Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  removal of trees
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Uchwałą siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 19 października 2015 r. rozstrzygnął wieloletni spór kompetencyjny między organami administracji w przedmiocie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
PL
W praktyce usunięcie drzew lub krzewów bardzo często jest konsekwencją kolizji pomiędzy realizowanymi przedsięwzięciami budowlanymi a drzewami lub krzewami znajdującymi się na terenie nieruchomości, na której ma to miejsce.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2015 r. poz. 1651), regułą jest, że drzewa rosnące poza lasami mogą być usunięte dopiero na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji. Jednak jak w przypadku każdej reguły, istnieją pewne wyjątki.
PL
Jednym z instrumentów prawnych mających reglamentować korzystanie z zasobów zieleni są zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
PL
Na początku lipca do konsultacji społecznych skierowano projekt zmian do ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Prawidłowość proponowanych rozwiązań może jednak budzić wątpliwości z punktu widzenia obowiązujących standardów tworzenia prawa w zakresie uprawniającym do nakładania nowych praw i obowiązków w przepisach prawa miejscowego.
PL
Proces zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat w odniesieniu do usuwania drzew lub krzewów, również w kontekście postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji określającej warunki zabudowy wymaga szczególnej uwagi.
PL
Konserwator zabytków a usuwanie drzew i krzewów
PL
W ostatnim okresie uaktywnił się polski prawodawca i rozpoczął przedstawianie propozycji kolejnych zmian w zakresie ochrony zieleni na terenach miast oraz wsi. Ledwie przycichły echa zmian przedstawionych w projekcie z 30 lipca 2016 r., a już zaproponowano zmiany w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, czego odzwierciedleniem jest projekt z 30 sierpnia 2016 r.
PL
W obecnym stanie prawnym proces korzystania ze środowiska ma charakter bardzo złożony i w większości przypadków musi być poprzedzony uzyskaniem decyzji określającej warunki jego realizacji.
PL
Jednym z podstawowych środków prawnych mających gwarantować, że rozwój będzie następował w sposób zrównoważony w przypadku usuwania drzew jest obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu administracji.
PL
Usunięcie drzew lub krzewów niewątpliwie stanowi jeden z przejawów wykonywania praw do nieruchomości. Dlatego też w postępowaniach administracyjnych, w których wydawane jest zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, nie można o tym zapominać. Istotne jest jednak to, w jaki sposób powinno być udokumentowane prawo do nieruchomości, z której zaplanowano usunięcie drzew lub krzewów.
PL
Jak wspomniano w sierpniowym wydaniu „Zieleni Miejskiej” Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12 wskazał, że art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wskutek tego, że nakładają obowiązek zarządzenia przez właściwy organ administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczność takiego czynu – nie są zgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
PL
Spędzanie wolnego czasu na ogródkach działkowych jest cały czas bardzo popularną formą rekreacji wśród mieszkańców miast. Jednak sposób korzystania z nich ewoluuje. Pierwotnie były one w głównej mierze zagospodarowywane na cele związane z uprawą owoców i warzyw.
PL
Niestety, mogą one stanowić także źródło zagrożeń w trakcie np. burz lub trąb powietrznych. W takich przypadkach niezbędne jest podejmowanie szybkich działań, zmierzających do usunięcia występujących niebezpieczeństw, czasami związanych z usunięciem drzew, które je stwarzają. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w art. 83 ust. 1 przewiduje jednak, że usunięcie drzew lub krzewów co do zasady może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwolenia, a wśród wyjątków od tej reguły wymienionych w ust. 6 tego przepisów nie wymieniono siły wyższej lub innych stanów nadzwyczajnych.
PL
Usunięciem drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia zainteresowani mogą być zarówno właściciele nieruchomości, na których rośliny znajdują się, jak i osoby przebywające na nieruchomościach sąsiednich. Czasami ci drudzy wykazują nawet większe zainteresowanie usunięciem drzew, gdyż to na nich one oddziałują, np. pylenie, opadanie liści lub obłamywanie gałęzi. Jak już wielokrotnie wspomniano we wcześniejszych artykułach, usunięcie drzewa lub krzewu co do zasady może nastąpić tylko po uzyskaniu zezwolenia wydawanego na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). W związku z tym, z punktu widzenia praktyki bardzo ważne pozostaje ustalenie tego, kto powinien uczestniczyć w takim postępowaniu jako jego strona.
PL
Drzewa są nieodłącznym elementem składowym architektury miejskiej: parków, skwerów i ulic. W tym ostatnim przypadku dotyczy to głównie mniejszych miejscowości lub starszych fragmentów (dzielnic) większych i dużych miast.
PL
Ochrona zieleni w sposób nierozerwalny wiąże się z przestrzenią, w której przychodzi jej funkcjonować. Dlatego też, tak ważną rolę w tym procesie odgrywają rozwiązania stanowiące podstawę zagospodarowania przestrzennego.
PL
Drzewa i krzewy bardzo często kolidują z urządzeniami służącymi do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz z innymi urządzeniami, w tym nienależącymi do części składowych nieruchomości, lecz wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa (dalej zwanymi urządzeniami przesyłowymi).
PL
W związku z tym w celu ograniczenia wątpliwości, kto i w jakich przypadkach może usunąć drzewa lub krzewy, niezbędne było wprowadzenie w tym zakresie pewnych minimalnych standardów prawnych. Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zezwolenie wydaje się na wniosek posiadacza nieruchomości, za zgodą jej właściciela (poza wyjątkiem wynikającym z art. 83 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody). W związku z tym nie budzi wątpliwości to, że co do zasady do usunięcia drzewa niezbędna jest zgoda na takie działanie właściciela nieruchomości, na której się ono znajduje. Dlatego też pojawia się uzasadniona wątpliwość, czy w ogóle nie istnieje możliwość wydania pozytywnej decyzji bez konieczności uzyskiwania zgody właściciela na usunięcie drzew?
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.