Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The transport sector in Poland heavily pollutes the environment, and together with individual heating systems, it contributes to bad air quality in Polish cities. One of solutions to this problem, among others, is electric transport. It should lead to reduced emissions, but 80% of electricity in Poland is generated from coal and lignite, the “dirty” fuels. This paper is meant to compare the emission of pollutants from power plants per kilometre covered by electric vehicles and by conventional cars. For this purpose, statistical data was used. Additional information concerning possible electromobility evolution, other low emission transport solutions, Polish energy mix evolution, external costs of electricity and differences between EURO limits and real driving emission are also included.
EN
In the present paper, an attempt was made to model the periodic hydrodynamic instabilities of the condensation process of a refrigerant in pipe minichannels. For this purpose, a homogenous thermodynamic model with an equilibrium condition on both sides was used, which was based on the equations of the balance of the mass, momentum and energy. These equations were used for numerical modeling of flow disturbances with a phase change. This model takes into account the complexity of multiphase flows. The accuracy of the model calculations was verified by means of the experimental results obtained. A satisfactory compliance was found for this comparison, which confirms the usefulness of the computational model proposed for the determination of the influence of periodically generated hydrodynamic disturbances on the condensation process of R134a and R404A refrigerants in pipe minichannels.
PL
Prędkość propagacji niestabilności temperaturowych jest związana bezpośrednio z przemieszczaniem się tzw. frontu skraplania. Zjawisko to zdefiniowano, jako przemieszczanie się obszaru o pomijalnej małej grubości oddzielającego skraplającą się w mieszaninie dwufazowej parę, od strefy ciekłej dochłodzonych skroplin. Cechą charakterystyczną obszaru rozdziału faz jest gwałtowny spadek temperatury oraz ciśnienia mieszaniny dwufazowej. W przypadku przemiany fazowej skraplania realizowanej w warunkach ustalonych front skraplania przemieszcza się w kierunku przeciwnym do napływającej do kanału pary. W wyniku oddziaływań hydrodynamicznych lub hydrostatycznych kierunek przemieszczania się frontu skraplania jest zależny od tego czy mamy do czynienia z procesem rozwoju czy też zaniku przemiany fazowej skraplania. W publikacji przedstawiono propozycję modelowania prędkości propagacji frontu skraplania w minikanałach rurowych dla czynnika chłodniczego R404A w warunkach oddziaływań niestabilności hydrodynamicznych. Badane średnice minikanałów mieściły się w zakresie dw = 0.64 ÷3.30 mm.
EN
The propagation velocity of temperature instabilities is directly connected with the displacement of the so-called condensation front. This phenomenon was defined as a displacement of on area with a negligently small thickness that separates condensing vapour in a two-phase mixture from the liquid zone of the subcooled condensate. In the case of a phase change of condensation realized in established conditions, the condensation front displaces in the opposite direction to the vapour incoming to the channel. As a result of hydrodynamic or hydrostatic interactions, the displacement direction of the condensation front depends of whether we deal with the process of the development or decay of the condensation phase change. The present study contains a proposal concerning modeling of the propagation velocity of the condensation front in pipe minichannels for the R404A refrigerant in the conditions of the interactions of hydrodynamic instabilities. The diameters examined of minichannels were d = 0.64÷3.30 mm.
PL
Transport w Polsce należy do najbardziej uciążliwych dla środowiska sektorów przemysłu. Razem z indywidualnymi systemami grzewczymi ma wpływ na złą jakość atmosfery w polskich miastach. Jedną z wielu prób rozwiązania tego problemu jest m.in. zastosowanie transportu zasilanego energią elektryczną. Rozwiązanie takie prowadzi do zmniejszenia emisji spalin, należy jednak zauważyć, że prawie 90% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla, który jest uznany za „najbrudniejsze” paliwo. W artykule, podjęto próbę porównania emisji przez elektrownie związków szkodliwych do otoczenia w przeliczeniu na każdy przejechany transportem elektrycznym kilometr z autami tradycyjnymi. Wykorzystano w tym celu dane statystyczne. Przedstawiono również możliwości rozwoju elektromobilności, porównanie kosztów zewnętrznych różnych źródeł energii oraz rozbieżności między normami EURO a rzeczywistymi warunkami drogowymi.
EN
The transport sector in Poland heavily pollutes the environment, and together with the individual heating systems, contributes to the bad air quality in polish cities. One of the solutions to this problem, among the others, is electric transport. It leads to emission reduction, but we need to underline that almost 90% of electricity in Poland is generated from coal and lignite, the “dirty” fuels. This paper is meant to compare the emissions of pollutants from power plants per kilometer covered by an electric vehicle and conventional cars. For this purpose, statistical data was used. Additional information concerning possible electromobility evolution, external costs of electricity and differences between EURO limits and real driving emission are also included.
PL
W procy podjęto próbą modelowania propagacji fali ciśnieniowej wywołanej niestabilnością hydrodynamiczną o charakterze periodycznym podczas procesu skraplania czynników chłodniczych R404A / R734a w minikanałach rurowych. W tym celu zastosowano jednorodny, dwupłytowy model oparty na równaniach bilansu: masy, padu. Model ten ujmuje złożoność przepływów wielofazowych. Wymianą ciepła pomiędzy fazami w procesie skraplania obliczono wykorzystując jednowymiarową postać równania Fouriera. Uwzględniono również zależność określającą międzyfazowe napięcia powierzchniowe przepływu w minikanałach.
EN
In the present paper, an attempt was undertaken to model the propagation of a pressure wave triggered off with hydrodynamic instabilities of a periodic nature in the condensation process of the R404A and R134a refrigerants in pipe mini-channels. A homogenous transient two-fluid model was used based on balance equations. The model presents the complexity of multi-phase flows, The heat exchange between the phases in the condensation process was calculated using the one-dimensional form of Fourier's equation. The dependence which defines the interfacial the drag forces for the flow in mini-channels was also taken into consideration. The results of the numerical calculations were verified with experimental investigations and satisfactory compliance was obtained.
EN
The influence of rhenium on the properties of a commercial nickel catalyst in the steam reforming of methane was presented. The addition of Re up to 4 wt. % causes the in crease of the amount of chemisorbed hydrogen, dispersion of active phase, catalyst activity as well as its resistance to coking. The investigations show a good agreement be tween the resistance to coking obtained by the temperature-programmed reaction (TPReaction) and by the traditional thermogravimetric method. The obtained results are very interesting particularly concerning the increase in both activity and resistance to coking.
7
Content available remote Reforming parowy etanolu na katalizatorach metal/TiO2
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości katalizatorów Ni, Ru, Co oraz Ru-Fe na nośniku TiO2 w reakcji reformingu parowego etanolu. Określono ich aktywność oraz dokonano analizy mechanizmu procesu, wskazując uprzywilejowania jego elementarnych etapów na poszczególnych metalach. Zaproponowano sposób poprawy efektywności katalizatora dla niskotemperaturowego reformingu etanolu
EN
A (1:4 v/v) EtOH–H2O mixt., 100 cm3(S.T.P.)/min, was steamreformed over 0.1 g of a 0.5–0.7-mm 10%Ni(or Co)/TiO2 or a 1.5%Ru(or Ru-Fe)/TiO2 catalyst at 300–600°C/1 atm. The Ni and the Ru catalysts gave max. H2 yields, 4.7 and 4.1 mol/mol EtOH, resp. At 400, 500 and 600°C, coke was formed on the Ni catalyst, 69, 1125, and 2331 mg C/g, resp. Addnl. promoters are required to suppress undesirable side reactions and coking
EN
It was found that under the reaction conditions suitable for oxidative coupling of methane over a half of ethylene formed from the ethane-oxygen feedstock in the presence of Na+/CaO catalyst may derive from thermal transformations of ethane rather than from its oxidative dehydrogenation. The total selectivity of ethane conversion towards all hydrocarbons formed is high and at 1073 K is close to 99%. The selectivity of ethylene formation is about 86 - 88% at 873 K. An increase in the temperature to 923 K causes an approximately 10% decrease in the ethylene selectivity. However, at about 973 K ethylene selectivity returns to the level of 87 - 90% which is sustained until 1073 K. The minimum selectivity of ethylene formation is accompanied by the corresponding maxima in C3+ hydrocarbons and methane selectivities, which suggest that disproportionation of C2 species is favoured at 873 - 973 K.
9
Content available remote The effect of thermal treatment on NiO-MgO-Al2O3 systems
EN
The NiO-MgO-Al2O3 systems obtained by the deposition method are good precursors of coking resistant catalysts for natural gas (methane) conversion. The studies of the effect of high-temperature treatment in air or helium on the phase composition of catalysts, NiO reducibility and nickel dispersion are presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań katalizatorów nilowych i niklowych promotowanych niewielkimi ilościami molibdenu, przeznaczonych do reformingu parowego węglowodorów, metodami temperaturowo-programowanymi. Zastosowanie TPR oraz TPD wodoru, amoniaku i pary wodnej pozwoliło na stwierdzenie różnic we właściwościach katalizatorów. Wprowadzenie dodatku Mo powoduje utrudnienia redukcji NiO, zwiększa ilość silnie wiązanego wodoru i pary wodnej, natomiast nie zmienia kwasowości nośnika.
EN
The paper presents the results of nickel catalysts without and with a molybdenum promoter used for steam reforming of hydrocarbons. The studies were performed with the temperature-programmed method. The use of TPReduction, TPDesorption of hydrogen, ammonia or steam enabled to find out the differences in the properties of catalysts. The introduction of Mo results in the decreasing of the NiO reduction rate, increasing the amount of strongly bonded hydrogen and steam but it does not change the support acidity.
PL
Bezpośrednia konwersja metanu w wyższe węglowodory w procesie katalitycznego utleniającego sprzęgania może stać się nowym, alternatywnym do procesów przerobu ropy naftowej, żródłem etylenu. W tej pracy pokazano dlatego rozwój prac badawczo-wdrożeniowych nad tym procesem zatrzymał się na poziomie laboratoriów naukowych oraz jaki jest aktualny stan badań. Przedstawiono efekty procesu wykorzystującego adsopcyjne i ekstrakcyjno -membranowe, selektywne wydzielanie produktów z gazów poreakcyjnych oraz recyrkulację nieprzereagowanego metanu, które przełamują zaistniałą stagnację i stanowią dobrą prognozę na przyszłość. Wskazano kierunki dalszych prac mogących przybliżyć moment podjęcia decyzji o komercjalizacji procesu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.