Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
For the polymeric materials, changing of the temperature causes changes in mechanical and tribological properties of sliding pairs. The goal of the present study was to determine the change in Young's modulus and kinetic friction coefficient depending of the temperature. Three thermoplastic polymers, PA6, PET and PEEK, were tested. These materials cooperated in sliding motion with a C45 construction steel disc. As part of the experiment, the Young's modulus tests (by 3-point bending method) and kinetic friction coefficient studies (using pin-on-disc stand) were carried out. The temperature range of mechanical and tribological tests was determined at T = –50°C±20°C. Comparing the results of mechanical and tribological properties, there is a tendency to decrease the coefficient of friction as the Young's modulus increases while reducing the working temperature.
PL
Zmiany temperatury w przypadku materiałów polimerowych są przyczyną zmian własności materiału, a co za tym idzie i właściwości tribologicznych par ślizgowych. Tematem podjętym w niniejszym artykule jest określenie zmiany modułu Younga oraz współczynnika tarcia kinetycznego materiałów polimerowych współpracujących ślizgowo ze stalą w zależności od temperatury. Do badań wykorzystano polimery termoplastyczne: PA6, PET oraz PEEK, które współpracowały ślizgowo ze stalą konstrukcyjną C45. W ramach eksperymentu zostały przeprowadzone badania modułu Younga (3-punktową metodą zginania) oraz badania współczynnika tarcia kinetycznego (wykorzystując stanowisko typu pin-on-disc). Zakres temperatury badań mechanicznych i tribologicznych określony został na poziomie T = –50°C±20°C. Porównując wyniki badań własności mechanicznych z właściwościami tribologicznymi, można zauważyć tendencję do zmniejszenia wartości współczynnika tarcia wraz ze wzrostem modułu Younga podczas obniżania temperatury otoczenia.
PL
Co czeka branżę budownictwa infrastrukturalnego w nowym roku? Czy nastąpi ożywienie w budownictwie, czy też przeciwnie - nastąpi tymczasowe spowolnienie w dużych inwestycjach infrastrukturalnych? Kiedy możemy liczyć na zyski z przetargów w obecnej perspektywie finansowej? I jak na tym tle będzie się miało budownictwo mostowe? Na te i inne pytania odpowiadają przedstawiciele świata nauki i biznesu.
PL
Stan warstwy wierzchniej materiałów polimerowych współpracujących ślizgowo ze stalą ma znaczący wpływ na właściwości tribologiczne w niskiej temperaturze. W niniejszej pracy podjęto próbę określenia wpływu parametrów procesu tarcia na zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej materiału polimerowego. Do badań przyjęto następujące materiały polimerowe: PA6, PEEK oraz PTFE współpracujące ślizgowo z typową stalą konstrukcyjną C-45. Polimerowe próbki najpierw zostały poddane badaniom tribologicznym w zakresie temperatury T = (–50÷0)°C, następnie poddano ocenie trące powierzchnie polimerowe określając zmianę chropowatości oraz mikrotwardości powierzchni. Podczas eksperymentu zmiennymi parametrami była prędkość ślizgowa (v = 0,5÷2 m/s) oraz nacisk jednostkowy (p = 0,5÷3 MPa). Wykazano zmiany warstwy wierzchniej po badaniach tribologicznych w niskiej temperaturze. Zauważano umocnienie oraz wygładzenie powierzchni trącej w zależności od przyjętych parametrów procesu.
EN
The surface layer of the polymeric sliding materials co-operating with steel Has an impact on the tribological properties at low temperatures. The goal of the present study was to determine the impact of the friction process parameters on the change in the surface layer of the polymeric materials. Three polymeric materials, namely PA6, PEEK, and PTFE, were tested. The materials were used for the sliding pairs with the typical construction steel C-45. At first, the tribological investigation at a low temperature T = (–50–0)°C was performed. Before and after that, the friction surface of the polymers, including the surface roughness and microhardness, were evaluated. During the experiment, variable parameters were the sliding velocity (v = 0.5 – 2 [m/s]) and the unit pressure (p = 0.5 – 3 [MPa]). The research has shown changes in the surface layer after the tribological tests at low temperatures. Strengthening and smoothing of the friction surface were observed, depending on the assumed process parameters.
PL
Tematem przeprowadzonych badań było tarcie spoczynkowego występujące w typowych skojarzeniach ślizgowych metal–polimer. W pracy opisano procedurę badawczą oraz wyniki badań statycznego współczynnika tarcia μ0. Polimery poddane badaniom to przede wszystkim polimery ślizgowe stosowane w budowie maszyn na łożyska, prowadnice i uszczelnienia. Wyselekcjonowane materiały opisane w pracy to: polieteroeteroketon (PEEK), polieteroeteroketon z włóknami węglowymi (PEEK BG), poliamid (PA 6), polietylen o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym (PE-UHMW), polioksymetylen (POM), polioksymetylen z 40% dodatkiem włókna szklanego (POM + 40GF), polioksymetylen z 10% dodatkiem proszku politertafluoroetylenu (POM + 10% PTFE), politetrafluoroetylen (PTFE), politetrafluoroetylen z 40% dodatkiem proszku brązu (PTFE +40% Brąz), politereftalanetylenu (PET) i polisulfon (PSU). W ramach badań współpracowały one ze stalami: C45, hardox 500 oraz AISI 316L. Badania prowadzono w ruchu liniowym, przemiennym dla węzła tarcia typu trzpień–płytka. Eksperyment uwzględniał stałą wartość chropowatości powierzchni elementu stalowego oraz czas spoczynku pomiędzy cyklami ruchowymi. Dla badanych par ślizgowych zostały wyznaczone charakterystyki zależności współczynnika tarcia statycznego μ0 od nacisku jednostkowego p w zakresie 0,1÷3,0 MPa. Uzyskane wyniki wyraźnie wykazują duży wpływ nacisku jednostkowego na wartość współczynnika tarcia statycznego.
EN
The main goal of the experiments was to determine the value of a static friction coefficient for particular friction pairs. Each friction couple consists of a plastic sample and a steel countersample. Pairs of materials that were chosen for the tests are ones most frequently used for friction nodes in machine design and many another branches of industry. Understanding and ability to influence the value of COF allow the reduction of energy losses and the design of more robust products. This article contains the results of studies and the description of a static friction coefficient μ0 testing procedure. The selected plastics were PEEK, PEEK BG, PA 6, PE-UHMW, POM, POM + 40GF, POM + 10% PTFE, PTFE, PTFE +40% Bronze, PET and PSU (as a group of materials commonly used for bearings, guides and gaskets etc.); and during the investigations, they rubbed together with steels C45, Hardox 500, and AISI 316L. Each test consists in an induction of reciprocating movement between the friction pair pin-plate-type. The experiment assumed that the value of a steel element surface roughness and the rest time between the cycles are constant. Characteristics describing the dependence between the static friction coefficient and the unit pressure (of range 0.1 – 3.0 MPa) were prepared for all selected rubbing pairs. The results clearly indicate a meaningful influence of unit pressure on the value of static COF.
5
Content available Business-university cooperation in Europe
EN
For years, companies cooperate with universities in many ways. Both derive benefits from it. Such cooperation gives higher education institutions the possibility of increasing the scientific and didactic potential. The effects of the widely understood cooperation give companies the opportunity to gain competitive advantage and increase the share of knowledge in the creation of enterprise value. According to decisions of the European Council in the near future cooperation between business and universities should remain one of the high priority actions.
PL
Od lat przedsiębiorstwa współpracują z uczelniami wyższymi na wiele sposobów czerpiąc z tej współpracy korzyści. Efekty szeroko rozumianej współpracy dają przedsiębiorstwom możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenia udziału wiedzy w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Z kolei taka kooperacja daje uczelniom możliwości zwiększenia potencjału naukowego i dydaktycznego. Według Rady Europejskiej w najbliższej przyszłości współpraca pomiędzy biznesem a uczelniami powinny pozostać jednym z działań priorytetowych.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
5357--5363
PL
Europa jest wiodącym obszarem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na całym świecie około 1,3 mln. użytkowników dróg ginie w wypadkach każdego roku. Około 2% z tych wypadków ma miejsce w krajach Unii Europejskiej. Pomimo takiego rezultatu i znacznego spadku liczby wypadków na drogach w krajach członkowskich w ostatnich latach, statystyki są nadal alarmujące. Każdego roku na drogach Europy wskutek wypadków śmierć ponosi liczba osób porównywalna z liczbą mieszkańców średniej wielkości miasta, około 250 tys. osób jest ciężko rannych. Komisja Europejska proponuje, aby Państwa członkowskie Unii poprzez krajowe strategie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przyczyniały się do realizacji wspólnego celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Europie do roku 2020. W artykule przedstawiono stan bezpieczeństwa ruchu na drogach państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kierunki działań zmierzających do jego poprawy przewidziane na najbliższe lata.
EN
Europe is the leading area of road safety. All over the world about 1.3 million of road users are killed in accidents each year. About 2% of these accidents take place in the countries of the European Union. Despite such a result and a significant decrease in the number of road fatalities in the EU in recent are still alarming. Each year on Europe's roads as a result of accidents the death bears the number of people comparable to the population of a medium-sized city, about 250 thousands of people are seriously injured. The European Commission proposes, that EU Member States through national strategies on road safety contribute to the common goal of halving the number of fatalities in Europe by 2020. The article presents the state of safety on the roads of the European Union and the directions of their efforts to improve foreseen for the coming years.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych wybranych materiałów polimerowych współpracujących ślizgowo ze stalą w zakresie temperatury T = (-50 ÷ 0)°C. W eksperymencie wykorzystano pięć par ślizgowych polimer-stal. Wykorzystane do badań materiały polimerowe to: (1) poliamid PA6, (2) polieteroimid PEI, (3) poli (tereftalan etylenu) PET, (4) politetrafluoroetylen PTFE, (5) Polieteroeteroketon PEEK. Eksperyment przeprowadzono na testerze tribologicznym T-25 wykonanym przez ITeE w Radomiu. Zbadano współczynnik tarcia kinetycznego μk polimerowej próbki po stalowej tarczy i poddano analizie powierzchnie polimerowych próbek przed i po badaniach tribologicznych. Analiza ta została przeprowadzona przy użyciu mikroskopu optycznego oraz profilometru interferometrycznego.
EN
In the paper has been described investigation of influence low temperature on kinetic friction coefficient μk. In experiment have been used five tribological pair polymer-steel: (1) polyamide – PA6 (2) polyetherimide - PEI (3) Poly (ethylene terephthalate) – PET (4) polytetrafluoroethylene – PTFE (5) and poly (ether ether ketone) – PEEK. The experiment was carried out in T-25 tester made by ITeE in Radom in temperature (-50 ÷ 0)°C. The tests were performed three time, after each of them was conducted state of the surface polymers layer. Microscopic examination was performed on an optical microscope and examined the surface using interferometric profilometer. Findings of investigation shows changes of the kinetic friction coefficient μk depends on temperature. It is noted that with decreasing temperature showing a decrease of kinetic friction coefficient, wherein in the temperature of -50°C there was a significant decrease the coefficient in compared to the rest of the tests. Conducted microscopic observations and interferometric measurements allowed note of wear processes very clearly. The effects of friction on the assumed process parameters are visible even to the naked eye. Microscopic pictures are confirmation of a significant effect of the process of friction on the thermoplastic polymer materials surface. There is need to do more experiments in this area of science.
15
Content available remote Wykorzystanie NMT w analizie obszarów zalewowych
PL
Artykuł przedstawia analizę dokładności NMT w określaniu wielkości przewyższeń oraz jego zastosowanie do szacowania obszarów zalewowych oraz widoczności między punktami. Przedstawiono możliwości wykorzystania danych wysokościowych pochodzących ze skaningu laserowego na tle numerycznego modelu terenu w formacie DTED, z którego powszechnie korzysta polska armia. Autorzy wykonali również pomiary terenowe w celu określenia dokładności analizowanych modeli wysokościowych. Dane LiDAR wykorzystane w artykule obejmują swym zasięgiem teren nadodrza w miejscowości Uraz k. Wrocławia. Skaning laserowy wraz z NMT i NMPT wykonała tarnowska firma MGGP Aero w dniu 13 lipca 2010 roku. Do analiz wielkości terenów zalewowych autorzy wykorzystali aplikacje ArcGIS.
EN
The article presents the analysis of precision of digital terrain models (DEM, DSM) in defining the size of superiority (drop) and its application to estimate flooded areas as well as visibility between points. The usability of utilization of observed, sourced (height) elevation data coming from LiDAR is shown on background of Digital Terrain Elevation Data (DTED) which is use generally by Polish Armed Forces. Authors conducted also the terrain measurements to define the precision of analyzed digital terrain models. LiDAR data used in article include terrain close to the Odra river in the Uraz locality near to the Wroclaw City. LiDAR, DEM and DSM data were prepared by MGGP Aero Company and received on the 13th of July 2010. To analyses of size of flooded areas authors applied ArcGIS software.
PL
Badania tribologiczne zostały przeprowadzone dla cienkich powłok jednowarstwowych oraz trójwarstwowych SiO2 i TiO2 otrzymanych metodą zol-żel na podłożu metalicznym przy użyciu techniki dip-coating. Wcześniejsze badania [L. 1] (spektroskopia ramanowska, SEM, rentgenowskie pomiary dyfrakcyjne i inne) wykazały, iż powłoki otrzymywane tą metodą posiadają odpowiednie właściwości wymagane do zastosowania ich w przemyśle medycznym, chemicznym bądź spożywczym. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy wpływu cienkich powłok otrzymanych metodą zol-żel na współczynnik tarcia kinetycznego dla trzech różnych wartości nacisku jednostkowego (0,1; 0,25; 0,5 MPa)] dla pary ślizgowej typu metal–polimer. Badania przeprowadzono na standardowym stanowisku tribologicznym typu pin-on-disc w warunkach tarcia technicznie suchego. Po badaniach tribologicznych dokonano również mikroskopowej oceny stanu powierzchni powłok.
EN
Tribological tests were carried out for single- and triple-layered SiO2 and TiO2 thin coatings obtained on metallic substrates by the sol-gel method using the dip-coating technique. Previous studies (Raman spectroscopy, SEM-EDS, salt chamber tests, electrochemical studies, strength tests)] showed that the coatings obtained by this method have appropriate physicochemical and mechanical properties that are adequate to use them in the food industry and chemical industries or the medical professional. The goal of this study was to analyse the impact of thin coatings obtained by the sol-gel method on the coefficient of kinetic friction for three different values of pressure (0.1, 0.25, 0.5 MPa)] for the sliding pair of metal-polymer. The study was conducted on a standard tribological rig "pin-on-disc" with dry friction conditions. Microscopic evaluation of surface coatings after the tribological tests was also performed.
PL
Według statystyk każdego dnia w wypadkach drogowych ginie 11 osób, 134 są ranne. W roku 2011 doszło w Polsce do ponad 39 000 wypadków drogowych, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo faktu, iż od 2010 roku obserwuje się zmniejszenie liczby wypadków drogowych w stosunku do lat poprzednich, Polska nadal znajduje się w czołówce krajów o największej ich liczbie. Według danych z 2009 roku Polska uplasowała się na szóstym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej biorąc pod uwagę liczbę zabitych na 1mln mieszkańców z wynikiem 102 zabitych. Przyczyny wypadków są bardzo różne, spośród najczęstszych powodów wypadków drogowych wymieniane są: nadmierna prędkość, niedostosowana do istniejących warunków drogowych, zły stan techniczny pojazdu, spożycie alkoholu lub środków o podobnym działaniu, zmęczenie itp. W artykule zaprezentowano problem wypadków drogowych na polskich drogach i ich skutków latach 2009-2011.
EN
According to statistics, every day in road accidents 11 people are killed, 134 are injured. In 2011 in Poland there were more than 39 000 road accidents, which represents an increase according to the previous year. Despite the fact that since 2010 one observes a reduction in the number of road accidents, Poland is still among the top countries with the largest number of them. According to data from 2009, Poland was ranked in sixth place among the EU countries, considering the number of people killed on 1 million residents with a score of 102 killed. Causes of accidents are very different, from the most common causes of road accidents one can mention: speeding, inappropriate to the existing road conditions, poor condition of the vehicle, alcohol or drug of similar effect, exhaustion, etc. The article presents the issue of road accidents on Polish roads and their effects in the period 2009-2011.
PL
Termografia jest metodą diagnostyczną stosowaną w bezinwazyjnej rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatur na powierzchni ciała. Dzięki termografii możliwa jest m.in. ocena przeciążeń treningowych u sportowców oraz analiza termicznej reakcji tkanek miękkich na mechaniczne odkształcanie. Celem pracy była analiza zmian powierzchniowej temperatury ciała po krótkotrwałej aplikacji i usunięciu elastycznego plastra stosowanego w kinesiotapingu. Miało to posłużyć określeniu metody usuwania plastra, która najmniej wpływa na wzrost powierzchniowej temperatury ciała. W badaniu uczestniczyło 47 osób, których średnie BMI (Body Mass Index) wyniosło 20,85 kg/m2. Pomiary wykonywano pięciokrotnie: przed aplikacją plastrów (badanie 1), zaraz po odklejeniu plastra (badanie 2), 10 sekund (badanie 3), 30 sekund (badanie 4) i 60 sekund (badanie 5) po odklejeniu plastra. W badaniach wykorzystano elastyczny plaster Kinesio Tex oraz sztywny plaster marki Omnifix. Analiza zmian rozkładu temperatury powierzchni ciała w zależności od metody usuwania plastra (metoda szybka i wolna) w większości przypadków nie wykazała istotnych statystycznie różnic. Zanotowano istotnie statystycznie niższą temperaturę badanej okolicy ciała po usunięciu plastra Kinesio Tex, w porównaniu z plastrem sztywnym.
EN
Thermography is a noninvasive diagnostic method applied in detection and visualization of superficial body temperature distribution. It is helpful in detection of sport overloads and the analysis of thermal reaction of soft tissues on mechanical deformation. The objective of this study was to analyze the changes of superficial body temperature after short-term application and removal of elastic tape used in kinesiotaping. The analysis was performed to define a method of such tape removal which would cause the minimal increase of superficial body temperature. The study included 47 students, with mean BMI (Body Mass Index): 20,85 kg/m2. The measurements were taken 5 times: before plaster application (1st measurement), after plaster removal (2nd measurement), after: 10 seconds (3rd measurement); 30 seconds (4th measurement) and 60 seconds (5th measurement) of plaster removal. The elastic plaster Kinesio Tex and stiff Omnifix plaster, were applied. The analysis of superficial body temperatures changes, depending on applied method of plaster removal (slowly and quickly), in most cases did not reveal statistically significant differences. The examination of body surface temperature distribution revealed the statistically significant lower temperature of measured area after removal of Kinesio Tex plaster, comparing to stiff plaster.
PL
Warunki otoczenia występujące podczas współpracy elementów nie pozostają bez wpływu na wartość współczynnika tarcia statycznego. W literaturze można znaleźć przede wszystkim opracowania dotyczące wpływu temperatury na procesy tarcia materiałów polimerowych. Wciąż jednak niewiele jest informacji na temat wpływu wilgotności na te procesy. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy wpływu temperatury i wilgotności powietrza na współczynnik tarcia statycznego wybranych par ślizgowych typu metal-polimer. Przedstawiono wyniki badań dla wybranych par ślizgowych typu metal-polimer w warunkach tarcia technicznie suchego. Badania przeprowadzono na stanowisku typu "pin-on-disc" w komorze klimatycznej w zakresie temperatury od 10°C do 90°C oraz wilgotności względnej od 35% do 95%.
EN
Environmental conditions significantly affect the value of the coefficient of static friction during co-operation of sliding machine elements. The studies about the influence of temperature on the friction processes can be found in the literature, but there is little information about the effect of humidity on these processes. The authors have attempted to analyse the influence of temperature and humidity on the coefficient of static friction of chosen sliding couples (a polymeric material on metal) under dry friction conditions in a climate chamber at temperatures ranging from +10°C to +90°C and relative humidity from 35% to 95%. Tribological investigations in the static friction were carried out on the rig "pin-on-disk".
PL
Wpływ tarcia na zmiany warstwy wierzchniej powierzchni trących jest faktem znanym i oczywistym. Niezbędne jest dokładne poznanie zjawisk i mechanizmów zmieniających w trakcie procesu tarcia własności warstwy wierzchniej. W pracy opisane zostały wyniki badań mikrotwardości wybranych polimerów ślizgowych. Badania prowadzono dla próbek polimerowych poddanych tarciu ślizgowemu po stali. W pracy opisane zostały zmiany mikrotwardości, mierzonej metodą Vickersa, na skutek tarcia przy różnych parametrach ruchowych. Zmieniane były wartości prędkości poślizgu, nacisku jednostkowego oraz charakteru ruchu (ruch ciągły i przemienny). Badaniom poddano cztery materiały z grupy termoplastów: polioksymetylen (POM), polietylen o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym (PE-UHMW), poliamid (PA) oraz politetrafluoroetylen (PTFE). Badania tribologiczne prowadzone były w styku rozłożonym na stanowiskach typu tarcza-trzpień oraz płytka-trzpień.
EN
It is know that friction changes the microstructure of surface layer of the material. This modification follows as a result of interactions between contacting surfaces. There is a need to investigate the modification mechanism of the surface layer during friction. A subject of the investigation was the microhardness variation of some polymers after friction against steel. The experiment was done in surface-surface, sliding friction conditions. Vicker's microhardness measuring method was used. The influence of some friction parameters (unite pressure p, sliding velocity vs, character of friction) on the microhardness of polymers is also described in the paper. The polymers used in the experiment were polyoksymethylene (POM), ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW), polyamide (PA), and polytetrafluoroethylene (PTFE).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.