Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cellulose pulp
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article describes a new solution for pulper feed systems. A fully automated pulper feed system delivers higher productivity and efficiency, cost savings, and, importantly, it improves staff safety by eliminating the risks associated with manual dewiring routines. A fully automatic line includes automatically unit dewiring machine where the bale units are dewired and destacked into single bales, dewiring single bales, metal detektor, manual dewiring station where the bale goes through a manual inspection and dewiring and chain and slat conveyors. The automatic pulp feed systems from Valmet and MERI/ Voith, are presented.
PL
W artykule zarysowano problematykę uzupełniania ubytków znajdujących się w papierowych podłożach odbitek fotograficznych. Jest to zagadnienie istotne dla konserwatorów-restauratorów, ponieważ działania tego typu mogą zapewnić stabilizację odbitek uszkodzonych strukturalnie oraz dają możliwość polepszenia ich wartości estetycznej. W artykule skupiono uwagę na działaniach prowadzonych na odbitkach jednowarstwowych, a więc takich, które składają się z papierowego podłoża wraz z obrazem fotograficznym osadzonym na włóknach papieru. Dokonano przeglądu literatury, w której zaprezentowane zostały różne rodzaje substancji wypełniających na bazie celulozy oraz różne techniki ich użycia. Autor scharakteryzował rodzaje celulozy stosowane we własnej praktyce zawodowej oraz sposoby ich nakładania na takie rodzaje ubytków, które stanowią dla restauratorów największe problemy. Opisano dwa sposoby użycia celulozy natywnej w formie proszku (powder cellulose), dobrze nadającej się do uzupełniania przede wszystkim ubytków płytkich, oraz jeden sposób uzupełniania ubytków głębokich, wąskich, z wykorzystaniem masy włóknistej bawełniano-lnianej ucieranej ręcznie w naczyniu porcelanowym. Użyte rodzaje celulozy mieszano ze spoiwami dla których nośnikiem jest woda w celu uzyskania łatwo odwracalnych wypełnień. Zaprezentowane techniki wypełniania należą do prostych i praktycznych. Istotną ich cechą jest możliwość modyfikacji (np. zmiany stężeń spoiw) między innymi w zależności od stanu zachowania fotografii.
PL
Istotny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego na świecie ma wysoka dynamika PKB w krajach rozwijających się, zwłaszcza w Indiach i Republice Południowej Afryki. W Japonii odnotowano przyspieszenie dynamiki PKB z 2,4% w IV kw. roku ubiegłego do 2,8% w I kw. 2014 r. Spowolnieniu uległo tempo wzrostu w Chinach (odpowiednio z 7,7% do 7,4%) oraz w Stanach Zjednoczonych (z 2,6% do 1,5%).
PL
Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalny produkt krajowy brutto zwiększy się w 2014 r. w skali roku o 3,6% (wobec 3,0% w 2013 r.). Istotny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego na świecie w 2014 r. będzie miała wysoka dynamika PKB w krajach rozwijających się. Poprawę dynamiki gospodarczej prognozuje się w Indiach (5,4%) i Rep. Południowej Afryki (2,3%), natomiast osłabienie tempa wzrostu przewiduje się w Chinach (do 7,5%) oraz Brazylii (1,8%). Relatywnie wysoki wzrost PKB w 2014 r. odnotują Stany Zjednoczone (2,8%) i Japonia (1,4%).
EN
In the first quarter of 2014, the economic situation in Poland was strengthened. Sold production of an industrial sector was higher by 4.8% than in the same period of the previous year. All the sectors recorded a growth in the sold production except energy related goods. Retail sales were increased by 5.5% (1). Thanks to the latest investment projects, the paper industry in Poland has resisted recession and kept its competitive position on the external markets. When compared to the first quarter of 2013, exports of paper and board went up by 4%, paper and board products increased by 10%. Paper and board production was 1 027 000 t and it was 6.3% higher than in the same period of 2013.
Przegląd Papierniczy
|
2014
|
R. 70, nr 9
499--502, 504--506, 508--509
PL
Zużycie papieru i tektury w 18 krajach europejskich należących do CEPI (Confederation of European Paper Industries) w 2013 r. wyniosło 76,4 mln ton. W krajach tych wyprodukowano łącznie 91,1 mln ton papieru i tektury. Produkcja papieru i tektury w krajach CEPI stanowi ok. 22,8% produkcji światowej, nieco więcej niż w Ameryce Płn. i znacznie mniej niż w Azji (1).
EN
In the first quarter of 2014, the economic situation in Poland was strengthened. Sold production of an industrial sector was higher by 4.8% than in the same period of the previous year. All the sectors recorded a growth in the sold production except energy related goods. Retail sales were increased by 5.5%.
EN
In 2013, 10 member companies of the Association of Polish Papermakers’ Paper Section produced 3,264,100 t of paper and board. It accounts for 79.5% of total production in Poland. 2 paper mills produced 1,070,700 t of paper for printing purposes (3.3% up), 2 mills produced 1,884,600 t of packaging grades (an increase of 13.3%), 6 – 308,700 t of household and sanitary papers (an increase of 6.2%).
PL
Konwekcyjne suszenie masy celulozowej w postaci wstęgi włóknistej, wytwarzanej w formie arkuszy na sprzedaż lub na zapas do własnych celów, jest, w odróżnieniu od suszenia wstęgi papieru, procesem znacznie dłuższym, bardziej energochłonnym i kłopotliwym w realizacji, ze względu na trudniejszy transport grubszej i słabszej wstęgi. Przedstawiono i porównano dwa sposoby konwekcyjnego suszenia wstęgi celulozowej – tradycyjny, powszechnie stosowany w poziomym układzie suszarni flotacyjnej typu Fläkt, oraz nowy, opatentowany niedawno przez firmę Voith, z pionowym układem transportu wstęgi suszonej również flotacyjnie.
EN
In contrast to paper sheet drying, convection drying of pulp made in a form of web is a process which is much longer, energy consuming and difficult to carry out due to web transportation. Main reasons for these differences are: higher basis weight and thickness of pulp web, lower mechanical strength resulting from poorly developed bonds between fibres. The article presents two types of convection drying – conventional, widely used in horizontal units of floatation dryer of Fläkt type and a new one, recently patented by Voith, with vertical unit of pulp transportation and flotation drying.
PL
Zanim do produkcji papieru zaczęto stosować masy wytwarzane z drewna, wykorzystywano do tego celu głównie odpady w postaci szmat lnianych, konopnych i bawełnianych, zużytych lin i innych wyrobów z roślin niedrzewnych. W starożytnych Chinach papier wytwarzano głównie z surowców niedrzewnych (łyka, odpadów konopnych oraz zużytych sieci rybackich) (1). Niezwykłe właściwości tego tworzywa oraz rozpowszechnienie jego produkcji spowodowały znaczny wzrost popytu.
EN
In the countries of the European Union, work is presently being conducted on the standardisation of the limit values and test methods for the determination of the biological activity of waste. The aim of conducting the tests is to monitor the effectiveness of waste biodegradation during composting, the evaluate any decrease in the biological activity of the waste before its landfilling and control processes taking place at landfills. The evaluation of the waste’s biological activity can be performed, among others, by testing respiration. One such method is AT4 (Static Respiration Index) determination. The results of respirometric tests depict the availability of substrates for microorganisms, that is, the biodegradability. The article describes the tests of the biological activity of the cellulose pulp, the impact of the degree of compost inoculation on the value of this parameter and the dependence on the content of organic mass and total organic carbon in the tested substrate. The measurements of the oxygen demand were made using the OxiTop® Control measuring system.
PL
W krajach UE prowadzone są obecnie prace nad ujednoliceniem wartości granicznych oraz metod testowych oznaczania aktywności biologicznej odpadów. Celem prowadzenia testów jest monitoring efektywności biologicznego rozkładu odpadów podczas kompostowania, ocena zmniejszenia aktywności biologicznej odpadów przed ich składowaniem, kontrola procesów zachodzących na składowiskach. Ocenę aktywności biologicznej odpadów można przeprowadzić m.in. poprzez badanie respiracji. Jedną z takich metod jest oznaczenie AT4 (Static Respiration Index). Wyniki badań respirometrycznych obrazują dostępność substratów dla mikroorganizmów, czyli podatność na biodegradację. W artykule opisano badania aktywności biologicznej pulpy celulozowej testem AT4, wpływ stopnia zaczepienia kompostem na wartość tego parametru oraz zależność od zawartości masy organicznej i OWO w badanym substracie. Pomiarów zapotrzebowania na tlen dokonano przy pomocy systemu pomiarowego OxiTop® Control.
PL
Zużycie papieru i tektury na świecie w 2011 r.* wyniosło 399,0 mln ton (wzrost o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok w wysokości ok. 57,5 kg (1). Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (45,5%), Ameryce Płn. (19,7%) i w krajach europejskich należących do CEPI (20,2%). Udział w produkcji papieru i tektury (398,9 mln ton) wyniósł: Azja (43,8%), kraje CEPI (23,5%) i Ameryka Płn. (21,9%).
EN
In 2012, 10 member companies of the Association of Polish Papermakers’ Paper Section produced 2,990,400 t of paper and board. It accounts for 78.3% of total production in Poland. 2 paper mills produced 1,036,000 t of paper for printing purposes (3.1% up), 3 – 1,663,700 t of packaging grades (an increase of 1.1%), 6 – 290,600 t of household and sanitary papers (an increase of 2.5%).
PL
Po wzroście o 3,2% w 2012 r. światowego produktu krajowego brutto, na początku 2013 r. tendencje w zakresie PKB w wielu krajach były zbliżone do obserwowanych w IV kwartale ub. roku. Nieznacznemu spowolnieniu uległo tempo wzrostu PKB w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Japonii. W całej Unii Europejskiej ogółem PKB w I kw. 2013 r. zmniejszył się w skali roku o 0,7%.
EN
A slowdown in the Eurozone affected economic situation in Central and Eastern Europe due to decreasing demand and lower exports to the Eurozone. In the first half of 2013, the economic growth in Poland continued to slow down. The sold production in the industry was 0.4% lower compared to the same period of 2012.
PL
Najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewidują, że produkt krajowy brutto na świecie w 2012 r. zwiększy się w skali roku o 3,3% (wobec wzrostu o 3,8% w 2011 r.), natomiast w 2013 r. zwiększy się o 3,6%. Istotny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego mają kraje rozwijające się, a w szczególności kraje azjatyckie. Nadal najszybciej rozwijać się będą Chiny, ale również korzystne prognozy są dla Indonezji, Malezji, Filipin, Tajlandii oraz Wietnamu (1).
EN
The latest forecasts of the International Monetary Fund (IMF) say that the Gross Domestic Product in the world in 2012 is to increase by 3.3% (against 3.8% in 2011) and in 2013 by 3.6% annually. The rate of economic growth is largely impacted by developing countries, mainly from Asia. China will continue to grow at the fastest rate. The forecasts are also good for Indonesia, Malaysia, Philippines and Vietnam (1).
EN
In 2011, world’s paper and board production amounted to 399 million tons (393.9 m t in 2010). Only 2011 figures are available now. Average annual production per capita was over 59 kgs. In relation to total world’s production, the largest volume of paper and board was manufactured in China (24.9%), CEPI member countries (23.8%) and the US (18.8%) (1).
PL
Produkcja papieru i tektury na świecie w 2011 r. (tylko dane z 2011 r. są obecnie dostępne) wyniosła 399,0 mln ton (rok wcześniej 393,9 mln ton), co daje średnią produkcję na jednego mieszkańca na rok w wysokości przeszło 59,0 kg. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitej produkcji papieru na świecie, wyprodukowano w Chinach (24,9%), w krajach europejskich należących do CEPI (23,8%), i w USA (18,8%) (1).
PL
Jesteśmy przyzwyczajeni do określania papierów przeznaczonych do zadrukowywania mianem papierów drukowych. Pojęcie papierów drukowych było i jest ciągle na nowo definiowane. Z biegiem czasu zmieniało ono swój zakres i jak dotychczas nie udało się nim objąć wszystkich lub prawie wszystkich papierów, które są zadrukowywane. W związku z powyższym, pojęcie papierów (oczywiście i tektur) przeznaczonych do drukowania jest znacznie szersze od pojęcia papierów drukowych, gdyż w tej grupie znajdują się np. papiery do pisania, papiery pakowe itp.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.