Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy wentylacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera praktyczne zalecenia dla projektantów i wykonawców instalacji pożarowych dotyczące poprawnego doboru i montażu klap przeciwpożarowych odcinających oraz klap odcinających do wentylacji pożarowej. Opisano m.in. właściwości użytkowe klap i ich zakres stosowania w odniesieniu do przypadków występujących w budynkach. Podano odniesienia do norm związanych z tymi wyrobami, tak by każdy mógł samodzielnie zweryfikować poprawność lub uzupełnić dane przekazywane przez producenta czy dostawcę klap.
EN
Article presents performance of CE marked fire and smoke control dampers. It takes a tutorial form to help installation designers and builders and also to the fire protection experts to evaluate the data given by fire and smoke dampers producers and distributors in order to check if specific product suits building performance. An overview of essential standards helps to track recent performance changes for this type of construction products.
PL
Parkingi i zamknięte garaże są w nowych budynkach standardem, a różne rodzaje silników i stosowanych do nich paliw powodują konieczność wyposażania tych miejsc w systemy wentylacji wraz z instalacjami do detekcji gazów szkodliwych i wybuchowych. Sercem tych systemów są sensory użyte w detektorach. Do detekcji trującego CO oraz wybuchowych LPG i CNG można stosować różne sensory. Standardem są proste w obsłudze systemy działające automatycznie z detektorami progowymi sygnalizującymi przekroczenie stężeń alarmowych.
PL
Wprowadzone przez WT 2021 ograniczenia dotyczące zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej nakładają na strony zaangażowane w proces budowalny obowiązek poszukiwania nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań, umożliwiających redukcję zużycia energii przez budynki i ich wpływu na środowisko. Bez nowego spojrzenia na zagadnienia związane z systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia powietrza w obiektach nie jest możliwy dalszy rozwój segmentu instalacji HVAC w budynkach mieszkalnych, w szczególności wielorodzinnych, w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.
PL
W artykule przedstawiono systemy oddymiania garaży zamkniętych wraz z analizą techniczno-ekonomiczną na przykładzie garażu podziemnego. Opisano dwa rozwiązania wentylacji garaży zamkniętych (wentylacja kanałowa i wentylacja strumieniowa) stosowane jako systemy oddymiania garaży i parkingów podziemnych. W analizie techniczno-ekonomicznej oraz do weryfikacji przyjętych założeń i poprawności działania systemów zastosowano symulację komputerową CFD.
EN
This publication presents solutions used for ventilation in multi-space covered car parks together with techno-economic comparison of such systems based on the example of underground car park with fire and smoke simulation-assisted verification in CFD. In this article s theoretical two solutions of covered car park ventilation (duct and jet ventilation) used as smoke and heat control systems along with polish and foreign regulations for covered car parks are outlined. Additionally the article consists of an analysis of conditionings which affect functioning of such systems and comparison of such systems in technical and economic terms with the use of traditional duct and ductless systems – also called jet ventilation in underground car park. The proving of alternative designs is frequently undertaken by Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis.
5
Content available remote Wentylacja w budynku – oczekiwania a wymagania
PL
W artykule podano objawy nieprawidłowej wentylacji w budynkach, wymagania wynikające z polskiego prawa budowlanego, a także opisano różne typy systemów wentylacji. Omówiono sposób działania wentylacji mechanicznej oraz porównano oszczędności eksploatacyjne wynikające z użytkowania różnego rodzaju rekuperatorów.
EN
The article presents the symptoms of inadequate ventilation in buildings, as well as the requirements of the Polish building law, and a description of various types of ventilation systems. There is also a discussion of mechanical ventilation function, and a comparison of operating efficiency gained by the use of various types of heat recovery units.
PL
Artykuł poświęcony systemom wentylacji i klimatyzacji stosowanym na jachtach morskich. W części wstępnej do tego opracowania autorka omówiła zagadnienie mikroklimatu w pomieszczeniach na jachcie morskim i jego znaczenie dla samopoczucia członków załogi jednostki. Opierając się na rozwiązaniach wiodących firm zagranicznych w tym zakresie, przedstawiła budowę, działanie i ocenę techniczną systemów wentylacji i klimatyzacji przeznaczonych dla tego typu dużych jednostek morskich.
EN
The problem of microclimate in compartments of sea boats and its influence on crew members is discussed. The design, operation and technical characteristics of the best available ventilating systems for large sea boats are presented.
PL
Artykuł poświęcony projektowi systemu klimatyzacji bytowej dla jachtu morskiego, w którym zastosowane zostaną dostępne na rynku rozwiązania techniczne urządzeń pozyskujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W prezentowanej części pierwszej autorka przedstawiła charakterystykę techniczno-użytkową wybranej jednostki typu katamaran żaglowy oraz wyniki obliczeń jego charakterystyki cieplnej, na którą składają się zyski ciepła od urządzeń, ludzi oraz od nasłonecznienia, czyli od przenikania i promieniowania. W części drugiej publikacji zaprezentowane zostanie rozwiązanie koncepcyjne systemu wentylacji i klimatyzacji dla wybranego jachtu.
EN
Article dedicated to project an air conditioning system for household appliances yacht marine, which will be applied on the market for technical equipment Logging electricity from renewable sources. In the present part of the first author presented the characteristics of technical-utilitarian selected unit type catamaran sailing and the results of calculations of its thermal characteristics, which consists of heat gains from equipment and people from solar radiation, ie penetration and radiation. In the second part of the publication will be presented conceptual solution ventilation system and air conditioning for the yacht.
PL
W artykule opisano testowy system ogrzewania i wentylacji w modernizowanym mieszkaniu budynku miejskiego (kamienicy), w którym zastosowano centralę wentylacyjną z rekuperatorem i pompę ciepła typu powietrze/powietrze z dolnym źródłem ciepła wspomaganym przez ciepło odpadowe z systemu wentylacji.
EN
Article describes a combination of a heat recovery unit and an air heat pump working as complete HVAC system installed in retrofitted flat in an old city house.
PL
Artykuł przybliża Czytelnikom nowoczesne instalacje wentylacji mechanicznej, ogrzewania i chłodzenia (HVAC). Główny jego cel wskazuje, że jedynie pełna integracja wszystkich instalacji zamontowanych w budynku w obrębie jednego, nadrzędnego systemu automatyki budynku wraz z odpowiednim doborem dostarczanych danych może zapewnić realne korzyści z zastosowanych urządzeń.
EN
The aim of the article is to present modern mechanical ventilation, heating and cooling (HVAC) installations. We would like to indicate especially the fact that only full integration of all the systems installed in the building as a single, superior building automation system, and an appropriate data provided by this “intelligent system” is able to ensure feasible benefits of the used devices.
PL
W publikacji poruszono temat niuansów technologicznych dotyczących sposobów zapewnienia wysoko wydajnej klimatyzacji pomieszczeń szpitalnych (począwszy od sal operacyjnych, poprzez izby chorych, laboratoria i gabinety lekarskie, aż po pomieszczenia gospodarcze, zaplecze magazynów oraz miejsca usuwania odpadów).
PL
Przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej powszechności stosowania systemów wentylacyjnych. Ankietę prowadzono na grupie ponad 200 osób, w tym połowę stanowili studenci politechniki przed zajęciami z wentylacji i klimatyzacji. Zasadniczym pytaniem ankiety było: jaki rodzaj wentylacji znajduje się w określonych pomieszczeniach? Okazało się, że prawie 80% ankietowanych nie wiedziało nic lub prawie nic o wentylacji. W Białymstoku, gdzie prowadzono badania, najbardziej popularną instalacją wentylacyjną w budynkach użyteczności publicznej jest wentylacja grawitacyjna.
EN
The results of survey on ventilating systems applications are presented. The survey includes opinions of over 200 persons, while about half of this number were students of a technical university before lectures on ventilations. The main question was, what kind of ventilating system is operated in particular object. A/most 80% respondents showed lack of knowledge on this matter. The survey was made in Białystok, where natural systems are the most popular ventilating installations in public buildings.
PL
w części pierwszej publikacji zwrócono uwagę na wymagania prawne i normatywne dla wentylacji w strefach zagrożenia wybuchem, w tym na dyrektywy ATEK Przedstawiono systemy wentylacji stosowane w pomieszczeniach akumulatorowni, w tym istotny problem wyznaczania ilości powietrza wentylacyjnego, Omówiono charakterystykę techniczną, cieplną i uży1kową wybranej akumulatorowni wraz ze wskazaniem występujących w niej źródeł zanieczyszczeń powietrza, Szczegółowej ocenie poddano budowę i skuteczność działania istniejącego systemu wentylacji w tym obiekcie, W części drugiej artykułu przedstawiony zostanie projekt modernizacji istniejącego systemu wentylacji wraz z jego oceną techniczno-ekonomiczną
EN
In the first part the normative demands and regulations for ventilating systems in zones with an explosion risk are preesented, including the ATEX directive. Ventilating systems for battery rooms are described and the problem of air demand is discussed. Chosen battery room is characterized and sources of air pollution are identified. The design and efficiency of existing ventilating system are examined. In the second part the modernization project for this system will be presented and discussed.
PL
Każdy budynek użytkowy po pewnym okresie eksploatacji wymaga gruntownego remontu oraz modernizacji. realizacja tego zadania wymusza również dostosowanie znajdujących się w obiekcie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego do aktualnych wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz techniczno-budowlanych.
14
Content available remote Sterowanie klapami w systemach wentylacji. Cz. 2
15
Content available remote Sterowanie klapami w systemach wentylacji. Cz. 1
PL
Powstało już wiele opracowań dotyczących znaczenia prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej wentylacji w mieszkaniach. Niniejszy artykuł w przystępnej formie przybliża zagadnienia związane z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach i przepisach, prezentuje znaczenie elementów składowych systemów wentylacji grawitacyjnej, a także określa zakres i znaczenie badań instalacji.
PL
Minęło już kilka miesięcy od oddania do użytku nowego obiektu przy ul. Czerskiej 8/10, siedziby Gazety Wyborczej AGORA. Obiekt pełni funkcję budynku biurowego, konsekwentnie zrealizowanego przy założeniach otwartej przestrzeni w relacji z otoczeniem oraz przy założeniach spójności systemów instalacyjnych z architekturą. W budynku jest również część ogólnodostępna (kawiarnia, restauracja).
PL
W artykule przedstawiono specyficzne właściwości systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w szpitalach oraz uwagi na temat eksploatacji tych systemów. Szczególnie dużo uwagi poświęcono specjalistycznym instalacjom klimatyzacji pomieszczeń czystych. Opisano wybrane aspekty zjawiska usuwania zanieczyszczeń powietrza przez klimatyzację oraz teoretyczne i praktyczne warunki utrzymania wysokiego poziomu higienicznego klimatyzowanych pomieszczeń. Przedstawiono ideę automatycznej regulacji przepływu powietrza i nadciśnienia lub podciśnienia w klimatyzowanych pomieszczeniach. W artykule omówiono również zasady działania komputerowego systemu zdalnego nadzoru instalacji klimatyzacji-wentylacji szpitala i przykładowe rozwiązania organizacyjne stosowane podczas eksploatacji tych instalacji.
EN
In the paper the specific technical features of air-conditioning and mechanical ventilation systems in hospital as well as the remarks on the matter of these system operation were presented. Especially attention was devoted to special, medical air-conditioning systems for clean rooms. The selected aspects of phenomenon concerning removing the pollutions by air-conditioning system and theoretical and practical conditions of keeping high hygienic level of air-conditioned rooms were described. The idea of automatic control of airflow as well as overpressure or subatmospheric pressure in air-conditioned rooms was presented. In the paper the rules of functioning the computer remotely-controlled air-conditioning and ventilation systems for hospital as well as the example of organizational solutions applied during operating of these systems were discussed.
PL
W artykule przedstawiono specyficzne właściwości systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w szpitalach oraz uwagi na temat eksploatacji tych systemów. Szczególnie dużo uwagi poświęcono specjalistycznym instalacjom klimatyzacji pomieszczeń czystych. Opisano wybrane aspekty zjawiska usuwania zanieczyszczeń powietrza przez klimatyzację oraz teoretyczne i praktyczne warunki utrzymania wysokiego poziomu higienicznego klimatyzowanych pomieszczeń. Przedstawiono ideę automatycznej regulacji przepływu powietrza i nadciśnienia lub podciśnienia w klimatyzowanych pomieszczeniach. W artykule omówiono również zasady działania komputerowego systemu zdalnego nadzoru instalacji klimatyzacji-wentylacji szpitala i przykładowe rozwiązania organizacyjne stosowane podczas eksploatacji tych instalacji.
EN
In the paper the specific technical features of air-conditioning and mechanical ventilation systems in hospital as well as the remarks on the matter of these system operation were presented. Especially attention was devoted to special, medical air-conditioning systems for clean rooms. The selected aspects of phenomenon concerning removing the pollutions by air-conditioning system and theoretical and practical conditions of keeping high hygienic level of air-conditioned rooms were described. The idea of automatic control of airflow as well as overpressure or subatmospheric pressure in air-conditioned rooms was presented. In the paper the rules of functioning the computer remotely-controlled air-conditioning and ventilation systems for hospital as well as the example of organizational solutions applied during operating of these systems were discussed.
PL
W artykule przedstawiono specyficzne właściwości systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w szpitalach oraz uwagi na temat eksploatacji tych systemów. Szczególnie dużo uwagi poświęcono specjalistycznym instalacjom klimatyzacji pomieszczeń czystych. Opisano wybrane aspekty zjawiska usuwania zanieczyszczeń powietrza przez klimatyzację oraz teoretyczne i praktyczne warunki utrzymania wysokiego poziomu higienicznego klimatyzowanych pomieszczeń. Przedstawiono ideę automatycznej regulacji przepływu powietrza i nadciśnienia lub podciśnienia w klimatyzowanych pomieszczeniach. W artykule omówiono również zasady działania komputerowego systemu zdalnego nadzoru instalacji klimatyzacji-wentylacji szpitala i przykładowe rozwiązania organizacyjne stosowane podczas eksploatacji tych instalacji.
EN
In the paper the specific technical features of air-conditioning and mechanical ventilation systems in hospital as well as the remarks on the matter of these system operation were presented. Especially attention was devoted to special, medical air-conditioning systems for clean rooms. The selected aspects of phenomenon concerning removing the pollutions by air-conditioning system and theoretical and practical conditions of keeping high hygienic level of air-conditioned rooms were described. The idea of automatic control of airflow as well as overpressure or subatmospheric pressure in air-conditioned rooms was presented. In the paper the rules of functioning the computer remotely-controlled air-conditioning and ventilation systems for hospital as well as the example of organizational solutions applied during operating of these systems were discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.