Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  acoustics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Houses for Music in the Urban Fabric
EN
The article describes chosen design aspects of prominent buildings that serve for performing and listening to music and that become part of the urban public space. The space for the audience surrounding a concert hall has the characteristics of a public space. In recent years this has become very important. The article focuses on three examples from to show how the quality of the design of the building and its concert hall make the building attract people and gain the status of a public space.
PL
Artykuł nakreśla wybrane aspekty kształtowania ważnych obiektów, które służą muzyce, jej wykonywaniu i słuchaniu i które stają się częścią miejskiej przestrzeni publicznej. Przestrzeń dla publiczności wokół sali koncertowej posiada cechy przestrzeni publicznej, która w realizacjach ostatnich lat nabiera dużego znaczenia. W artykule skupiono się na trzech przykładach, by pokazać jak jakość ukształtowania obiektu i jego sali koncertowej sprawiają, że budynek przyciąga ludzi i zyskuje rangę przestrzeni publicznej.
2
Content available remote Rola izolacji technicznych w zapewnieniu standardu akustycznego
PL
Izolacje techniczne często omawiane są przede wszystkim pod kątem parametrów cieplnych. Warto jednak pamiętać także o ich innych funkcjach, np. o izolowaniu akustycznym. Własności akustyczne instalacji HVAC czy sanitarnych zyskują coraz większe znaczenie, gdy mowa o standardzie budynków albo poszczególnych lokali w kontekście odpowiedniego komfortu czy rosnących wymagań użytkowników.
PL
Hałas jest jednym z podstawowych problemów środowiskowych. Występuje głównie w obrębie dużych aglomeracji miejskich, negatywnie wpływając na samopoczucie, a przy długotrwałej ekspozycji – będąc szkodliwym dla zdrowia. Obszary, na których przebywają ludzie, w szczególności tereny związane z budownictwem mieszkaniowym, podlegają ochronie przed hałasem. Obowiązują tam określone dopuszczalne wartości poziomu dźwięku. Podobne regulacje dotyczą również cennych, naturalnych obszarów środowiskowych. Działania ochronne zmierzające do ograniczenia hałasu powinny dotyczyć przede wszystkim jego źródła. Jest to zadanie dla producentów maszyn, urządzeń i środków transportu, ale również dla projektantów konstrukcji stosujących odpowiednie zabezpieczenia akustyczne w obiektach budowlanych i inżynierskich. W przypadku hałasu emitowanego przez kolej, jego poziom emisji zależy od liczby, rodzaju i prędkości pociągów, struktury ruchu z podziałem na porę dzienną i nocną, a także od rodzaju torowiska i jego przebiegu (np. na nasypie, w wykopie, na wiadukcie albo na moście). Hałas kolejowy powstaje głównie na styku koła i szyny; zależy od chropowatości obu tych elementów, prędkości toczenia oraz charakterystyki dynamicznej toru. W pracy przedstawiono sformułowanie sprzężonego zagadnienia mechaniczno-akustycznego, którego rozwiązanie – przy wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES) – pozwala na symulacyjne określenie poziomu ciśnienia akustycznego w dowolnym punkcie otoczenia konstrukcji nawierzchni szynowej. W celu symulacji zjawiska propagacji fali akustycznej wywołanej przejazdem koła pociągu zbudowano model numeryczny konstrukcji kolejowej nawierzchni podsypkowej. W obliczeniach wykorzystano program MES Abaqus. Przeprowadzono analizę harmoniczną w dziedzinie częstotliwości. W wybranych punktach modelu numerycznego badano zależność amplitudy ciśnienia akustycznego od częstotliwości wymuszenia. Następnie, wyniki przedstawiono w pasmach tercjowych. W artykule została omówiona metodyka przybliżonej oceny hałasu od ruchu kolejowego na podstawie analizy numerycznej. Przygotowany model zostanie w dalszych pracach zweryfikowany na podstawie pomiarów hałasu oraz – po ewentualnych modyfikacjach – zastosowany do oceny rozwiązań technologicznych mających na celu redukcję hałasu kolejowego (tłumiki torowe i tłumiki przyszynowe).
EN
Noise is one of the major environmental concerns nowadays. The problem is especially significant around large urban agglomerations where high levels of noise can have a negative impact on physical or psychological well-being of citizens while a long-term exposure can be harmful to health. Residential areas are protected by the introduction of maximum allowable sound pressure levels according to appropriate norms. There are also similar regulations concerning natural areas under environmental protection. Different measures used in order to reduce levels of noise should be applied primarily to the source of the sound. This is the task mainly for the manufacturers of all kinds of machines as well as means of transport. However, noise levels can be also controlled by the introduction of appropriately designed or chosen elements or materials in civil engineering structures. The noise levels emitted by the rail traffic depend on the number, kind and speed of trains, night and day traffic organization as well as on the type of the railroad structure and its location (e.g. on an embankment, on a bridge or flyover). Railway noise mainly develops between wheels and rails and depends on the roughness of both these elements, rolling speed and dynamic characteristics of the railroad. The paper presents the mathematical formulation of a coupled acoustic-structure problem. Solving the problem with finite element method gives the possibility to predict sound pressure levels in the vicinity of a railway structure. A numerical model of a certain type of a railroad structure was built in order to simulate the acoustic wave propagation caused by a wheel-rail interaction. The harmonic analysis was carried out using the Abaqus software. The acoustic pressure obtained based on the harmonic analysis was evaluated in certain points of the acoustic medium for various excitation frequencies. The final results were presented in the form of one-third octave bands. In the article, a possible methodology for estimating noise levels from railway structures based on a numerical analysis was shown. In the future works, the numerical model will be validated by field test data and applied to evaluate different types of technological solutions (silencers) used to reduce railway noise levels.
EN
The paper presents the results of tests of sound levels in the passenger space of the EN57 series electric multiple unit (EMU) during standstill, starting-up, running and braking. The tests were carried out on the basis of the author’s test methodology based on the PN-EN ISO 3381 standard: Railway applications. Acoustics. Measurement of noise inside rail vehicles. The tests were carried out on the railway line No. 250 from the Gdańsk Śródmieście stop to the Rumia station. The aim of the tests was to assess the acoustic climate in the passenger space of the EN57 series electric multiple unit of the Tricity fast urban railway of S2 line Gdańsk Śródmieście - Rumia. The results of the carried out analysis showed places potentially threatened with higher noise levels than others and the impact of these sound levels on passengers using public transport such as the EN57series EMU in the Tricity.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań poziomów dźwięku w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) serii EN57 podczas postoju, rozruchu, jazdy oraz hamowania. Badania przeprowadzono na podstawie autorskiej metodyki badawczej bazując na normie PNEN ISO 3381:Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych. Badania przeprowadzono na linii kolejowej nr 250 od przystanku Gdańsk Śródmieście do stacji Rumia. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57, trójmiejskiej szybkiej kolei miejskiej linii S2 Gdańsk Śródmieście – Rumia. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazały na miejsca potencjalnie zagrożone wyższymi poziomami dźwięków niż pozostałe oraz wpływ tych poziomów dźwięku na pasażerów korzystających z transportu publicznego jakim jest EZT serii EN57 w Trójmieście.
5
Content available remote Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólne
PL
W artykule podano wymagania dotyczące akustyki klatek schodowych i korytarzy zawarte w polskich normach. Wymieniono dostępne na rynku rozwiązania dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych na ciągach komunikacji ogólnej.
EN
This paper specifies the requirements concerning the acoustics of staircases and corridors included in the Polish standards. Solutions to ensure proper acoustic insulation against impact sounds in general purpose corridors available on the market have been listed.
PL
W artykule przeanalizowano zależności pomiędzy zmianami izolacyjności cieplnej a zmianami izolacyjności akustycznej przegród lub obiektów budowlanych oraz efekty związane ze zwiększonym stosowaniem odnawialnych źródeł energii. Przytoczono przykłady dotyczące budownictwa mieszkaniowego.
EN
The article analyzes the relationships between changes in thermal insulation and changes in acoustic insulation of partitions or building structures and the effects associated with the increased use of renewable energy sources. Examples are given concerning housing construction.
EN
Increasingly popular, in the area of modernization or revitalization of historic buildings, is the creation of a roof that is often fully glazed over the inner courtyard, thus creating a new spacious interior capable of performing many functions. The acoustics evaluation undertaken in this article was carried out on the basis of measurements and simulation of reverberation time in The Home Army Museum building in Cracow.
PL
Coraz popularniejsze staje się w ramach rewitalizacji zabytkowych obiektów wykonanie zadaszenia nad dziedzińcem wewnętrznym i stworzenia tym samym nowego przestronnego wnętrza mogącego pełnić bogate funkcje. Podjęta w artykule ocena akustyki wnętrza została wykonana na podstawie pomiarów i symulacji czasu pogłosu w budynku Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
EN
Hovercrafts are a universal means of transport intended for use on flat surfaces such as water, ice, snow, swamp, or sand. They are used in rescue operations and patrolling difficult areas inaccessible to other means of transport. The Institute of Aviation conducted acoustic measurements inside the cabin of the hovercraft to determine the source of the noise and the sound pressure exerted on the pilot and passengers. Assessment of the sources of noise in the cabin is made using the acoustic beamforming method. Assessment of the level of noise to which a pilot is exposed during the operation was prepared on the basis of a standard specifying the requirements and methods of determining occupational noise exposure [1]. The test results indicate a significant penetration of noise from the drivetrain into the cabin. It is recommended that a hovercraft pilot and operators use hearing protection in some specified conditions and during testing. Thus it is pointed out in the summary that additional soundproofing of the cabin is needed. The points of the greatest penetration of noise into the interior have been indicated.
PL
Poduszkowce stanowią uniwersalny środek transportu przeznaczony do poruszania się po płaskich powierzchniach takich jak woda, lód, śnieg, bagna, piach. Znajdują zastosowanie w ratownictwie i patrolowaniu trudnych terenów trudno dostępnych dla innych środków transportu. W Instytucie Lotnictwa przeprowadzono pomiary akustyczne wewnątrz kabiny poduszkowca w celu określenia źródeł hałasu oraz ciśnienia akustycznego działającego na pilota i pasażerów. Ocenę źródeł hałasu w kabinie wykonano przy pomocy tzw. holografii akustycznej 3D. Ocenę poziomu hałasu, na jaki narażony jest pilot w czasie pracy przygotowano na podstawie normy określającej wymagania i sposoby wyznaczania zawodowej ekspozycji na hałas [1]. Wyniki badań wskazują na znaczne przenikanie do kabiny hałasu, którego źródłem jest układ napędowy. Przy pewnych warunkach eksploatacji oraz podczas badań zalecane jest stosowanie ochronników słuchu na stanowisku pracy pilota poduszkowca i operatorów. W podsumowaniu pracy zalecono dodatkowe wytłumienie tylnej ściany kabiny. Wyznaczono miejsca największej intensywności przenikania hałasu do wnętrza.
9
Content available remote Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez układy podłogowe
PL
Wybór odpowiedniego rozwiązania podłogowego zależy od wielu czynników. Jednym z nich są parametry akustyczne nie tylko rozważanego pomieszczenia, ale także pomieszczeń w jego sąsiedztwie. W artykule zostaną omówione najpopularniejsze układy podłogowe, wskaźniki akustyczne im towarzyszące oraz wymagania prawne wraz ze wzorami służącymi do szacowania odpowiednich wskaźników już na etapie projektowania budynku.
EN
The choice of the right floor solution depends on many aspects. Acoustics is one of them. This study will cover the most popular floor systems, acoustic indexes that go side by side with them, legal requirements and appropriate formulas used to estimate these indexes at the planning stage.
EN
Impulse noise is particularly hazardous to the hearing of exposed individuals. In many real-life scenarios, the only protective measure used to reduce the level of impulse noise is hearing protectors. These scenarios include firing ranges. Aside from hearing protectors, shooters use personal safety spectacles. The purpose of this paper was to determine the effect of the simultaneous use of earmuffs and safety spectacles on the sound attenuation of earmuffs during exposure to impact noise. The research was completed with the MIRE method and included the determination of sound attenuation changes in five different models of earmuffs, used simultaneously with three different models of safety spectacles and prescription glasses. The impulse noise source used was a starting pistol, which generated C-weighted peak sound pressure level at a mean of 136.7 dB. The tests demonstrated that the simultaneous use of safety spectacles and earmuffs reduces the impulse noise attenuation of the earmuffs by up to 9 dB. Such sound attenuation changes occurred during simultaneous use of earmuffs with safety spectacles, which feature temples with a rectangular cross-section. The tests also demonstrated that the effect of prescription glasses on sound attenuation was unusually high; prescription glasses reduced the impulse sound attenuation of earmuffs by as much as 18 dB.
PL
Hałas impulsowy jest szczególnie niebezpieczny dla słuchu osób na niego eksponowanych. W wielu sytuacjach jedynym środkiem ograniczania hałasu impulsowego są ochronniki słuchu. Taka sytuacja występuje na przykład na strzelnicach. Poza ochronnikami słuchu strzelcy również często korzystają z indywidualnych ochron oczu. Celem przedstawionych badań było określenie jak jednoczesne stosowanie nauszników przeciwhałasowych i okularów wpływa na zmianę tłumienia nauszników w sytuacji występowania hałasu impulsowego. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody MIRE i obejmowały wyznaczenie zmian tłumienia dźwięku pięciu modeli nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie z trzema modelami okularów ochronnych oraz okularami korekcyjnymi. Źródłem hałasu impulsowego był pistolet startowy, który generował dźwięk o szczytowym poziomie dźwięku C wynoszącym średnio 136,7 dB. Przeprowadzone badania wykazały, że jednoczesne używanie okularów ochronnych i nauszników obniża tłumienie hałasu impulsowego wnoszone przez nauszniki maksymalnie do 9 dB. Takie zmiany występowały podczas jednoczesnego stosowania nauszników i okularów charakteryzujących się zausznikami o prostokątnym przekroju. Badania także wykazały wyjątkowo duży wpływ okularów korekcyjnych na tłumienie nauszników, które spowodowały pogorszenie tłumienia hałasu impulsowego wnoszonego przez nauszniki nawet o 18 dB.
EN
Noise is frequently unnoticed, but it is one of the causes of unhealth for human beings reducing people’s quality of life. There are many materials that can be considered as acoustic absorbents. Textiles can be used to both improve the acoustic quality of and to decorate the room where they have been placed. In this study, we used some fabrics with 15, 20 and 30 ends/cm and 15, 20 and 30 picks/cm. The acoustic absorption coefficient was measured when the fabric was added as a resistive layer on top of a nonwoven made of polyester fiber. Results evidence that these fabrics can be efficiently used to modify the acoustic absorption of the nonwoven. Sound absorption coefficients measured via the impedance tube method show that these modifications occur. The results show how it is possible to improve the acoustic characteristics of a simple nonwoven to obtain sound absorption coefficients close to values of 1 at different frequencies by choosing a fabric with the appropriate combination of warp and weft count.
12
EN
Nowadays, resonators are widely used in automobile, industrial applications, aerospace engineering, and some other fields. One of the unique characteristics of resonators which made them highly convenient is their acoustic capability to attenuate noise without having to use any acoustic absorptive material. The device acts by manipulating the sound waves to create mismatch impedance. Recent studies also suggest that the typical bulk size resonator with narrow frequency bandwidth is not the only option anymore, since there are newly designed resonators that are capable of having wide attenuation bandwidth and are smaller in size. Numerical and experimental measures were executed accordingly with the same purpose to obtain efficient noise attenuation results from varying resonators’ and mufflers’ configuration in terms of quantity, types, and geometry. The aim of this review is to summarize recent developments on resonator study and to try highlighting some noteworthy issues that need to be unraveled by future research. Helmholtz resonator, Quarter wave tube, Herschel-Quincke tube and helicoidal resonator are part of the numerous resonator studies that will be covered in this paper.
EN
In order to enhance the acoustical performance of a traditional straight-path automobile muffler, a multi-chamber muffler having reverse paths is presented. Here, the muffler is composed of two internally parallel/extended tubes and one internally extended outlet. In addition, to prevent noise transmission from the muffler’s casing, the muffler’s shell is also lined with sound absorbing material. Because the geometry of an automotive muffler is complicated, using an analytic method to predict a muffler’s acoustical performance is difficult; therefore, COMSOL, a finite element analysis software, is adopted to estimate the automotive muffler’s sound transmission loss. However, optimizing the shape of a complicated muffler using an optimizer linked to the Finite Element Method (FEM) is time-consuming. Therefore, in order to facilitate the muffler’s optimization, a simplified mathematical model used as an objective function (or fitness function) during the optimization process is presented. Here, the objective function can be established by using Artificial Neural Networks (ANNs) in conjunction with the muffler’s design parameters and related TLs (simulated by FEM). With this, the muffler’s optimization can proceed by linking the objective function to an optimizer, a Genetic Algorithm (GA). Consequently, the discharged muffler which is optimally shaped will improve the automotive exhaust noise.
EN
The west channel of the ancient Deák Ferenc which was constructed in 1875 in Hungary was used for controlling the water amount and the east channel was used for the shipping. In the study, four geophysical nondestructive methods were used to this old channel which needs the restoration and reinforcement works. The high-frequency seismic and acoustic measurements were carried out, the resistivity measurements were carried out to map the resistivity distribution of the slab, the seismic direct wave method was used to map the seismic velocities for understanding the stability conditions of the walls and the ground penetrating radar measurements were carried out on the slab and on the walls. The results of integrated study showed us that voids, faults and cracks were detected and the inhomogeneous construction materials were used in the slab. The obtained results emerged that the usage of nondestructive geophysical methods is essential in all stages of restoration and reinforcement works, especially for the ancient structures.
PL
Na terenie województwa śląskiego zachowało się w dobrym stanie technicznym wiele interesujących zabytkowych obiektów z drewna. Znalazły się one na Szlaku Architektury Drewnianej województwa. Twórcy Szlaku zainteresowani są kształtowaniem tożsamości regionalnej przez kontakt z zabytkami, które znalazły się na jego trasie. Kontakt mieszkańców województwa z tymi zabytkami jest możliwy przez indywidualne wizyty w obiekcie, ale również przez urozmaiconą ofertę turystyczną z nimi związaną. Najliczniejszą grupę obiektów na Szlaku stanowią kościoły. To one, oprócz tradycyjnej liturgicznej funkcji, mogą pełnić funkcję obiektów kulturalno-oświatowych. Coraz częściej organizowane są w nich koncerty muzyczne i inscenizacje o charakterze teatralnym. W związku z tym zainteresowaniem właścicieli, zarządców i użytkowników tych zabytków cieszą się badania akustyczne, które pozwalają ocenić klimat akustyczny zabytkowego wnętrza. Na terenie jednej z pętli Szlaku, Pętli Gliwickiej, zlokalizowane są kościoły o zróżnicowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, wielkości, wieku i bogatych polichromiach. Jednym z najbardziej interesujących obiektów jest kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Pochodzi on z Zębowic (woj. opolskie). Był dwukrotnie lokowany w Gliwicach. W czasie ostatnich przenosin i czasowego składowania elementów kościoła uległa zniszczeniu znaczna część oryginalnej substancji zabytku. Opracowanie prezentuje badania akustyczne wnętrza kościoła wykonane przez autorów po ostatnim zrekonstruowaniu uszkodzonych elementów. Wykonano je z nowego drewna, ale z troską o zachowanie pierwotnej formy. W zrekonstruowanym wnętrzu kościoła dokonano pomiarów czasu pogłosu. Uzyskane wyniki poddano ocenie poprzez zestawienie z wynikami badań w obiektach o podobnych cechach geometrycznych i zachowanym oryginalnym zabytkowym drewnem.
EN
On the Silesian’s Voivodeship area is maintained in a good technical conditions a lot of interesting monumental wooden objects. It’s located on the Wooden Architecture Route (short as “Route”) of the voivodeship. Forming of the regional identity by contact with monuments with are placed on the “Route” area, it’s intention of the founders of the “Route”. Individual visiting in objects give a possibilities of contact with monuments for voivodeship’s residents, also by varied tourist offer connected with objects. Most numerous group on the “Route” are churches. Except liturgical function, exactly churches can have culturally and educational function too. More and more often are organized in these objects musical concerts and theatrical productions. In connection with this, interest of owners, administrators, and users enjoy acoustic investigations, which can evaluate acoustic climate historical interiors. On the area of the one of the “Route’s” loops, Gliwice loop are placed churches with diversified structures, volumes, age and reach polychromes. One of the most interesting objects is church of the Assumption Blessed Virgin Mary’s. He derived from Zembovice (Opole Voivodeship). Church was double located in Gliwice. At the time of the last conveyance and temporary storage, substantial part of historic wooden body of monumental was destroyed. The paper presents acoustic investigations of the church’s interior made by authors after retreat reconstruction destroyed elements in theirs primary form, but by using new wood. By this way reconstructed church (his interior) became acoustically described by measurements of the reverberation time. Obtained results were submitted to evaluation by comparison with objects with similar geometrical attributes and also saved primary wooden matter.
EN
We consider a generalization of the projection operator method for the case of the Cauchy problem in 1D space for systems of evolution differential equations of first order with variable coefficients. It is supposed that the dependence of coefficients on the only variable χ is weak, that is described by the introduction of a small parameter. Such problem corresponds, for example, to the case of wave propagation in a weakly inhomogeneous medium. As an example, we specify the problem to adiabatic acoustics in waveguides with a variable cross-section. Projection operators are constructed for the Cauchy problem to fix unidirectional modes. The method of successive approximations (perturbation theory) is developed and based on the pseudodifferential operators theory. The application of projection operators adapted for the case under consideration allows deriving approximate evolution equations corresponding to the separated directed waves.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów terenowych dotyczących poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej (podestów i biegów schodowych). Badania dotyczą wybranych układów pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych i obejmują konstrukcję schodów wykonanych bez użycia elementów dźwiękoizolacyjnych oraz przypadek, w którym zastosowano takie rozwiązania. Na podstawie porównania uzyskanych wyników podjęto próbę oceny skuteczności rozwiązań wibroakustycznych oraz wpływu jakości robót wykończeniowych na stopień realizacji ochrony przed hałasem w pomieszczeniach mieszkalnych.
EN
The article presents the results of field measurements of sounds penetrating to residential spaces from general circulation areas (landings and flights of stairs). The measurements apply to selected layouts of rooms in multi-family buildings, comprising a stair frame built without soundproofing components, and a case study of practical application of such solutions.
18
Content available remote Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie współczynnika pochłaniania dźwięku oraz przedstawiono jego charakterystykę dla płyt z wełny skalnej, wykorzystywanych do izolacji akustycznych w instalacjach HVAC.
EN
The article explains the concept of sound absorption coefficient and presents its characteristics for rock wool panels used for soundproofing purposes in HVAC systems.
19
Content available remote Co wpływa na obniżenie komfortu akustycznego w budynku?
PL
W artykule przedstawiono podstawowe błędy projektowe i wykonawcze, które mają istotny wpływ na akustykę budynku. Wymieniono przykłady błędów popełnianych na etapie projektu wstępnego, podczas projektowania i wykonania przegród, projektowania i wykonania instalacji oraz wykańczania wnętrz. Wytłumaczono pojęcia izolacyjności akustycznej i chłonności akustycznej.
EN
The article presents the main design and development errors having a major effect on a building’s acoustic properties. Example errors are mentioned that occur at the initial design stage, when engineering and building the envelope, engineering and building system installations, and finishing of interiors. There is a discussion of the concept of sound reduction index and sound absorption efficiency.
20
Content available remote Acoustic evaluation of a new modular system for green roofs and green walls
EN
Environmental noise is a major problem that affects citizen’s health and comfort mainly in densely populated urban areas. There are some ways to reduce environmental noise pollution through the use of materials with good acoustic insulation properties in buildings envelope. Recent studies have shown that green surfaces, e.g. in the form of green roofs and green walls, can contribute to decrease noise levels. The aim of this research is to identify how factors such as substrate and plants, variety and height of plants, affect the sound absorption of a modular system for green surfaces in simulated conditions. The results show that introduction substrate (S2) can improve the weighted sound absorption coefficient in 15% and the addition of plants (S3) improves it 20% more. However, if a variety of smaller and higher plants is used (S4) the weighted sound absorption coefficient (αw) can reach to 0.80 and an absorption class B can be obtained.
PL
Hałas środowiskowy jest jednym z ważniejszych problemów wpływających na zdrowie i komfort życia mieszkańców miast, szczególnie na terenach gęsto zaludnionych. Jest kilka sposobów ograniczania zanieczyszczenia hałasem środowiskowym poprzez stosowanie materiałów elewacyjnych o dobrych parametrach akustycznych. Wiele opracowań pokazuje, iż powierzchnie zielone, np. w formie zielonych dachów czy zielonych ścian, mogą przyczyniać się do obniżenia poziomu hałasu. Przedmiotem opracowania jest wskazanie jak czynniki takie jak podłoże, roślinność oraz zróżnicowanie wysokości roślin wpływa na pochłanianie dźwięku przez modułowy system powierzchni zielonych w warunkach laboratoryjnych. Wyniki wskazują, iż wypełnienie podłożem (S2) może poprawić jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku (αw) o 15%. Udział roślinności (S3) poprawia ten parametr o ponad 20%. W przypadku wariantu zawierającego mniejszą i większą roślinność (S4) jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku (αw) może osiągać wartości do 0.80 oraz klasę pochłaniania B.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.