Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In 2014 we finished research works involved in the development of a technology for manufacturing innovative ceramic-carbon foam filters for molten metal alloys filtration, which were financed by the National Centre for Research and Development (NCBiR) from INNOTECH programme resources. A batch of the filters produced in this technology was tested in practice in domestic cast steel and cast iron foundries. The trials were successful and foundries declared their intention to purchase the newly-developed filters for the current production of casts. This provided an incentive for “Ferro-Term” Sp. z o.o. to start design works on the prototype line for a serial production of these filters. At the same time, in co-operation with a scientific consortium, including the co-authors of the technology, i.e. the Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, Institute for the Chemical Processing of Coal in Zabrze and Foundry Research Institute in Cracow, the company made a successful attempt to raise some funds for the necessary adaptation of the developed technology from the semi-technical to industrial scale from Intelligent Development Operational Programme. In the article we have presented information on the effects of works performed within the framework of the project entitled “Modernization and adaptation of the existing technological line for purposes related to technology verification and start-up of the production of innovative ceramic-carbon filters for molten metal alloy filtration”.
2
PL
W roku 2014 zakończono prace badawcze nad opracowaniem technologii produkcji innowacyjnych, piankowych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali, finansowane przez NCBiR ze środków programu InnoTech. Partia badawcza filtrów wykonanych wg tej technologii została sprawdzona w praktyce w krajowych odlewniach staliwa i żeliwa. Próby wypadły pomyślnie i odlewnie zadeklarowały chęć zakupu nowoopracowanych filtrów do bieżącej produkcji odlewów. Dla firmy „Ferro-Term” Sp. z o.o. było to bodźcem do rozpoczęcia prac projektowych nad prototypową linią do seryjnej produkcji tych filtrów. Równocześnie, wraz z konsorcjum naukowym, w którego skład weszli współtwórcy technologii, tj. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Instytut Odlewnictwa w Krakowie, podjęto udaną próbę pozyskania części środków na niezbędne dostosowanie opracowanej technologii ze skali półtechnicznej na przemysłową z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W artykule przedstawiono informację o postępie badań objętych harmonogramem realizowanego projektu.
EN
In 2014 research works aimed at developing a technology of production of innovative foam ceramic-carbon filters for liquid metal alloy filtration were completed. They were financed by the National Centre for Research and Development from the funds of InnoTech programme. The testing batch of filters made according to this technology was tested in practice at domestic cast iron and steel foundries. The trials were successful and the foundries declared their intention to purchase the newly-developed filters for the current production of casts. This provided Ferro-Term with an incentive to start project works on a prototype line for the batch production of these filters. At the same time, together with the scientific consortium, composed of the technology co-authors, i.e. Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze and Foundry Research Institute in Cracow, the authors undertook a successful attempt to obtain a part of the funds for necessary adjustment of the developed technology from the half-technical to industrial scale from Smart Growth Operational Programme. In this article information about progress in project scheduled researches was presented.
PL
Odlewnia Ferro-Term Sp. zo.o. w Topoli Królewskiej funkcjonuje niespełna 10 lat. Powołana została do życia, jako uzupełnienie pro¬gramu produkcyjnego realizowanego od 1989 roku przez macierzystą firmę Ferro-Term. W założeniu odlewnia miała wypełnić na rynku polskim lukę produkcyjną w segmencie jednostkowych i małoseryjnych odlewów, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych, wysokojakościowych odlewów ze stopów żelaza. Odlewnia obecnie produkuje odlewy z żeliwa szarego, sferoidalnego, staliwa w szerokiej gamie gatunków, łącznie ze stopowymi. Zastosowane technologie odlewnicze spełniają najwyższe normy UE, zarówno pod względem nowoczesności jak i ochrony środowiska. Kierownictwo odlewni dużą wagę przywiązuje do pozyskiwania zamówień od klientów z bardzo wymagających branż, tj. m. in. gazownictwa, energetyki, przemysłu maszyn drogowych itp. Jednym z przykładów takiej współpracy jest podjęcie produkcji odlewów dla łódzkiej firmy COMMON S.A., czołowego w kraju producenta gazomierzy turbinowych, rotorowych i zwężkowych, stosowanych do przesyłu gazu. Odlewy dla COMMON S.A. wymagają szczególnych własności, w tym szczególnie szczelności przy bardzo wysokim ciśnieniu, rzędu 160 bar. Korpusy gazomierzy produkowane są z żeliwa sferoidalnego, a w ostatnim czasie ze staliwa. Nowe rynki jakie zdobywa firma COMMON S.A. stawiają coraz wyższe wymagania jakościowe, których spełnienie pozwala na rywalizację z dostawcami o najwyższej renomie.
EN
Ferro-Term I.I.C. in Topola Królewska operates less than 10 years. In was set up as a supplementation of the production program realised- since 1989 by the parent house Ferro-Term. This foundry was to fill in the production gap in the segment of individual and small-series castings with specially taken into account complicated, high-quality castings of ferrous alloys. Currently, this foundry produces castings of grey and spheroidal cast iron, of cast steel of a wide grades, togęther with alloyed cast steel. The applied casting technologies meet the highest EU standards in respect of a modernity as well as the environment protection. The management attaches a lot of significance to receiving orders from customers of very demanding sectors such as the gas engineering, power engineering, road machines industry and others. One of examples of such cooperation is the castings production for the company from Łódź, COMMON S.A., the main producer of turbine, rotor and orifice gas-meters applied for gas transmissions. Castings for the COMMON Company require special properties including tightness at very high pressures, of the order of 160 bar Gas-meters bodies are produced of spheroidal cast iron and – in the last period - of cast steel. New markets won by the COMMON S.A. Company demand higher and higher quality, which meeting allows to compete with suppliers of the highest renown.
PL
Ferro-Term Sp. z o.o. wraz z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Instytutem Odlewnictwa w Krakowie oraz Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, opracował technologię produkcji innowacyjnych, piankowych filtrów ceramiczno-węglowych dla odlewnictwa. Nowoopracowane filtry mogą zastąpić dotychczas stosowane, produkowane na bazie ZrO2 lub SiC. Jednym z podstawowych warunków umożliwiających rozpoczęcie ich produkcji na masową skalę jest osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych przewyższających filtry dotychczas stosowane. Drugim jest stopień mechanizacji procesu produkcyjnego zapewniający jego wysoką wydajność. Bazując na opracowanej technologii produkcji piankowych filtrów ceramiczno-węglowych, przystąpiono do opracowania projektu prototypowej, zmechanizowanej linii produkcyjnej. W artykule opisano wstępny projekt konstrukcyjny tej linii.
EN
Together with the Institute of Ceramics and Building Materials, Refractory Materials Division in Gliwice, the Foundry Research Institute in Cracow and the Institute for Chemical Processing of Coal in Zabrze Ferro-Term Sp. z o.o. has developed a technology of manufacturing innovative ceramic-carbon filters for the foundry industry. The newly developed filters should allow exceeding the operational parameters of currently used ZrO2 or SiC filters. It is one of the basic conditions that will enable to start with mass production. The second condition is to achieve a level of production process mechanization enabling its high efficiency. Ferro-Term Sp. z o.o., basing on the technology of manufacturing foam ceramic-carbon filters, proceeded to prepare a design and implement of a prototypical mechanized production line. In the paper an initial construction design of the line is described.
PL
Piankowe filtry ceramiczne zostały zaakceptowane przez odlewnie na całym świecie, jako najbardziej efektywne w procesie oczyszczania płynnych metali, przed ich wprowadzeniem do struktury przestrzennej odlewanego elementu. Udowodniono ich przewagę nad filtrami o innej konstrukcji m. in. ceramicznymi prasowanymi i siatkowymi (włókninowymi). Zastosowanie piankowych filtrów ceramicznych stale rośnie, a producenci pracują nad udoskonaleniem (zwiększeniem) ich skuteczności, przy zachowaniu zasady obniżania kosztów jednostkowych wytwarzania. Ten proces optymalizacji produkcji opiera się na wprowadzaniu nowych, ulepszonych technologii, w tym doborze podstawowych surowców i materiałów, służących do przygotowania struktury nośnej filtrów. Dużą uwagę przypisuje się do automatyzacji procesu wytwarzania rdzeni, głównie na etapie nanoszenia gęstwy na nośnik poliuretanowy i suszenia oraz wypału. Ferro-Term Sp. z o.o. jako jedyny w Polsce producent piankowych filtrów ceramicznych, włączył się przed laty do rywalizacji z największymi producentami filtrów w zakresie jakości i efektywności filtracji. Ferro-Term Sp. z o.o. wspomagają w tym działaniu zarówno NCBiR jak i CJ NOT z Warszawy. Bez subwencji, w ramach realizowanych przez Spółkę projektów, otrzymywanych od tych organizacji, mała firma jaką jest Ferro-Term Sp. z o.o. nie podołałaby światowej konkurencji. Niniejszy artykuł prezentuje (w skrócie) działania Ferro-Term Sp. z o.o. w ostatnich latach oraz opisuje planowane rozwiązania w temacie optymalizacji produkcji piankowych filtrów ceramicznych.
EN
Foam ceramic filters have been accepted by foundry plants in the whole world, as the most efficient in the purification process of liquid metals, before their introduction into the spatial structure of the cast element. Their advantage to filters of another construction, among others, to compressed ceramic and netlike (fibrous) filters, was proofed. An application of foam ceramic filters still grows, and producers are working on their efficiency improvement at retaining the rule of lowering unit production costs. This production optimisation process is based on introducing new, improved technologies, including the selection of basic materials used for preparing the carrying structure of filters. A significant attention is attributed to the automation process of cores productions, mainly at the stage of slurry depositing on the polyurethane carrier, its drying and burning. The Ferro-Term limited liability Company as the only producer of foam ceramic filters in Poland, involved itself - years ago - into the competition concerning the quality and the filtration efficiency with the largest producers of filters. The Ferro-Term l. l. Company is supported in this activity by both NCBiR and CJ NOT (Central Technical Association) from Warsaw. Without subventions obtained from these organisations within the projects realised by the Ferro-Term, such small Company will not be able to manage the worldwide competition. The hereby paper presents (outlined briefly) operations of the Ferro-Term l. l. Company during last years as well as describes the planned optimisation solutions of the foam ceramic filters production.
PL
Przeprowadzono próby filtracji stopionego staliwa z zastosowaniem dwóch rodzajów nowoopracowanych filtrów o budowie piankowej, w których fazą wiążącą cząstki ceramiczne był węgiel. W jednym z nich źródłem węgla był grafit płatkowy i pak węglowy, natomiast w drugim grafit zastąpiono tańszym prekursorem węgla. Nowoopracowacowane filtry wypalono w temperaturze 1000 °C, zdecydowanie niższej niż stosowane obecnie filtry z ZrO2. Podczas prób filtry poddano działaniu płynącej strugi metalu o temperaturze 1650 °C przez czas 30 sek. Dokonano charakterystyki właściwości filtrów przed i po wykonaniu próby filtracji. Stwierdzono, że powierzchniowa reakcja stopionego metalu z materiałem ścianek filtra, której efektem są lokalne zmiany mikrostruktury i składu fazowego, nie powoduje degradacji mechanicznej tworzywa w stopniu wpływającym na wymagany czas pracy filtra. Zmiany te nie powodują również uwalniania się elementów filtra do staliwa, a tym samym jego wtórnego zanieczyszczenia.
EN
Trials of cast steel filtration using two types of newly-developed foam filters, in which carbon bonded ceramic particles, have been conducted. In one of the filters, the source of carbon was composed of flake graphite and coal-tar pitch, while in the other one the graphite was replaced by a cheaper carbon precursor. The newly-developed filters were fired at 1000 °C which is much lower than in the case of the currently applied ZrO2-based filters. During filtration trials, the filters were subjected for 30 seconds to the attack of a flowing stream of metal, having a temperature of 1650 °C. Properties of the filters were characterised before and after the filtration trial. It has been found that molten metal reacted with material of the filter wall surface, which resulted in local changes in its microstructure and phase composition with no degradation of the filters’ mechanical properties and no secondary contamination of cast steel.
EN
Trials of cast steel filtration using two types of newly-developed foam filters in which carbon was the phase binding ceramic particles have been conducted. In one of the filters the source of carbon was flake graphite and coal-tar pitch, while in the other one graphite was replaced by a cheaper carbon precursor. The newly-developed filters are fired at 1000C, i.e. at a much lower temperature than the currently applied ZrO2-based filters. During filtration trials the filters were subjected to the attack of a flowing metal stream having a temperature of 1650C for 30 seconds. Characteristic of the filters’ properties before and after the filtration trial were done. It was found, that the surface reaction of the filter walls with molten metal, which resulted in local changes of the microstructure and phase composition, did not affect on expected filter lifetime and filtration did not cause secondary contamination of cast steel.
EN
The article presents conclusions drawn from analysis and research conducted in domestic foundries concerning currently used core shop equipment as well as determination of their needs within this area. Works within mechanization of core making process, conducted together by Ferro-Masz company, Łódź and Faculty of Foundry Engineering of AGH, Kraków, included analysis of available technologies, applied materials and requirements for mechanization of core making process with the use of blowing methods. Commercial offers from manufacturers of core making systems has been discussed together with presentation of own solution of universal core shooting/blowing machine, ensuring production of high-quality cores.
PL
Wytwarzanie odlewóww kokilkach wymaga niejednokronie stosowania rdzenie piaskowych. Mówi się również o rdzeniach piskowych stosowanych w odlewnictwie ciśnieniowym. Od kilku lat stosowane są masy rdzeniowe z ekologicznymi spoiwami nieorganicznymi. Masy z tymi spoiwami zapewniają komfort pracy, brak odoru i emisji szkodliwych substancji przy wykonywaniu rdzeni i zalewaniu form.
PL
Producenci ceramicznych filtrów piankowych w Europie realizują program badawczy, ukierunkowany na podnoszenie parametrów użytkowych wyrobów przy równoczesnym dążeniu do ograniczenia kosztów ich wytwarzania. Analiza wyników na konieczność wprowadzenia zmian w aktualnie prowadzonym procesie technologicznym, zmierzających do poprawy jakości filtrów oraz optymalizacji wyników w zakesie ekonomii, ergonomii ekologii.
EN
Manufacturers of ceramic foam filters in Europe carrying out a research program focused on improvement of the operational parameters of products while striving to reduce their production cost. Analysis of the results of studies carried out at the Ferro-Term Company Ltd. has indicated the need for changes in the current technological process, leading to the improvement of the quality of filters and performance optimization in the area of economy, ergonomics and ecology. To accomplish the aforementioned tasks, in the years 2011-2012, a team of workers from the Fraunhofer Institute, Dresden, Foundry Research Institute, Cracow and Ferro-Term, Lodz, was appointed. The tasks were realized on the base of the project no ROW-III-160/2011 financed by CI NOT, entitled: "Application of 3E system (economy, ergonomics, ecology) in the process of manufacture of high-quality ceramic products".
PL
Producenci ceramicznych filtrów piankowych w Europie realizują program badawczy, ukierunkowany na podnoszenie parametrów użytkowych wyrobów przy równoczesnym dążeniu do ograniczenia kosztów ich wytwarzania. Analiza wyników prac prowadzonych w Ferro-Term Sp. z o.o. wskazała na konieczność wprowadzenia zmian w aktualnie prowadzonym procesie technologicznym, zmierzających do poprawy jakości filtrów oraz optymalizacji wyników w zakresie ekonomii, ergonomii i ekologii. Do realizacji takich zadań w latach 2011–2012 powołany został zespół złożony z pracowników Fraunhofer IKTS - Drezno, Instytutu Odlewnictwa - Kraków i Ferro-Term Sp. z o.o. - Łódź. W artykule przedstawiono wyniki prac zespołu, które prowadzono w następujących obszarach tematycznych: a) szczegółowa analiza właściwości piankowych filtrów ceramicznych wytwarzanych w Ferro-Term Sp. z o.o. i analiza porównawcza z parametrami wyrobów wytwarzanych przez producentów w Europie Zachodniej; oceniono właściwości filtrów wiodącego światowego producenta filtrów i Ferro-Term Sp. z o.o.; oceniono geometrię tworzywa poliuretanowego, skład chemiczny, parametry geometryczne i masowe filtrów, wytrzymałość mechaniczną, odporność na wstrząsy mechaniczne i mikrostrukturę wyrobów; b) opracowanie nowej technologii wytwarzania, pozwalającej na produkcję w Ferro-Term Sp. z o.o. wyrobów odpowiadających standardom UE przy równoczesnym uwzględnieniu działań pozwalających na poprawę ekonomii i ekologii procesu wytwórczego; zakres prowadzonych badań obejmował: 1 – dobór materiałów ceramicznych, spoiw i środków pomocniczych; 2 – opracowanie nowych receptur składu ciekłych mas ceramicznych, 3 – wykonanie partii informacyjnej filtrów ceramicznych i ich kontrola zgodnie z przyjętą metodologią oceny, 4 – próby technologiczne wyrobów – test uderzeniowy.
EN
Manufacturers of ceramic foam filters in Europe carry out a research program focused on improvement of operational parameters of products while striving to reduce their production costs. Analysis of the results of studies carried out at the Ferro-Term Company Ltd. has indicated the need for changes in the current technological process, leading to an improvement in the quality of filters, and optimisation of the filter performance in the area of economy, ergonomics and ecology. To accomplish the aforementioned tasks, in the years 2011–2012, a team of workers from the Fraunhofer IKTS, Dresden, Foundry Research Institute, Kraków and Ferro-Term, Łódź, was appointed. This paper presents the results of the team activities that were carried out in the following thematic areas: a) detailed study of the properties of ceramic foam filters produced by Ferro-Term Company Ltd. and comparative analysis of the obtained parameters with the parameters of products made by manufacturers in Western Europe. Consequently, the properties of filters made by the leading global manufacturer of filters and Ferro-Term, Łódź were evaluated, comparing the geometry of polyurethane material, its chemical composition, geometrical and mass parameters of filters, mechanical strength, mechanical shock resistance and microstructure of products; b) development of production technology allowing Ferro-Term Ltd to maintain its position of the producer of filters meeting the requirements of the EU standards, while implementing some measures to make the manufacturing process more cost-effective and environment-friendly. The scope of the studies included: (i) selection of ceramic materials, binders and additives, (ii) development of new chemical composition of the liquid ceramic slurries, (iii) making a pilot batch of ceramic filters and their inspection according to the adopted methodology of assessment, (iv) technological tests of the filters – impingement tests.
12
Content available remote Filtry ceramiczno-węglowe do filtracji stopów metali
PL
Podjęto próbę opracowania nowego, innowacyjnego rodzaju filtrów ceramiczno-węglowych, które podobnie jak stosowane obecnie filtry na bazie ZrO2, powinny się charakteryzować wysoką odpornością na wstrząs cieplny i odpornością na korozyjne działanie stopów metali (w szczególności staliwa), wysoką wytrzymałością mechaniczną w wysokich temperaturach oraz wysoką efektywnością procesu filtracji. Dodatkowymi cechami nowych filtrów ma być niższa masa - wynikająca z niższej gęstości tworzywa, co dodatkowo wpłynie na własności cieplne filtrów (akumulacja ciepła) - wysoka przewodność cieplna, a także możliwość wypalania tworzywa w niższej temperaturze, co pozwoli na obniżenie kosztów produkcji filtrów związanych ze zużyciem gazu opałowego oraz elementów grzejnych pieca. W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań obejmujące: wytypowanie surowców do otrzymania nowego rodzaju filtrów, określenie składu zawiesin do pokrywania piankowej matrycy organicznej oraz jego wpływu na właściwości reologiczne tych zawiesin, wyznaczenie wpływu składu zawiesin oraz warunków obróbki termicznej na podstawowe własności filtrów (gęstość pozorna, porowatość otwarta, wytrzymałość na ściskanie) oraz zachowanie się filtrów podczas prób przelewania roztopionym metalem.
EN
An attempt was undertaken to develop a new, innovative type of ceramic-coal filters which, similarly to the currently applied ceramic filters, should be characterised by high thermal shock resistance, resistance to the corrosive attack of metal alloys (especially cast steel), mechanical strength at high temperatures as well as high effectiveness of filtration. Moreover, new filters must be characterised by a lower mass resulting from the material’s lower density, which will additionally influence filters’ thermal properties and high thermal conductivity. The paper presents the results of previously conducted investigations, which include: selection of raw materials to obtain a new type of filters; determining the composition of suspensions for covering the organic foam matrix and its effect on these suspensions’ rheological properties; determining the effect of suspension composition and thermal treatment conditions on the basic properties of filters (apparent density, open porosity, compressive strength) as well as the behaviour of filters during metal filtration tests.
13
Content available Tools cast from the steel of composite structure
EN
Hardness, microstructure and abrasive wear resistance of cast high-manganese steel (cast Hadfield steel) were compared with the cast steel of the same austenitic matrix but having vanadium carbides uniformly distributed within its entire volume. The chemical composition of the cast steel was chosen in such a way as to produce a composite structure after the alloy solidification. A similar hardness of the matrix was obtained with carbides evenly distributed in it, while abrasive wear resistance doubled its value. Using the investment casting process, working elements of teeth for the excavators and mechanical coal miners were cast.
PL
Porównano twardości, mikrostrukturę oraz odporność na ścieranie wysokomanganowego staliwa (Hadfielda) ze staliwem o identycznej osnowie austenitycznej, wewnątrz której rozmieszczone są węgliki wanadu. Skład chemiczny tego staliwa dobrano tak, aby po zakrzepnięciu stopu uzyskać strukture kompozytu. Uzyskano podobną twardość osnowy, równomierne rozmieszczenie węglików i dwukrotny wzrost odporności na ścieranie. Wykorzystując metodę wytapianych modeli, odlano robocze elementy zębów do koparek lub kombajnów górniczych.
EN
Mechanization of the process of core making with the use of inorganic and organic binders is based, almost solely, on core blowing machines. Presently the core blowing machines are equipped with tools and devices that allow for application of different technologies of core making. Cold-box, hot-box and warm-air technologies require that core blowing machines shall be additionally equipped with either core-box pre-heating system or gas purging and neutralization system, or hot air purging systems. Considering the possibility of using varied, the most advantageous technologies of core making, the production of universal core blowing machines equipped with replaceable devices has been undertaken in Poland. The universal core blowing systems allow for mechanization of core making process also with the use of sand, bonded by modern, eco-friendly binder systems. The paper presents selected results-based evaluation of core blowing process showing the scope of conducted design and implementation works.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przepływu ciekłego metalu w układach wlewowych bez filtra oraz z ceramicznym filtrem piankowym. Wykazano pozytywny wpływ filtra na rozkład prędkość, zwartość strugi , jak również spokojne wypełnianie wnęki formy.
EN
The paper shows the results of numerical: computations of the liquid metal flow in the gating systems with and without a foamed ceramic filter. A favourable effect of the filter on the distribution of velocity, metal stream compactness and turbulence-free filling of mould cavity has been proved.
16
PL
W pracy przedstawiono tendencje w doborze nowoczesnych wysokojakościowych wymurówek do pieców i urządzeń metalurgicznych w odlewnictwie. Na przykładzie aplikacji firmy Allied Mineral Products, Inc.
EN
In this article trends In application of high quality modern refractories for furnaces and metallurgical appliances are presented. Authors give examples of application of AMP, Inc. materials.
17
Content available remote Wdrożenia Ferro-Term w latach 2001-2002
PL
Artykuł prezentuje osiągnięcia firmy Ferro-Term sp. z o.o. i Ferro-Masz w latach 2001-2002 oraz najbliższe zamierzenia obydwu firm.
EN
Article presents achievements of firms: Ferro-Term Sp. z o.o. and Ferro-Masz in year 2001-2002 and the nearest intentions both firms.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące procesu filtracji ciekłych tworzyw metalowych, mechanizmów filtracji oraz warunki przepływu ciekłego metalu przez filtr. Opisano warunki produkcji oraz opinie odbiorców filtrów ceramicznych wytwarzanych w firmie FERRO-TERM w Łodzi. Szczegółowo określono parametry kontroli gotowych filtrów i ich ocenę na podstawie badań wizualnych, laboratoryjnych i testów produkcyjnych. W podsumowaniu określono warunki dalszego rozwoju techniki filtracji żeliwa w oparciu o wyroby wytwarzane w FERRO-TERM.
EN
The basic infonnation concerning the filtration process of liquid metals, the mechanisms of filtration and the conditions of the flow of the liquid metal through the filter are given. The production conditions and opinions of the users of the ceramic filters made by FERRO-TERM in Łódź have been described. The control parameters of the ready filters and their assessment based on the visual and laboratory inspection as well as on the production tests have been determined in detail. In summing up the conditions of further development of the cast iron filtration technique basing on the products made by FERRO-TERM have been stated.
PL
W pracy omówiono nowatorską metodę modyfikacji żeliwa w formie odlewniczej połączoną z jednoczesnym filtrowaniem strugi metalu z wykorzystaniem piankowych fiItrów ceramicznych. Przedstawiono doświadczenia FERRO-TERM jako producenta systemów modyfikująco- filtrujących oraz odlewni będących ich odbiorcami.
EN
An innovative method of cast iron inoculation with simultaneous filtration of liquid cast iron with use of ceramic foam filters has been described. There has been resented FERRO-TERM experience as a producer of inoculation and filtration system INFERRŽ and experience of foundries which are its receives.
20
PL
W pracy omówiono problematykę usuwania wewnętrznych wtrąceń niemetalicznych za pomocą piankowych filtrów ceramicznych przy produkcji odpowiedzialnych odlewów z żeliwa i stopów metali lekkich. Przedstawiono doświadczenia FERO-TERM jako producenta filtrów oraz odlewni będących odbiorcami piankowych filtrów ceramicznych.
EN
In this work are elaborated questions elimination of non-metalic inclusions in castings using ceramic foam filters in production of responsible iron and copper alloy castings. You can find here the experiences of Ferro-Term as a filter producer and foundries which use the filters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.