotów, które znajdują wyraz między innymi w treści planów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest identyfikacja i ocena wpływu uwarunkowań prawnych wynikających z postanowień zawartych w planach zagospodarowania przestrzennego oraz treści najważniejszych dokumentów programowych szczebla centralnego i lokalnego na rozwój przestrzenny portu morskiego. W tym celu wykorzystano studium przypadku portu morskiego w Szczecinie.
EN
The seaports are forced to gain new development areas to meet the challenges of developing maritime trade. Acquiring a new development space involves the need to reconcile the often conflicting interests of different groups of entities. The main problems discussed in this article are the identification, analysis and assessment of Polish seaports area development policy in the context of the formal and legal regulations resulting from the provisions of the land use planning and the content of the central and local program documents. For this purpose a case study of the seaport in Szczecin was used.
PL
Artykuł zwraca uwagę na potrzebę integrowania krajobrazu kulturowego z planowaniem przestrzennym. Artykuł ma celu przedstawienie zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w przedmiotowym obszarze.
EN
Article draws attention to the need to integrate the cultural landscape of spatial planning. The article is to present the changes that have occurred in recent years in this area.
5
Content available remote Wpływ podmiotów rynku nieruchomości na kształtowanie przestrzeni miejskiej
EN
The correct arrangement of area use function in built-up and urbanized areas is of a crucial meaning as for the satisfaction of economical and functional needs of a city. The process of creating functional structure is not incidental, it is a consistently implemented concept included in the planning documents. The use of limited resources is conditioned by the needs linked to the proper management, based on optimal adjustment of area to determined functions. Maintaining spatial order is a result of interdependent and correlated actions of many entities. Some of these actions are regulated in law, while other arise from indirect actions of entities operating in a given area, among others, of real estate market professionals. Selected problems of the optimal shaping of built-in and urbanized areas (in particularly of cities) were presented in the study. Those processes of the real estate system and their influence on the optimal use of areas in which a significant role may be played by real estate professionals: real estate appraisers, real estate agents and real estate managers were presented.
PL
Projekt MINATURA 2020, realizowany od 2015 roku w ramach programu Horyzont 2020, ma na celu wypracowanie metod i narzędzi pozwalających na zapewnienie dostępu do najważniejszych europejskich złóż kopalin i umożliwienie ich przyszłej eksploatacji, pod kątem zaspokojenia większości obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa europejskiego w zakresie surowców mineralnych. Drogą do tego jest rozwój zharmonizowanej ogólnoeuropejskiej koncepcji wyznaczania Złóż Kopalin o Znaczeniu Publicznym oraz związanej z tym rekomendacji narzędzi dla ochrony takich złóż, aby zapewnić możliwość jak najlepszego i najpełniejszego ich wykorzystania w przyszłości. Wydzielanie złóż kopalin o znaczeniu publicznym, których eksploatacja byłaby z jednej strony możliwa, a z drugiej szczególnie wskazana z gospodarczego punktu widzenia, musi być poprzedzone wielokryterialną waloryzacją, z uwzględnieniem kryteriów geologicznych, górniczych, środowiskowych, przestrzennych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, powiązaną z oceną potencjalnej konfliktowości takiej eksploatacji z innymi kierunkami wykorzystania terenu, z uwzględnieniem m.in. uwarunkowań środowiskowych, priorytetów osadniczych, istniejącej i planowanej infrastruktury liniowej itp. Artykuł prezentuje ogólne założenia metodologii wydzielania Złóż Kopalin o Znaczeniu Publicznym (ZKoZP), poczynając od przedmiotu projektu - złóż kopalin, poprzez główne założenia dotyczące wydzielania ZKoZP, możliwe kryteria pozwalające na kwalifikację złóż jako ZKoZP oraz założenia dotyczące algorytmu waloryzacji złóż pod kątem wydzielania ZKoZP.
EN
MINATURA 2020 project, implemented in the framework of Horizon 2020 program since 2015, aims to develop methods and tools for ensuring access to mineral deposits (especially the most important of them, of public importance). It will allow for future exploitation of such deposits, in order to secure most of the current and future demand of European society for minerals. The way to achieve this goal is the development of harmonized, Pan European concept determination of Mineral Deposits of Public Importance, as well as consecutive recommendation of tools for safeguarding of such deposits for their use in the future. Selection of such Mineral Deposits of Public Importance, exploitation of which would be potentially possible and feasible, must be preceded by multi-criteria valorization of a whole set of deposits, taking into account geological, mining, environmental, spatial, economic, social and cultural criteria, as well as by evaluation of potential conflict of such exploitation with other land uses, environmental constraints, settlement priorities, existing and planned linear infrastructure, etc. This paper presents general assumptions of methodology of determination of Mineral Deposits of Public Importance (MDoPI), starting from the subject of the project – mineral deposits, through the main assumptions of determination of MDoPI, possible qualifying criteria allowing for classification of mineral deposits as MDoPI, ending with assumptions of algorithm of mineral deposits valorization for final MDoPI determination.
EN
The aim of the article is to show the present-day directions in land use planning of selected geosites in Chêciñskie Hills and their further development prospects. It pays special attention to the possibilities of development in post-mining areas for both educational and tourist needs. The author also suggests his own area division of the area, which reflects its future directions in land use planning and facilities development. The article describes three geosites: Zelejowa Mountain, Rzepka and Beylina and Miedzianka Mountain. It highlights their natural and cultural values and shows possibilities of land use planning in the context of geotourism and geological education in the area of Chęcińskie Hills.
EN
The construction of dams in rivers can offer many advantages, however the consequences resulting from their failure could result in major damage, including loss of life and property destruction. To mitigate the threats of dam break it is essential to appreciate the characteristics of the potential flood in realistic manner. In this study an approach based on the integration of hydraulic modelling and GIS has been used to assess the risks resulting from a potential failure of Zardezas dam, a concrete dam located in Skikda, in the North East of Algeria. HEC- -GeoRAS within GIS was used to extract geometric information from a digital elevation model and then imported into HEC-RAS. Flow simulation of the dam break was performed using HEC-RAS and results were mapped using the GIS. Finally, a flood hazard map based on water depth and flow velocity maps was created in GIS environment. According to this map the potential failure of Zardezas dam will place a large number in people in danger. The present study has shown that Application of Geographical Information System (GIS) techniques in integration with hydraulic modelling can significantly reduce the time and the resources required to forecast potential dam break flood hazard which can play a crucial role in improving both flood disaster management and land use planning downstream of dams.
PL
Budowa zapór na rzekach może przynosić wiele korzyści, jednakże ich przerwanie może skutkować poważnymi stratami, włączając w to utratę życia czy zniszczenie mienia. Aby zmniejszyć zagrożenia wynikające z przerwania tamy, należy uwzględnić charakterystykę prawdopodobnej powodzi w sposób realistyczny. W przedstawionej pracy zastosowano podejście polegające na zintegrowaniu modelowania hydraulicznego z GIS w celu oceny ryzyka potencjalnego zniszczenia betonowej zapory Zardezas zlokalizowanej w Skikda w północno-wschodniej Algierii. Do uzyskania danych geometrycznych z cyfrowego modelu wysokości użyto HEC-GeoRAS pracującego w GIS. Dane te następnie wprowadzono do HEC-RAS. Symulacje przepływu po przerwaniu zapory przeprowadzono z użyciem HEC-RAS, a wyniki przedstawiono w postaci mapy z użyciem GIS. Na koniec utworzono w środowisku GIS mapę ryzyka powodziowego na podstawie danych o głębokości wody i prędkości przepływu. Według tej mapy, potencjalne przerwanie zapory Zardezas stworzy zagrożenie dla znacznej liczby ludności. Badania wykazały, że zastosowanie technik GIS w połączeniu z modelowaniem hydraulicznym może znacząco zmniejszyć czas i ograniczyć zasoby niezbędne do prognozowania zagrożenia powodzią po przerwaniu tamy. Uzyskane wyniki mogą pełnić ważną rolę w zarządzaniu ryzykiem powodziowym i w planowaniu przestrzennym terenów położonych poniżej zapory.
EN
The article highlights some socio-economic aspects of land use planning. Effective space management requires co-ordinated programmes, the limits allowing the social space to self-regulate and the carefully calculated volume of input (not only in the economic terms) into maintaining the desired quality of this space. Disturbed balance between the space self-regulation and the disproportionate input usually results in excessive burden laid on one of these elements. Therefore, adequate proportions between the two of them should be of central importance for land use planners. To this end, it is extremely important to develop a proper land use policy, a part of which are local development plans. They create the space and its functions and, conversely, it is the space and its quality that determine the provisions of land use plans. The latter make entities behave on the market in a specific way, thus shaping, directly or indirectly, the local property prices. A local development plan, or its absence, often hinders the growth of not only the local real estate market, but also the local development in general. Effective planning, especially in terms of economic and social consequences, determines the contents of the information resource that is necessary for making right land use decisions. The deficit of micro-scale analyses leads to a situation when local plans are created on the basis of data aggregated for much larger areas (such as cities or their districts) thus making the predicted effects of land use planning burdened with error. Another equally important issue is an ex post analysis of the land use planning effects. It is also necessary to develop a coherent concept of the spatial order of the area beyond the administrative borders. Unfortunately, the areas covered by land use planning are constantly shrinking in size, which is resulting in the disturbed continuity of the spatial order and in the uncontrolled urban sprawl.Spatial development policies and land use plans should be preceded by the strategic analyses of their impact on the natural environment, of the mutual influence of the plan provisions on the neighbouring administrative units, of the economic effects of using local land and buildings (not limited to the financial consequences of a zoning fee) and, first and foremost, of the social relevance of the functions proposed for the area in question.
PL
Obecnie każde większe miasto w Polsce doznaje dużych utrudnień w ruchu samochodowym w godzinach szczytu. Próby zmniejszania zatłoczenia motoryzacyjnego zwykle dotyczą wdrażania wielu inżynierskich rozwiązań, które w sposób doraźny rozwiązują problem kongestii. Pożądane jest poszukiwanie takich rozwiązań, które wpływać będą na wielkość generowanego ruchu i sposoby jego obsługi (rodzaj wykorzystywanego środka transportu). Jednym z takich działań jest oddziaływanie na planowanie struktur przestrzennych, głównie w obszarach mieszkalnych i tych, gdzie zlokalizowane są miejsca pracy. Kształtowanie czynników związanych ze strukturą funkcjonalno - przestrzenną daje możliwość kontrolowania liczby generowanych przez obszar podróży odbywanych samochodem osobowym. Czynniki takie jak: gęstość zaludnienia, wielofunkcyjność obszaru, dostępność do infrastruktury transportu zbiorowego, lokalizacja obszaru względem centrum miasta oraz ograniczenia parkingowe są elementami struktury, których umiejętne zastosowanie umożliwia zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w skutek przeniesienia części podróży na transport zbiorowy i pieszy. W artykule przedstawiono modele, które uzależniają procentową wielkość udziału transportu zbiorowego w podróżach w ciągu doby od czynników struktury funkcjonalno - przestrzennej.
EN
Currently, each larger city in Poland is experiencing substantial traffic difficulties during rush hours. Any attempts to decrease traffic congestion usually pertain to implementation of the multiple engineering solutions which offer short term solutions to the problem of congestion. These solutions allow for the temporary improvement of traffic conditions. This is why there is demand for solutions which will impact the size of generated traffic and the methods of handling it (the type of the modes of transportation used). One of such activities comes as exercising influence on the planning of spatial structures mainly in the residential areas and in the areas where jobs are located. The factors such as: population density, multifunctional character of the area, distance from the centre, accessibility to the public transport infrastructure and parking provision make the decrease in traffic congestion possible by transferring part of the travel onto public transport and pedestrian traffic. The paper describes some factors related to the land use planning indicators on the changes in the modal split.
14
Content available remote Wpływ parametrów struktury przestrzennej miasta na podział zadań przewozowych
PL
Planowanie struktury przestrzennej miasta powinno wpływać na przeciwdziałanie zatłoczeniu motoryzacyjnemu. Proces ten powinien brać także pod uwagę zrównoważoną formę zagospodarowania przestrzennego, ale także konieczność dostosowania układu transportu zbiorowego w obszarze. Zarówno forma urbanistyczna jak i transportowa muszą być ze sobą powiązane i być planowane równocześnie. Zapewnienie obsługi obszaru atrakcyjną formą transportu, może wpływać na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców, w postaci zwiększenia udziału transportu zbiorowego w codziennych podróżach. Zatem umiejętne kształtowanie czynników struktury przestrzennej w mieście może skutecznie wpłynąć na redukowanie negatywnych skutków zatłoczenia motoryzacyjnego.
EN
Spatial planning has a huge impact on reduction of the motorized congestion. This process should provide sustainability in land use planning, but also an improve of transport efficiency and minimize transport needs in areas. All transport and spatial development procedures should be integrated. An attractive public transport in areas, could has an impact on transport behaviors among citizens and increase of modal split for individual transport in cities. The sustainable spatial planning process including could increase the motorized congestion.
PL
Artykuł poświęcono problematyce możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w miejscowym planowaniu przestrzennym. Ma on charakter teoretyczno-poznawczy i jest wprowadzeniem do szerszej problematyki prowadzonych prac badawczych. Systemy informacji przestrzennej stanowią narzędzie do przetwarzania danych przestrzennych, których analizy wykonywane w sposób tradycyjny są niedokładne lub kosztowne. Rozpatrywanie wzajemnej lokalizacji elementów powierzchni ziemi jest dziś niezbędne do prawidłowego rozwiązywania wielu zagadnień praktycznych, a także szukania odpowiedzi na różnorodne pytania badawcze. Proces podejmowania decyzji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym jest skomplikowany i złożony, a systemy informacji przestrzennej stanowią narzędzie, które może znacznie go ulepszyć i przyspieszyć. W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jaką systemy informacji przestrzennej mogą pełnić w procesie miejscowego planowania przestrzennego oraz dokonano charakterystyki korzyści z tym związanych.
EN
Article is devoted to the issues of the possibilities of using GIS in local spatial planning. It is a theoretical-cognitive and an introduction to the broader issues of research conduct. Information System (GIS) is a tool for spatial data analysis that carried out in the traditionalmanner are inaccurate or expensive. Examination of the mutual location of the elements on the surface of earth is today necessary for the proper resolution of a number of practical issues as well as answering variety of research questions. The decision making process of spatial planning is complicated and complex. Geographic Information Systems are a tool that can greatly improve and accelerate it. The paper attempts to present the role that GIS can play in the local planning process and made of the benefit in this respect.
PL
Małe elektrownie wodne są obecne w systemie planowania przestrzennego w Polsce. Na szczeblu krajowym podkreślono dużą rolę planowania przestrzennego w rozwoju energetyki odnawialnej, w tym MEW. Wydaje się jednak, że na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) postulat ten nie został zrealizowany. Podkreślano konieczność rozwoju małej energetyki wodnej jako OZE, ale nie wskazano negatywnych oddziaływania MEW na środowisko. Na szczeblu lokalnym wskazano instrumenty prawne lokalizacji MEW.
EN
Small hydropower plants are present in the land use system planning in Poland. At the national level the important role of spatial planning in the development of renewable energy was highlighted, included small hydroplants. However, it seems that at the regional level this demand has not been realized. The necessity of developing small hydroplants as a renewable energy was highlighted, but negative environmental impact was not indicated. At local level legal instrument of small hydropower plants is specified.
PL
Coraz częściej w niemal każdej przestrzeni podejmujemy trud ciekawego i kompleksowego zagospodarowania przestrzeni. Aby wyglądała ona efektownie, warto stosować różnego rodzaju architektoniczne triki.
PL
Planowanie struktury przestrzennej miasta powinno wpływać na przeciwdziałanie zatłoczeniu motoryzacyjnemu, co przejawia się zwiększaniem udziały komunikacji zbiorowej w podróżach. Proces ten powinien brać pod uwagę zrównoważoną formę zagospodarowania przestrzennego, ale także konieczność dostosowania układu transportu zbiorowego w obszarze do zabudowy mieszkaniowej. Zarówno forma urbanistyczna jak i transportowa muszą ze sobą współgrać i być planowane równocześnie. Obecność atrakcyjnej formy transportu zbiorowego w obszarze przy dużej gęstości zaludnienia, może wpływać na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców, w kierunku wzrostu wykorzystania transportu zbiorowego w codziennych podróżach.
EN
Land use planning has a huge impact on reduction of the motorized congestion. This process should provide sustainability in land use planning, but also should improve transport efficiency and minimize transport needs in areas. All transport and spatial development procedures should be integrated. An attractive public transport in areas, where population density is very high, could has an impact on transport behaviours among citizens and increase modal split for individual transport in cities.
PL
W artykule przedstawiono potrzebę przeprowadzenia scaleń i wymiany gruntów na terenach objętych procesem inwestycji liniowych, jakim jest budowa autostrady. Przedstawiono negatywny wpływ oddziaływania dróg na poziom życia ludności zamieszkującej wieś i rozwój rolniczej działalności gospodarczej oraz korzyści wynikające z przeprowadzenia scaleń, jako instrumentu porządkującego przestrzeń i zapobiegającego degradacji tych terenów. Na podstawie doświadczeń województwa małopolskiego przedstawiono obecnie prowadzone prace w zakresie scaleń związanych z budową autostrady A-4.
EN
The paper presents the need for the merger and exchange of land in areas affected by the investment line, namely the construction of the highway. Presents the negative impact of road impacts on the living standard of the population living in rural and agricultural development of economic activities and the benefits of carrying out the consolidation, as a means of ordering the space and preventing the degradation of these areas. Based on experience voivodship Malopolska, now presents work undertaken on the merging of the construction of the highway A-4.
PL
Planowanie zagospodarowania przestrzennego jest nierozerwalnie związane z rozwojem obszarów zurbanizowanych. Jednocześnie planowanie transportu - układu drogowo-ulicznego i infrastruktury transportu publicznego - jest ważnym elementem w planowaniu przestrzennym, bez którego sprawna i szybka obsługa komunikacyjna obszarów zurbanizowanych nie jest możliwa. Dlatego konieczne jest, aby planowanie zagospodarowania przestrzennego i zrównoważonego transportu przebiegło równolegle, dbając o jednakową rangę i synergię każdego z elementów planowania. W ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej "MAX", w którym partnerem jest Politechnika Krakowska, realizowane jest zadanie mające na celu poznanie przesłanek procesu decyzyjnego w planowaniu przestrzennym i transportu. Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny-Dąbie w Krakowie, koncepcji Krakowskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego oraz projektu obsługi komunikacyjnej dla tego obszaru, dokonano analizy i propozycji dodatkowych rozwiązań komunikacyjnych obszaru Czyżyny-Dąbie, który w przyszłości będzie się bardzo silnie rozwijał.
EN
Spatial and transport planning state the base during process of urban structure creation. This process should ensure sustainability in land use planning, improve transport efficiency and minimize transportation needs. All the transport and spatial planning procedures should be integrated, while role of responsible administrative units should be enhance and interactive. Reduce the needs for travel, especially by car and provide better conditions for sustainable transport modes (public transport, non motorized modes) is the main aim of European Union Project MAX. MAX is the latest framework research project on Mobility Management (MM) and Travel Awareness (TA) in transport. One of the main topics concerns the better integration of MM with land use planning (LUP). In Poland, that kind of integration doesn't exist in the strict sense of the word. LUP is almost completely separate from sustainable transport planning and mobility management. This problem is very significant especially in new or rebuild developments situated in the outskirts. In spatial planning of the investments, it should be taken into consideration the possibilities of sustainable transport service and ensuring alternative form of vehicle usage.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.