Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prace geodezyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie prawne dotyczące dopuszczalności wznawiania znaków i wyznaczania punktów granicznych na zasadach określonych przepisami art. 39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wskazano przesłanki formalne warunkujące możliwość realizacji tych czynności technicznych, a także sformułowano wnioski zmierzające do doprecyzowania analizowanej normy poprzez jednoznaczne zdefiniowanie pojęć, do których się ona odwołuje, w tym pojęcia granic ustalonych uprzednio, granic prawnych nieruchomości, rodzaju dokumentów stanowiących podstawę dokonania tych czynności, zakresu odwołania do odpowiedniego stosowania tej normy w przypadku wyznaczania punktów granicznych.
EN
The article presents the legal issue regarding the permissibility of resuming signs and determining border points on the terms set out in the provisions of art. 39 of Geodetic and Cartographic Law. The formal premises were pointed out, that determine the possibility of implementing these technical activities, as well as conclusions aimed at specifying the analyzed norm by clearly defining the concepts to which it refers to, including the concept of pre-established boundaries, legal boundaries of real estate, the type of documents constituting the basis for these activities, the scope of appeal to appropriate application of this standard in the case of determining border points.
EN
Land surveying is one of the elements of the execution of construction works. These include, among others, the establishment of a horizontal and vertical geodetic control network, an inventory of the existing area, development of a road project and setting out the location of the road in the area. In order to avoid mistakes, construction works should be controlled as part of surveying works during the implementation of a given project. The article attempts to identify and quantify risk factors occurring during surveying at the stage of preparing data from a detailed design. Two proprietary methods have been presented to calculate both the probability value and the consequences of individual risk factors. The advantage of the presented analyzes is the fact that the acquired validity hierarchy of risk factors, expressed in numerical values, can be explained in a scientific way, rather than referring only to possessed knowledge, experience and intuition.
PL
W artykule poruszono tematykę związaną z pracami geodezyjnymi prowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych. Niemalże w każdym procesie inwestycyjnym obok inwestora, inspektora nadzoru, projektanta i kierownika budowy istotną rolę odgrywa geodeta. Po mimo tego jego osoba nie jest wymieniana jako pełnoprawny uczestnik procesu inwestycyjnego. W ramach artykułu autorka skupiła głównie uwagę na czynnościach wykonywanych bezpośrednio przez geodetę na każdym etapie prac.
EN
The article addresses issues, related to geodetic work, carried out during the realization of construction investments. Nearly in every investment process, surveyor plays an important role, right next to investor, supervisor, designer and construction manager. Even so, his person is not listed as a full participant in the investment process. Within the article, the author focused mainly on the activities performed directly by the surveyor at each stage of the work.
PL
Mapa zasadnicza jest podstawowym elementem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Metody i środki wykorzystywane do jej prowadzenia były zawsze adekwatne do dostępnych środków technicznych. Mapa zasadnicza, od początku jej prowadzenia była najwierniejszym co do treści, i najdokładniejszym co do lokalizacji modelem rzeczywistości wykorzystywanym przede wszystkim do celów urzędowych jako pomoc w projektowaniu i realizacji inwestycji. Obecnie obowiązujące przepisy, związane z implementacją dyrektywy INSPIRE, wnoszą wiele zmian w funkcjonowaniu mapy zasadniczej. Nie zawsze są to jednak zmiany korzystne. W artykule autor przedstawia swoje spostrzeżenia dotyczące problemów w prowadzeniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego na bazie wieloletnich doświadczeń związanych z automatyzacją ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
EN
Base map is a main component of the geodetic and cartographic resources. Methods and means used for creating base map were always adequate to the technical means available. From the beginning, base map was the most faithful as to the content, and the most accurate about as to the location of a model of reality used mainly for official use as an aid in the design and realization of investments. Current regulations related to the implementation of the INSPIRE directive, make a lot of changes in the functioning of base map. However there are not always beneficial changes. On the basis of long personal experience related to the automation of processes involving base map in many PODGiK offices the author presents his observations on problems encountered during implementation of new regulations in the functioning of geodetic and cartographic resources.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.