Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available O roli konwencji w kulturze
PL
Celem artykułu jest analiza pojęcia konwencji oraz ich roli w różnych dziedzinach twórczości człowieka. Wyodrębnia się trzy podstawowe znaczenia terminu konwencja: (1) konwencja jako pewna umowa, porozumienie się, ugoda; (2) konwencja jako pewne ustanowienie, decyzja, wybór, rozstrzygnięcie; (3) konwencja jako pewien sposób bycia, uzus, obowiązujący kanon postępowania. Następnie poddaje się analizie znaczenie konwencji w teorii znaków i języka, poznaniu naukowym oraz prawie, moralności i sztuce.
EN
The aim of the article is to analyze the concept of conventions and their role in various fields of human creativity. Three basic meanings of the term are distinguished: (1) convention as a contract, agreement, settlement; (2) convention as a certain establishment, decision, choice, resolution; (3) convention as a form of being, uzus, the canon of conduct. Next, the meaning of convention in the theory of signs and language, scientific cognition as well as law, morality and art is analyzed.
2
Content available Próba analizy pojęcia innowacji
PL
Celem artykułu jest analiza pojęcia innowacji od klasycznego jej ujęcia przez Schumpetera aż do czasów współczesnych. Innowacje uznaje się obecnie za podstawowy czynnik rozwoju przedsiębiorstw. Autor artykułu prezentuje różne ujęcia innowacji oraz wskazuje na źródłosłów tego pojęcia i podstawowe jego rodzaje. Analizy te prowadzone są zarówno w aspekcie historycznym, jak i systematycznym. Usiłuje także wskazać na czynniki decydujące o przyjmowanej definicji innowacji. Praca ma wymiar wyłącznie teoretyczny – stanowi próbę swoistej ontologii pojęcia innowacji.
EN
The aim of the article is to analyze the concept of innovation from Schumpeter's classic approach to modern times. Innovation is now recognized as a key factor in the development of enterprises. The author analyzes the notion of innovation as such, also pointing to its origins and basic types. These analyzes are carried out both historically and systematically. Some attempts are also made to point to the determinants of the accepted definition of innovation. Work is purely theoretical – it is an attempt at a specific ontology of the concept of innovation.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest uchwycenie podstaw aksjologicznych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w kontekście problematyki wartości wiedzy. Artykuł zawiera krótką prezentację podstawowych zagadnień aksjologii. Przedstawia się najważniejsze problemy związane z analizami dotyczącymi kluczowego dla omawianego projektu pojęcia wiedzy oraz zagadnienia jej wartości. Następnie usiłuje się odnaleźć związki łączące problematykę wartości wiedzy z tytułowym Programem Operacyjnym.
EN
The aim of this article is a reflection on the axiological foundations of Operational Programme Intelligent Development in the context of the problems of the value of knowledge. The article contains a brief presentation of the basic problems of axiology. The author presents the most important issues related to the analysis of crucial to this project concept of knowledge and the issue of its value. Then he tries to find the link between the issues of the value of knowledge with the title Operational Programme.
4
Content available Problematyka odpowiedzialności w filozofii techniki
PL
Artykuł prezentuje problematykę odpowiedzialności w filozofii techniki. Analizuje się zagadnienie miejsca problematyki odpowiedzialności we współczesnej filozofii oraz jej ujęcie w filozofii R. Ingardena. Następnie analizuje się rolę oraz miejsce problematyki etycznej w filozofii techniki, aby w dalszej części artykułu przejść do problematyki odpowiedzialności, zarysowującej się we współcześnie dynamicznie rozwijającym się świecie techniki, na przykładzie koncepcji H. Jonasa.
EN
The article presents the problem of responsibility in the philosophy of technology. The author analyzes the problem of the place and role of the concept of responsibility in contemporary philosophy and its presentation in the philosophy of R.Ingarden. Then he analyzes the role and place of the ethical issues in the philosophy of technology. In the second part of the article the author analyzes the concept of responsibility as it is emerging in today's rapidly evolving world of technology on the example of the concept of H. Jonas.
PL
Autor prezentowanego tekstu stawia sobie za cel wskazanie kilku istotnych dla koncepcji zrównoważonego rozwoju założeń filozoficznych, leżących u jej podstaw. W artykule nie chodzi oczywiście o całościowe omówienie zagadnienia, gdyż przekraczałoby to ramy każdego opracowania. Celem jest zwrócenie uwagi na kilka podstawowych momentów tworzących fundament filozoficzny współczesnych koncepcji zrównoważonego rozwoju. Są to założenia o charakterze metafizycznym, aksjologicznym i antropologicznym.
EN
The author of the presented text aims to identify a few relevant to the concept of sustainable development philosophical assumptions. The article is not a comprehensive discussion of the course topics, because that would exceed the framework of each study. The aim is to draw attention to a few basic moments forming philosophical foundation of the modern concept of sustainable development. These are metaphysical, axiological and anthropological premises.
PL
Prezentowany artykuł stanowi próbę uchwycenia wątków aksjologicznych pojawiających się w pracach Izydory Dąmbskiej. Główne zainteresowania naukowe tej wybitnej przedstawicielki filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej koncentrowały się na problematyce epistemologicznej i metodologicznej. Głównym zadaniem, jakie stawia sobie autor tekstu, jest pokazanie, że równie ważnym aspektem twórczości filozoficznej Dąmbskiej jest refleksja aksjologiczna.
EN
The presented article is the attempt to grasp axiological trains in the works of Izydora Dąmbska. The principal topics of interests of Izydora Dąmbska who was one of the most outstanding representatives of the philosophical Lvov-Warsaw School concentrated on the problems belonging to epistemology and methodology. The main goal of this article is to show that axiological reflexion is as important part of Dąmbska’s philosophy as the mentioned above.
7
Content available Problematyka śmierci w filozofii starożytnej
PL
W prezentowanym artykule autor stara się przedstawić główne motywy refleksji poświęconej zmaganiu się z lękiem przed śmiercią, które odnajdujemy w filozofii starożytnej. Analizy dotyczą przede wszystkim poglądów reprezentowanych przez najwybitniejszych przedstawicieli starożytnej filozofii greckiej i rzymskiej. Zaprezentowano także krótko rozważania myślicieli chrześcijańskich dotyczące tytułowego zagadnienia.
EN
In this article author tries to present the leading motives of the reflexion dedicated to death problem which can be found in the writings of the most outstanding representatives of Ancient Greek and Roman Philosophy. The reflexion of the Christian thinkers on the title problem is also shortly presented.
8
Content available remote Koncepcja trwania Bergsona
PL
Artykuł niniejszy stanowi próbę uchwycenia koncepcji czasu realnego -trwania, jaką odnajdujemy w pismach jednego z najwybitniejszych filozofów francuskich -Henri Bergsona. Trwanie odkryte przez Bergsona najpierw w dziedzinie świadomości charakteryzuje nie tylko nasze życie psychiczne, lecz również cały wszechświat, który także trwa.
EN
The presented article is the attempt to grasp the conception of the real time - duration which can be found in the writings of one of the most outstanding French philosophers Henri Bergson. The real time - duration first discovered by Bergson in the domain of consciuousness also characterises the whole universe which lasts.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.